Ga máy ch? và khách hàng d?ch v? đ?u cu?i đư?c k?t n?i t?m d?ng khi m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i các b?n ghi ho?c các b?n ghi

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324446 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i các b?n ghi ho?c các b?n ghi ra (ho?c trong m?t phiên làm vi?c ho?c trên bàn giao ti?p ph?c v? đ?u cu?i), trên Microsoft Windows Server 2003 ho?c d?a trên Microsoft Windows 2000 ph?c v? đ?u cu?i cùng v?i máy tính đư?c k?t n?i khách d?ch v? đ?u cu?i có th? ng?ng đáp ?ng ho?c có th? t?m d?ng cho m?t vài giây. Ngư?i dùng c?ng có th? g?p m?t ho?c nhi?u tri?u ch?ng theo:
 • Khi m?t lo?i ngư?i dùng trong m?t tài li?u, nhân v?t không xu?t hi?n trên màn h?nh cho đ?n khi t?m d?ng này đ? k?t thúc.
 • Đ?u vào bàn phím và chu?t đ?u vào đư?c x?p hàng đ?i, nhưng h? không đư?c th?c hi?n cho đ?n khi t?m d?ng này đ? k?t thúc.
 • S?ng hi?u su?t giám sát đ? th? (Perfmon) đ? m?t d? li?u đi?m trong th?i gian này t?m d?ng.
 • T?t c? chương tr?nh đang ch?y xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng, ho?c "hang," trong th?i gian này t?m d?ng.
 • Khi đ?m dư?i m?t t?i t? m?t s? l?n các ngư?i s? d?ng, m?t s? d?ng CPU cao hi?n th? cho nó.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u có m?t ganh đua gi?a các máy ch? tài nguyên. Các ganh đua gây ra m?t s? ch?m tr? trong ch? bi?n xu?t hi?n như m?t t?m d?ng ho?c unresponsiveness.

GI?I PHÁP

Windows Server 2008

B?n không ph?i áp d?ng m?t hotfix đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows Server 2008. Tuy nhiên, b?n ph?i làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "Thông tin thêm".

Windows Server 2003

B?n không ph?i áp d?ng m?t hotfix đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows Server 2003. Tuy nhiên, b?n ph?i làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "Thông tin thêm".

Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 2000 Server, b?n ph?i cài đ?t m?t hotfix, và sau đó làm theo hư?ng d?n trong ph?n "Thông tin thêm".

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   126,736 Adsldp.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6960   132,880 Adsldpc.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6896   63,760 Adsmsext.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6928   381,712 Advapi32.dll   
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6866   69,904 Browser.dll   
  16-Jan-2004 00:18 5.0.2195.6891   35,632 Classpnp.sys
  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe     
  24-Feb-2004 05:10 5.0.2195.6901   30,864 Disk.sys
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   136,464 Dnsapi.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6876   92,432 Dnsrslvr.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   47,376 Eventlog.dll   
  15-Apr-2004 22:00 5.0.3900.6920   242,448 Explorer.exe   
  02-Aug-2004 18:00 0.2.0.1      138,000 Faxui.dll    
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6660   233,744 Gdi32.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6939   148,752 Kdcsvc.dll    
  03-May-2004 23:59 5.0.2195.6922   206,096 Kerberos.dll   
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll   
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   71,888 Ksecdd.sys
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6960   256,784 Localspl.dll   
  11-Jun-2004 22:18 5.0.2195.6940   512,784 Lsasrv.dll    
  11-Jun-2004 22:18 5.0.2195.6940   33,552 Lsass.exe    
  10-Feb-2004 19:47 5.0.2195.6897   30,160 Mountmgr.sys
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   54,544 Mpr.dll     
  27-Jul-2004 22:03 5.0.2195.6961   409,360 Mrxsmb.sys
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   335,120 Msgina.dll    
  05-May-2004 01:05 5.0.2195.6926   114,960 Msv1_0.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   309,008 Netapi32.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6921   361,744 Netlogon.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6961   933,648 Ntdsa.dll    
  23-Jul-2004 19:17 5.0.2195.6960  1,704,128 Ntkrnlmp.exe   
  23-Jul-2004 19:17 5.0.2195.6960  1,703,744 Ntkrnlpa.exe   
  23-Jul-2004 19:17 5.0.2195.6960  1,725,504 Ntkrpamp.exe   
  23-Jul-2004 19:17 5.0.2195.6960  1,680,832 Ntoskrnl.exe   
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6702   66,320 Ntprint.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6960   955,152 Ole32.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6868   381,712 Printui.dll   
  27-Jul-2004 22:03 5.0.2195.6961   169,968 Rdbss.sys
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6892   90,264 Rdpwd.sys
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   435,984 Rpcrt4.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6935   212,240 Rpcss.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6944   392,976 Samsrv.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6939   114,448 Scecli.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6939   261,392 Scesrv.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.3900.6960  2,358,544 Shell32.dll   
  04-Jun-2004 23:13 5.0.2195.6935  5,887,488 Sp3res.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6938   80,144 Spoolss.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6824   12,560 Usbmon.dll    
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   403,216 User32.dll    
  05-Aug-2003 22:14 5.0.2195.6794   385,808 Userenv.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   48,912 W32time.dll   
  05-Apr-2004 17:46 5.0.2195.6920   57,104 W32tm.exe    
  14-Jul-2004 01:52 5.0.2195.6960  1,631,696 Win32k.sys
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6924   88,336 Win32spl.dll   
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6898   181,520 Winlogon.exe   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6825   114,960 Winspool.drv
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   244,496 Winsrv.dll    
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6920   127,248 Wldap32.dll   
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6824   57,104 Wlnotify.dll   
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll   
  14-Jul-2004 01:52 5.0.2195.6960  1,631,696 Win32k.sys
  02-Aug-2004 18:00 5.0.2195.6958   244,496 Winsrv.dll    
  02-Aug-2004 18:15           25,520 Kb324446.cat

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003, b?n ph?i b?t các Kích ho?t tính năng nâng cao hi?u su?t tính năng cho m?i đ?a c?ng đó đ? vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?t và có b? nh? cache ghi c?a nó đư?c b?o v? kh?i b? m?t do tai n?n c?a quy?n l?c. Ngoài ra, b?n ph?i c?u h?nh m?t s? s? đăng k? subkeys.

Trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000, sau khi b?n cài đ?t các hotfix và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính, b?n ph?i b?t đi?n b?o v? ghi nh? cache l?a ch?n cho m?i đ?a c?ng đ? vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?t và r?ng có b? nh? cache vi?t b?o v? ch?ng m?t mát t?nh c? c?a quy?n l?c. Ngoài ra, b?n ph?i c?u h?nh m?t s? s? đăng k? subkeys.

Bư?c 1. B?t tính năng "Kích ho?t tính năng nâng cao hi?u su?t" trong Windows Server 2003 ho?c các tùy ch?n quy?n l?c b?o v? trong Windows 2000

Windows Server 2003

Đ? b?t các Kích ho?t tính năng nâng cao hi?u su?t tính năng trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:

C?nh báo Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? cho phép các Kích ho?t tính năng nâng cao hi?u su?t tính năng cho đ?a mà có m?t ngu?n cung c?p đi?n d? ph?ng. Thi?t đ?t này c?i thi?n hi?u năng đ?a, nhưng nó c?ng làm tăng nguy cơ m?t d? li?u n?u đ?a m?t quy?n l?c.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, sau đó b?m Qu?n l?.
 2. Dư?i Công c? h? th?ng, b?m Qu?n l? thi?t b?.
 3. Trong ngăn bên ph?i, m? r?ng ? đ?a.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào ? đ?a b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. B?m vào các Chính sách tab.
 6. Nếu Kích ho?t tính năng vi?t b? nh? đ?m trên đ?a ki?m tra h?p đư?c ch?n, b?m vào đ? ch?n các Kích ho?t tính năng nâng cao hi?u su?t h?p ki?m.
 7. Nh?p vào Ok.

Windows 2000

Đ? c?u h?nh các tùy ch?n quy?n l?c b?o v? trong Windows 2000, s? d?ng công c? Dskcache.exe. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các công c? Dskcache.exe và làm th? nào đ? s? d?ng nó đ? c?u h?nh b?o v? quy?n l?c vi?t tùy ch?n b? nh? cache, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811392Có đư?c các công c? Dskcache.exe đ? c?u h?nh tùy ch?n "B?o v? quy?n l?c" b? nh? cache vi?t
Khi b?n ch?y Dskcache.exe mà không có tham s? nào, các thi?t đ?t b? nh? cache ghi hi?n t?i cho t?t c? các đ?a c?ng đư?c hi?n th?. Cho m?i đ?a c?ng mà hi?n đang đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, nh?ng thông tin sau đây đư?c hi?n th?:
Thi?t b? đ?a :

\\?\\ID THI?T B? SCSI>

Thi?t đ?t hi?n th?i :
Ghi nh? Cache là [b?t | b? vô hi?u hoá]
B?o v? quy?n l?c là [b?t | b? vô hi?u hoá]
Đ? b?t tu? ch?n b?o v? quy?n l?c vào đ?a c?ng, s? d?ng các pd?ng l?nh chuy?n đ?i.

Ví d?, đ? chuy?n vào tùy ch?n b?o v? quy?n l?c trên ? C, g? d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
dskcache + p c:
Các thông tin sau s? đư?c hi?n th? cho ? C:
Thi?t b? đ?a :

\\?\\ID THI?T B? SCSI>

Thi?t đ?t hi?n th?i :
Ghi nh? Cache đư?c kích ho?t
B?o v? quy?n l?c b? vô hi?u hóa
Thi?t đ?t m?i :
Ghi nh? Cache đư?c kích ho?t
B?o v? quy?n l?c đư?c kích ho?t
Chú ýB?n có th? b?t tùy quy?n l?c b?o v? ghi nh? cache ch?n ch? cho đ?a mà hi?n đang có trên máy tính c?a b?n. Theo m?c đ?nh, tùy ch?n b?o v? quy?n l?c b? t?t. Do đó, tùy ch?n này b? t?t cho b?t k? đ?a c?ng mà đư?c thêm vào máy tính sau khi b?n áp d?ng thi?t đ?t này. Khi b?n thêm đ?a c?ng b? sung, b?n ph?i b?t tùy ch?n ngu?n đi?n b?o v? cho nh?ng đ?a n?u b?n mu?n thi?t l?p đ? áp d?ng cho nh?ng đ?a.

Bư?c 2. C?u h?nh đăng k? subkeys

B?n c?ng ph?i c?u h?nh subkeys đăng k? sau ngày ph?c v? đ?u cu?i và trên t?t c? các t?p tin máy ch?:

Chú ýPh?n này áp d?ng cho Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows 2000.
 • Trong các
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
  subkey, c?u h?nh các m?c sau đây:
  • Tên:
   MaxWorkItems

   Ki?u d? li?u:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   8192 (th?p phân)
  • Tên:
   MaxMpxCt

   Ki?u d? li?u:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   2048 (th?p phân)
  • Tên:
   MaxRawWorkItems

   Ki?u d? li?u:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   512 (th?p phân)
  • Tên:
   MaxFreeConnections

   Ki?u d? li?u:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   100 (th?p phân)
  • Tên:
   MinFreeConnections

   Ki?u d? li?u:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   32 (th?p phân)
 • Trong các
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters
  subkey, c?u h?nh các m?c sau đây:
  • Tên:
   MaxCmds

   Ki?u d? li?u:
   REG_DWORD

   Dữ liệu giá trị:
   2048 (th?p phân)
 • Theo m?c đ?nh, đăng k? c?a b?n không có m?t
  Trình quản lý Cấu hình
  subkey. Đ? t?o khoá, đ?nh v? và sau đó nh?p chu?t ph?i vào subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  Đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key. Lo?i Trình quản lý Cấu hình, sau đó nh?n ENTER.

  Trong các m?i
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager
  subkey, c?u h?nh các m?c sau đây:
  • Tên: RegistryLazyFlushInterval
   Data Type: REG_DWORD
   D? li?u có giá tr?: 60 (th?p phân)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? m?i đ?t tên t?p tin Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 324446 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbmt KB324446 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324446

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com