Làm th? nào đ?: Cài đ?t và c?u h?nh d?ch v? in ?n cho UNIX

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324078 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows NT, Windows 2000 và Windows XP bao g?m các giao th?c TCP/IP d?a trên in ?n. B?n có th? s? d?ng d?ch v? in ?n cho UNIX đ?:
 • Làm cho máy tính Windows c?a b?n làm vi?c như là m?t khách hàng Line in Daemon (LPD) và t? xa Line in.
 • Qu?n l? các công vi?c in t? xa UNIX khách hàng.
 • G?i công vi?c in các máy ch? UNIX.

Cài đ?t d?ch v? in ?n cho UNIX

B?n có th? s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong b?ng đi?u khi?n đ? cài đ?t d?ch v? in ?n cho UNIX. Sau khi b?n cài đ?t d?ch v? in ?n cho UNIX, b?n có th? c?u h?nh m?t c?ng đ? h? tr? in ?n đ?n máy tính t? xa ho?c thi?t b? đang ch?y LPD.

Đ? cài đ?t d?ch v? in ?n cho UNIX vào Windows 2000:
 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? Windows v?i m?t tài kho?n qu?n tr? c?p.
 2. B?t đ?u công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel.
 3. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 4. Nh?p vào T?p m?ng và d?ch v? in ?n khác, sau đó b?m Thông tin chi ti?t.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các D?ch v? in ?n cho UNIX ki?m tra h?p và b?m Ok.
 6. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t.

C?u h?nh c?ng cho in Services cho UNIX

Sau khi b?n cài đ?t d?ch v? in cho UNIX, b?n ph?i c?u h?nh m?t c?ng đ? in trên máy in TCP/IP t? xa ho?c in hàng đ?i, ch?ng h?n như máy ch? UNIX ch?y LPD ho?c máy in m?ng TCP/IP.

Thêm và c?u h?nh m?t c?ng cho in ?n v?i máy in TCP/IP:
 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? Windows v?i m?t tài kho?n qu?n tr? c?p.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Máy in, sau đó b?m Thêm máy in đ? b?t đ?u thu?t s? thêm máy in.
 3. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Máy in c?c b?, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o c?ng m?i, sau đó b?m LPR c?ng in t?i h? ph?c v? in UNIX t? xa ho?c C?ng TCP/IP tiêu chu?n in ra m?t k?t n?i m?ng TCP/IP in. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. G? tên ho?c đ?a ch? IP c?a máy ch? t? xa ho?c máy in, và tên c?a hàng ch? in trên máy ch? đó. Đ?i v?i m?ng k?t n?i máy in, s? d?ng NGUYÊN như tên hàng ch? in. N?u b?n đang s? d?ng LPR, ho?c n?u b?n đang s? d?ng c?ng máy in TCP/IP chu?n, m?t tên đư?c cung c?p khi b?n g? đ?a ch? IP c?a máy in t? xa.
 6. Nh?p vào Ti?p theo cho đ?n khi b?n có th? b?m vào các nhà s?n xu?t máy in và máy in m?u. Khi b?n đ? hoàn thành t?t c? các l?a ch?n c?a b?n, h?y nh?p vào K?t thúc thêm c?ng máy in m?i và máy in.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng máy in đư?c b?t và s?n qua m?ng, ho?c r?ng các UNIX in máy ch? có s?n qua m?ng trư?c khi b?n c? g?ng thêm c?ng máy in. In trang th? đ? th? nghi?m cho b?t k? v?n đ?.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? hoàn thành nhi?m v? b?o tr? sau m?t UNIX đ? di chuy?n c?a s?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324539 Làm th? nào đ?: Th?c hi?n b?o tr? và nhi?m v? ph? tr? sau khi m?t UNIX đ? di chuy?n c?a s?


Thu?c tính

ID c?a bài: 324078 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324078 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324078

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com