Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft phân tích cú pháp XML và Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? (MSXML)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

V?i Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? (MSXML), trư?c đây g?i là phân tích cú pháp XML Microsoft, khách có th? xây d?ng d?a trên XML ?ng d?ng th?c hi?n theo các tiêu chu?n XML World Wide Web Consortium (W3C). MSXML là m?t th?c hi?n mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) c?a các mô h?nh W3C Mô hình Đối tượng Tài liệu.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các phiên b?n c?a b? phân tích MSXML và các s?n ph?m mà h? đư?c phân ph?i v?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
269238 Thông tin: Phiên b?n danh sách các phân tích cú pháp Microsoft XML
MSXML sau các m.n versioning h?i ngh?, nơi mn ch? ra l?n và nh? Phiên b?n, tương ?ng. Ví d?, MSXML 4.0 cho th?y vi?c phát hành 4.0 c?a phân tích cú pháp.

B?t k? phiên b?n nào c?a MSXML có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t c?nh nhau cùng v?i các phiên b?n khác c?a MSXML.

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft phân tích cú pháp XML và Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? (MSXML).

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft phân tích cú pháp XML 3.0

Đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft phân tích cú pháp XML 3.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m tra n?u hệ điều hành đáp ?ng yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft phân tích cú pháp XML 3.0.

  hệ điều hành sau là h? tr? b?i Microsoft phân tích cú pháp XML 3.0:
  • Windows 2000
  • Windows Server 2003
  • Windows XP
 2. T?i v? Microsoft XML phân tích cú pháp 3.0.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft XML phân tích cú pháp 3.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  308480 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a Microsoft XML 3.0
 3. cài đ?t chuyên bi?t phân tích cú pháp Microsoft XML 3.0.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 4,0

Đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 4.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m tra n?u hệ điều hành đáp ?ng yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 4.0.

  hệ điều hành sau là h? tr? b?i Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 4.0:
  • Windows 2000
  • Windows Server 2003
  • Windows XP
 2. T?i v? b?n ghi d?ch v? c?t l?i Microsoft XML 4.0.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  818409 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft XML 4,0 service pack m?i nh?t
 3. cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? c?t l?i Microsoft XML 4.0.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 5.0

Mô t? chính xác v? MSXML 5.0 là MSXML 5.0 cho ?ng d?ng văn ph?ng Microsoft. MSXML 5.0 cho ?ng d?ng văn ph?ng Microsoft đư?c bao g?m trong Microsoft Office 2003. Đ? cài đ?t chuyên bi?t MSXML 5.0 cho ?ng d?ng văn ph?ng Microsoft, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Office 2003.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 6.0

Đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 6.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m tra n?u hệ điều hành đáp ?ng yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 6.0.

  hệ điều hành sau là h? tr? b?i Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 4.0:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows Server 2003
  • Windows XP Service Pack 1 và các phiên b?n m?i hơn c?a Windows XP
 2. T?i v? b?n ghi d?ch v? c?t l?i Microsoft XML 6.0.

  Đ? t?i v? Microsoft XML l?i b?n ghi d?ch v? 6.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=993C0BCF-3BCF-4009-BE21-27E85E1857B1
 3. cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? c?t l?i Microsoft XML 6.0.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324460 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB324460 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 324460

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com