Làm th? nào đ? s? d?ng IPSec Monitor trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324269 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows Server 2003 h? tr? s? d?ng giao th?c Internet an ninh (IPSec) đ? b?o đ?m thông tin liên l?c gi?a các máy tính. IPSec là m?t cross-n?n t?ng giao th?c. Windows Server 2003 d?a trên các máy tính s? d?ng các chính sách IPSec đ? ki?m soát thông tin mà ph?i s? d?ng IPSec. M?t máy tính có th? c?n cho IPSec đ? b?o đ?m t?t c? các thông tin ho?c ch? là m?t t?p h?p con c?a t?t c? các thông tin liên l?c. B?n s? d?ng Các b? l?c IPSec đ? ki?m soát khi IPSec đư?c áp d?ng.

Đ? ki?m tra IPSec các chính sách, s? d?ng IPSec Monitor. IPSec Monitor (Ipsecmon.exe) cung c?p thông tin v? IPSec mà chính sách đang ho?t đ?ng và cho dù m?t kênh b?o m?t gi?a máy vi tính đư?c thành l?p.

B?t đ?u theo d?i IPSec

Trong Microsoft Windows XP và Windows Server 2003, b?o m?t IP Màn h?nh đư?c th?c hi?n như là m?t Microsoft Management Console (MMC) snap-in. Đ? thêm IP Security Monitor-theo, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 2. Trong MMC, nh?p vào Tệp, b?m Thêm/lo?i b?-theo, sau đó b?m Thêm.
 3. Nh?p vào IP Security Monitor, sau đó b?m Thêm.
 4. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Ok.
LƯU ?: Đ? lưu các cài đ?t giao di?n đi?u khi?n, b?m Lưu trên các Tệp tr?nh đơn.

Đ? thêm m?t máy tính đ? giám sát b?o m?t IP -theo, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t giao di?n đi?u khi?n có ch?a IP Security Monitor. Ho?c, m? m?t bàn đi?u khi?n đ? lưu t?p tin có ch?a IP Security Monitor.
 2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào IP Security Monitor, sau đó b?m Thêm máy tính.
 3. Trong các Thêm máy tính h?p tho?i:
  • Đ?i v?i máy tính c?c b?, b?m vào Đi?u này máy tính.

   - hay -
  • Đ?i v?i máy tính t? xa, b?m vào Sau đây máy tính, r?i g? tên c?a máy tính t? xa. Ho?c, nh?p vào Tr?nh duy?t đ? t?m th?y nó trên m?ng.
Đ? xem như th? nào IPSec Monitor ch?c năng, b?n c?n hai Windows Server năm 2003, d?a trên tính đó là thành viên c?a cùng m?t tên mi?n Windows Server 2003. M?t máy tính là máy khách IPSec và máy tính khác là IPSec h? ph?c v?. Hai ph?n sau đây mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh máy khách IPSec máy tính và máy ch? IPSec đ? ki?m tra m?t chính sách b?o m?t.

Máy tính khách hàng IPSec

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Chính sách b?o m?t c?c b?.
 3. B?m vào các Thi?t đ?t b?o m?t IP trên Local Máy tính nút trong ngăn bên trái, và sau đó double-click Khách hàng (tr? l?i) chính sách trong ngăn bên ph?i.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Năng đ?ng h?p ki?m và b?m Thêm.
 5. Trong thu?t s? quy t?c b?o m?t, b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Đi?m cu?i đư?ng h?m h?p tho?i h?p, b?m vào Quy t?c này không ch? r? m?t đư?ng h?m, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Trong các Lo?i m?ng h?p tho?i h?p, b?m vào T?t c? các k?t n?i m?ng, và sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Trong các Phương th?c xác th?c h?p tho?i h?p, b?m vào Ho?t đ?ng thư m?c m?c đ?nh (Kerberos V5 giao th?c), b?m Ti?p theo, sau đó b?m Ti?p theo.
 9. Trong các Danh sách b? l?c IP h?p tho?i h?p, b?m vào T?t c? các lưu lư?ng truy c?p ICMP, sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Trong các Hành đ?ng l?c h?p tho?i h?p, b?m vào Yêu c?u b?o m?t, sau đó b?m K?t thúc.
 11. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 12. Nh?p vào Đóng.

IPSec Server

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Chính sách b?o m?t c?c b?.
 3. B?m vào các Thi?t đ?t b?o m?t IP trên Local Máy tính nút trong ngăn bên trái, và sau đó double-click cácAn toàn c?a máy ch? (yêu c?u b?o m?t) chính sách ? phía bên ph?i ngăn.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các T?t c? các IP giao thông và các Năng đ?ng ki?m tra h?p, và sau đó b?m vào đ? ch?n các T?t c? các ICMP Lưu lư?ng truy c?p h?p ki?m.
 5. B?m đúp vào các T?t c? các lưu lư?ng truy c?p ICMPquy t?c.
 6. B?m vào các Hành đ?ng l?c tab, và sau đó nh?p vào Yêu c?u b?o m?t.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 8. Nh?p vào Đóng.
 9. Trên máy khách IPSec, b?t đ?u IPSec Giám sát.
 10. T? m?t d?u nh?c l?nh, g? Ping -t ipsec_server_ip_address.

  Trong vài giây đ?u tiên, m?t "Đàm phán chính sách IPSec" tin nh?n s? đư?c hi?n th?, và sau đó b?n nh?n đư?c Internet Đi?u khi?n thông báo giao th?c (ICMP) echo bài tr? l?i. Khi b?n mang l?i cho màn h?nh IPSec phía sau, b?n th?y r?ng Hi?p h?i b?o m?t IPSec đư?c thành l?p và tên b? l?c đư?c li?t kê như ICMP.
 11. Đóng c?a s? l?nh đ? ngăn ch?n các Ping b? ch? huy.

  Lưu ? r?ng Hi?p h?i b?o m?t IPSec ti?p t?c trong m?t th?i gian ng?n trư?c khi th?i gian ra.
Đ? khôi ph?c l?i các chính sách IPSec m?c đ?nh trên m?i máy tính:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các Chính sách b?o m?t IP nút trong ngăn bên trái, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Khôi ph?c l?i các chính sách m?c đ?nh.
 2. Nh?p vào Có khi b?n nh?n đư?c thông báo "B?n có ch?c ch?n không?".
 3. Nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng các chính sách m?c đ?nh đ? đư?c quay tr? l?i c?a h? giá tr? m?c đ?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324269 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbsecurityservices kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324269 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324269

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com