Làm th? nào đ? ngăn ch?n thư Relay trong IIS SMTP máy ch? ?o trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324281 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách đ? ngăn ch?n thư chuy?n ti?p cho m?t v?n chuy?n thư Internet Information Services (IIS) đơn gi?n Giao th?c (SMTP) máy ch? ?o.

IIS trong Windows Server 2003 bao g?m m?t đ?y đ? tính năng ?o ch? SMTP mà b?n có th? s? d?ng đ? nh?n và chuy?n ti?p thư đ?n các máy ch? SMTP khác trên m?ng c?a b?n ho?c máy ch? đi?n t? trên các Internet. Ch?c năng ti?p s?c là h?u ích cho khách hàng n?i b? m?ng có th? có th? chuy?n ti?p thư đ?n các máy ch? SMTP khác và cho IIS các chương tr?nh đó c?n ph?i truy c?p vào m?t máy ch? SMTP đ? g?i thư.

Khi SMTP ?o máy ch? chuy?n ti?p thư đi?n t?, nó có th? chuy?n ti?p thư đư?c g?i đ?n b?t k? tên mi?n thư đi?n t?. V?i tính năng này, h? ph?c v? SMTP ?o có th? chuy?n ti?p thư đ?n b?t k? máy ch? n?i b? hay bên ngoài m?ng SMTP cho đó là có th? gi?i quy?t m?t MX k? l?c. Tuy nhiên, n?u máy ch? ?o SMTP là d? ti?p c?n cho ngư?i s? d?ng Internet, thư ti?p s?c là không t?t v? ngư?i dùng vô đ?o Đ?c có th? chuy?n ti?p thư đ?n SMTP c?a b?n máy ch? ?o và do đó, phân ph?i không đư?c yêu c?u e-mail thương m?i đ? m?t s? lư?ng l?n các máy tính. Đi?u này có th? có m?t tác đ?ng r?t b?t l?i v? có s?n băng thông k?t n?i n?i b? c?a b?n, và gây ra mail server c?a b?n ph?i đư?c đ?t trên "l? đen" danh sách các rơ le m? thư.

Cho m?t ngư?i dùng hay máy tính đ? chuy?n ti?p thư đi?n t? thông qua SMTP m?t máy ch? ?o, sau hai đi?u ki?n ph?i đư?c đáp ?ng:
 • Ngư?i dùng hay máy tính ph?i có th? truy c?p SMTP máy ch? ?o.
 • Máy ch? ?o SMTP ph?i đư?c c?u h?nh đ? chuy?n ti?p e-mail tin nh?n đ?n các tên mi?n khác.

Làm th? nào đ? ngăn ch?n SMTP IIS Virtual Server chuy?n ti?p thư đi?n t?

 1. B?t đ?u b? qu?n l? thông tin d?ch v? Internet ho?c m? các Internet Information Services (IIS)-theo.
 2. M? r?ng Server_name, nơi Server_name là tên c?a các h? ph?c v?, b?m chu?t ph?i vào M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó dư?i Đi?u khi?n truy c?p, b?m Xác thực.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong hai ho?c c? hai các Basic xác th?c và các Tích h?p Windows xác th?c h?p ki?m tra, nh?p vào Xoá các Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p ki?m tra h?p (n?u nó đư?c ch?n), và sau đó nh?p vào Ok.

  B?ng cách đó, xác th?c là c?n thi?t trư?c khi truy c?p đư?c c?p cho h? ph?c v? SMTP ?o. Trong trư?ng h?p này, n?u ngư?i dùng hay máy tính xác không thành công th?c, ngư?i dùng hay máy tính không th? g?i thư đ?n h? ph?c v?.

  LƯU ?: N?u b?n b?m đ? ch?n các Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?pki?m tra h?p và không b?m vào đ? ch?n các Xác thực cơ sởvà các Tích h?p Windows xác th?c h?p ki?m tra, t?t c? các ngư?i s? d?ng và máy tính có th? truy c?p vào máy ch? ?o SMTP.

  Đi?u này vô hi?u hoá xác th?c.
 5. Dư?i H?n ch? ti?p s?c, b?m Ti?p s?c.
 6. Lưu ? các tùy ch?n có s?n trong các H?n ch? ti?p s?c h?p tho?i. Theo m?c đ?nh, các Ch? danh sách dư?i đâytùy ch?n đư?c ch?n và danh sách này là s?n ph?m nào. Ngoài ra, các Cho phép t?t c? máy vi tính xác th?c thành công đ? ti?p s?c, b?t k? c?a danh sách ? trên tùy ch?n đư?c ch?n. V?i tính năng này, ngư?i s? d?ng và máy tính mà có th? xác th?c v?i máy ch? có th? chuy?n ti?p thông qua các máy ch?. T?t c? máy tính đang b? ch?n ngo?i tr? nh?ng ngư?i đáp ?ng yêu c?u xác th?c r?ng b?n c?u h?nh trư?c đó trong các Xác thực h?p tho?i c?a các Truy c?p tab.

  Lưu ? r?ng n?u b?n cho phép ch? chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p, các h? ph?c v? không xác th?c ngư?i dùng hay máy tính.
 7. Nh?p vào Thêm, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây đ? thêm m?t máy vi tính, nhóm máy vi tính, ho?c m?t tên mi?n:
  • Nh?p vào Máy vi tính.
   G? đ?a ch? IP c?a máy tính mà b?n mu?n trong các Đ?a ch? IP h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  • Nh?p vào Nhóm máy tính.
   Lo?i Đ?a ch? m?ng con và m?t n? m?ng con c?a nhóm vào tương ?ng h?p s?, và sau đó nh?p vào Ok.
  • Nh?p vào Miền.
   G? tên mi?n mà b?n mu?n trong các Tên h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  • N?u b?n không mu?n đ? thêm m?t máy tính, nhóm ho?c máy vi tính, ho?c m?t tên mi?n, nh?p vào H?y b?.
 8. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok.

Khắc phục sự cố

Theo m?c đ?nh, d?ch v? SMTP c?a Microsoft ch?n máy tính c?a chuy?n ti?p thư đi?n t? mà b?n không mu?n thông qua máy ch? SMTP ?o. Thông tin trong bài vi?t này s? giúp b?n đ? đánh giá xem c?u h?nh c?a SMTP c?a b?n máy ch? ?o đ? thay đ?i m?t cách cho phép nó ti?p s?c các tin nh?n đư?c g?i b?i máy ch? không mong đ?i.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? cách c?u h?nh m?t máy ch? t? xa SMTP mail ti?p s?c, Click vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324272LÀM TH? NÀO T?I: C?u h?nh m?t tên mi?n t? xa cho m?t thông tin trên Internet Services (IIS) SMTP Mail Server Relay trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 324281 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbwebservices kbappservices kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB324281 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324281

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com