Làm th? nào đ?: Chia s? thư m?c Windows b?ng cách s? d?ng máy ch? cho NFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324089 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

UNIX s? d?ng giao th?c m?ng t?p tin h? th?ng (NFS) đ? chia s? t?p tin và thư m?c trên m?ng. B?n có th? s? d?ng h? ph?c v? NFS c?u ph?n Windows d?ch v? cho UNIX đ? chia s? tài nguyên h? th?ng t?p tin Windows cho UNIX và Linux khách hàng b?ng cách s? d?ng NFS, bao g?m h? tr? đ?y đ? cho NFS v3. B?n có th? s? d?ng máy ch? cho NFS đ? làm cho kh? năng tương tác và di cư trong m?t môi trư?ng h?n h?p d? dàng hơn. N?u b?n đang s? d?ng Windows, b?n có th? dùng ho?c Windows Explorer ho?c ti?n ích d?ng l?nh Windows Nfsshare.exe đ? chia s? t?p tin cho UNIX khách hàng.

Chia s? thư m?c Windows b?ng cách s? d?ng máy ch? cho NFS

B?n có th? s? d?ng máy ch? cho NFS làm cho c?a s? tài nguyên s?n có cho UNIX và Linux khách hàng b?ng cách s? d?ng giao th?c NFS. B?n có th? s? d?ng Windows Explorer ho?c Nfsshare.exe d?ng l?nh ti?n ích đ? chia s? thư m?c.

Đ? chia s? m?t thư m?c b?ng cách s? d?ng Nfsshare.exe:
 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? Windows trên b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n c?p hành chính.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER đ? chia s? m?t thư m?c cho các khách hàng NFS và cho phép truy nh?p chưa xác đ?nh ngư?i:

      nfsshare -o anon = yes share_name=? đ?a:đư?ng d?n
 4. G? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER đ? xóa m?t chia s? NFS:

      nfsshare share_name /Delete
 5. Loại: nfsshare /?, sau đó nh?n ENTER đ? hi?n th? các thông s? mà b?n có th? s? d?ng v?i Nfsshare.
Đ? chia s? m?t thư m?c b?ng cách s? d?ng Windows Explorer:
 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? Windows trên b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n c?p hành chính.
 2. Kh?i đ?ng Windows Explorer.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c mà b?n mu?n chia s?, và sau đó nh?p vào Chia s?.
 4. B?m vào các NFS chia s? tab, và sau đó nh?p vào Chia s? c?p này.
 5. C?u h?nh các thi?t l?p thích h?p và b?m Ok.LƯU ?: Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t ít nh?t m?t ngư?i s? d?ng tên l?p b?n đ? d?ch v? trên m?ng c?a b?n đ? ánh x? tên ngư?i dùng UNIX và Windows v?i nhau. Xin vui l?ng xem ph?n Kb c?a chúng tôi v? d?ch v? l?p b?n đ? tên c?a ngư?i s? d?ng d?ch v? trong ph?n tài li?u tham kh?o c?a chúng tôi.

Khắc phục sự cố

N?u máy ch? cho NFS đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? đó không ph?i là đi?u khi?n vùng, b?n c?ng ph?i cài đ?t các máy ch? xác th?c NFS module trên máy tính đ?a phương. Đ? thêm thông tin v? máy ch? xác th?c NFS module, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324086 Làm th? nào đ?: Thi?t l?p máy ch? cho NFS


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th?c hi?n nhi?m v? b?o tr? sau khi di cư t? UNIX vào Windows, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324539 Làm th? nào đ?: Th?c hi?n b?o tr? và nhi?m v? ph? tr? sau khi di chuy?n UNIX Windows

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh d?ch v? l?p b?n đ? tên c?a ngư?i s? d?ng d?ch v?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324073 Làm th? nào đ?: C?u h?nh ngư?i dùng tên b?n đ?


Thu?c tính

ID c?a bài: 324089 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Services for UNIX 3.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324089 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324089

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com