Truy c?p vo hnh vi vi ph?m trong Spoolsv.exe GDI32!IcmInitIcmInfo trong Windows 2000

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 324183
Bi vi?t ny ? ?c lu tr?. Bi vi?t ?c cung c?p "nguyn tr?ng" v s? khng c?n ?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

D?ch v? b? ?m my in c th? ng?ng p ?ng (hng) khi x?y ra m?t s? vi ph?m truy c?p, v cc s? ki?n sau y c th? ?c ng:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: B? i?u khi?n d?ch v?
Th? lo?i s? ki?n: khng c
T? ch?c s? ki?n ID: 7031
Ng?i dng: N/A
May tinh: tn h? ph?c v? in
M t?: D?ch v? b? ?m my in k?t thc b?t ng?.
Nh?t k? Dr. Watson c th? hi?n th? r?ng vi ph?m truy c?p x?y ra ? cng c? Spoolsv.exe trong gdi32!IcmInitIcmInfo.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra n?u cng vi?c in c ch?a m?t c?u trc Phin b?n 3 ch? l?n tu?i khng ch?a thng tin ICM ? n?p. Khi b? ?m c? g?ng ? tham kh?o d? li?u ny, n gy ra s? vi ph?m truy c?p.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
260910 Lm th? no ? c ?c cc Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thng tin Hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.Phin b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size   File name
  ------------------------------------------------------
  11-Jun-2002 09:48 5.00.2195.5878 222,992 Gdi32.dll    
				

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ? ?u bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP 2000 Goi dich vu s 4.

THNG TIN THM

Sau khi b?n p d?ng hotfix ny, c?u trc ch? ?c ki?m tra tr?c khi ICM d? li?u c th? ?c s? d?ng. N?u m?t ch? l khng h?p l? ?c pht hi?n, l?i sau y c th? ?c ng b?ng b? ?m:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Print
Th? lo?i s? ki?n: khng c
ID s? ki?n: 45
Ngi dung: tn ng?i dng
May tinh: tn h? ph?c v? in
M t?: Ti li?u khng th? in nh? GDI/Driver l?i trong hi?n th?.
Cng vi?c in ?n ny c th? khng in thnh cng, nhng n khng c?n treo d?ch v? b? ?m in.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chng trinh Trung tm d liu va San phm Windows 2000 Datacenter Server
? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? ci ?t nhi?u hotfixes v?i ch? c m?t kh?i ?ng l?i, b?m vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
296861 S? d?ng QChain.exe ? ci ?t nhi?u Hotfixes v?i m?t kh?i ?ng l?i
Cng vi?c in l khng h?p l? c th? ?c t?o ra t? m?t chng tr?nh hay tr?nh i?u khi?n my in tr? ln.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 324183 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Hai 2014 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB324183 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:324183

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com