Làm th? nào đ? t?o và đ?t c?u h?nh c?nh báo hi?u su?t trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324752 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. H?y ch?c ch?n đ? sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 302558.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách t?o và c?u h?nh các c?nh báo hi?u su?t trong Windows Server 2003.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t c?nh báo

T?o ho?c s?a đ?i m?t c?u h?nh đăng nh?p, b?n ph?i có đ?y đ? Ki?m soát s? cho phép cho khóa registry sau đi?u khi?n các Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo d?ch v?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SysmonLog\Log truy v?n
Đ? t?o ra m?t c?nh báo:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Hiệu suất.
 2. B?m đúp Nh?t k? hi?u su?t và thông báo, sau đó b?m Cảnh báo.

  LƯU ?: C?nh báo b?t k? hi?n t?i đư?c li?t kê trong ngăn chi ti?t. M?t bi?u tư?ng màu xanh lá cây ch? ra r?ng các b?n ghi đang ch?y, và m?t bi?u tư?ng màu đ? ch? ra c?nh báo có d?ng l?i.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào m?t vùng tr?ng trong c?a s? chi ti?t, và sau đó Nh?p vào Thi?t đ?t thông báo m?i.
 4. Trong các Tên h?p, g? vào tên c?a các c?nh báo và sau đó nh?p vào Ok.

  Các AlertName h?p tho?i s? đư?c hi?n th?. Trong h?p tho?i này, b?n c?u h?nh thi?t đ?t cho c?nh báo mà b?n t?o ra.

  Đ? xác đ?nh m?t b?nh lu?n, thêm b? đ?m, c?nh báo các ngư?ng và kho?ng th?i gian m?u, s? d?ng các T?ng quát tab. Đ? xác đ?nh các hành đ?ng x?y ra khi truy c?p d? li?u gây nên m?t s? d?ng c?nh báo, các Hành đ?ng tab. Đ? xác đ?nh s? kh?i đ?u và ng?ng các tham s? cho m?t c?nh báo, s? d?ng các L?ch tr?nh tab.
Các đo?n c?a bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh tùy ch?n c?nh báo trong m?i c?a các tab.

Làm th? nào đ? c?u h?nh c?nh báo

Xác đ?nh các qu?y và các ngư?ng cho m?t c?nh báo

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Hiệu suất.
 2. B?m đúp Nh?t k? hi?u su?t và thông báo, sau đó b?m Cảnh báo.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào c?nh báo mà b?n mu?n đ? c?u h?nh.
 4. B?m vào các T?ng quát tab.
 5. Trong các B?nh lu?n h?p, g? m?t b?nh lu?n thích h?p đ? mô t? các c?nh báo (n?u b?n có không đ? thêm m?t b?nh lu?n), sau đó b?m Thêm.
 6. Cho m?i truy c?p ho?c nhóm các qu?y mà b?n mu?n thêm đ? đăng nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đ? giám sát qu?y t? máy tính mà trên đó các Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo d?ch v? ch?y, b?m S? d?ng máy tính c?c b? đ?m. Ho?c, đ? giám sát qu?y t? máy tính c? th? không ph? thu?c trong trư?ng h?p các d?ch v? đư?c đi?u hành, b?m Ch?n b? đ?m t? máy tính, và sau đó ch? đ?nh tên máy tính b?n mu?n giám sát.
  2. Trong các Đ?i tư?ng hi?u su?t h?p, b?m vào đ?i tư?ng b?n mu?n giám sát.
  3. Trong các Ch?n b? đ?m t? danh sách h?p, b?m vào counter(s) b?n mu?n giám sát.
  4. Đ? giám sát t?t c? trư?ng h?p c?a các qu?y đư?c ch?n, Nh?p vào T?t c? trư?ng h?p. Lưu ? r?ng các b?n ghi nh? phân có th? bao g?m trư?ng h?p không có đăng nh?p khi kh?i đ?ng, nhưng sau đó đ? tr? thành có s?n. Hay, đ? giám sát c? th? trư?ng h?p c?a các qu?y đ? ch?n, b?m Ch?n trư?ng h?p t? danh sách, và sau đó b?m vào các thành ph?n mà b?n mu?n giám sát.
  5. Nh?p vào Thêm.
 7. Nh?p vào Đóng khi b?n đ? k?t thúc.
 8. Trong các C?nh báo khi giá tr? là h?p, b?m vào m?t trong hai Dư?i ho?c Qua, và sau đó ch? đ?nh giá tr? mà gây nên nh?ng c?nh báo trong các Gi?i h?n h?p.
 9. Trong các M?u d? li?u m?i h?p, ch? ra s? lư?ng và các đơn v? đo cho C?p Nh?t kho?ng th?i gian mà b?n mu?n.
 10. Nh?p vào Ok.

Xác đ?nh nh?ng hành đ?ng cho m?t c?nh báo

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Hiệu suất.
 2. B?m đúp Nh?t k? hi?u su?t và thông báo, sau đó b?m Cảnh báo.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào c?nh báo mà b?n mu?n đ? c?u h?nh.
 4. B?m vào các Hành đ?ng tab.
 5. Ch? r? hành đ?ng ho?c hành đ?ng mà b?n mu?n:
  • N?u b?n mu?n d?ch v? Nh?t k? hi?u su?t và thông báo cho t?o m?t m?c trong Nh?t k? ?ng d?ng c?a xem s? ki?n khi m?t c?nh báo xu?t hi?n, nh?n vào đây đ? ch?n các Đăng m?c m?i trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ngh?p ki?m.
  • N?u b?n mu?n d?ch v? Nh?t k? hi?u su?t và thông báo cho Kích ho?t d?ch v? Messenger đ? g?i tin nh?n, b?m đ? ch?n các G?i tin nh?n m?ng đ? ki?m tra h?p, và sau đó g? đ?a ch? IP ho?c tên máy tính mà trên đó c?nh báo s? đư?c hi?n th?.
  • Đ? ch?y m?t đăng nh?p truy c?p khi m?t c?nh báo xu?t hi?n, nh?n vào đây đ? ch?n các B?t đ?u đăng nh?p d? li?u hi?u su?t h?p ki?m tra, và sau đó ch? r? các đăng nh?p truy c?p mà b?n mu?n ch?y.
  • Đ? ch?y m?t l?nh ho?c chương tr?nh khi m?t c?nh báo xu?t hi?n, nh?p vào đ? ch?n các Ch?y chương tr?nh này ki?m tra h?p, và sau đó g? các t?p tin đư?ng d?n và tên c?a chương tr?nh ho?c l?nh mà b?n mu?n ch?y ho?c b?m Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí t?p.

   Khi m?t c?nh báo xu?t hi?n, các d?ch v? t?o ra m?t quá tr?nh và ch?y t?p l?nh đ? ch? đ?nh. Các d?ch v? c?ng sao chép b?t k? đ?i s? d?ng l?nh, b?n xác đ?nh vào d?ng l?nh đư?c s? d?ng đ? ch?y các t?p tin. Nh?p vào Đ?i s? d?ng l?nh, sau đó b?m đ? ch?n h?p ki?m thích h?p bao g?m các đ?i s? mà b?n mu?n khi chương tr?nh ch?y.

   Chú ý B?n ph?i ch?n ít nh?t m?t đ?i s? d?ng l?nh ho?c chương tr?nh s? không ch?y. (Đi?u này là đúng b?t k? c?a chương tr?nh nào b?n ch?n.)
 6. Nh?p vào Ok.

Xác đ?nh đ?u ho?c ng?ng các tham s? cho m?t c?nh báo

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Hiệu suất.
 2. B?m đúp Nh?t k? hi?u su?t và thông báo, sau đó b?m Cảnh báo.
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m đúp vào c?nh báo mà b?n mu?n đ? c?u h?nh.
 4. B?m vào các L?ch tr?nh tab.
 5. Dư?i B?t đ?u quét, th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau:
  • Nh?p vào Theo cách th? công N?u b?n mu?n t? b?t đ?u quét. Sau khi b?n ch?n tùy ch?n, b?m chu?t ph?i vào c?nh báo trong c?a s? bên ph?i, và sau đó nh?p vào B?t đ?u đ? b?t đ?u quét.
  • Nh?p vào T?i đ? b?t đ?u quét t?i m?t th?i gian c? th? và ngày, và sau đó ch? đ?nh th?i gian và ngày mà b?n mu?n.
 6. Dư?i D?ng quét, th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau:
  • Nh?p vào Theo cách th? công N?u b?n mu?n t? d?ng quét. Sau khi b?n ch?n tùy ch?n, b?m chu?t ph?i vào c?nh báo trong c?a s? bên ph?i, và sau đó nh?p vào D?ng đ? b?t đ?u quét.
  • Nh?p vào Sau khi đ? ngăn ch?n vi?c quét sau m?t th?i gian đ? ch? r?, và sau đó ch? đ?nh các kho?ng th?i gian mà b?n mu?n.
  • Nh?p vào T?i đ? ngăn ch?n vi?c quét t?i m?t th?i gian c? th? và ngày, và sau đó ch? đ?nh th?i gian và ngày mà b?n mu?n.
 7. N?u b?n mu?n stat quét m?i, b?m vào đ? ch?n cácB?t đ?u quét m?i h?p ki?m.
 8. Nh?p vào Ok.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hi?u su?t các b?n ghi và c?nh báo, xem Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo tr? giúp. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Hiệu suất. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Trợ giúp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324752 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB324752 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324752

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com