PRB: Phiên d? li?u b? m?t khi b?n s? d?ng ASP.NET InProc phiên ch? đ? nhà nư?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324772 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Phiên giao d?ch d? li?u cho ?ng d?ng ASP.NET Web dư?ng như là m?t ng?u nhiên kho?ng th?i gian cho ch? đ? trạm đậu phiên làm vi?c c?a InProc.

Nguyên nhân

D? li?u trạm đậu phiên b? m?t n?u AppDomain ho?c Quá tr?nh Aspnet_wp.exe (ho?c tr?nh W3wp.exe cho các ?ng d?ng ch?y trên Microsoft Internet Information Services [II] 6.0) đư?c tái ch?. Nói chung, AppDomain đư?c kh?i đ?ng l?i d?a trên m?t s? y?u t?:
  • Thu?c tính khác nhau (ví d?, các memoryLimit thu?c tính) có cài đ?t chuyên bi?t c? th? trong <processModel> ph?n c?a t?p tin c?u h?nh.</processModel>
  • Global.asax ho?c t?p tin Web.config là S?a đ?i l?n.
  • Các m?c tin thư thoại Bin c?a ứng dụng web S?a đ?i l?n.
  • Virus quét ph?n m?m ch?m vào m?t s? .config t?p tin.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Căn c?:
    316148 PRB: Phiên bi?n đang m?t liên t?c trong các ?ng d?ng ASP.NET
InProc phiên ch? đ? ch? ra r?ng trạm đậu phiên làm vi?c đư?c lưu tr? t?i đ?a phương. Đi?u này có ngh?a r?ng v?i phiên làm vi?c InProc nh?ng ch? đ? nhà nư?c th?c s? lưu như cu?c s?ng các đ?i tư?ng trong AppDomain c?a ứng dụng web. Đây là l? do t?i sao các phiên h?p nhà nư?c là b? m?t khi Aspnet_wp.exe (ho?c W3wp.exe, cho các ?ng d?ng ch?y trên Microsoft Internet Information Services [II] 6.0) ho?c kh?i đ?ng l?i AppDomain.

Gi?i pháp

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? s? d?ng StateServer ho?c SqlServer phiên bang ch? đ?. ASP.NET cung c?p nh?ng phương pháp ti?p c?n khác cho lưu tr? d? li?u trạm đậu phiên làm vi?c. Trong ch? đ? StateServer và SqlServer c?a b?n phiên bang không đư?c lưu tr? trong AppDomain c?a ứng dụng web.

Lưu ? Nó là quan tr?ng đ? hi?u nh?ng hành vi và các v?n đ? mà đư?c g?n li?n v?i m?i trạm đậu phiên làm vi?c khi b?n quy?t đ?nh ch? đ? đó là phù h?p v?i yêu c?u c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem "Tham kh?o" ph?n c?a bài vi?t này.

T?nh tr?ng

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ASP.NET phiên bang qu?n l? và các ch? đ? liên quan khác, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
trạm đậu phiên làm vi?c
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/87069683 (vs.71) .aspx? khung = true
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307598 Thông tin: ASP.NET bang qu?n l? t?ng quan

Thu?c tính

ID c?a bài: 324772 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbprb kbstate kbmt KB324772 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 324772

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com