Làm th? nào đ? t?o m?t máy ch? thư m?c đang ho?t đ?ng trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324753 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t và c?u h?nh m?t m?i Cài đ?t thư m?c đang ho?t đ?ng trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m bao g?m Windows Server 2003 và thư m?c ho?t đ?ng. Lưu ? r?ng b?n s? c?n hai máy ch? n?i m?ng đó đang ch?y Windows Server 2003 cho m?c đích này trong m?t ph?ng thí nghi?m môi trư?ng.

T?o thư m?c đang ho?t đ?ng

Sau khi b?n đ? cài đ?t Windows Server 2003 trên m?t đ?ng m?t m?nh- máy ch?, ch?y thu?t s? Active Directory t?o thư m?c ho?t đ?ng m?i r?ng ho?c tên mi?n, và sau đó máy tính chuy?n đ?i Windows Server 2003 vào các đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong r?ng. Đ? chuy?n đ?i m?t Windows Server 2003 máy tính vào b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong r?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chèn đ?a CD-ROM đó Windows Server 2003 vào máy tính c?a b?n ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? dcpromo.
 3. Nh?p vào Ok đ? b?t đ?u các Ho?t đ?ng thư m?c cài đ?t Thu?t s?, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Đi?u khi?n vùng cho m?t tên mi?n m?i, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Tên mi?n trong m?t khu r?ng new, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Ch? r? tên DNS cho tên mi?n m?i. Lưu ? r?ng b?i v? th? t?c này là dành cho m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m và b?n không vi?c tích h?p môi trư?ng này vào h? t?ng DNS hi?n có c?a b?n, b?n có th? s? d?ng m?t cái g? đó chung chung, ch?ng h?n như mycompany.Local, cho đi?u này thi?t l?p. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Ch?p nh?n tên NetBIOS tên mi?n m?c đ?nh (đây là "mycompany" N?u b?n đ? s? d?ng g?i ? ? bư?c 6). Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Thi?t l?p cơ s? d? li?u và đăng nh?p t?p tin đ?a đi?m đ? m?c đ?nh thi?t l?p c:\winnt\ntds thư m?c và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Thi?t l?p v? trí c?p Sysvol đ? thi?t l?p m?c đ?nh c?a c:\winnt\sysvol thư m?c và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 10. Nh?p vào Cài đ?t và c?u h?nh máy ch? DNS v? đi?u này máy tính, sau đó b?m Ti?p theo.
 11. Nh?p vào Đi?u kho?n tương thích ch? v?i Windows 2000 ho?c máy ch? Windows Server 2003 ho?c h? đi?u hành, sau đó b?m Ti?p theo.
 12. B?i v? đây là m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m, đ? l?i các m?t kh?u cho qu?n tr? ch? đ? v? khôi ph?c d?ch v? thư m?c tr?ng. Lưu ? r?ng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t, m?t kh?u này đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng m?t an toàn m?t kh?u đ?nh d?ng. Nh?p vào Ti?p theo.
 13. Xem l?i và xác nh?n tùy ch?n mà b?n đ? ch?n, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 14. Cài đ?t Active Directory ti?n. Lưu ? r?ng thao tác này có th? m?t vài phút.
 15. Khi b?n đư?c nh?c, kh?i đ?ng l?i máy tính. Sau khi các kh?i đ?ng l?i máy tính, xác nh?n r?ng h? th?ng tên mi?n (DNS) d?ch v? v? trí h? sơ cho b? đi?u khi?n tên mi?n m?i đ? đư?c t?o ra. Đ? xác nh?n r?ng các Phiên b?n ghi c?a DNS d?ch v? v? trí đ? đư?c t?o ra, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS đ? b?t đ?u giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên DNS.
  2. M? r?ng tên máy ch?, m? r?ng Forward Lookup khu, và sau đó m? r?ng tên mi?n.
  3. Xác minh r?ng các thư m?c _msdcs, _sites, _tcp và _udp đang có hi?n nay. Các thư m?c và các h? sơ d?ch v? v? trí chúng ch?a là quan tr?ng đ?i v?i các chi?n d?ch Active Directory và Windows Server 2003.

Thêm ngư?i dùng và máy tính đ? ho?t đ?ng mi?n Directory

Sau khi tên mi?n Active Directory m?i đư?c thành l?p, t?o ra m?t trương m?c ngư?i dùng ? tên mi?n đó s? d?ng như là m?t tài kho?n qu?n tr?. Khi ngư?i dùng đó thêm vào nhóm b?o m?t thích h?p, s? d?ng tài kho?n đó đ? thêm máy tính tên mi?n.
 1. Đ? t?o m?t ngư?i dùng m?i, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính đ? b?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính giao di?n đi?u khi?n.
  2. Nh?p vào tên mi?n mà b?n t?o ra, và sau đó m? r?ng các n?i dung.
  3. Nh?p chu?t ph?i Người dùng, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Ngư?i s? d?ng.
  4. G? tên, tên cu?i cùng và ngư?i s? d?ng tên đăng nh?p c?a ngư?i dùng m?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. G? m?t kh?u m?i, xác nh?n m?t kh?u, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong h?p ki?m tra sau đây:

   • Ngư?i dùng ph?i thay đ?i m?t kh?u đăng nh?p ti?p theo (khuy?n cáo cho h?u h?t ngư?i dùng)
   • Ngư?i dùng không th? thay đ?i m?t kh?u
   • M?t kh?u không bao gi? h?t h?n
   • Trương m?c b? vô hi?u hóa
   Nh?p vào Ti?p theo.
  6. Xem l?i thông tin mà b?n cung c?p, và n?u t?t c? m?i th? là chính xác, b?m K?t thúc.
 2. Sau khi b?n t?o ngư?i dùng m?i, cung c?p cho trương m?c ngư?i dùng này thành viên trong nhóm có gi?y phép ngư?i dùng đó đ? th?c hi?n tác v? qu?n tr?. B?i v? đây là m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m mà b?n đang ? trong quy?n ki?m soát, b?n có th? cung c?p cho ngư?i dùng này tài kho?n truy c?p đ?y đ? hành chính b?ng cách làm cho nó m?t thành viên c?a các Nhóm qu?n tr? viên gi?n đ?, doanh nghi?p, và tên mi?n. Đ? thêm các tài kho?n cho các Nhóm qu?n tr? viên gi?n đ?, doanh nghi?p, và tên mi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên giao di?n ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính Nh?p chu?t ph?i vào các tài kho?n m?i mà b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các Thành viên c?a tab, và sau đó nh?p vào Thêm.
  3. Trong các Ch?n nhóm h?p tho?i, ch? đ?nh m?t nhóm, và sau đó nh?p vào Ok đ? thêm các nhóm mà b?n mu?n vào danh sách.
  4. L?p l?i quá tr?nh l?a ch?n cho m?i nhóm mà ngư?i s? d?ng c?n tài kho?n thành viên.
  5. Nh?p vào Ok đ? hoàn t?t.
 3. Bư?c cu?i cùng trong quá tr?nh này là thêm m?t máy ch? thành viên các tên mi?n. Quá tr?nh này c?ng áp d?ng cho máy tr?m. Đ? thêm m?t máy tính đ? các tên mi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đăng nh?p vào máy tính mà b?n mu?n thêm vào các tên mi?n.
  2. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
  3. B?m vào các Tên máy tính tab, và sau đó nh?p vào Thay đổi.
  4. Trong các Thay đ?i tên máy tính h?p tho?i h?p, b?m vào Miền dư?i Thành viên c?a, r?i g? tên mi?n. Nh?p vào Ok.
  5. Khi b?n đư?c nh?c, g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a tài kho?n mà b?n t?o ra trư?c đó, và sau đó nh?p vào Ok.

   M?t thông đi?p chào đón b?n đ?n mi?n là đư?c t?o ra.
  6. Nh?p vào Ok đ? tr? v? các Tên máy tính tab, và sau đó nh?p vào Ok đ? hoàn t?t.
  7. Kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm V? v?y.

Khắc phục sự cố

B?n không th? m? thư m?c ho?t đ?ng Snap-in

Sau khi b?n đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t c?a Active Directory, b?n có th? không th? b?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo, và b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i ch? ra r?ng không có th?m quy?n có th? liên l?c cho xác th?c. Đi?u này có th? x?y ra n?u DNS không ph?i là m?t cách chính xác c?u h?nh. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ki?m ch?ng r?ng vùng trên máy ch? DNS c?a b?n là c?u h?nh đúng và máy ch? DNS c?a b?n có th?m quy?n cho khu v?c đó ch?a tên mi?n Active Directory. N?u các khu dư?ng như chính xác và các máy ch? có th?m quy?n cho tên mi?n, th? ch?y Active Directory Ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo m?t l?n n?a. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t?, s? d?ng các ti?n ích DCPROMO đ? lo?i b? ho?t đ?ng thư m?c, kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó cài đ?t l?i Active Directory.

Đ? thêm thông tin v? c?u h?nh DNS trên Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323380Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS cho truy c?p Internet trong Windows Server 2003
324259 Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS trong m?t môi trư?ng nhóm làm vi?c m?i trong Windows Server 2003
323418 Làm th? nào đ? tích h?p DNS v?i cơ s? h? t?ng DNS hi?n có n?u thư m?c ho?t đ?ng đư?c kích ho?t trong Windows Server 2003
323417 Làm th? nào đ? tích h?p Windows Server 2003 DNS v?i m?t cơ s? h? t?ng DNS hi?n có trong Windows Server 2003
324260 Làm th? nào đ? c?u h?nh b?n ghi DNS cho trang Web c?a b?n trong Windows Server 2003
323445 Làm th? nào đ? t?o ra m?t khu v?c m?i trên h? ph?c v? DNS trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 324753 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbactivedirectory kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB324753 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324753

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com