Làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t m?ng cho các d?ch v? SNMP trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324261 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh an ninh m?ng ph?c v? Simple Network Management Protocol (SNMP) trong Windows Server 2003.

Các d?ch v? SNMP ho?t đ?ng như m?t đ?i l? mà thu th?p thông tin có th? đư?c báo cáo cho các tr?m qu?n l? SNMP ho?c bàn giao ti?p. B?n có th? s? d?ng các d?ch v? SNMP đ? thu th?p d? li?u và qu?n l? Windows Server 2003, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 d?a trên các máy tính trong su?t m?t m?ng công ty.

Thông tin liên l?c gi?a các đ?i l? SNMP và SNMP qu?n l? tr?m thư?ng đư?c b?o đ?m b?ng cách ch? đ?nh m?t tên chia s? c?ng đ?ng các đ?i l? và qu?n l? tr?m. Khi m?t tr?m qu?n l? SNMP s? g?i m?t truy v?n d?ch v? SNMP, tên c?ng đ?ng c?a requestor đư?c so sánh v?i tên g?i c?ng đ?ng c?a các đ?i l?. N?u h? phù h?p, SNMP qu?n l? tr?m có đư?c xác th?c. N?u h? không phù h?p, các đ?i l? SNMP s? xem xét yêu c?u m?t "không th? truy c?p" c? và có th? g?i tin nh?n cái b?y SNMP.

Các SNMP thư s? đư?c g?i trong văn b?n r? ràng. Các tin nh?n văn b?n r? ràng là m?t cách d? dàng ch?n và gi?i m? b?i h?c m?ng, ch?ng h?n như Microsoft m?ng Giám sát. C?ng đ?ng tên có th? b? b?t và đư?c s? d?ng b?i nhân trái phép đ? có đư?c thông tin giá tr? v? tài nguyên m?ng.

IP Security Protocol (IPSec) có th? đư?c s? d?ng đ? b?o v? thông tin liên l?c SNMP. B?n có th? t?o ra các chính sách IPSec đ? b?o đ?m giao ti?p trên UDP ports 161 và 162 đ? b?o đ?m các giao d?ch SNMP.

T?o danh sách b? l?c

Đ? t?o ra m?t chính sách IPSec đ? b?o đ?m SNMP thư, l?n đ?u tiên t?o danh sách b? l?c. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Chính sách b?o m?t c?c b?.
 2. M? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, b?m chu?t ph?i vào Chính sách b?o m?t IP trên Local Máy tính, sau đó b?m Qu?n l? danh sách b? l?c IP và b? l?c hành đ?ng.
 3. B?m vào các Qu?n l? danh sách b? l?c IP tab, và sau đó b?m Thêm.
 4. Trong các Danh sách b? l?c IP h?p tho?i, lo?i SNMP thư (161/162)trong các Tên h?p, và sau đó g? B? l?c cho c?ng UDP 161 trong các Mô tả h?p.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các S? d?ng thu?t s? thêm ki?m tra h?p và b?m Thêm.
 6. Trong các Ngu?n đ?a ch? h?p trên các Đ?a ch? tab c?a các Thu?c tính b? l?c IP h?p tho?i h?p xu?t hi?n, nh?p vào B?t k? đ?a ch? IP. Trong các Đ?a ch? đích h?p, b?m vào Đ?a ch? IP c?a tôi. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đư?c nhân đôi. Phù h?p v?i các gói v?i chính xác đ?i di?n v?i đ?a ch? ngu?n và đi?m đ?n h?p ki?m.
 7. B?m vào các Giao thức tab. Trong các Ch?n lo?i giao th?c h?p, b?m vào UDP. Trong các Đ?t IP giao th?c c?ng h?p, b?m vàoT? c?ng này, r?i g? 161 trong h?p. Nh?p vào T?i c?ng này, r?i g?161 trong h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Trong các Danh sách b? l?c IP h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
 9. Trong các Ngu?n đ?a ch? h?p trên các Đ?a ch? tab c?a các Thu?c tính b? l?c IP h?p tho?i h?p, b?m vào B?t k? đ?a ch? IP. Trong các Đ?a ch? đích h?p, b?m vào Đ?a ch? IP c?a tôi. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đư?c nhân đôi. Phù h?p v?i túi v?i các chính xác đ?i di?n v?i đ?a ch? ngu?n và đi?m đ?n h?p ki?m.
 10. B?m vào các Giao thức tab. Trong các Ch?n lo?i giao th?c h?p, b?m vào UDP. Trong các Đ?t giao th?c IP h?p, b?m vàoT? c?ng này, r?i g? 162 trong h?p. Nh?p vào T?i c?ng này, r?i g?162 trong h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 11. Trong các Danh sách b? l?c IP h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm.
 12. Trong các Ngu?n đ?a ch? h?p trên các Đ?a ch? tab c?a các Thu?c tính b? l?c IP h?p tho?i h?p, b?m vào B?t k? đ?a ch? IP. Trong các Đ?a ch? đích h?p, b?m vào Đ?a ch? IP c?a tôi. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đư?c nhân đôi. Phù h?p v?i các gói v?i chính xác đ?i di?n v?i ngu?n và đích addressess ki?m tra h?p và b?m Ok.
 13. Nh?p vào Ok trong các Danh sách b? l?c IP h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Ok trong các Qu?n l? danh sách các b? l?c IP và b? l?c hành đ?ng h?p tho?i.

T?o ra m?t chính sách IPSec

Đ? t?o ra các chính sách IPSec ép bu?c IPSec cho SNMP thông tin liên l?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các Chính sách b?o m?t IP trên Local Máy tính trong ngăn bên trái, và sau đó nh?p vào T?o ra chính sách b?o m?t IP.

  Thu?t s? chính sách b?o m?t IP b?t đ?u.
 2. Nh?p vào Ti?p theo.
 3. IP Security Policy tên trang, g? An toàn SNMP trong các Tên h?p. Trong các Mô tả h?p, lo?i L?c lư?ng IPSec cho SNMP Truy?n thông, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Kích ho?t các ph?n ?ng m?c đ?nh quy t?c ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
 5. Trên các Hoàn thành các chính sách b?o m?t IP Thu?t s? Trang, xác minh r?ng các S?a thu?c tính ki?m tra h?p ch?n và b?m K?t thúc.
 6. Trong các An toàn SNMP thu?c tính h?p tho?i, Click vào đ? xóa các S? d?ng thu?t s? thêm ki?m tra h?p và b?m Thêm.
 7. B?m vào các Danh sách b? l?c IP tab, và sau đó nh?p vào SNMP thư (161/162).
 8. B?m vào các Hành đ?ng l?c tab, và sau đó nh?p vào Yêu c?u b?o m?t.
 9. B?m vào các Phương pháp xác th?c tab. Kerberos là phương th?c xác th?c m?c đ?nh. N?u b?n yêu c?u phương pháp xác th?c khác, h?y nh?p vào Thêm. Trong các Thu?c tính phương pháp xác th?c m?i h?p tho?i, ch?n phương th?c xác th?c mà b?n mu?n t? danh sách sau đây và sau đó nh?p vào Ok:
  • Ho?t đ?ng thư m?c m?c đ?nh (giao th?c Kerberos V5)
  • S? d?ng m?t gi?y ch?ng nh?n t? ch?ng nh?n authority (CA)
  • S? d?ng chu?i này (khoá)
 10. Trong các M?i quy t?c tài s?n h?p tho?i h?p, b?m vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 11. Trong các SNMP Properties h?p tho?i h?p, xác minh r?ng các SNMP thư (161/162) h?p ki?m ch?n và b?m Ok.
 12. Trong ngăn bên ph?i c?a giao di?n đi?u khi?n thi?t đ?t an ninh đ?a phương, Nh?p chu?t ph?i vào các An toàn SNMP quy t?c, và sau đó nh?p vào Ch? đ?nh.
Hoàn t?t th? t?c này trên t?t c? các Windows d?a trên máy tính đang ch?y d?ch v? SNMP. Chính sách IPSec này c?ng ph?i đư?c c?u h?nh trên SNMP qu?n l? tr?m.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
324263Làm th? nào đ? c?u h?nh m?ng đơn gi?n Management Protocol (SNMP) trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 324261 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB324261 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324261

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com