Raksta ID: 324762 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

S?kot darb?bu oper?t?jsist?m? Windows XP, varat sa?emt k??das zi?ojumu, kas l?dzin?s k?dam no t?l?k nor?d?tajiem k??das zi?ojumiem.
Lsass.exe: ievades punkts nav atrasts

Dinamisko sai?u bibliot?k? Msvcrt.dll nav atrodams proced?ras ievades punkts _resetstkoflw.
-vai-
Services.exe: ievades punkts nav atrasts

Dinamisko sai?u bibliot?k? Msvcrt.dll nav atrodams proced?ras ievades punkts _resetstkoflw.
Nospie?ot Labi, datora ekr?n? tiek r?d?ta tuk?a darbvirsma. Peles r?d?t?js, iesp?jams, tiek r?d?ts un darbojas. Tom?r nav neviena vienuma, uz kura var?tu noklik??in?t, k? ar? nedarbojas klaviat?ra.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja fails Msvcrt.dll ir aizst?ts ar tre??s puses versiju, kur? nav iek?auta funkcija _resetstkoflw (atkop?ana p?c steka p?rpildes).

RISIN?JUMS

Lai ?o probl?mu nov?rstu, izmantojiet Windows XP atkop?anas konsoli, lai aizst?tu failu Msvcrt.dll ar t? s?kotn?jo versiju. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Datora CD-ROM vai DVD-ROM diskdzin? ievietojiet Windows XP CD-ROM un p?c tam restart?jiet datoru, izmantojot attiec?go CD-ROM

  PIEZ?ME. Da?os datoros pirms datora darb?bas s?k?anas, izmantojot CD-ROM, ir j?modific? pamata ievades/izvades sist?mas (Basic Input/Output System ? BIOS) iestat?jumi. Inform?ciju par to, k? modific?t BIOS, skatiet datora dokument?cij?.
 2. Ekr?n? Esiet sveicin?ti instal??anas programm?! nospiediet R, lai atkop?anas konsole s?ktu darb?bu.
 3. Nospiediet cipara tausti?u, kas atbilst instal?cijai, kuru v?laties labot, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Ievadiet administratora paroli un p?c tam nospiediet ENTER.
 5. Windows XP CD-ROM joproj?m atrodoties diskdzin? CD-ROM vai DVD-ROM, rakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas, p?c katras no t?m nospie?ot tausti?u ENTER.
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ BootDriveLetter:\windows\system32
  • exit
  PIEZ?ME. BootDriveLetter ir burts, ar k?du ir apz?m?ts s?kn??anas disks. Prec?z?k, tas apz?m? disku, kur? atrodas Windows mape; parasti tas ir C disks. CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter ir burts, ar k?du ir apz?m?ts CD-ROM vai DVD-ROM diskdzinis. CD-ROM vai DVD-ROM diskdzinis bie?i vien atrodas disk?, kas ir apz?m?ts ar burtu D.
PIEZ?ME. Faila Msvcrt.dll mazumtirdzniec?bas versijas datums ir 23-Aug-2001. Tas tika iek?auts oper?t?jsist?m? Windows XP, un tam ir t?l?k nor?d?tie rekviz?ti.

Modific?ts 8.23.01
Lielums ? 315 KB (322 560 baiti)
Versija ? 7.0.2600.0

PAPILDINDORM?CIJA

?aj? versij? ir iek?auta funkcija _resetstkoflw.

Lai skat?tu fail? .dll iek?aut?s funkcijas, izmantojiet util?tu Dependency Walker (Depends.exe), kas ir iek?auta Windows XP atbalsta r?kos. Lai instal?tu Windows XP atbalsta r?kus, CD-ROM or DVD-ROM diskdzin? ievietojiet Windows XP CD-ROM, noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt rakstiet CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:\Support\Tools\Setup.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 324762 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 21. maijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbprb KB324762

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com