Làm th? nào đ?: Xem và báo cáo t? các t?p tin đăng nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324091 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cho b?n th?y làm th? nào đ? d?ch đăng nh?p t?p tin s? thích t? Apache đ? Microsoft Internet Information Services (IIS), làm th? nào đ? xem t?p tin đăng nh?p đư?c t?o ra b?i IIS và làm th? nào đ? báo cáo v? các thông tin đư?c ch?a trong các t?p tin đăng nh?p.

D?ch Log File Preferences

V?i Apache, b?n có th? ki?m soát ch? hai y?u t? c?a h? th?ng khai thác g?, v?i v? trí c?a các t?p tin đăng nh?p đư?c t?o ra và đ?nh d?ng t?p tin đăng nh?p. V?i IIS, b?n có ki?m soát nhi?u hơn đ?nh d?ng t?p tin đăng nh?p, đ?a đi?m và t? quay.

Đ?t thư m?c t?p tin đăng nh?p

Như v?i Apache, v?i IIS dùng m?t thư m?c riêng bi?t và đ?a đi?m cho m?i trang Web mà b?n mu?n đăng nh?p ho?t đ?ng.

Đ? thi?t l?p các thư m?c đ? s? d?ng cho đăng nh?p trang Web ho?t đ?ng:
 1. Đăng nh?p vào máy tính c?a máy ch? Web như qu?n tr? viên.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p đúp Qu?n l? d?ch v? Internet.
 4. Trong ngăn bên trái, nh?p vào các trang Web trong danh sách các trang web ph?c v?.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web, và sau đó đi?m đ?n Thu?c tính.
 6. B?m vào các Trang web tab.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ghi s? h?p ki?m.
 8. Nh?p vào Thu?c tính m? h?p tho?i thu?c tính m? r?ng.
 9. B?m vào các Thu?c tính chung tab.
 10. Thay đ?i thư m?c t?p tin đăng nh?p vào v? trí mà b?n mu?n s? d?ng.

Thi?t l?p các đ?nh d?ng t?p tin đăng nh?p

Đ? thay đ?i đ?nh d?ng t?p tin đăng nh?p, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:

313437 Làm th? nào đ?: Kích ho?t tính năng đăng nh?p vào IIS 5,0

Đ?t vi?c luân chuy?n t?p tin đăng nh?p

M?t l?i ích c?a IIS là b?n có th? c?u h?nh như th? nào thư?ng xuyên t?p tin đăng nh?p đư?c luân chuy?n, có ngh?a là, bao lâu trư?c khi m?t t?p s? ghi m?i đư?c t?o ra. V?i Apache, b?n ph?i th?c hi?n quá tr?nh này b?ng tay ho?c thông qua m?t k?ch b?n bên ngoài và sau đó b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Apache. Trong IIS, b?n có th? c?u h?nh m?t đăng nh?p m?i đư?c t?o ra trong b?t k? kho?ng th?i gian (hàng ngày, hàng tu?n, hàng tháng) ho?c khi m?t t?p s? ghi đ? đ?t đ?n m?t kích thư?c c? th?.
 1. Đăng nh?p vào máy tính c?a máy ch? Web như qu?n tr? viên.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p đúp Qu?n l? d?ch v? Internet.
 4. Trong ngăn bên trái, nh?p vào các trang Web trong danh sách các trang web ph?c v?.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web, và sau đó đi?m đ?n Thu?c tính.
 6. B?m vào các Trang web tab.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ghi s? h?p ki?m.
 8. Nh?p vào Thu?c tính m? h?p tho?i thu?c tính m? r?ng.
 9. B?m vào các Thu?c tính chung tab.
 10. Ch?n các Đăng nh?p m?i th?i gian thi?t l?p cho đăng nh?p Web c?a b?n. Thi?t đ?t b?n ch?n xác đ?nh như th? nào thư?ng xuyên các b?n ghi m?i đư?c t?o ra.

T?m ho?c xem s? ghi t?p

Đ? t?m ho?c xem các t?p tin đăng nh?p đư?c t?o ra b?i IIS, b?n ph?i xác đ?nh v? trí thư m?c đư?c s? d?ng đ? lưu tr? nh?ng t?p tin này. Đ? t?m các thư m?c và đ?a đi?m cho m?t t?p s? ghi, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính c?a máy ch? Web như qu?n tr? viên.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Qu?n l? d?ch v? Internet.
 4. Ch?n các trang Web trong danh sách các trang web khác nhau ph?c v? trong ngăn bên trái.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web, và sau đó đi?m đ?n Thu?c tính.
 6. Ch?n các Trang web tab.
 7. Nh?p vào Thu?c tính m? h?p tho?i thu?c tính m? r?ng.
 8. B?m vào các Thu?c tính chung tab. Xem dư?i cùng c?a c?a s?. IIS hi?n th? đ?nh d?ng và v? trí c?a các t?p tin đăng nh?p đư?c t?o ra. B?n có th? m? và xem các t?p tin và đư?c xem v?i WordPad, Microsoft Word ho?c xem t?p văn b?n khác.

Đăng nh?p t?p tin báo cáo

N?u b?n đang s? d?ng m?t chương tr?nh hi?n có đ? báo cáo v? Nh?t k? Web c?a b?n dư?i Unix/Apache, và n?u b?n đ? không thay đ?i đ?nh d?ng đăng nh?p đư?c t?o ra t? m?c đ?nh d?ng đăng nh?p m? r?ng c?a W3C, b?n nên có th? ti?p t?c s? d?ng công c? tương t? cho quá tr?nh báo cáo c?a b?n.

N?u b?n không hi?n s? d?ng m?t công c?, ho?c b?n mu?n s? d?ng m?t đ?nh d?ng tùy ch?nh cho các báo cáo c?a b?n, b?n ph?i s? d?ng m?t chương tr?nh riêng bi?t. M?t s? ví d? bao g?m:
 • Tương t?
 • Seagate Crystal Reports


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n nhi?m v? b?o tr? sau m?t UNIX đ? di chuy?n c?a s?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324539 Làm th? nào đ?: Th?c hi?n b?o tr? và nhi?m v? ph? tr? sau khi m?t UNIX đ? di chuy?n c?a s?


Thu?c tính

ID c?a bài: 324091 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324091 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324091

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com