Làm th? nào đ? c?u h?nh trang Web đăng nh?p trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324279 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 300390.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t hư?ng d?n t?ng bư?c đ? b?t đăng nh?p vào m?t trang Web Microsoft Internet Information Services 6.0 (IIS).

B?t đăng nh?p vào m?t trang Web

Đăng nh?p Internet Information Services (IIS) là đư?c thi?t k? đ? đư?c chi ti?t hơn so v?i s? ki?n-đăng nh?p ho?c giám sát hi?u su?t tính năng c?a Windows Server 2003. IIS Nh?t k? có th? bao g?m thông tin như nh?ng ngư?i đ? truy c?p trang web c?a b?n, nh?ng g? h? đ? xem, và khi các thông tin đ? đư?c xem cu?i. B?n có th? theo d?i nh?ng n? l?c, ho?c là thành công ho?c không thành công, đ?n truy c?p vào các trang Web, thư m?c ?o ho?c t?p tin c?a b?n. Đi?u này bao g?m các s? ki?n như đ?c t?p tin ho?c ghi vào t?p tin. Các s? ki?n có th? đư?c đăng nh?p m?t cách đ?c l?p cho b?t k? trang web, thư m?c ?o ho?c t?p. B?i thư?ng xuyên xem l?i nh?ng đăng nh?p t?p tin, b?n có th? phát hi?n các khu v?c c?a máy ch? c?a b?n ho?c các trang web c?a b?n có th? b? t?n công ho?c đau kh? t? các v?n đ? b?o m?t khác.

Đ? b?t đăng nh?p vào m?t trang Web Trang web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u qu?n l? d?ch v? thông tin Internet. Đ? làm này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v? thông tin Internet.
 2. B?m đúp vào c?a b?nSERVER_NAME, nơiSERVER_NAME là tên c?a h? ph?c v?.
 3. M? r?ng các Trang web thư m?c.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web mà b?n mu?n b?t khai thác g?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Trang web tab, ch?n Cho phép ghi s?.

  Chú ý C? hai Cho phép ghi s? trên cácTrang web tab và Đăng nh?p truy c?p trên cácThư m?c chính Th? ph?i đư?c ki?m tra đ? đăng nh?p đư?c có hi?u l?c.
 6. Ch?n m?t đ?nh d?ng trong các Đ?nh d?ng ho?t đ?ng đăng nh?p danh sách.
 7. Nh?p vàoThu?c tính, b?m vào các Nâng cao tab, và sau đó ch?n m?c b?n mu?n giám sát trong Nh?t k?.

  LƯU ?: Neáu baïn choïn ODBC đăng nh?p, b?m Thu?c tính, cung c?p tên ngu?n d? li?u ODBC (DSN), b?ng, tên ngư?i dùng, và m?t kh?u và sau đó nh?p vào Ok
 8. Trên các T?ng quát tab, ch?n cách b?n mu?n đ? lên l?ch s? khai thác g? ho?c thay đ?i thư m?c t?p tin đăng nh?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem c?u h?nh" tùy ch?n Đ?i v?i ti?t ki?m IIS đăng nh?p t?p tin" ph?n c?a bài vi?t này.
 9. Nh?p vào Ok.

B?t khai thác g? ho?c t?t cho m?t thư m?c c? th?

 1. B?t đ?u qu?n l? d?ch v? thông tin Internet. Đ? làm này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v? thông tin Internet.
 2. B?m đúp vào c?a b?nSERVER_NAME, nơiSERVER_NAME là tên c?a h? ph?c v?.
 3. M? r?ng các Trang web thư m?c.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web ho?c xác đ?nh v? trí thư m?c mà b?n mu?n đ? c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Thư mục tab, b?m vào Đăng nh?p truy c?p.

  LƯU ?: Đ? t?t đăng nh?p, b?m vào Đăng nh?p thăm.
 6. Nh?p vào Ok.

Tùy ch?n c?u h?nh đ? lưu t?p tin đăng nh?p IIS

Đ? đ?t tùy ch?n đ? lưu t?p tin đăng nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tr?nh qu?n l? d?ch v? thông tin Internet. Đ? làm đi?u này, Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m D?ch v? thông tin Internet.
 2. M? r?ng nút máy ch? c?a b?n.
 3. M? r?ng các Trang web thư m?c.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web và b?m Thu?c tính.
 5. Trên các Trang web tab, b?m vào Thu?c tính.
 6. Trên các Thu?c tính chung tab, ch?n tùy ch?n đ? s? d?ng khi b?t đ?u m?t t?p s? ghi m?i. Các tùy ch?n là như sau:
  • T?ng gi?: T?p tin ghi đư?c t?o ra hàng gi?, b?t đ?u v?i các m?c nh?p đ?u tiên mà x?y ra cho m?i gi?. Tính năng này thư?ng đư?c s? d?ng cho các trang Web âm lư?ng cao.
  • Hàng ngày: T?p tin ghi đư?c t?o ra hàng ngày, b?t đ?u v?i các m?c nh?p đ?u tiên mà x?y ra sau khi n?a đêm.
  • Lư?t: T?p tin ghi đư?c t?o ra hàng tu?n, b?t đ?u v?i các m?c nh?p đ?u tiên mà x?y ra sau khi n?a đêm th? b?y.
  • Hàng tháng: T?p tin ghi đư?c t?o ra hàng tháng, b?t đ?u v?i các m?c nh?p đ?u tiên đó x?y ra sau khi n?a đêm c?a ngày cu?i cùng c?a tháng. LƯU ?: "Midnight" là n?a đêm local time cho t?t c? các đăng nh?p đ?nh d?ng t?p tin ngo?i tr? World Wide Web Consortium (W3C) m? r?ng Log File Format. T?p này đ?nh d?ng, "n?a đêm" là n?a đêm Greenwich Mean Time (GMT) theo m?c đ?nh, nhưng nó có th? đư?c thay đ?i thành gi? c?c b? n?a đêm. Đ? m? m?i c?a W3C Extended Log File Format các b?n ghi mà s? d?ng gi? đ?a phương, ch?n S? d?ng local time cho t?p tin đ?t tên và tái đ?u tư. Đăng nh?p m?i b?t đ?u lúc n?a đêm local time, nhưng th?i gian đó đư?c ghi l?i trong đăng nh?p t?p tin v?n c?n GMT.
  • Không gi?i h?n kích thư?c: D? li?u luôn luôn n?i thêm vào cùng m?t t?p tin đăng nh?p. B?n có th? truy nh?p t?p s? ghi này ch? sau khi b?n ng?ng các trang web.
  • Khi đ?t t?i kích thư?c t?p tin: M?t t?p tin đăng nh?p m?i đư?c t?o ra khi các t?p tin log hi?n nay đ?t đ?n m?t kích thư?c c? th?. B?n ph?i ch? đ?nh kích thư?c mà b?n mu?n.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.

Xem xét IIS đăng nh?p t?p tin v?i Notepad

 1. Đ? m? Notepad, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m Notepad.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M? và g? v? trí nơi mà các t?p tin đăng nh?p đư?c lưu.
 3. Ki?m tra các b?n ghi cho các s? ki?n an ninh đáng ng?, bao g?m c? sau đây:
  • Nhi?u l?nh không thành công c? g?ng ch?y t?p th?c hi?n ho?c script. Theo (trong này mía, d?i ch?t ch? các script c?p.)
  • Quá nhi?u n? l?c đăng nh?p không thành công t? m?t IP duy nh?t Đ?a ch?, v?i ? đ?nh có th? tăng lưu lư?ng m?ng ho?c t? ch?i truy c?p cho ngư?i dùng khác.
  • N? l?c không thành công đ? truy c?p và s?a đ?i t?p tin .bat ho?c .cmd t?p tin.
  • Trái phép c? g?ng t?i lên t?p tin vào m?t thư m?c đó ch?a các t?p th?c hi?n.

Bảo mật

Chính xác b?o v? b?o m?t trên máy ch? Web c?a b?n có th? làm gi?m ho?c ngăn ch?n các đe d?a b?o m?t c? đ?c h?i và t?nh c?.

Đ?i v?i m?t máy ch? s?n xu?t, di chuy?n Active Server Pages Các trang ghi danh (ASP) ra kh?i các máy ch? Web cho phép ngư?i dùng duy?t t?p tin có ch?a thông tin v? làm th? nào đ? làm cho gi?y ch?ng nh?n. N?u b?n không mu?n di chuy?n các trang ASP, h?n ch? truy c?p đ? xem các t?p tin. Các trang này là thư?ng n?m ? g?c c?a trang Web c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324279 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbwebservices kbappservices kbhowtomaster kbmt KB324279 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324279

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com