Thay đ?i m?t kh?u trên tài kho?n khóa ra t?o ra m?t thông báo "tên mi?n không có s?n"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324141 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u ngư?i dùng c? g?ng thay đ?i m?t kh?u c?a h? vào m?t tài kho?n mà b? khóa ra ngoài và có nh?ng Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u lúc ti?p theo đăng nh?p thu?c tính thi?t l?p, ngư?i dùng nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
H? th?ng không th? đ?i m?t kh?u c?a b?n bây gi? b?i v? các tên mi?n domain_name là không có s?n.
Thông báo l?i này là sai l?m b?i v? nó không phân bi?t gi?a t?nh h?nh th?c t? (m?t tài kho?n khóa ra) và k?t n?i đúng v?n đ?.

GI?I PHÁP

Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name 
  -----------------------------------------------------
  26-Aug-2002 18:12 5.1.2600.100 100,352 Msv1_0.dll
				
LƯU ?: C?p nh?t này ?nh hư?ng đ?n hành vi giao di?n ngư?i dùng trên máy khách máy tính mà ngư?i dùng đăng nh?p vào. Tuy nhiên, b?n c?ng ph?i áp d?ng các hotfix ngày b? đi?u khi?n vùng.

Windows 2000

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name  
  ----------------------------------------------------------
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5781  123,664 Adsldp.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5781  131,344 Adsldpc.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5781   62,736 Adsmsext.dll
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5940  358,160 Advapi32.dll
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5855   49,424 Browser.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5943  135,952 Dnsapi.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5595   96,016 Dnsrslvr.dll
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5722   45,328 Eventlog.dll
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5907  222,992 Gdi32.dll  
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5859  145,680 Kdcsvc.dll 
  04-Jun-2002 13:31 5.0.2195.5859  199,952 Kerberos.dll
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.4928  708,880 Kernel32.dll
  15-Jul-2002 07:52 5.0.2195.5940   71,024 Ksecdd.sys 
  15-Jul-2002 07:52 5.0.2195.5940  507,152 Lsasrv.dll 
  15-Jul-2002 07:52 5.0.2195.5940   33,552 Lsass.exe  

  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.4733  332,560 Msgina.dll 
  17-Jul-2002 15:51 5.0.2195.5949  107,792 Msv1_0.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5877  307,472 Netapi32.dll
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5932  360,208 Netlogon.dll
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5886  917,264 Ntdsa.dll  
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5585  386,832 Samsrv.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5837  128,784 Scecli.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5921  300,304 Scesrv.dll 
  08-Jul-2002 14:43 5.0.2195.5934   64,000 Sp3res.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5931  379,664 User32.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5644  369,936 Userenv.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5859   48,912 W32time.dll 
  04-Jun-2002 13:32 5.0.2195.5859   57,104 W32tm.exe  
  17-Jul-2002 10:45 5.0.2195.5948 1,642,416 Win32k.sys 
  03-May-2002 10:31 5.0.2195.5731  178,960 Winlogon.exe
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5935  243,472 Winsrv.dll 
  18-Jul-2002 09:00 5.0.2195.5944  125,712 Wldap32.dll 
				
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix này đ?i v?i Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326797M?t s? hotfixes Windows 2000 Active Directory có th? gây ra m?t cu?c xung đ?t v?i S326797 cho Windows 2000
LƯU ?: C?p nh?t này ?nh hư?ng đ?n hành vi giao di?n ngư?i dùng trên máy khách máy tính mà ngư?i dùng đăng nh?p vào. Tuy nhiên, b?n c?ng ph?i áp d?ng các hotfix ngày b? đi?u khi?n vùng.

T?NH TR?NG

Windows XP

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Windows 2000

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

N?u các bư?c trong ph?n "Gi?i quy?t" nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ? này, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? bi?t thêm thông tin:
837327 B?n nh?n đư?c m?t "h? th?ng không th? đ?i m?t kh?u c?a b?n ngay do tên mi?n <domainname>là không có s?n" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n trong Windows XP và Windows 2000 </domainname>


N?u b?n cài đ?t Windows XP hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này, m?t ngư?i dùng đăng nh?p Windows XP có th? t? đ?ng đăng nh?p v?i lưu tr? thông tin đăng nh?p, tr? khi các chính sách đư?c mô t? ? đây bài vi?t đư?c kích ho?t. Lưu ? r?ng n?u các hotfix đư?c mô t? trong sau đây bài vi?t, ho?c Windows XP Service Pack 1, đư?c cài đ?t, các chính sách có th? đư?c thi?t l?p đ? m?t trong hai Được kích hoạt ho?c Không đư?c c?u h?nh:
313194 Không có thông báo h?t h?n m?t kh?u đư?c tr?nh bày trong quá tr?nh đăng nh?p
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307882Làm th? nào đ? s? d?ng so?n th?o chính sách nhóm đ? qu?n l? chính sách đ?a phương máy tính trong Windows XP
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và s?n ph?m Windows 2000 Datacenter Server
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 324141 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB324141 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324141

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com