Straipsnio ID: 324103 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje i?samiai apra?oma, kaip ?alinti ?Stop 0x0000007B? klaidos prane?imus sistemoje ?Windows XP?. ?iame straipsnyje apra?omos problemos, d?l kuri? gali ?vykti ?i stabdos klaida, ?skaitant sistemos ?krovos sektoriaus virusus ir ?renginio tvarkykl?s ar aparat?ros problemas. Jei per?i?r?jus ?iuos sprendimus nepavyko i?spr?sti problemos, naudokite bendruosius trik?i? ?alinimo veiksmus, nurodytus straipsnio pabaigoje.

?is straipsnis skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nesate pakankamai patyr? naudotis i?pl?stin?s trik?i? diagnostikos patarimais, papra?ykite pagalbos arba kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?. Informacijos, kaip tai padaryti, pateikiama ?Microsoft? svetain?je
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt

Pastaba.
Jei ?i klaida pateikiama kompiuteryje, kuriame ?diegta Windows 7, ?r. ?? straipsn? ?Microsoft? svetain?je:

??ANGA

Kai paleid?iate savo kompiuter?, galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im?:
 • STOP: 0x0000007B(parametras1, parametras2, parametras3, parametras4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • ?vyko nei?taisoma s?rankos klaida, d?l kurios s?ranka negali b?ti t?siama.

  Pagalbos kreipkit?s ? savo produkto palaikymo atstov?. ?i b?sena pad?s jiems nustatyti problem?.

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Negalima t?sti s?rankos. I?junkite arba perkraukite savo kompiuter? dabar.
Taip pat galite gauti ?Stop 0x0000007B? klaidos prane?im? vykdydami ?Windows XP? s?rank?, kai diegimo metu s?rankos programa paleid?iama i? naujo. Jei stabdos klaida ?vyksta, kai veikia s?rankos programa, gaunate antr? klaidos prane?im?. Nor?dami pa?alinti ?i? problem?, perskaitykite tolesnius keturis skyrius ir patikrinkite, ar jums tinka kuris nors atvejis. Jei n? vienas i? apra?yt? atvej? netinka, naudokite bendruosius trik?i? ?alinimo veiksmus, nurodytus straipsnio pabaigoje.

Sistemos ?krovos sektoriaus virusai

Jei j?s? kompiuteris u?kr?stas sistemos ?krovos sektoriaus virusu, galite gauti ?Stop 0x0000007B? klaidos prane?im?. Jei problema pasikartojanti ir galite paleisti ?Windows?, patikrinkite, ar kompiuteryje n?ra virus?. Jei rasite virus?, prie? naudodami lanks?iuosius diskelius, patikrinkite, ar juose n?ra virus?.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie antivirusini? program? gamintojus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
49500 Antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?j? s?ra?as
Pastaba. Norint aptikti ir pa?alinti ?vairius virusus gali prireikti keli? virus? aptikimo program?.

Svarbu: jei j?s? kompiuteris u?kr?stas, jis gali b?ti atakuojamas ir kitais b?dais. Rekomenduojame perkomponuoti tiesiogiai prie interneto prijungtus serverius vadovaujantis CERT svetain?je pateiktais nurodymais. Tiesiogiai prie interneto prijungti serveriai veikia be u?kardos ar kitokios apsaugos. Taip pat naudinga prie? naudojant perkomponuoti kitus kompiuterius, susijusius su u?kr?staisiais.

Jei virusas u?kr?t? kompiuter?, kuriame ?diegta sistema ?Windows XP?, o virus? aptikimo programa negali pa?alinti viruso ir atkurti sistemos, reikia i? naujo i?skaidyti ir suformatuoti stand?j? disk? ir i? naujo ?diegti ?Windows XP?. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip i?skaidyti ir suformatuoti stand?j? disk? sistemoje ?Windows XP?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
313348 Kaip i?skaidyti ir suformatuoti stand?j? disk? sistemoje ?Windows XP? (angl? k.)
Daugiau informacijos, kaip apsaugoti ?Windows XP? sistemos ?krovos sektori? nuo virus?, pateikiama spustel?jus ?? straipsnio numer? ir per?i?r?jus ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
122221 Kaip apsaugoti sistemos ?krovos sektori? nuo virus? naudojant ?Windows?

?renginio tvarkykl?s problemos

Klaidos prane?imas ?Stop 0x0000007B? gali b?ti pateikiamas toliau nurodytais atvejais.
 • ?renginio tvarkykl?, reikalinga kompiuterio ?krovos valdikliui, nesukonfig?ruota paleisties metu.
 • ?renginio tvarkykl?, reikalinga kompiuterio ?krovos valdikliui, sugadinta.
 • Informacija, esanti ?Windows XP? registre (informacija, susijusi su ?renginio tvarkykli? ?keltimi paleisties metu), sugadinta.
?Windows XP? reikia miniprievado tvarkykl?s, kad gal?t? susisiekti su stand?iojo disko valdikliu, naudojamu kompiuteriui paleisti. Jei ?Windows XP? n?ra ?renginio tvarkykl?s, reikalingos valdikliui, arba jei ?Windows XP? naudojama sugadinta arba nesuderinama tvarkykl?, reikia pakeisti esam? tvarkykl? tinkama, kuri b?t? suderinama su valdikliu ir ?Windows XP?.

Pirmojo ?Windows XP? diegimo etapo metu, ekrano apa?ioje pateikiamas ?is s?rankos prane?imas:
Paspauskite F6, jei turite ?diegti tre?iosios ?alies SCSI arba RAID tvarkykl?.
Paspauskite F6 ir vadovaukit?s nuolatinio saugojimo ?renginio tvarkykl?s, kuri? pateik? originaliosios ?rangos gamintojas (O?G), diegimo instrukcijomis. Jei norite daugiau su?inoti, kaip F6 ?kelti O?G ?renginio tvarkykl?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314859 Ribotas O?G tvarkykl?s palaikymas galimas naudojant F6 ?Windows XP? s?rankos metu (angl? k.)
Nor?dami su?inoti, ar j?s? stand?iojo disko valdiklis suderinamas su ?Windows XP? ir gauti informacijos apie tvarkykles, pateikiamas ?Windows XP? skaitomajame CD arba galimas atsisi?sti, ?i?r?kite naujausi? ?Windows XP? suderinamos ?rangos s?ra?? (HCL). Jei norite gauti papildomos informacijos apie ?Windows XP? suderinamos ?rangos s?ra??, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314062 Naujausias ?Windows XP? suderinamos ?rangos s?ra?as (angl? k.)
Jei j?s? stand?iojo disko valdiklis nenurodytas HCL ir norite gauti informacijos apie tvarkykl?, susisiekite su kompiuterio, sistemos plok?t?s ar stand?iojo disko valdiklio gamintoju. ?Microsoft? negarantuoja, kad yra sprendim?, skirt? HCL nenurodytai ?rangai. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
315239 ?Microsoft? ?rangos, nenurodytos ?Windows? HCL, palaikymo strategija (angl? k.)
Jei sugadintas ?Windows XP? registro sistemos avilys, ?Windows XP? negal?s ?kelti miniprievado ?renginio tvarkykl?s, reikalingos sistemos ?krovos valdikliui. Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atkurkite registro atsargin? kopij?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atkurti registro atsargin? kopij?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
307545 Kaip atkurti sugadint? registr?, d?l kurio ne?manoma paleisti ?Windows XP?

Aparat?ros problemos

Jei kilo i?tekli? konfliktas tarp sistemos ?krovos valdiklio ir kito valdiklio arba tarp SCSI ?rengini?, galite gauti klaidos prane?im? ?Stop 0x0000007B?. Taip pat galite gauti ?? stabdos klaidos prane?im?, jei neatliktas disko konvertavimas arba jis buvo pakeistas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. Jei yra sistemos ?krovos valdiklio ir kito valdiklio IRQ arba I/O prievado adres? konfliktas, ?Windows XP? nebeatsako (u?stringa) arba pateikia klaidos prane?im? ?Stop 0x0000007B?. Jei neseniai prijung?te nauj? aparat?r?, atjunkite j? arba sukonfig?ruokite i? naujo taip, kad ji nekonfliktuot? su kit? ?diegt? valdikli? i?tekliais.
 2. Jei naudojate SCSI stand?j? disk?, patikrinkite, ar tinkamai u?baigta SCSI grandin?. pa?alinkite nenaudojamus SCSI ?renginius arba patikrinkite, ar visi SCSI ID unikal?s.
 3. patikrinkite, ar ?jungtas disko konvertavimas (jei reikia) ir ar jis nepasikeit?. Pvz., jei neseniai perjung?te valdiklius, gali kilti ?i problema. Jei norite gauti papildomos informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  314082 Perk?lus ?Windows XP? sistemos disk? ? kit? kompiuter?, pateikiamas klaidos prane?imas ?Stop 0x0000007B?

Kitos problemos

Kitos galimos klaidos prane?imo ?Stop 0x0000007B? prie?astys:
 • Sistemos ?krovos tomas sugadintas, ?Windows XP? negali jo inicijuoti. Jei fail? sistema sugadinta ir ?Windows XP? negali inicijuoti sistemos ?krovos tomo s?rankos metu, perkelkite disk? ? kit? kompiuter?, kuriame ?diegta ?Windows XP?, ir tame diske vykdykite komand? chkdsk arba bandykite sukurti lygiagret? ?Windows XP? diegim? diske (atskirame aplanke). ?Windows XP? s?rankos programa prie? kopijuodama failus patikrina tomo vientisum? ir gali tuo metu pa?alinti kai kurias problemas.
 • Jei diegiate ?Windows XP? veidrodiniame sistemos ?krovos skaidinyje, kur? suk?r? ?Microsoft Windows NT 4.0?. ?Windows XP? nepalaiko ?Windows NT 4.0? Ftdisk tom? rinkini?. Jei naudojate ?Microsoft Windows 2000?, prie? i?pl?todami iki ?Windows XP?, turite konvertuoti visus Ftdisk tom? rinkinius ? dinaminius rinkinius. Jei naudojate ?Windows NT 4.0?, prie? i?pl?todami iki ?Windows XP?, panaikinkite visas veidrodines kopijas ir sukurkite atsargin? duomen? kopij? pakaitiniuose, RAID5 arba i?pl?stiniuose tom? rinkiniuose. Ftdisk rinkiniai po pl?tot?s gali b?ti nepasiekiami.

Bendrasis trik?i? ?alinimas

Jei n? viena i? ?iame straipsnyje apra?yt? problem? neatitinka j?s? trikties, atlikite toliau nurodytus bendruosius trik?i? ?alinimo veiksmus.
 1. Jei diegdami ?Windows XP? gavote vien? i? ?i? klaid? prane?im?, atnaujinkite kompiuterio BIOS arba ?sigykite ?Windows XP? tvarkykles, skirtas j?s? stand?iojo disko valdikliui (i? kompiuterio, sistemos plok?t?s arba stand?iojo disko valdiklio gamintojo), arba atlikite abu veiksmus. Nor?dami gauti informacijos, kaip naujinti kompiuterio BIOS arba ?sigyti ?Windows XP? tvarkykli?, kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?. Nor?dami gauti papildomos informacijos apie galimas tvarkykles, skaitykite ?io straipsnio skyri? ?renginio tvarkykl?s problemos.

  Pastaba. Jei veidrodiniame sistemos ?krovos skaidinyje buvo ?diegta ?Windows NT 4.0? arba ?Windows 2000?, skaitykite ?io straipsnio skyri? Kitos problemos.
 2. Naudokite paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos funkcij?. Taip gal?site i?spr?sti problem?, jei neseniai ?dieg?te nesuderinam? sistemos ?krovos valdiklio ?renginio tvarkykl?. Jei norite gauti papildomos informacijos apie paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos funkcijos naudojim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  307852 Kaip paleisti kompiuter? naudojant ?Windows XP? paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos funkcij? (angl? k.)
 3. Naudokite ?Windows XP? s?rankos parinkt? Atkurti. Jei norite gauti papildomos informacijos apie ?Windows XP? atk?rim? naudojant s?rankos program?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  978788 Kaip atlikti ?Windows XP? pl?tot? vietoje (?diegim? i? naujo) (angl? k.)
 4. Atkurkite registro atsargin? kopij?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atkurti registro atsargin? kopij?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  307545 Kaip atkurti sugadint? registr?, d?l kurio ne?manoma paleisti ?Windows XP?

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie klaidos prane?imus ?STOP 0x0000007B?, spustel?kite toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
316401 Klaidos prane?imas ?STOP 0x0000007B?, rodomas, kai i? naujo paleid?iate kompiuter?, kuriame ?diegta ?Windows XP? (angl? k.)
303786 D?l tr?kstamo skyriaus [SysprepMassStorage] pateikiamas klaidos prane?imas ?STOP 0x7B? naudojant ?Windows XP? sysprep atvaizdus
315031 Nepavyksta atnaujinti ?Windows XP? MSDN versijos
314082 Perk?lus ?Windows XP? sistemos disk? ? kit? kompiuter?, pateikiamas klaidos prane?imas ?Stop 0x0000007B?
314859 Ribotas O?G tvarkykl?s palaikymas galimas ?Windows XP? s?rankos metu naudojant klavi?? F6
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 324103 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com