Identifikator ?lanka: 324801 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako preneti uloge Fleksibilnih operacija sa jednim masterom (FSMO), (tako?e poznate i kao uloge mastera operacija) kori??enjem dodatnih alatki Aktivnog direktorijuma u Microsoft upravlja?koj konzoli (MMC) u operativnom sistemu Windows Server 2003.

FSMO uloge

U zbirci stabala domena postoji najmanje pet FSMO uloga koje su dodeljene jednom kontroloru domena ili ve?em broju njih. Pet FSMO uloga su:
 • Master ?eme: Kontrolor domena mastera ?eme kontroli?e sve dopune i izmene ?eme. Da biste dopunili ?emu u zbirci stabala domena, morate imati pristup masteru ?eme. U ?itavoj zbirci stabala domena mo?e biti samo jedan master ?eme.
 • Master imenovanja domena: Kontrolor domena mastera imenovanja domena kontroli?e dodavanje ili uklanjanje domena u zbirci stabala domena. U ?itavoj zbirci stabala domena mo?e biti samo jedan master imenovanja domena.
 • Master infrastrukture: Infrastruktura je odgovorna za dopune referenci iz objekata u svom domenu u objekte u drugim domenima. U bilo koje vreme u svakom domenu mo?e postojati samo jedan kontrolor domena koji se pona?a kao master infrastukture.
 • Master relativnog identifikatora (RID): RID master je odgovoran za obradu zahteva RID prostora od svih kontrolora domena u odre?enom domenu. U bilo koje vreme u domenu mo?e postojati samo jedan kontrolor domena koji se pona?a kao master RID.
 • PDC emulator: PDC emulator je kontrolor domena koji se prikazuje kao primarni kontrolor domena (PDC) radnim stanicama, serverima ?lanovima i kontrolorima domena koji koriste ranije verzije operativnih sistema Windows. Na primer, ako domen sadr?i ra?unare koji ne koriste klijentske softvere Microsoft Windows XP Professional ili Microsoft Windows 2000, ili ako sadr?i rezervne kontrolore domena za Microsoft Windows NT, master PDC emulatora se pona?a kao Windows NT PDC. On je tako?e Pretra?iva? mastera domena i re?ava nedoslednost lozinki. U bilo koje vreme u svakom domenu u zbirci stabala domena mo?e postojati samo jedan kontrolor domena koji se pona?a kao master PDC emulatora.
Mo?ete preneti FSMO uloge kori??enjem uslu?nog programa komandne linije Ntdsutil.exe ili kori??enjem MMC dodatne alatke. U zavisnosti od FSMO uloge koju ?elite da prebacite, mo?ete koristiti jednu od slede?e tri MMC dodatne alatke:
Dodatak za ?emu aktivnog direktorijuma
Dodatak za domen i pouzdanost aktivnog direktorijuma
Dodatak za korisnike i ra?unare aktivnog direktorijuma
Ako ra?unar vi?e ne postoji, uloga mora biti oduzeta. Da biste oduzeli ulogu, koristite uslu?ni program Ntdsutil.exe.

Prenos uloge mastera ?eme

Koristite Dodatak ?eme aktivnog direktorijuma za prenos uloge mastera ?eme. Pre kori??enja ovog dodatka, morate registrovati datoteku Schmmgmt.dll.

Registrovanje datoteke Schmmgmt.dll

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Ukucajte regsvr32 schmmgmt.dll u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kliknite na dugme U redu kad primite poruku da je operacija uspela.

Prenos uloge mastera ?eme

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte mmc u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni dodatak.
 3. Kliknite na komandu Dodaj.
 4. Izaberite stavku ?ema aktivnog direktorijuma, kliknite na komandu Dodaj, kliknite na komandu Zatvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 5. U stablu konzole, kliknite desnim klikom mi?a na ?ema aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Promeni kontrolora domena.
 6. Kliknite na komandu Navedi ime, ukucajte ime kontrolora domena koji ?e biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.
 7. U stablu konzole, kliknite desnim klikom mi?a na ?ema aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Master operacija.
 8. Kliknite na komandu Izmeni.
 9. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili da ?elite da prenesete ulogu i zatim kliknite na komandu Zatvori.

Prenos uloge mastera za imenovanje domena

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na Administrativne alatke i zatim izaberite stavku Domeni i pouzdanost aktivnog direktorijuma.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na Domeni i pouzdanost aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Pove?i sa kontrolorom domena.

  NAPOMENA: Ovaj korak morate izvr?iti ako niste u kontroloru domena na koji ?elite da prenesete ulogu. Ovaj korak ne morate izvr?iti ako ste ve? povezani sa kontrolorom domena ?iju ulogu ?elite da prenesete.
 3. U?inite ne?to od slede?eg:
  • U okvir Unesi ime drugog kontrolora domena ukucajte ime kontrolora domena koji ?e biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.

   -ili-
  • Na listi Ili, izaberi raspolo?ivog kontrolora domena kliknite na kontrolora domena koji ?e biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U stablu konzole, kliknite desnim tasterom mi?a na Domeni i pouzdanost aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Master operacija.
 5. Kliknite na komandu Izmeni.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili da ?elite da prenesete ulogu i zatim kliknite na komandu Zatvori.

Prenos RID mastera, PDC emulatora i uloga mastera infrastrukture

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na Administrativne alatke i zatim izaberite stavku Korisnici i ra?unari aktivnog direktorijuma.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na Korisnici i ra?unari aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Pove?i sa kontrolorom domena.

  NAPOMENA: Ovaj korak morate izvr?iti ako niste u kontroloru domena na koji ?elite da prenesete ulogu. Ovaj korak ne morate izvr?iti ako ste ve? povezani sa kontrolorom domena ?iju ulogu ?elite da prenesete.
 3. U?inite ne?to od slede?eg:
  • U okvir Unesi ime drugog kontrolora domena ukucajte ime kontrolora domena koji ?e biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.

   -ili-
  • Na listi Ili, izaberi raspolo?ivog kontrolora domena kliknite na kontrolora domena koji ?e biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U stablu konzole, kliknite desnim tasterom mi?a na Korisnici i ra?unari aktivnog direktorijuma, postavite pokaziva? na Svi zadaci i zatim izaberite stavku Master operacija.
 5. Izaberite karticu koja odgovara ulozi koju ?elite da prenesete (RID, PDC ili Infrastruktura) i zatim kliknite na komandu Izmeni.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili da ?elite da prenesete ulogu i zatim kliknite na komandu Zatvori.

REFERENCE

Za vi?e informacija o srodnoj temi, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
255690 Kako da vidite i prenesete FSMO uloge u interfejsu grafi?kog korisnika (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 324801 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 9.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbactivedirectory kbenv kbhowtomaster KB324801

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com