Danh sách các b?n s?a l?i trong Windows XP Service Pack 1 và Windows XP Service Pack 1a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324720
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê nh?ng v?n đ? đó c? đ?nh trong Windows XP Service Pack 1 (SP1) và Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) mô t? các b?n s?a l?i và b?n C?p Nh?t đư?c ch?a trong Windows XP Service Pack 1 (SP1) và Windows XP Service Pack 1a (SP1a). Bài vi?t này là ch? y?u nh?m giúp các chuyên gia và doanh nghi?p helpdesks h? tr? và duy tr? h? th?ng máy tính c?a công ty.

N?u b?n đang ch?y Windows XP SP1 hoàûc Windows XP SP1a trên m?t máy ch?, máy tính xách tay ho?c m?t m?ng lư?i nh?, và n?u b?n có th?c m?c v? Windows XP SP1 hoàûc Windows XP SP1a, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 0136e5f8-1684-4202-b2d0-c6a43430f12a & displaylang = en
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

THÔNG TIN THÊM

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong Windows XP SP1 và trong Windows XP SP1a, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?tTh? lo?i
282010Làm th? nào đ? t?m thông tin v? Microsoft ph?n l?c 4,0 Service Pack 7Kh? năng tương thích ?ng d?ng
303013Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng h? tr? đ?a ch? 48-bit block h?p l? cho atapi đ?a drives trong Windows XPKh? năng tương thích ?ng d?ng
307754Không th? in t? m?t c?a s? XP trên máy tính đ?n máy in chia s? trên máy tính d?a trên Windows 95Kh? năng tương thích ?ng d?ng
308035Máy tính d?ng đáp ?ng khi shim m? có m?t vùng đ?m tràn ng?pKh? năng tương thích ?ng d?ng
308362Thông báo l?i xu?t hi?n khi b?n kh?i đ?ng Laplink PCsync Phiên b?n 2.0 trên Windows XPKh? năng tương thích ?ng d?ng
308381C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng (25 tháng 10 năm 2001)Kh? năng tương thích ?ng d?ng
311838M?t chương tr?nh OpenGL có th? gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p trong Windows XP 64-Bit EditionKh? năng tương thích ?ng d?ng
312370Universal Serial Bus 2,0 h? tr? trong Windows XPKh? năng tương thích ?ng d?ng
312505OpenGL d?a trên chương tr?nh gây ra s? vi ph?m truy c?p trong Windows XPKh? năng tương thích ?ng d?ng
313450MS02-012: M?t yêu c?u chuy?n sai d?ng d? li?u có th? gây ra các d?ch v? Windows SMTP ng?ng ho?t đ?ngKh? năng tương thích ?ng d?ng
313484C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng (17 tháng 12 năm 2001)Kh? năng tương thích ?ng d?ng
315092M?t cu?c t?n công vào c?ng 1720 có th? gây ra NetMeeting t? ch?i k?t n?i đ?nKh? năng tương thích ?ng d?ng
316625B?n không th? kh?i đ?ng m?t chương tr?nh mà s? d?ng m?t t?p kê đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? Windows NT 4.0Kh? năng tương thích ?ng d?ng
316696Nh?ng lá c? trong m?t y?u t? Typelib c?a m?t v?n h?i có th? ch? b? gi?i h?n ho?c nullKh? năng tương thích ?ng d?ng
317181Không th? chuy?n h?nh ?nh t? c?a b?n Nikon máy ?nh k? thu?t s?Kh? năng tương thích ?ng d?ng
319580C?p Nh?t tương thích Windows XP ?ng d?ng (10 tháng 4 năm 2002)Kh? năng tương thích ?ng d?ng
320368Ki?m soát văn b?n Richedit có th? thay th? CRLF trong đ?u raKh? năng tương thích ?ng d?ng
3209491394 thi?t b? ng?ng đáp ?ng trong các chi?n d?ch chuy?n giao isochronousKh? năng tương thích ?ng d?ng
321060B? đi?u h?p m?ng LAN PCMCIA Raytheon RayLink không dây không b?t đ?u v?i m?t m? 12Kh? năng tương thích ?ng d?ng
324300B?n th?y m?t màu đen video s? trong tr?nh làm phim Windows v?i m?t d? li?u bi?n đánh 1394 thi?t b? video s?Kh? năng tương thích ?ng d?ng
325072Không th? cài đ?t CISCO VPN Client trên Windows XPKh? năng tương thích ?ng d?ng
326957Nhi?u byte b?ng không t?p đư?c t?o ra b?i Novell Client trên h? ph?c v? in NovellKh? năng tương thích ?ng d?ng
282784Qfecheck.exe đ? ki?m ch?ng các cài đ?t c?a Windows 2000 và Windows XP hotfixesCăn c? OS
304622Hành vi phím CAPS LOCK v?i 16-Bit VDM không đúng cho các phiên b?n Windows MultiLanguage ti?ng PhápCăn c? OS
305601MS01-060: S?a l?i: ch?c năng CRT chu?i đ?nh d?ng có th? b?o kê b? đ?mCăn c? OS
306676Máy tính không th? nh?p vào tr?ng thái t?m ngh? ho?c ng? đông n?u m?t ti?t ki?m Direct3D d?a trên màn h?nh ch?yCăn c? OS
307271Patch có s?n cho d? li?u isochronous USB chuy?n các v?n đ?Căn c? OS
307611Kh?c ph?c: Không th? đ?t ch? đ? tuôn ra s? không s? d?ng _controlfp()Căn c? OS
307969Thông báo l?i sau khi cài đ?t m?t máy quét 4400-Series Hewlett-Packard vào c?ng song songCăn c? OS
308219Hi?u năng đ?a c?ng là ch?m hơn hơn b?n mong đ?iCăn c? OS
308285Alps tr? thi?t b? đư?c li?t kê như Alps Touchpad trong Device ManagerCăn c? OS
308306Thông tin liên l?c cho Epson Stylus Photo là không chính xác trên Windows XPCăn c? OS
308928L?nh MCI_PLAY tr? v? không có ph?n ?ng đ?i v?i năm ho?c nhi?u giâyCăn c? OS
309344T?p tin dư?ng như b? xóa b? m?c dù b?n không có quy?n trên máy ch? d?a trên OS/2 Warp4Căn c? OS
310407S? vi ph?m truy c?p khi b?n ch?y ASP trang ho?c chương tr?nh VBScriptCăn c? OS
310437Không th? kh?i đ?ng d?ch v? UPSCăn c? OS
310510Các v?n đ? b?o v? b?n sao và phát l?i khi b?n c? g?ng chơi b?ch tuy?t và b?y chú lùn DVD phimCăn c? OS
310664Máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng sau khi b?n lo?i b? ho?c m?t ? đ?a CD-ROM ho?c ? DVD t? V?nh ? đ?aCăn c? OS
310718V?n đ? s? lư?t truy c?p hi?u su?t v?i thông qua 686B và Intel 815 x chipset trong Windows XPCăn c? OS
310772Thi?t b? PCMCIA không th? làm vi?c trong Windows XPCăn c? OS
310869Ngăn CH?N l?i khi b?n kh?i đ?ng Windows sau khi b?n k?t n?i m?t máy quétCăn c? OS
311430thi?t b? lưu tr? 1394 không ho?t đ?ng sau khi b?n chèn hay g? b? 1394 thi?t b?Căn c? OS
311542Thi?t b? có th? không đi?n lên đúng khi n?i l?i t? ch? đ? ch?Căn c? OS
311706Máy tính v?i SpeedStep Technology treo c?ng khi nó th?c d?y t? tr?ng thái S4Căn c? OS
311799C?m tên m?ng không đ?n tr?c tuy?n sau khi b?n nâng c?p lên Windows Server 2003Căn c? OS
311822Máy tính c?a b?n có th? treo n?u b?n b?t ng? lo?i b? m?t thi?t b? lưu tr? PC Card trong khi máy tính ? ch? đ? ch?Căn c? OS
311887Chương tr?nh ch?y phím không ch?y lúc đăng nh?pCăn c? OS
311967MS02-017: B? đ?m không đư?c ki?m soát trong các nhà cung c?p nhi?u UNCCăn c? OS
312181S? ch?m tr? lâu dài khi b?n m? tài nguyên trên m?t chia s? DFSCăn c? OS
312370Universal Serial Bus 2,0 h? tr? trong Windows XPCăn c? OS
312372Máy tính không tr? v? t? ng? đông m?t cách chính xác trong Tri?u tiên Windows XPCăn c? OS
312473"T?p tin không t?n t?i" báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? t?p tin đư?c lưu tr? khi b?n đang gián tuy?nCăn c? OS
313237ATL container th?c hi?n không cho phép truy c?p vào môi trư?ng xung quanh thu?c tínhCăn c? OS
313580PC th? ki?u song song đư?c đ?u vào/đ?u ra ngu?n tài nguyênCăn c? OS
313600M?t l?i x?y ra trong Usbhub.sys n?u nó đư?c s? d?ng như m?t ngư?i lái xe t?ng h?pCăn c? OS
314293Máy tính không ti?p t?c khi b?n b?m m?t phím trên bàn phím USBCăn c? OS
314634Windows XP không th? phát hi?n thi?t b? USB m?iCăn c? OS
314748M?t Pentium III Tualatin b? x? l? và 440MX chipset cùng v?i m?t giao di?n di s?n không đư?c kh?i t?oCăn c? OS
314801Modem không dây có th? không kh?i đ?ngCăn c? OS
314993M?t đ?a trong m?t ? đ?a DVD có th? không th? chơi t? đ?ng v?i Roxio Easy CD Creator 5.1 và Norton Anti-Virus 2002Căn c? OS
315399G? l?i không đư?c kh?i t?o trên m?t s? thi?t b? v?i 1394 PC CardCăn c? OS
315403Ng?ng 0x000000ED thông báo l?i khi kh?i lư?ng trên ? đ?a IDE v?i b? nh? đ?m cho phép đư?c g?n k?tCăn c? OS
315502Bàn phím USB không ho?t đ?ng sau khi b?n khôi ph?c máy tính c?a b?n t? ch? đ? ch? ho?c đ?nh ch?Căn c? OS
316575V?n đ? khi b?n trao đ?i đ?a CD-ROM trong khi ng? đông trong Windows XPCăn c? OS
316676"STOP 0x0000000A" báo l?i khi b?n thay đ?i t? ngu?n AC DC n?m quy?n l?cCăn c? OS
317087Máy tính treo khi b?n quay tr? l?i t? ng? đông ho?c t?m ngh? n?u b?n Ultra Bay có m?t thi?t b? UDMACăn c? OS
317272Máy tính d?ng đáp ?ng khi b?n quay tr? l?i t? ti?u bang S3 trong Windows XPCăn c? OS
317326Ng?ng 0x000000D1 thông báo l?i khi b?n t?t máy tính c?a b?nCăn c? OS
317673Máy tính treo n?u USB đ?nh ch? ch?n l?c tùy ch?n USB chu?t trênCăn c? OS
318043Sao chép t?p tin vào m?t máy ch? Novell NetWare có th? đư?c làm ch?mCăn c? OS
318213Các v?n đ? trong cài đ?t đa năng PCMCIA th?Căn c? OS
318214L?I: B?n không th? t?m th?y tr?nh đi?u khi?n tương thích cho máy đa ch?c năng PC CardCăn c? OS
318332B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i h? th?ng 1230" khi b?n duy?t m?ngCăn c? OS
318358Máy tính có th? treo khi b?n trao đ?i m?t th? CardBus sau khi n?i l?i t? ngưngCăn c? OS
318773B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Thi?t b? USB không nh?n di?n" khi b?n quay tr? l?i máy tính c?a b?n t? ngưng ho?c ng? đôngCăn c? OS
318891AMD PowerNow! Công ngh? h? tr? cho Windows XPCăn c? OS
319043Tr?nh đi?u khi?n có th? không đư?c n?p v?i 3 GB switchCăn c? OS
319326M?t s? th? PC R2 không chính xác đư?c li?t kê như th? nh?Căn c? OS
319632Qu?n l? thi?t b? treo sau khi b?n lo?i b? m?t máy ?nh USBCăn c? OS
319777B?n không th? ch?y m?t chương tr?nh t?p tin v?i ch? th?c hi?n truy c?pCăn c? OS
319971B?n không th? m? m?t t?p tin mà b?n chuy?n đ?n m?t chia s? DFS trong Windows XPCăn c? OS
320133GetMappedFileName() t?o ra m?t ph?n ?ng ERROR_NOACCESSCăn c? OS
320171M? r?ng ch? đ? văn b?n 73 h ngày Command.com không ho?t đ?ng v?i Nh?t b?n Windows XPCăn c? OS
320284V?n đ? khi b?n rút FAT16 đ?nh d?ng thi?t b? lưu tr? di đ?ngCăn c? OS
320310Windows Redirector có th? h?y b? m?t phiên làm vi?c trong m?t chi?n d?ch lâu dài khóaCăn c? OS
32069416-Bit chương tr?nh có th? không C?p Nh?t màn h?nh trên b? x? l? nhanh hơn 2,0 GHzCăn c? OS
320822Defrag.exe hi?n th? không đúng cách s? d?ng ho?c giúp thư trong Th?y Đi?n Windows XPCăn c? OS
320899Windows XP t?o ra m?t thông báo l?i "Stop 0xA0" trong khi ng? đôngCăn c? OS
3209491394 thi?t b? ng?ng đáp ?ng trong các chi?n d?ch chuy?n giao isochronousCăn c? OS
321047Ch?c năng Format() s? cho k?t qu? khác nhau trong Windows XP hơn Windows 2000Căn c? OS
321060Raytheon RayLink Wireless PCMCIA LAN Adapter không b?t đ?u v?i m?t m? 12Căn c? OS
321064Máy tính treo cho 15 giây khi b?n s? d?ng ? đ?a zip c?a b?nCăn c? OS
321180Không th? s? d?ng m?t chia s? m?ng c?a Windows XP n?u b?n là m?t thành viên c?a các nhóm hơn 180Căn c? OS
321590HID phím đi?u khi?n âm thanh không ho?t đ?ng sau khi n?i l?i t? ng? đông trong Windows XPCăn c? OS
321788STDIN/STDOUT chuy?n hư?ng có th? không ho?t đ?ng n?u b?t đ?u t? m?t hi?p h?i t?p tinCăn c? OS
322302Không th? có đư?c m?t ngu?n l?c gián đo?n cho m?t PCI-PCI c?u thi?t b?Căn c? OS
322359Intelide.SYS không đư?c s? d?ng trên các máy tính v?i ICH4 ho?c ICH5Căn c? OS
323154B? x? l? đi?n tho?i di đ?ng có th? v?n c?n trên "Cao" sau khi n?i l?i t? ch? đ? ch?Căn c? OS
323507IEEE 1394 ho?c đ?a CD-ROM USB ho?c ? đ?a DVD-ROM c?a b?n có th? không đư?c công nh?n trong Windows XPCăn c? OS
323582Net3101 l?i trên OS/2 máy ch? v? c?a SessionSetup SMBCăn c? OS
323702DFS khách hàng k?t n?i chia s? trên m?t trang web khác nhau m?c dù m?t ph?n DFS t?n t?i trong cùng m?t trang webCăn c? OS
324300B?n th?y m?t màu đen video s? trong tr?nh làm phim Windows v?i m?t d? li?u bi?n đánh 1394 thi?t b? video s?Căn c? OS
324415M?t giao di?n âm thanh k? thu?t s? máy PC th? có th? không ho?t đ?ng đúngCăn c? OS
325038Lo?i l?ch có th? thay đ?i vào k? nguyên Thiên hoàng Nh?t B?n khi OutlookCăn c? OS
326147Windows XP không luôn luôn g?i DrvAssertMode(FALSE) trư?c khi nó đi vào m?t nhà nư?c xu?ng s?c m?nhCăn c? OS
326457Chèn adapter SmartMedia tương t? gây ra m?t thông báo l?i "Stop 0xCA"Căn c? OS
326464Không chính xác 1394 nút s? tr? thành th?c s? chu k?Căn c? OS
327086D? li?u đư?c thêm vào phương ti?n lưu đ?ng trong khi ng? đông có th? b? m?t khi b?n quay tr? l?i Windows XPCăn c? OS
275657IIS 5.0 s?a ch?a cho các v?n đ? cross-site scriptingD?ch v? thông tin Internet / Com +
306414ODBC k?t n?i t? COM + thành ph?n có th? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u saiD?ch v? thông tin Internet / Com +
314339MS02-018: Vá có s?n cho s? vi ph?m truy c?p URL l?i x? l? l? h?ngD?ch v? thông tin Internet / Com +
317926T?nh tr?ng s?n có c?a Windows XP COM + Hotfix Rollup gói 1D?ch v? thông tin Internet / Com +
319733MS02-018: Tháng 4 năm 2002 tích l?y vá cho Internet thông tin d?ch v?D?ch v? thông tin Internet / Com +
323137?y quy?n ?ng d?ng có s? d?ng thư vi?n ki?u COMTI không cài đ?t trên Windows XPD?ch v? thông tin Internet / Com +
304140T?p c?p phép b?o m?t (Inherited) có th? đư?c g? b? khi b?n t? xa ch?nh s?a các c?p phépQu?n l?/hành chính
304288M?t nhi?m v? mà đư?c lên k? ho?ch v?i l?nh AT có th? ng?ng sau 72 gi?Qu?n l?/hành chính
307869T?p và thi?t đ?t đang không chuy?n khi b?n s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?pQu?n l?/hành chính
308210H? tr? t? xa có th? không k?t n?i v?i m?t máy tính Windows XP homed nhi?u v?i các tính năng tư?ng l?a cá nhân đư?c kích ho?tQu?n l?/hành chính
308276B?n không th? d?ng l?i m?t s? lư?t truy c?p đăng nh?p theo d?i hi?u su?tQu?n l?/hành chính
309056'All.part2' là null ho?c không ph?i là m?t thông báo l?i đ?i tư?ngQu?n l?/hành chính
309521Windows XP Update Package, 25 tháng mư?i năm 2001Qu?n l?/hành chính
310601Máy tính không đưa vào ch? đ? ch? n?u đi?n tùy ch?n c?u h?nh đư?c thi?t l?p đ? ch? đ? ch? sau 45 ho?c nhi?u phútQu?n l?/hành chính
311243Hi?u su?t kém v?i t?p tin và in Services cho NetWareQu?n l?/hành chính
311444Tác gi?/ch? s? h?u quy?n đư?c g? b? b?i chính sách biên so?nQu?n l?/hành chính
313147GetNtmsObjectAttribute không tr? l?i kích thư?c chính xác khi các b? đ?m là quá nh?Qu?n l?/hành chính
313450MS02-012: M?t yêu c?u chuy?n sai d?ng d? li?u có th? gây ra các d?ch v? Windows SMTP ng?ng ho?t đ?ngQu?n l?/hành chính
314445Đi?n tho?i di đ?ng thông tin Server administration tools không làm vi?c v?i Windows XPQu?n l?/hành chính
314862C?p Nh?t có s?n cho các Background Intelligent Transfer ServiceQu?n l?/hành chính
316309Windows Installer l?i 1619 khi b?n cài đ?t t? thư m?c NTFS b?o v?Qu?n l?/hành chính
317277B?n nh?n đư?c m?t "h? th?ng đ? h?i ph?c t? m?t nghiêm tr?ng" thông báo l?i sau khi kh?i đ?ng l?i m?iQu?n l?/hành chính
318449PowerPoint slide show t?t màn h?nh ti?t ki?m và b? qua các h? th?ng chính sách nhómQu?n l?/hành chính
319111Windows XP RIS khách hàng s? m?t đi?m d?ng đáp ?ng trong khi "B?t đ?u t? Windows" s? đư?c hi?n th? ho?c videoQu?n l?/hành chính
319322Phương ti?n qu?n l? Windows không th? đăng k? s? ki?n thư?ng trú ngư?i tiêu dùng v?i các l?p h?c năng đ?ngQu?n l?/hành chính
320258Windows XP không đ?ng b? hóa th?i gian bên ngoài c?a m?t khách hàng trang webQu?n l?/hành chính
320678WMI AccessCheck nh?n đư?c đ?a phương Administrator SIDQu?n l?/hành chính
321047Ch?c năng Format() s? cho k?t qu? khác nhau trong Windows XP hơn Windows 2000Qu?n l?/hành chính
321120Tác v? theo l?ch tr?nh t? 00: 00 t?i 00: 59 xu?t hi?n như là "Never"Qu?n l?/hành chính
321121Các ph?n ?ng "Y" và "N" cho Schtasks.exe không b?n đ?a hoáQu?n l?/hành chính
321395VarCyFromStr() tr? v? m?t giá tr? không chính xác trong Windows XPQu?n l?/hành chính
322103Relog l?nh t?o ra b? hư h?i .blg t?p tin trong Windows XPQu?n l?/hành chính
322811IEAK ngư?i dùng quy?n tri?n khai xây d?ng không đư?c cài đ?t n?u Windows Installer 2,0 đ? đư?c cài đ?tQu?n l?/hành chính
322852"L?i: Access Denied" thông báo l?i khi b?n ch?y các công c? Ggpresult.exeQu?n l?/hành chính
322936Tham gia m?t h?nh ?nh Sysprep.exe c?a Windows XP t?o ra tài kho?n trùng l?p tính trong Active DirectoryQu?n l?/hành chính
323289R? r? b? nh? trong c?a nhà cung c?p WDM ExecMethodAsync phương pháp trong Windows XP và Windows 2000Qu?n l?/hành chính
323299Ch?c năng StgCreateDocFile() gây ra l?i "STG_E_FILEALREADYEXISTS" trong Windows XPQu?n l?/hành chính
324002T?m ki?m các t?p tin qua m?ng có th? r?i kh?i t?p đang m?Qu?n l?/hành chính
325945Các nhà cung c?p WinNT tr? v? m?t s? không chính xác tên mi?n trong m?t m?ngQu?n l?/hành chính
308677Thông báo l?i xu?t hi?n khi ngư?i dùng h?n ch? c? g?ng d?ng phương ti?n truy?n thông trong Windows Media PlayerĐa phương tiện
309370Media Player ng?ng đáp ?ng khi b?n t?i m?t t?p tin t? m?t URL trên Windows XPĐa phương tiện
310436Không th? chơi m?t đ?a DVD trong Windows XPĐa phương tiện
310507Cho phép âm thanh d?ch v? và DV Camera/TV tuner h? tr? trong Windows MessengerĐa phương tiện
311361M?t l?i x?y ra trong Joy.cpl n?u m?t Fujitsu USB h?ng ngo?i Remote Control đư?c k?t n?iĐa phương tiện
318507DirectX: AmCap không b?t đ?u khi b?n cài đ?t nó như là m?t d?ch v?Đa phương tiện
319632Qu?n l? thi?t b? treo sau khi b?n lo?i b? m?t máy ?nh USBĐa phương tiện
319739V?n đ? v?i hai k? thu?t s? máy quay phim video mà đư?c k?t n?i v?i hai khác nhau IEEE 1394 b? đi?u h?p m?ngĐa phương tiện
320552V?n đ? v?i chương tr?nh phát l?i InterActual DVDĐa phương tiện
321178DirectX 8.1 các v?n đ? ti?m năng trong các tr? chơi s? d?ng ph?n m?m Vertex ch? bi?nĐa phương tiện
321463K?t n?i máy nghe nh?c DirectPlay chưa thi?t l?p và không có thông báo l?i có th? x?y raĐa phương tiện
321677MS02-032: Vá có s?n cho WMDM PMSP d?ch v? d? b? t?n thươngĐa phương tiện
325154M?t "STOP 0x0000008E" thông báo l?i xu?t hi?n trong Wdmaud.sysĐa phương tiện
300989V?n đ? k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t FQDN chính xác 16 k? t?Kết nối mạng
307527Đư?c g?i là Đ?ng có th? không nh?n ra ch? s? chương tr?nh g?i đ? th?c hi?n th?i gian th?c thông tin khách hàngKết nối mạng
308246Vô hi?u hoá NetBT trên m?t k?t n?i truy nh?p t? xa gây ra v?n đ? giao ti?pKết nối mạng
308374Ricoh 1394 b? đi?u khi?n không th? làm vi?c v?i Windows XPKết nối mạng
309073Yêu c?u không h?p l? c?m và ch?y có th? phá v? h? th?ng ho?t đ?ngKết nối mạng
309448Xác th?c ngư?i dùng không đư?c th?c hi?n sau khi b?n b?t máy tính xác th?cKết nối mạng
310507T?o đi?u ki?n cho âm thanh d?ch v? và DV Camera/TV tuner h? tr? trong Windows MessengerKết nối mạng
311842Tr? giúp và h? tr? có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng công c? m?ng ch?n đoánKết nối mạng
311885TAPI l?i 0x8000022 x?y ra v?i m?t ti?ng Anh (Canada) ho?c pháp b?n đ?a h? th?ng (Canada)Kết nối mạng
311935Multicast v?i m?t thi?t l?p TTL c?a zero đư?c truy?n trên m?ngKết nối mạng
312181S? ch?m tr? lâu dài khi b?n m? tài nguyên trên m?t chia s? DFSKết nối mạng
313695Xác th?c là không thành công khi b?n th? k?t n?i t?i h? ph?c v? RAS s? d?ng EAP-TLSKết nối mạng
313896Khách DHCP không th? có đư?c m?t đ?a ch? IP t? h? ph?c v? DHCPKết nối mạng
314147MS02-006: M?t b? đ?m đánh d?u trong d?ch v? SNMP có th? cho phép m? đ? ch?yKết nối mạng
314510Windows 2000 Fax không retransmit cùng m?t trang sau khi nó nh?n đư?c l?nh đào t?o l?i tiêu c?cKết nối mạng
314592Chính sách tên mi?n đ? ngăn ch?n vi?c s? d?ng ICS ho?c ICF d?ng d?ch v?Kết nối mạng
314862C?p Nh?t có s?n cho các Background Intelligent Transfer ServiceKết nối mạng
314994B?n không th? nh?n đư?c d?ch v? DHCP c?u h?nh sau khi xác th?c thành côngKết nối mạng
315000Đánh d?u b? đ?m trong c?m và ch?y có th? d?n đ?n s? th?a hi?p h? th?ng cho Windows XPKết nối mạng
316042Kh? năng k?t n?i ch?m đ? NetWare tài nguyênKết nối mạng
316397Windows XP truy?n thông th?i gian th?c h? tr? khách hàng cho đ?a ch? m?ngKết nối mạng
317288M?t khách hàng DHCP có th? g?i m?t FQDN không chính xác trong m?t gói d? li?u yêu c?u d?ch v? DHCPKết nối mạng
317437NetBIOS nghe có th? tr? v? m?t cơ c?u NCB b? hư h?ngKết nối mạng
317483Tùy ch?n SyncDomainWithMembership không làm vi?c trong ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát c?a Windows XPKết nối mạng
317936Ch?c năng GetHostbyaddr không ph?i là ch? đ? an toàn mà không có DNS và/ho?c th?ngKết nối mạng
317949? c?m chia s? t?o ra m?t mát d? li?u khi l?ng nghe và ch?p nh?n x?y ra trên các quá tr?nh khác nhauKết nối mạng
319555Cal d?ch v? đ?u cu?i không đư?c phát hành cho Windows XP Embedded và Windows XP Home EditionKết nối mạng
319627Phân m?nh x?y ra khi b?n g?i d? li?u phát đa hư?ng qua EthernetKết nối mạng
319778Ch?t Gateway phát hi?n không th?t b?i trong lưu thông UDP đ?n c?ng n?i thay th?Kết nối mạng
319810M?t máy tính có th? treo trong khi m?t t?i n?ng v?i m?t Modem Ericsson HISKết nối mạng
320229Windows XP DHCP khách hàng không chính xác s? g?i Unicast khám phá thông đi?pKết nối mạng
320507Internet Explorer không th? l?i máy ch? Proxy x?u trong 30 phútKết nối mạng
321036Thi?t đ?t modem đang m?t tích sau khi b?n lo?i b? và đ?t l?i modem c?a b?nKết nối mạng
321803Không th? s? d?ng tính năng màn h?nh m?ng t? xa trong Windows XPKết nối mạng
322097Ch?m duy?t đ?n Windows 98 hay Windows tôi khách hàng t? Windows XPKết nối mạng
325331M?t k?t n?i qu?n l? k?t n?i không k?t n?i sau khi b? ng?t k?t n?iKết nối mạng
326903CSNW kinh nghi?m s? ch?m tr? trong vi?c m? t?p tin trên m?ngKết nối mạng
314510Windows 2000 Fax không retransmit cùng m?t trang sau khi nó nh?n đư?c l?nh đào t?o l?i tiêu c?cIn
314784D?ch v? b? đ?m in không th? xóa các t?p tin t?m th?i n?u b?n đăng nh?p vào máy tính như là m?t ngư?i s? d?ngIn
317631Đ? h?a không in đúng trên máy in Fuji Xerox 4108-SeriesIn
318365Không th? in m?t kích thư?c l?n gi?y ? đ? phân gi?i caoIn
318954Máy in m?c đ?nh là không có s?n có th? gây ra m?t s? ch?m tr? trong chương tr?nhIn
318966V?n đ? xem, ch?nh s?a ho?c in ?n m?t s? h?nh ?nh trong Windows XPIn
320914V?n đ? nâng c?p m?t ch? đ? ngư?i dùng in đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng đi?m và inIn
321623M?t s? vi ph?m truy c?p x?y ra trong Spoolsv.exe trong Windows 2000In
322303Không th? in qua m?ng đ?n h? ph?c v? in Windows XPIn
304140T?p c?p phép b?o m?t (Inherited) có th? đư?c g? b? khi b?n t? xa ch?nh s?a các c?p phépBảo mật
305601MS01-060: S?a l?i: ch?c năng CRT chu?i đ?nh d?ng có th? b?o kê b? đ?mBảo mật
308273B?n không th? gi?i m? t?p tin sau khi b?n đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n v?i đ?a đ?t l?i m?t kh?uBảo mật
308414MS01-051: Vá có s?n cho HTTP yêu c?u m? hóa d? b? t?n thươngBảo mật
309073Yêu c?u không h?p l? c?m và ch?y có th? phá v? h? th?ng ho?t đ?ngBảo mật
309521Windows XP Update Package, 25 tháng mư?i năm 2001Bảo mật
311486M?t chương tr?nh mà đi tham s? không h?p l? màn h?nh kích thư?c gây ra m?t s? vi ph?m truy c?pBảo mật
311967MS02-017: B? đ?m không đư?c ki?m soát trong các nhà cung c?p nhi?u UNCBảo mật
313450MS02-012: M?t yêu c?u chuy?n sai d?ng d? li?u có th? gây ra các d?ch v? Windows SMTP ng?ng ho?t đ?ngBảo mật
314147MS02-006: M?t b? đ?m đánh d?u trong d?ch v? SNMP có th? cho phép m? đ? ch?yBảo mật
314339MS02-018: Vá có s?n cho s? vi ph?m truy c?p URL l?i x? l? l? h?ngBảo mật
314864SSL k?t n?i không ho?t đ?ng trên Windows XPBảo mật
315000Đánh d?u b? đ?m trong c?m và ch?y có th? d?n đ?n s? th?a hi?p h? th?ng cho Windows XPBảo mật
315092M?t cu?c t?n công vào c?ng 1720 có th? gây ra NetMeeting t? ch?i k?t n?i đ?nBảo mật
316994B? t? ch?i truy c?p vào các t?p tin đư?c m? hóa sau khi b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?nBảo mật
318138MS02-029: B? đ?m đánh d?u trong danh b? đi?n tho?i d?ch v? truy nh?p t? xa cho phép m? đ? ch?yBảo mật
318449PowerPoint slide show t?t màn h?nh ti?t ki?m và b? qua các h? th?ng chính sách nhómBảo mật
318873H?p tho?i PKI xu?t hi?n nhi?u l?n n?u b?n b?m H?y b?Bảo mật
319458Các chính sách h?n ch? ph?n m?m không công nh?n chương tr?nh 16-bitBảo mật
319613B? đ?m ?n SSL phiên b? thanh l?c m?t vài phút sau khi b?n kh?i đ?ng máy tínhBảo mật
319733MS02-018: Tháng 4 năm 2002 tích l?y vá cho Internet thông tin d?ch v?Bảo mật
321677MS02-032: Vá có s?n cho WMDM PMSP d?ch v? d? b? t?n thươngBảo mật
322097Ch?m duy?t đ?n Windows 98 hay Windows tôi khách hàng t? Windows XPBảo mật
323172MS02-048: L? h?ng trong ki?m soát k?t n?p ch?ng ch? có th? gây ra ch?ng ch? k? thu?t s? đ? xóaBảo mật
323475"Stop 0xc0000244" l?i x?y ra khi b?n ki?m toán thay đ?i chính sách n?u CrashOnAuditFail đư?c b?tBảo mật
324380MS02-051: M?t m? l?i trong giao th?c RDP có th? gây ra ti?t l? thông tinBảo mật
324574Ch?ng ch? không hi?n th? d?u "và" (&) trong m?t tên công tyBảo mật
326830MS02-045: Đánh d?u b? đ?m trong cung c?p chia s? m?ng có th? d?n đ?n t? ch?i d?ch v?Bảo mật
328676MS02-058: OLEXP: m?t b? đ?m đánh d?u trong Outlook Express S/MIME phân tích cú pháp có th? cho phép th?a hi?p h? th?ngBảo mật
328940MS02-060: L? h?ng trong Windows XP giúp và trung tâm h? tr? có th? cho phép vi?c xóa t?pBảo mật
329048MS02-054: Đánh d?u b? đ?m trong các ch?c năng gi?i nén t?p tin có th? cho phép k? t?n công ch?y m?Bảo mật
329350Nh?ng hành đ?ng đư?c xác đ?nh cho thông báo hành chính không x?y ra khi s? ghi b?o m?t đ?y đ?Bảo mật
282784Qfecheck.exe đ? ki?m ch?ng các cài đ?t c?a Windows 2000 và Windows XP HotfixesThi?t l?p
306458AMD PowerNow! ch?c năng có th? đ?i h?i m?t tr?nh đi?u khi?n cho b? x? l? AMD Mobile Athlon 4 và Duron v?i Windows XPThi?t l?p
306580H? th?ng có th? tr? nên không đáp ?ng khi s? d?ng m?t modemThi?t l?p
307316Kh?i lư?ng gi?y phép s?n ph?m ID đư?c ti?t l? trong thu?t s? Mini-Setup Sysprep.exeThi?t l?p
308131B?n có th? không th? đăng k? Internet b?ng cách s? d?ng m?t modemThi?t l?p
308402'Các m?t kh?u là không h?p l?' thông báo l?i xu?t hi?n khi b?n đăng nh?p vào Recovery Console trong Windows XPThi?t l?p
308676Màn h?nh v?n màu đen cho m?t vài phút trư?c khi thông báo "H?y ch?" xu?t hi?n sau khi ch?y Factory.exeThi?t l?p
308677Thông báo l?i xu?t hi?n khi ngư?i dùng h?n ch? c? g?ng d?ng phương ti?n truy?n thông trong Windows Media PlayerThi?t l?p
308678Thay đ?i thi?t đ?t qu?c t? có th? gây ra hành vi không th? đoán trư?cThi?t l?p
309495V?n đ? v?i cài đ?t Windows qua k?t n?i không dâyThi?t l?p
310387B?o v? c?a Windows l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Flash 5,0Thi?t l?p
310437Không th? kh?i đ?ng d?ch v? UPSThi?t l?p
311345Dài tr? ho?n v?i không có d?u nh?c gi?a th?i gian khi b?n b?m hoàn t?t và khi máy tính đ? bàn t?iThi?t l?p
311442"Thi?t l?p không th? ti?p t?c. Xin vui l?ng liên h? v?i Microsoft k? thu?t h? tr?"thông báo l?i (l?i: 3E6h)Thi?t l?p
311446B?n không th? kh?i đ?ng chương tr?nh (exe Files) khi máy tính b? nhi?m SirCam virusThi?t l?p
311781Làm th? nào đ? ngăn ch?n nh?ng kinh nghi?m Out-of-Ô (OOBE) đ? đi?u ch?nh th?i gian trên máy tínhThi?t l?p
312131Tài kho?n ch? s? h?u đư?c hi?n th? như là "Tài kho?n không r?" trong h? sơ trên các máy tính trên Windows XP Home EditionThi?t l?p
312368M?t mát d? li?u có th? x?y ra sau khi cài đ?t l?i, s?a ch?a ho?c nâng c?p Windows XPThi?t l?p
312369B?n có th? m?t d? li?u ho?c chương tr?nh cài đ?t sau khi cài đ?t l?i, s?a ch?a ho?c nâng c?p Windows XPThi?t l?p
313194Không có thông báo m?t kh?u h?t h?n đư?c tr?nh bày trong quá tr?nh đăng nh?pThi?t l?p
313208Các tr?nh đi?u khi?n k? không ho?t đ?ng khi quá tr?nh kinh nghi?m Out-Of-Box kh?i m?t quá tr?nh ch? đ? nhà máyThi?t l?p
313532X?y ra m?t l?i đăng nh?p sau khi ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát hoàn t?tThi?t l?p
314582Danh sách các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Windows XP Dynamic Update 1.2 góiThi?t l?p
315074"H?nh ?nh h? đi?u hành b?n đ? ch?n không ch?a các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n. Th? ch?n m?t h?nh ?nh h? đi?u hành khác. Thông báo l?i n?u v?n đ? v?n t?n t?i, liên h? c?a b?n h? th?ng qu?n tr? viên."Thi?t l?p
316134B?n không th? đăng nh?p vào Windows XP sau khi ch?y kinh nghi?m Out-of-ÔThi?t l?p
316309Windows Installer l?i 1619 khi b?n cài đ?t t? thư m?c NTFS b?o v?Thi?t l?p
322069Danh sách các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m Windows XP Dynamic Update 1.3Thi?t l?p
322674Thi?t l?p màn h?nh v?i kích thư?c l?n gây ra màn h?nh EULA xu?t hi?n không chính xácThi?t l?p
322811IEAK ngư?i dùng quy?n tri?n khai xây d?ng không đư?c cài đ?t n?u Windows Installer 2,0 đ? đư?c cài đ?tThi?t l?p
325041X?y ra m?t l?i "Stop 0x7B" sau khi s? d?ng Riprep v?i m?t chipset ALIThi?t l?p
325707B?o v? t?p c?a Windows không th? khôi ph?c t?p tin t? m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x?Thi?t l?p
325801M? qu?c gia modem có th? phù h?p v?i v? trí h? th?ng đi?n tho?iThi?t l?p
297760"Thùng rác vào c: \ Là b? h?ng ho?c không h?p l?. Thông báo l?i do b?n mu?n r?ng Thùng rác cho đi?u này..."V?
299899Thi?t l?p tùy ch?n ClearType cho m?t thi?t l?p Unattend không ho?t đ?ngV?
305822S? ki?n th?t b?i đ? đăng khi màn h?nh Chào m?ng đư?c kích ho?tV?
306676Máy tính không th? nh?p vào tr?ng thái t?m ngh? ho?c ng? đông n?u m?t ti?t ki?m Direct3D d?a trên màn h?nh ch?yV?
307274Windows XP d?ng đáp ?ng (b? treo) trong Windows t?t máyV?
307401X? l? r? r? có th? ngăn c?n các c?u h?nh t? d? hàng trên Windows XPV?
307419D?ch v? đư?c tr? ho?n ho?c không b?t đ?u v?i các c?a s? XP Multilingual User Interface Pack cài đ?tV?
308414MS01-051: Vá có s?n cho HTTP yêu c?u m? hóa d? b? t?n thươngV?
308415T?p tin m?t ho?c b? h?ng sau khi b?n nh?n telnet URLV?
308678Thay đ?i thi?t đ?t qu?c t? có th? gây ra hành vi không th? đoán trư?cV?
309428Không th? thêm ngư?i dùng đ?a phương v?i các công c? tài kho?n ngư?i dùng n?u máy tính là m?t thành viên tên mi?nV?
309447T?m ki?m n?i dung không t?m t?t c? các lo?i t?p cho chu?i đư?c ch? đ?nhV?
311455B?n không th? xem các t?p tin trên đ?a sau khi b?n thay th? m?t ? đ?a CD-R ho?c CD-RW v?i m?t ? đ?a DVD ho?c CD-ROMV?
311486M?t chương tr?nh mà đi tham s? không h?p l? màn h?nh kích thư?c gây ra m?t s? vi ph?m truy c?pV?
311514Các pad Thrustmaster Dance không th? làm vi?c m?t cách chính xác trong Windows XPV?
312473"T?p tin không t?n t?i" báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? t?p tin đư?c lưu tr? khi b?n đang gián tuy?nV?
313596Không th? ch?n m?t h?nh ?nh .jpg là h?nh ?nh n?n bàn làm vi?c c?a b?nV?
314228Thanh tác v? Windows XP có th? ng?ng đáp ?ng cho m?t s? th?i gianV?
314448Msconfig.exe d?ng đáp ?ng n?u ngư?i dùng không ph?i là ngư?i qu?n tr?V?
314918C?p con luôn luôn s?n dùng gián tuy?nV?
314939Không chính xác n?i dung đư?c hi?n th? trong Windows ExplorerV?
315094Windows Explorer có th? ng?ng đáp ?ng khi đóng m?t c?a s?V?
316116B?n không th? qu?n l? chính sách Nhóm Internet Explorer 6 cài đ?t trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000V?
316253"Tour du l?ch c?a Windows XP" và "Windows nhóm tin" liên k?t trong Windows XP giúp và h? tr? không làm vi?cV?
316982Thi?t l?p mi?n đ?a phương m?c đ?nh ti?ng Pháp (Canada) cho ngày tháng đ?y đ? và ti?n t? phù h?p v?i tiêu chu?n QuebecV?
317159M?t chương tr?nh đang ch?y ? th?i gian th?c có th? khóa Windows XP n?u ch? đ? đư?c kích ho?tV?
317181Không th? chuy?n h?nh ?nh t? Nikon máy ?nh k? thu?t s? c?a b?nV?
317751Quá tr?nh Explorer.exe s? d?ng nhi?u chu k? CPU khi Windows đang ch?V?
318365Không th? in m?t kích thư?c l?n gi?y ? đ? phân gi?i caoV?
318388B? trí bàn phím g?c đư?c s? d?ng sau khi b?n c?u h?nh m?t m?c đ?nh m?i input method editorV?
318727Văn b?n trùng l?p khi b?n xem b?ng tính Excel đư?c lưu dư?i d?ng t?p HTMLV?
318872Windows Explorer không chính xác s?p x?p các t?p tin và thư m?c v?i 10 ho?c nhi?u hơn liên ti?p ch? s?V?
318966V?n đ? xem, ch?nh s?a ho?c in ?n m?t s? h?nh ?nh trong Windows XPV?
319261Đ? h?a đư?c k?t xu?t b?i GDI + không th? đư?c phóng đ?i c?a màn h?nh magnifiersV?
319598B?n không th? cài đ?t các c?a s? XP Multilingual User Interface Pack t? m?t con đư?ng dàiV?
319740Các ?ng d?ng MFC r? r? các đ?i tư?ng GDI trên máy tính đang ch?y Windows XPV?
320273C?p con c?a c?p Web không đư?c li?t kê trong ngăn thư m?c trong Windows XPV?
320368Ki?m soát văn b?n Richedit có th? thay th? CRLF trong đ?u raV?
320507Internet Explorer không th? l?i ph?c v? ?y quy?n x?u trong 30 phútV?
320721Tăng gi?i h?n k?t n?i v?i InternetSetOption() không ?nh hư?ng đ?n các máy ch? truy c?pV?
320882Internet Explorer có th? hi?n th? ch? là m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh EMFV?
320987Các chương tr?nh tính cho danh sách các chương nh?t thư?ng xuyên s? d?ng tr?nh không đư?c s? d?ngV?
321017B?n không th? đư?c truy c?p vào thông tin "My Computer" trong tr? giúp và trung tâm h? tr?V?
321788STDIN/STDOUT chuy?n hư?ng có th? không ho?t đ?ng n?u b?t đ?u t? m?t hi?p h?i t?p tinV?
321841S? vi ph?m truy c?p khi b?n đang hi?n th? danh sách h?nh ?nh Comctl32 Phiên b?n 5 v?i Comctl32 Phiên b?n 6V?
323513Chính sách "?n Specified Control Panel applet" không làm vi?c trong Windows XPV?
323571?ng d?ng STI d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng s? d?ng UnLockDevice() đ? m? khóa đi?n tho?iV?
324002T?m ki?m các t?p tin qua m?ng có th? r?i kh?i t?p đang m?V?
312826Không đ?nh ch? có m?t s? máy tính xách tay, đèn n?n v?nVideo

Thu?c tính

ID c?a bài: 324720 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbsetup kbenv kbinfo kbmt KB324720 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324720

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com