Làm th? nào đ? thi?t l?p k?t n?i Internet chia s? trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324286 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Chia s? k?t n?i Internet (ICS) cho phép b?n s? d?ng Windows Server 2003 đ? k?t n?i m?ng văn ph?ng nh? ho?c m?ng gia đ?nh trên các Internet. ICS cung c?p đ?a ch? m?ng (NAT), IP đ?a ch?, và tên d?ch v? gi?i quy?t cho t?t c? các máy tính trên m?t m?ng lư?i nh?. Đi?u này t?ng bư?c bài vi?t mô t? cách cài đ?t ICS trên m?t máy ch? Windows 2003 d?a trên máy tính.

Ph?n c?ng ho?c ph?n m?m sau đây đư?c yêu c?u cho th? t?c này:
 • M?t k? thu?t s? thuê bao đư?ng (DSL) ho?c modem cáp k?t n?i đ?n m?t nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP) và m?t kích ho?t DSL ho?c cáp tài kho?n.
 • Hai cài đ?t b? đi?u h?p m?ng. Bài vi?t này mô t? như th? nào cài đ?t b? đi?u h?p m?ng th? hai.
 • M?t m?ng đ? đư?c c?u h?nh v?i ch?c năng TCP/IP.
TH?N TR?NG: Trư?c khi ti?p t?c v?i các th? t?c trong bài vi?t này, lưu ? các đi?m sau đây:
 • Không dùng ICS trên m?t m?ng r?ng:

  • S? d?ng đ?a ch? IP t?nh
  • Có b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003
  • S? d?ng các máy ch? DNS, c?ng, ho?c DHCP các máy ch?

  B?i v? ICS t?o ra m?t đ?a ch? IP t?nh cho c?a b?n b? đi?u h?p m?ng và phân b? các đ?a ch? IP cho các máy tính khác trên m?ng c?a b?n, b?n s? m?t k?t n?i c?a b?n v?i ph?n c?n l?i c?a m?ng n?u khác m?ng máy tính đ? cung c?p các d?ch v? đó. N?u m?t ho?c nhi?u các đi?u ki?n t?n t?i trong m?ng c?a b?n, b?n ph?i s? d?ng Windows Server 2003 NAT thay v? ICS. Cho thông tin thêm v? NAT, xem Windows Server 2003 giúp.
 • Đ?ng t?o m?t k?t n?i m?ng riêng ?o (VPN) đ?n m?t m?ng công ty máy tính ICS. N?u b?n làm th?, b?i m?c đ?nh t?t c? lưu lư?ng truy c?p t? máy tính ICS, bao g?m c? lưu lư?ng truy c?p t? m?ng c?c b? khách hàng, s? đư?c chuy?n qua k?t n?i VPN đ? m?ng công ty. Đi?u này có ngh?a là Tài nguyên Internet s? không c?n có th? truy c?p, và t?t c? các máy tính khách s? g?i d? li?u qua k?t n?i h?p l? t?o ra v?i các ch?ng ch? c?a ngư?i s? d?ng máy tính ICS.
 • Không c?u h?nh ICS trên máy tính là m?t máy ch? VPN. N?u Windows Server 2003 d?a trên máy tính c?a b?n là ph?c v? như m?t máy ch? VPN, b?n ph?i s? d?ng Windows Server 2003 NAT.

Làm th? nào đ? cài đ?t b? đi?u h?p m?ng Ethernet th? hai đ? máy ch? ICS

Đ? cài đ?t m?t b? đi?u h?p Ethernet cho máy ch? ICS, b?n ph?i đăng nh?p như là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
 1. T?t máy tính c?a b?n đúng cách, và sau đó v? th? ch?t, thêm b? đi?u h?p m?ng.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. Khi các T?m th?y ph?n c?ng m?i h?p tho?i đư?c hi?n th? có danh sách các tên c?a m?ng b? đi?u h?p b?n cài đ?t, b?m vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Ti?p theo trên trang cài đ?t ph?n c?ng đi?u khi?n thi?t b?.
 5. Trên trang xác đ?nh v? trí t?p tr?nh đi?u khi?n, b?m vào tùy ch?n phương ti?n truy?n thông có ch?a các tr?nh đi?u khi?n cho adapter m?ng b?n đang cài đ?t. Cho Ví d?, b?m ? đ?a CD-ROM, ? đ?a m?m ho?c Thư m?c ? c?ng.
 6. Trên trang k?t qu? t?m ki?m t?p tin tr?nh đi?u khi?n, nh?p K?t thúc.

  LƯU ?: Khi b?n nh?p vào K?t thúc, cài đ?t b? đi?u h?p m?ng b?n ch? c?n cài đ?t đ? hoàn t?t.

Làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? ICS

Máy ch? ICS cung c?p m?t k?t n?i thông qua th? hai b? đi?u h?p m?ng hi?n có m?ng TCP/IP. Đăng nh?p như là thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr? đ? thi?t l?p máy ch? ICS.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection (th? m?ng mà b?n ch? c?n cài đ?t), và sau đó đ?i tên nóK?t n?i Internet.

  Trong cácM?ng và các k?t n?i Dial-up h?p tho?i, hai k?t n?i đư?c hi?n th? (đ?i v?i các adapter m?ng khác): K?t n?i InternetLocal Area Connection.
 3. Nh?p chu?t ph?i K?t n?i Internet, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó xác minh r?ng Khách hàng cho Microsoft MạngGiao th?c Internet (TCP/IP) đang hi?n th?.
 5. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Kích ho?t tính năng Internet Chia s? k?t n?i cho k?t n?i này h?p ki?m.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng ph?n m?m tư?ng l?a ho?c chia s? Internet khác ph?n m?m t? nhà s?n xu?t bên th? ba nào đ? đư?c g? b?.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó quay tr? l?i bàn làm vi?c.

Làm th? nào đ? c?u h?nh máy khách c?a Windows

LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Đăng nh?p là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? thi?t l?p các khách hàng Windows s? chia s? k?t n?i Internet.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Mạng Kết nối.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó xác minh r?ng Khách hàng cho Microsoft MạngGiao th?c Internet (TCP/IP) đư?c hi?n th? và đ? ch?n.
 4. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 5. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vào T? đ?ng thu đ?a ch? IP, sau đó b?m T? đ?ng thu đ?a ch? h? ph?c v? DNS (n?u các tùy ch?n này không đ? đư?c ch?n).
 6. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó đ?m b?o r?ng khác nhau li?t kê trên các Thi?t đ?t IP, DNS, và ĐO?T GI?I tab là t?t c? có s?n ph?m nào.

  Lưu ? r?ng ICS cung c?p nh?ng thi?t đ?t.
 7. Nh?p vào Ok, và sau đó quay tr? l?i bàn làm vi?c.

ICS và k?t n?i m?ng quay s?

B?n có th? s? d?ng m?ng đ? k?t n?i t?i Internet quay. Tuy nhiên, m?ng quay thư?ng có m?t k?t n?i băng thông th?p hơn. Đi?u này k?t n?i không ph?i là là h?u ích khi nhi?u máy tính chia s? k?t n?i. Ngoài ra, m?ng quay không ph?i là liên t?c (b?n ph?i quay s? b?ng tay lên đ?n k?t n?i) và có th? gây ra s? ch?m tr? ban đ?u khi b?n k?t n?i đ?n máy ch? trên Internet.

Khắc phục sự cố

Lưu ? các m?c sau đây đ? ngăn ch?n các v?n đ? x?y ra khi b?n c?u h?nh ICS:
 • Không k?t n?i m?t trung tâm tr?c ti?p c?a b?n DSL ho?c cáp modem. N?u b?n làm như v?y, m?ng n?i b? c?a b?n là d? b? t?n thương đ?n các máy tính khác n?m trên Internet. N?u b?n k?t n?i m?t máy tính tr?c ti?p cho m?t modem DSL ho?c cáp, đ?m b?o r?ng b?n t?t t?p và máy in chia s? đ? h?n ch? c?a b?n d? b? t?n thương t? Internet. Tuy nhiên, khi b?n làm như v?y, m?ng c?a b?n là ngăn không cho chia s? t?p và máy in, mà có th? là l? do chính c?a b?n cho m?ng t?i đ?a đi?m đ?u tiên.
 • Ki?m ch?ng r?ng ph?n m?m tư?ng l?a ho?c chia s? Internet khác ph?n m?m t? nhà s?n xu?t bên th? ba đ? b? lo?i b?. H?y ch?c ch?n r?ng ch? ICS cho phép máy tính hi?n đang cung c?p đ?a ch? IP, chuy?n ti?p DNS tên, ho?c hành đ?ng như là m?t c?ng m?c đ?nh. N?u không, ICS không th? làm vi?c ho?c b?n có th? g?p hành vi b?t ng?.
 • B?n không th? s?a đ?i c?u h?nh ICS. Ví d?, b?n không th? ngăn ch?n ICS phân b? đ?a ch? IP ho?c s?a đ?i các đ?a ch? IP r?ng ICS đ? giao. N?u các tính năng đư?c yêu c?u, b?n ph?i ch?y NAT Thay vào đó.
 • ICS máy tính t? đ?ng gán đ?a ch? IP, chuy?n ti?p DNS tên Internet cho đ? phân gi?i tên và đ?t chính nó như là c?ng m?c đ?nh cho các k?t n?i Internet. N?u b?t ICS máy tính không có s?n, các máy tính khách hàng khác trên m?ng c?a b?n có th? không truy c?p Internet.
 • Khi b?n c?u h?nh m?ng c?a b?n đ? s? d?ng TCP/IP, lo?i b? trư?ng h?p c?a giao th?c NetBEUI khi b?n t?m th?y chúng. NetBEUI là dư th?a và có th? làm ch?m m?ng.Thu?c tính

ID c?a bài: 324286 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324286 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324286

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com