B?n nh?n đư?c m?t l?i "t?p tin có th? đ? đư?c thay đ?i" tin nh?n khi b?n ti?t ki?m m?t workbook đ? máy ch? m?ng trong Excel 2002 ho?c trong Excel 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324491 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t Microsoft Excel workbook đ? m?t máy ch? m?ng, b?n có th? nh?n thông báo sau n?u máy ch? đang ch?y m?t d?ch v? trung gian, ch?ng h?n như các d?ch v? cho Macintosh, ho?c có đ? tr? trong n?i m?ng trong cu?n sách m?:
Các t?p tin)tên t?p tin.xls) này có th? đ? thay đ?i c?a ngư?i khác ngư?i s? d?ng k? t? khi b?n lưu nó l?n cu?i. Trong trư?ng h?p đó, nh?ng g? b?n mu?n làm?
 • Lưu m?t b?n sao
 • Ghi đè lên nh?ng thay đ?i
Lưu m?t b?n sao là s? l?a ch?n m?c đ?nh.

NGUYÊN NHÂN

Thư này là m?t tính năng m?i trong Microsoft Excel 2002 mà b?o v? b?n kh?i ghi đè c?a ngư?i khác thay đ?i n?u b?n m?t m?ng kh? năng k?t n?i.

N?u b?n m? m?t t?p tin t? ? đ?a m?ng và sau đó c?a b?n máy tính s? m?t k?t n?i m?ng, m?t ngư?i th? hai có th? m? cùng m?t t?p tin, S?a đ?i, ti?t ki?m, và sau đó đóng t?p mà không có ki?n th?c c?a b?n.

N?u b?n sau đó c? g?ng đ? lưu các t?p tin, Excel so sánh th?i gian đóng d?u c?a t?p tin trong b? nh? v?i tem th?i gian c?a t?p trên ? đ?a m?ng. N?u th?i gian đóng d?u không kh?p v?i, Excel s? nh?c b?n v?i các bài vi?t mô t? trư?c đó.

Có hai đi?u ki?n khi m?t ngư?i dùng có th? nh?n đư?c d?u nh?c này không chính xác:
 • Khi b?n lưu t?p tin trên m?t máy ch? m?ng đang ch?y m?t d?ch v? trung gian, máy tính có th? vi?t thông tin b? sung cho các t?p tin sau khi l?y đư?c Excel tem th?i gian. Ví d?, máy tính ch?y d?ch v? cho Macintosh s? vi?t thông tin liên quan đ?n máy Macintosh b? sung cho m?i file. Đi?u này có th? x?y ra sau khi th?i gian đóng d?u thu đư?c b?ng cách Excel.
 • Cho các t?p tin đ? m? v?i write access, Excel s? vi?t ch? s? h?u thông tin cho các t?p tin và t?o ra m?t s? thay đ?i trong tem th?i gian s?a l?n cu?i. Excel s? thu th?p thông tin tem th?i gian sau khi thao tác ghi này đ? hoàn t?t thành công, và ph?n c?n l?i c?a b?ng tính đư?c đ?c trong. Tuy nhiên, n?u có đ? tr? trong m?ng, có th? các t?p tin s? không hoàn toàn C?p Nh?t t? b? đ?m ?n t?p c?c b? khi Excel yêu c?u tem th?i gian. V? v?y, các máy ch? có th? tr? l?i giá tr? th?i gian như t?p trư?c khi s?a đ?i cu?i cùng, và s? phù h?p v?i nh?ng g? Excel hy v?ng khi nó s? ki?m tra th?i gian trên lưu. Đi?u này có th? x?y ra thư?ng xuyên hơn n?u các t?p tin n?m trên m?ng thi?t b? (NetAPP) thi?t b? lưu tr? ho?c trên m?t di?n tích r?ng m?ng (WAN).
Khi b?n c? g?ng lưu t?p tin, Excel phát hi?n s? khác bi?t trong th?i gian tem gi?a m? và lưu, và s? nh?c b?n cho phù h?p.

GI?I PHÁP

Chú ý Làm không tri?n khai các khóa registry sau tr? khi b?n ch?c ch?n v? nguyên nhân g?c c?a thông đi?p c?nh báo. N?u b?n tri?n khai khóa s? đăng k? này mà không bi?t nh?ng g? đang gây ra thông đi?p c?nh báo xu?t hi?n, b?n có ti?m năng có th? m?t n? m?t l?n hơn m?ng ho?c các v?n đ? máy ch?.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Excel 2003

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Excel 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, vaø sau ñoù baám NH?P.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i QFE_Saskatchewan tên và sau đó nh?n NH?P.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các
  QFE_Saskatchewan
  m?c nh?p, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Giá trị h?p, lo?i 2. Khi b?n nh?p giá tr? này, Excel s? luôn luôn đ?m t?p tin trư?c khi chương tr?nh l?y đư?c tem th?i gian. Gi?i (đi?u này nên quy?t v?n đ? h?u h?t th?i gian.) Ho?c, h?y g? 1 có vô hi?u hoá Excel tem th?i gian ki?m tra và ngăn ch?n đ?i tho?i trong m?i trư?ng h?p.

  Chú ý Chúng tôi không khuyên b?n nên vô hi?u hóa th?i gian đóng d?u ki?m tra.
 7. Nh?p vào Ok đ? lưu các thi?t l?p.

Excel 2002

V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c c? đ?nh trong m?t hotfix đư?c bây gi? ch?a trong m?t gói d?ch v?. N?u b?n đ? cài đ?t các Office XP Service Pack m?i nh?t, b?n không ph?i cài đ?t các hotfix.

D?ch v? gói thông tin

V?n đ? này s?a ch?a trong Office XP Service Pack 3.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office XP. Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307841 Làm th? nào đ? có đư?c Office XP service pack m?i nh?t

Đ? cho phép vi?c s?a ch?a

Đ? cho phép thay đ?i thi?t k? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m phím ENTER.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i QFE_Saskatchewan cho tên, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các
  QFE_Saskatchewan
  m?c nh?p, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Giá trị h?p, lo?i 2 có Excel luôn tuôn ra b? đ?m ?n t?p trư?c khi l?y tem th?i gian. Đi?u này nên gi?i quy?t v?n đ? h?u h?t th?i gian. Ho?c, h?y g? 1 có vô hi?u hoá Excel tem th?i gian ki?m tra và ngăn ch?n đ?i tho?i trong m?i trư?ng h?p.

  Chú ý Chúng tôi không khuyên b?n nên vô hi?u hóa th?i gian đóng d?u ki?m tra.
 7. Nh?p vàoOk đ? lưu các thi?t l?p.
 8. L?i b?t đ?u Excel đ? có hi?u l?c c?t thi?t l?p cho r?ng ngư?i s? d?ng.

Thông tin Hotfix

Cách tải hotfix

V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Excel 2002 Post-Service Pack 2, là ngày 7 tháng 6 năm 2003.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
822347Mô t? c?a Excel 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 7 tháng 6 năm 2003

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp:
 • Chia s? sách bài t?p Excel c?a b?n b?ng cách nh?n vào B?ng tính chia s? trên các Công cụ tr?nh đơn. B?n có th? h?n ch? quy?n truy c?p vào t?p tin b?ng cách s? d?ng nh?ng chia s? c?p phép. Chia s? sách bài t?p theo d?i nhi?u ngư?i s? d?ng ch?nh s?a c?a b?n và không yêu c?u ki?m tra tem th?i gian.
 • Lưu t?p c?a b?n v?i Microsoft Windows 2000 hay Microsoft Windows Server 2003 trên m?t m?ng c?c b? (LAN), và vô hi?u hoá d?ch v? mà có th? s?a đ?i t?p tin b?t ng?, ch?ng h?n như các d?ch v? cho Macintosh.
 • N?u b?n có ch?c r?ng b?n là ngư?i duy nh?t có quy?n truy c?p vào t?p tin ho?c b?n là ngư?i duy nh?t s? d?ng t?p ng? ? s? t?n công, ch? c?n nh?p vào Ghi đè lên nh?ng thay đ?i trong h?p tho?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Office XP D?ch v? gói 3.

Chú ý Đ? cho phép các hotfix, b?n ph?i thêm khóa registry đư?c di?n t? trong ph?n "Gi?i quy?t" sau khi cài đ?t Office XP Service Pack 3.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324491 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbbug kberrmsg kbnofix kbmt KB324491 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324491

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com