วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเขียนข้อมูลลงในแผ่น CD-R หรือ CD-RW optical ดิสก์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324129 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหากคุณเขียนข้อมูลไปยังแผ่น CD-R และดิสก์ optical RW ซีดี และวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกซีดีและไดรฟ์ซีดี-RW

ถ้าคุณประสบปัญหาในการอ่านจากดิสก์ โดยการใช้ไดรฟ์ซีดีแบบบันทึกได้ ไดรฟ์ CD-RW ไดรฟ์ดีวีดี หรือไดรฟ์ซีดี ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
321641วิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ไม่สามารถอ่านซีดีหรือดีวีดี

อาการ

เมื่อคุณพยายามเขียนข้อมูลลงในดิสก์ optical คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ใด ๆ:
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดในการเขียนดิสก์ต่าง ๆ
 • คุณประสบปัญหากับไดร์ฟและคุณลักษณะการบันทึกที่มีอยู่แล้วของ Windows XP
 • คุณประสบปัญหากับโปรแกรมอื่น ๆ ที่คุณใช้ในการเขียนข้อมูลลงในดิสก์
 • คุณไม่สามารถอ่านดิสก์ใน Windows รุ่นทั้งหมด
 • คุณไม่สามารถอ่านดิสก์ หรือบางแฟ้มบนดิสก์ โดยใช้การเล่น MP3
 • เมื่อคุณเพิ่มแฟ้มหรือโฟลเดอร์ลงในดิสก์ที่ประกอบด้วยข้อมูลอยู่แล้ว บางแฟ้มจะสูญหายไป
 • การบันทึกแฟ้มลงบนดิสก์ไม่สอดคล้อง
 • การบันทึกการดำเนินงานของดิสก์ไม่สำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่ระบุ

ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หากคุณยังประสบปัญหา ทำตามขั้นตอนในส่วน "การแก้ไขปัญหาทั่วไป"
 • ไม่มีดิสก์ในไดรฟ์ โปรดใส่แผ่นซีดีแบบเขียนได้ลงในไดรฟ์
  ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไดรฟ์บันทึกซีดีหรือไดรฟ์ CD-RW ไม่รู้จักเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดูที่วิธีที่ 3 ในส่วน "การแก้ไขปัญหาทั่วไป" และวิธีที่ 1 ในส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง"
 • ไดรฟ์ฟังก์ชันไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่ถูกต้อง
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเขียนลงแผ่น CD-R หรือซีดี-RW และภายใน Windows XP คุณลักษณะการบันทึกดิสก์ไม่รู้จักไดรฟ์ซีดีเป็นไดรฟ์ที่บันทึกได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากมีการติดตั้งโปรแกรมของบริษัทอื่นที่ระบุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  316529ไดรฟ์ CD-R หรือ CD-RW ไม่ถูกมองเป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล
  315350ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณเข้าใช้งานไดรฟ์ซีดี ไดรฟ์ดีวีดี หรือไดรฟ์คอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้
 • ข้อผิดพลาดขณะลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์
  ไม่สามารถลบชื่อแฟ้ม. แฟ้มในไดรฟ์ซีดีรอมนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณไม่สามารถคัดลอก หรือย้ายแฟ้มที่ผ่านไปยังไดรฟ์ซีดีรอม
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถลบแฟ้มแต่ละแฟ้มจาก RW ซีดี คุณไม่สามารถใช้ดิสก์ซีดีที่บันทึกลักษณะการทำงานของ Windows XP สำหรับการจัดเก็บ random access ในขณะที่คุณเขียนลงบนดิสก์

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมอื่นที่สนับสนุนคุณลักษณะนี้ หรือลบ RW ซีดีก่อนที่คุณเขียนลงดิสก์หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  303008อาจจะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่บนสื่อที่ RW ซีดี
  306641วิธีการลบแฟ้มจากดิสก์แบบ CD-RW ใน Windows XP
 • ข้อผิดพลาด SCSI: ไม่พบการ์ดโฮสต์ SCSI
  เมื่อคุณคลิกตกลงคุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "ไม่พบเครื่องบันทึกซีดี"

  This error message may occur with certain versions of CD-R or CD-RW recording programs that are incompatible with Windows XP. To resolve this issue, make sure that you have the latest driver installed for your device, and contact the software manufacturer to obtain a compatible update for the program.For more information about how to resolve this issue, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  316393"SCSI Error: No SCSI Host Adapter Found" error message when you attempt to record a CD
 • Error: Can not complete the CD writing wizard.
  This error message may occur if the IMAPI CD Burner service is turned off. To resolve this issue, make sure that the service is running and that it has not been turned off. By default, the service is set toด้วยตนเอง. Start the IMAPI CD Burner service, and then test it by writing to a CD-R or a CD-RW. If the service works, you may have to set the service toโดยอัตโนมัติif it does not start in Manual mode. To set the service toโดยอัตโนมัติทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.msc /sแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกสองครั้งIMAPI CD-Burning COM Service.
  3. ภายใต้Service Statusคลิกเริ่มการทำงาน.
  4. Try to write data to a CD.

General troubleshooting

Method 1: Confirm that your CD-R or CD-RW is listed in the Hardware Compatibility List (HCL)

See the HCL to make sure that your CD-R drive or your CD-RW drive is compatible with Windows XP. Search the Microsoft Knowledge Base for the brand and the model of the CD-R drive or CD-RW drive. To view the list of supported devices on the most recent HCL, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
If your device is not on the HCL list, contact the hardware manufacturer to obtain firmware updates for the device or to obtain a driver update.For information about how to contact the hardware manufacturer, click the appropriate article number in the following list to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
65416ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z


If your device is listed on the HCL list, continue to Method 2.

Method 2: Check the Device Manager to see whether the device is missing

To open the device manager, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysm.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
If you see that your device is missing, contact the device manufacturer to find out how to install the latest drivers for the device.For information about how to contact the hardware manufacturer, click the appropriate article number in the following list to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
65416ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z
If your device is listed in Device Manager, continue to Method 3.

Method 3: Check the device manager to see whether there is an issue with the driver

If the device manager indicates there is an issue with the device, you may be able to resolve the issue by uninstalling and then reinstalling it. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการฮาร์ดแวร์แท็บ คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 3. Click the drive that uses the driver that you want to remove.
 4. ในการการทำงาน (Action)เมนู คลิกถอนการติดตั้ง.

  When you are prompted to confirm the removal, clickตกลง.
 5. ในการการทำงาน (Action)เมนู คลิกScan for hardware changes.
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อค้นหาว่าโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ไม่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ คลิกที่หมายเลขบทความในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
65416ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z

วิธีที่ 4: ใช้โปรแกรมอื่น

ถ้าคุณใช้คุณลักษณะการบันทึกที่มีอยู่แล้วของ Windows XP คุณอาจสามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้โปรแกรมบันทึกซีดีของบริษัทอื่น

หมายเหตุ:บางโปรแกรมของบริษัทอื่นอาจพบปัญหากับไดรฟ์ที่ระบุ นอกจากนี้ รุ่นเฉพาะของโปรแกรมของบริษัทอื่นอาจมีรู้จักตัดสินค้าจากคลัง ถ้าคุณใช้โปรแกรมอื่นแล้ว ผู้ติดต่อออกหรือไม่มีจะทราบเรื่องผลิตเพื่อค้นหา หรือปรับปรุงที่คุณควรทราบ ในส่วน "อ้างอิง" ประกอบด้วยปัญหาที่พบ ด้วยโปรแกรมอื่นที่ระบุสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ คลิกที่หมายเลขบทความในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
65416ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z

วิธีที่ 5: เปลี่ยนไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีจากโหมด (PIO) อินพุต/เอาท์พุต programmed โหมดการเข้าถึง (DMA) ของหน่วยความจำโดยตรง

เมื่อต้องการเปลี่ยนจากโหมด PIO ให้เป็นโหมด dma ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
310751ค้นหาการตั้งค่าอุปกรณ์ได้ยากใน Windows XP

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

วิธีการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/

วิธีที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์แผ่น CD-R หรือ CD-RW ถูกรู้จักว่าเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกได้

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์บันทึกซีดีหรือไดรฟ์ CD-RW ถูกรู้จักว่าเป็นไดรฟ์ที่บันทึกได้ ใจว่าการการบันทึกแท็บปรากฏในคุณสมบัติของไดรฟ์ซีดี:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกMy Computer.
 2. คลิกขวาที่ไดรฟ์บันทึกซีดีหรือไดรฟ์ CD-RW คลิกคุณสมบัติแล้ว ค้นหานี้การบันทึกแท็บ
หากไดรฟ์บันทึกซีดีหรือไดรฟ์ CD-RW ไม่รู้จักเป็นไดรฟ์บันทึก โดย Windows XP แต่มีรู้จักไดรฟ์เท่านั้นเป็นซีดีรอม ยืนยันว่า ไดรฟ์บันทึกซีดีหรือไดรฟ์ CD-RW ไม่เข้ากันได้กับ Windows XP ตัวอย่างเช่น ยืนยันว่า ไดรฟ์เข้ากันได้กับ Windows XP หากการการบันทึกแท็บไม่ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการดูรายการอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนบนรายชื่อ HCL ล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx


หากไดรฟ์ไม่เข้ากัน คุณอาจยังคงสามารถบันทึกดิสก์ใน Windows XP หากคุณใช้โปรแกรมอื่นที่เข้ากันได้ หรือ หากคุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับการเฟิร์มแวร์หรือการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ คลิกที่หมายเลขบทความในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
65416ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z


หมายเหตุ:หากไดรฟ์บันทึกซีดีหรือไดรฟ์ CD-RW ถูกรู้จักว่าเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกได้ แต่คุณได้รับ "ไม่มีดิสก์ในไดรฟ์ ข้อผิดพลาดการโปรดใส่แผ่นซีดีแบบเขียนได้ลงในไดรฟ์" ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
316529ไดรฟ์ CD-R หรือ CD-RW ไม่ถูกมองเป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่ทำการการบันทึกแท็บปรากฏสำหรับอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน

วิธีที่ 2: การติดตั้งแพคเกจ KB320174 การตั้งค่าความเร็วในการเขียนสำหรับไดรฟ์แผ่น CD-R และจากนั้น ย้ายสถานที่เก็บแฟ้มชั่วคราวสำหรับ Windows XP

หมายเหตุ:ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณประสบปัญหาที่เป็นระยะ ๆ เมื่อคุณคัดลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์แผ่น CD-R หรือซีดี-RW กับเครื่องบันทึกซีดี:
 1. การติดตั้งแพคเกจ KB320174 ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  320174คอมแพคดิสก์ที่บันทึกไว้ใน Windows XP ที่ไม่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ หรือจะไม่สามารถอ่าน
 2. To set the write speed, follow the steps that are listed in the following Microsoft Knowledge Base article:
  309522How to set the write speed for a CD-R drive in Windows XP
 3. To move the temporary files location, follow the steps that are listed in the following Microsoft Knowledge Base article:
  308572How to move the temporary files location for Windows XP CD recording

ข้อมูลเพิ่มเติม

The information and the solution in this document represents the current view of Microsoft Corporation on these issues as of the date of publication. This solution is available through Microsoft or through a third-party provider. Microsoft does not specifically recommend any third-party provider or third-party solution that this article might describe. There might also be other third-party providers or third-party solutions that this article does not describe. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this information should not be interpreted to be a commitment by Microsoft. Microsoft cannot guarantee or endorse the accuracy of any information or of any solution that is presented by Microsoft or by any mentioned third-party provider.

Microsoft makes no warranties and excludes all representations, warranties, and conditions whether express, implied, or statutory. These include but are not limited to representations, warranties, or conditions of title, non-infringement, satisfactory condition, merchantability, and fitness for a particular purpose, with regard to any service, solution, product, or any other materials or information. In no event will Microsoft be liable for any third-party solution that this article mentions.

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
314096Advanced troubleshooting for issues that occur when you are installing a new CD or DVD drive on Windows XP
308012How to troubleshoot problems that occur when you play a DVD in Windows XP
306318Troubleshooting DVD playback in Windows Media Player for Windows XP
306319How to troubleshoot Audio CD creation in Windows Media Player for Windows XP
302711Windows XP does not support testing before writing to CD-R or CD-RW media
300779The "Write to CD" option is available while copying files to the staging area
306641วิธีการลบแฟ้มจากดิสก์แบบ CD-RW ใน Windows XP
For more information about known issues with specific third-party programs in Windows XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
310628Easy CD Creator 5.0 does not function in Windows XP
321640CD-ROM drive may not be able to read a UDF-formatted disc in Windows XP
314993ดิสก์ในไดรฟ์ดีวีดีอาจไม่สามารถเล่นโดยอัตโนมัติ ด้วย Roxio Easy ซีดีผู้สร้าง 5.1 และ Norton Anti-Virus 2002
315345ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ซีดีบันทึกซอฟต์แวร์จะสาเหตุที่ Windows จะกลายเป็นไม่เสถียร" เมื่อคุณเริ่ม Windows XP
314060คุณสามารถเข้าไม่ถึงไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดี หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากคุณลบซีดีแบบบันทึกโปรแกรมหรือโปรแกรมการบันทึกดีวีดีใน Windows XP: "ข้อผิดพลาดรหัส 31"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ระบุ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308591ไม่สามารถเขียนซีดีรอม โดยใช้ไดรฟ์ซีดี-RW Samsung
309325ปัญหาเมื่อคุณสร้างซีดีเพลงที่ มีไดรฟ์ซีดี Hewlett-Packard-ตัวเขียนของคุณ


ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับซีดีหรือดีวีดีปัญหาไดรฟ์ใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324129 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbresolve kbhardware kbtshoot kbhowtomaster kbmt KB324129 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324129

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com