Straipsnio ID: 324762 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai paleid?iate ?Windows XP?, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? ?i?:
Lsass.exe: Nerastas ?vesties ta?kas

Dinamini? sait? bibliotekoje Msvcrt.dll ne?manoma rasti proced?ros ?eities ta?ko _resetstkoflw.
? arba ?
Services.exe: Nerastas ?vesties ta?kas

Dinamini? sait? bibliotekoje Msvcrt.dll ne?manoma rasti proced?ros ?eities ta?ko _resetstkoflw.
Paspaudus Gerai, rodomas tu??ias kompiuterio ekranas. ?ymiklis gali b?ti rodomas ir jis gali veikti. Ta?iau n?ra nieko, k? b?t? galima spustel?ti, ir klaviat?ra neveikia.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei Msvcrt.dll fail? pakei?iate tre?iosios ?alies versija, kurioje n?ra _resetstkoflw (atk?rimas ?vykus rietuv?s perpildai) funkcijos.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite ?Windows XP? atk?rimo konsol? ir pakeiskite Msvcrt.dll fail? jo pradine versija. Nor?dami tai padaryti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?d?kite ?Windows XP? kompaktin? disk? ? kompiuterio CD arba DVD disk? ?rengin? ir paleiskite kompiuter? i? kompaktinio disko.

  PASTABA. Naudojant kai kuriuos kompiuterius, prie? juos paleid?iant i? kompaktinio disko, gali reik?ti modifikuoti pagrindin?s ?vesties / i?vesties sistemos (BIOS) parametrus. Informacijos, kaip modifikuoti BIOS, ?r. kompiuterio dokumentacijoje.
 2. Kai parodomas ekranas Sveiki! ?ia s?ranka, paspauskite klavi?? R, kad b?t? paleista atk?rimo konsol?.
 3. Paspauskite skai?iaus klavi??, kuris atitinka norimos taisyti ?diegties numer?, ir paspauskite ENTER.
 4. ?ra?ykite administratoriaus slapta?od? ir paspauskite klavi?? ENTER.
 5. ?Windows XP? kompaktiniam diskui esant CD ar DVD disk? ?renginyje, ?veskite toliau nurodytas komandas, po kiekvienos paspausdami ENTER:
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ BootDriveLetter:\windows\system32
  • exit
  PASTABA.BootDriveLetter yra ?krovos disko ?renginio raid?. Kitaip tariant, ji nurodo disk? ?rengin?, kuriame yra ?Windows? aplankas, ir da?niausiai tai yra C diskas. CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter yra CD arba DVD disk? ?renginio raid?. CD arba DVD disk? ?renginys da?niausiai yra D diske.
PASTABA. Msvcrt.dll failo i?leidimo ma?meninei prekybai data yra 2001 m. rugpj??io 23 d. Jis pridedamas prie ?Windows XP?. Jo ypatyb?s:

Modifikuotas 2001-08-23
Dydis ? 315 KB (322 560 bait?)
Versija ? 7.0.2600.0

DAUGIAU INFORMACIJOS

?ioje versijoje yra ? _resetstkoflw funkcija.

Nor?dami per?i?r?ti .dll failo funkcijas, naudokite ?Dependency Walker? priemon? (Depends.exe), kuri yra ?Windows XP? palaikymo ?rankiuose. Nor?dami ?diegti ?Windows XP? palaikymo ?rankius, ?d?kite ?Windows XP? kompaktin? disk? ? CD arba DVD disk? ?rengin?, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:\Support\Tools\Setup.exe lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 324762 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gegu??s 21 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbprb KB324762

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com