Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? l?i 15401

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324321 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

B?n có th? th?y các l?i sau khi b?n thêm m?t ngư?i dùng Microsoft Windows NT ho?c m?t nhóm Microsoft Windows NT như m?t kí nh?p v?i Microsoft SQL Server, ho?c khi b?n di chuy?n thông tin kí nh?p t? m?t máy ch? trong m?t tên mi?n đ?n m?t máy ch? trong m?t tên mi?n khác nhau:
L?i 15401: Windows NT ngư?i dùng ho?c nhóm '% s' không t?m th?y. Ki?m Tên m?t l?n n?a.
Bài vi?t t?ng bư?c này th?o lu?n v? các nguyên nhân ti?m năng c?a các l?i và làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? này.

kí nh?p không t?n t?i

 1. Xác th?c r?ng kí nh?p Windows v?n c?n t?n t?i trong vùng. người quản tr? mạng c?a b?n có th? đ? lo?i b? kí nh?p Windows cho l? do c? th?, và b?n không th? c?p quy?n truy c?p kí nh?p đó sang SQL Server.
 2. Xác minh r?ng b?n chính t? tên mi?n và kí nh?p m?t cách chính xác và r?ng b?n đang s? d?ng đ?nh d?ng sau:
  Tên mi?n\Ngư?i dùng
 3. N?u kí nh?p t?n t?i, và nó là đúng, và b?n v?n nh?n đư?c l?i, ti?p t?c v?i ph?n sau đây trong bài vi?t này.

L?p l?i các t? s? đ?nh danh an ninh

Trong mi?n Windows, đ?c đáo an ninh đ?nh danh (SIDs) s? t? đ?ng đư?c gán cho Windows kí nh?p trong tên mi?n. Khi b?n thêm m?t c?a s? kí nh?p dư?i tên là m?t SQL Server kí nh?p, SID đư?c lưu tr? trong m?t b?ng h? th?ng trong SQL Server. N?u b?n c? g?ng thêm m?t kí nh?p m?i có SID tương t? như là m?t SQL Server kí nh?p hi?n t?i, 15401 l?i x?y ra.
Lưu ? Trong SQL Server 2005, trùng l?p SIDs không đư?c phép.
 1. Đ? xác đ?nh n?u đi?u này là nguyên nhân c?a l?i c?a b?n, ch?y đo?n m? sau đ?i v?i các ch? b? máy cơ s? d? li?u trong khi b?n đang kí nh?p vào SQL Server là m?t thành viên c?a vai tr? Ilos :
  SELECT name FROM syslogins WHERE sid = SUSER_SID ('YourDomain\YourLogin')
 2. N?u m?t hàng đư?c tr? l?i t? truy v?n này, m?t SID trùng là nguyên nhân c?a v?n đ? c?a b?n.
 3. M?t trong nh?ng nguyên nhân gây ra ti?m năng c?a k?ch b?n này t?i b? máy cơ s? d? li?u t?ng th? t? m?t máy ch? trong m?t tên mi?n. M?t trong các tin kí nh?p trong tên mi?n đó có th? có SID tương t? như kí nh?p mà b?n đang c? g?ng thêm trong l?nh v?c này. Đi?u này c?ng có th? x?y ra trong m?t môi trư?ng nơi b?n có h? th?ng đ?ng g?i ho?c ma.
 4. B?n ph?i s? d?ng sp_revokelogin đ? th? kí nh?p v?i SID phù h?p, ho?c, đ? gi? cho thông tin kí nh?p hi?n t?i, m?t cách chính xác b?n đ? thông tin kí nh?p t? các tên mi?n c? đ? kí nh?p vào tên mi?n m?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  314546Làm th? nào đ? di chuy?n b? máy cơ s? d? li?u gi?a các máy tính đang ch?y SQL Server

Xác th?c th?t b?i

B?n có th? nh?n đư?c l?i 15401 khi máy đi?u khi?n mi?n c?a mi?n nơi cư trú c?a kí nh?p (tương t? ho?c m?t tên mi?n khác nhau) là không có s?n cho m?t s? l? do.
 1. N?u kí nh?p n?m trong mi?n khác nhau hơn so v?i SQL Server, xác minh r?ng tín thác chính xác t?n t?i gi?a các tên mi?n.
 2. Xác th?c r?ng b? đi?u khi?n mi?n c?a kí nh?p có th? truy c?p b?ng cách s? d?ng l?nh ping t? máy tính đang ch?y SQL Server. Ki?m tra đ?a ch? IP và tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh ping, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  102908Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i TCP/IP v?i Windows 2000 ho?c Windows NT

Trư?ng h?p nh?y c?m

B?n có th? g?p v?n đ? case-sensitivity, đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
245768 Ch? Unicode collating tr?nh t? và thông tin kí nh?p Windows NT
Trong trư?ng h?p này, s? d?ng các sp_configure ho?c sp_helpsort lưu tr? các th? t?c đ? xác đ?nh n?u th? t? s?p x?p ho?c collation c?a c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server là trư?ng h?p nh?y c?m. N?u máy ch? là ch?, làm theo các bư?c trong bài vi?t tham chi?u (Q245768) đ? thành công thêm kí nh?p.

2770837 Kh?c ph?c: "Windows NT ngư?i dùng ho?c nhóm 'Domain_name\User_name' không t?m th?y" l?i khi b?n thêm m?t kí nh?p vào m?t trư?ng h?p SQL Server 2008 ch?
Trong trư?ng h?p này, m?t v?n đ? x?y ra khi b?n c? g?ng thêm ngư?i dùng Microsoft Windows NT ho?c nhóm như m?t kí nh?p cho SQL Server 2008. N?u máy ch? là ch?, h?y xem ph?n "Gi?i pháp" trong b?n C?p Nh?t 2770837.

Trương m?c c?c b?

Trương m?c c?c b? (không tên mi?n) B? x? l? Báo cáo đ?c bi?t. N?u b?n đang c? thêm m?t tài kho?n đ?a phương t? máy tính đang ch?y SQL Server, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây đ? bi?t các bư?c chính xác:
322988 sp_grantlogin "NT AUTHORITY\SYSTEM" không thành công trên Microsoft Windows NT 4.0
 1. Đ? thêm trương m?c h? th?ng c?c b? như là m?t SQL Server kí nh?p vào Windows NT 4.0, xem các th? t?c trong bài vi?t Q322988 trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
 2. Khi b?n thêm đư?c xác đ?nh trư?c các nhóm đ?a phương, b?n ph?i s? d?ng BUILTIN như tên mi?n.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  216808S? d?ng BUILTIN\Group đ? c?p quy?n truy c?p đư?c xác đ?nh trư?c các nhóm Windows NT

Đ? phân gi?i tên

N?u b?n có v?n đ? gi?i quy?t tên máy tính có liên quan đ?n cách thêm kí nh?p ho?c nhóm, b?n có th? nh?n đư?c l?i 15401.

Xác minh r?ng cơ ch? đ? phân gi?i tên c?a b?n (ví d? như, th?ng, DNS, máy ch? ho?c LMHOSTS) đư?c c?u h?nh đúng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324321 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB324321 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 324321

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com