B?n nh?n đư?c m?t "không th? truy c?p vào Microsoft Project danh m?c đ?u tư phân tích OLAP Cube" thông báo l?i khi b?n c? g?ng t?o ra ho?c hi?n th? m?t danh m?c đ?u tư phân tích xem

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324836 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng đ? t?o ra ho?c tương tác xem m?t danh m?c đ?u tư Phân tích xem, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Trong Microsoft Project Server 2002, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các thông báo l?i sau:
Không th? truy c?p vào Microsoft d? án danh m?c đ?u tư phân tích OLAP Cube.

Có th? Nguyên nhân: Cube đ? không đư?c nêu ra đư?c xây d?ng, hay nó hi?n đang đư?c đư?c t?o ra, ho?c b?n không có quy?n truy c?p vào các kh?i.
Trong Microsoft Office Project Server 2003, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các thông báo l?i sau:
Không th? truy c?p Microsoft Văn ph?ng d? án danh m?c đ?u tư phân tích OLAP kh?i. Cube không t?n t?i, ho?c b?n có th? không có quy?n truy c?p vào các kh?i.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u hơn các đi?u ki?n sau đây s? th?t:
 • B?n không có quy?n đ? kh?i phân tích Ngư?i qu?n l?.
 • Công c? c?u ph?n Web Office không đư?c k?t n?i v?i OLAP kh?i.
 • Phân tích danh m?c đ?u tư c? g?ng k?t n?i v?i m?t Cube OLAP đó không c?n t?n t?i.
 • B?n không có quy?n đ? OLAP kh?i.
 • CácNgu?n d? li?u truy c?p trên tên mi?n tùy ch?n cho b?o m?t khu v?c mà các d? án h? c?p thu?c v? b? vô hi?u hóa.
 • B?n s? d?ng d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server. Tuy nhiên, các Microsoft SQL Server 2005 phân tích d?ch v? 9,0 OLE DB Provider không đư?c cài đ?t trong h?p máy ch? d? án.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c m?t s? phương pháp sau đây, như thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Chú ý N?u xem phân tích danh m?c đ?u tư c?a b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t Cube OLAP đó không c?n t?n t?i, b?n ph?i xóa b? r?ng danh m?c đ?u tư phân tích xem c? th?, và sau đó t?o l?i nó.

Phương pháp 1: Thêm trương m?c ngư?i dùng Windows vào các kh?i trong phân tích Manager

Chú ý Trương m?c ngư?i dùng Windows bao g?m cá nhân t?o ra các Danh m?c đ?u tư phân tích xem, nhưng nh?ng ngư?i c?n quy?n đ? k?t n?i v?i các phân tích Qu?n l? và đ? OLAP kh?i.
 1. Trên các máy ch? đ? d?ch v? phân tích đư?c cài đ?t, b?m vàoB?t đ?u, đi?m đ?n Microsoft SQL Server, đi?m đ? D?ch v? phân tích, sau đó b?m Phân tích Qu?n l?.
 2. Trong ngăn bên trái, xác đ?nh v? trí máy ch? d?ch v? phân tích c?a b?n, và sau đó m? r?ng h? ph?c v?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các kh?i và b?m Qu?n l? Vai tr?.

  M?o B?n có th? t?m th?y tên c?a kh?i trên các b?n C?p Nh?t đ?n ngu?n tài nguyên B?ng bi?u và OLAP Cube trang trong Microsoft d? án Web Access.
 4. Nh?p vào M?i, r?i g? m?t tên trong cácTên vai tr? h?p. Thay đ?i các Thi hành ngày tùy ch?n t? Máy khách đ? Máy chủ.
 5. Trên các Thành viên tab, b?m vàoThêm.
 6. Ch?n trương m?c ngư?i dùng và các nhóm, h?y nh?p vàoThêm, sau đó b?m Ok.
 7. Trên các Kh?i tab, b?m vào Ki?m tra T?t c? các, sau đó b?m Ok.
 8. Nh?p vào Đóng, sau đó b?mL?i ra trên giao di?n đi?u khi?n menu.

Cách 2: Cài đ?t gói d?ch v? 3 cho SQL Server 2000 và SQL Server 2000 phân tích d?ch v?

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t SQL phân tích Service Pack 3 (SP3). N?u b?n có máy ch? d? án trong m?t c?u h?nh phân ph?i, nơi máy ch? d? án và d?ch v? phân tích SQL là trên các máy tính khác nhau, b?n ph?i áp d?ng SP3 đ? C?p Nh?t đ?i tư?ng h? tr? quy?t đ?nh c?a b?n đ? phân tích SQL Server d? án máy tính. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. T?i v? SQL Server 2000 SP3 và SQL phân tích SP3. Đ? làm này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 90dcd52c-0488-4e46-afbf-acace5369fa3
 2. T?i v? Sql2kasp3.exe và Sql2ksp3.exe t?p tin.
 3. B?m đúp vào t?p tin Sql2ksp3.exe, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh.
 4. Trong các Thư m?c cài đ?t h?p tho?i, ch?p nh?n thư m?c c:\Sql2ksp3, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 5. Nh?p vào Có đ? t?o thư m?c m?i.
 6. M? c?p c:\Sql2ksp3.
 7. B?m đúp vào các MSOLAPCài đ?t thư m?c cài đ?t SP3 SQL d?ch v? phân tích, và sau đó b?m đúp chu?t Setup.exe đ? cài đ?t SQL phân tích SP3.
 8. M? thư m?c c:\Sql2ksp3\X86\Setup, và sau đó b?m đúp Setupsql.exe đ? cài đ?t SQL Server 2000 SP3.
Chú ý Đ? xác đ?nh li?u SQL Server SP3 và SQL phân tích SP3 đư?c cài đ?t, b?m vào Microsoft SQL Server 2000 và Microsoft SQL Server 2000 D?ch v? phân tích trong các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh và sau đó nh?p vào công c?Thông tin h? tr?. Các phiên b?n k?t h?p là 8.00.760.

Chú ý N?u b?n đang ch?y SQL Server 2005 d?ch v? phân tích, đ?m b?o r?ng Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t.

Phương pháp 3: Cài đ?t l?i các thành ph?n văn ph?ng Web

D? án máy ch? 2002

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Trong Windows Explorer, xác đ?nh v? trí thư m?c sau đây:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10
 2. Nh?p chu?t ph?i OWC10.DLL, sau đó b?mĐ?i tên.
 3. Lo?i OWC10.C?.
 4. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n vào máy tính c?a b?n đ?a CD-ROM ho?c DVD-ROM ? đ?a trong khi b?n gi? phím SHIFT.
 5. Trên máy tính, b?m đúp vào C?a tôi Máy tính.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào đ?a CD-ROM, và sau đó nh?p vàoTìm kiếm.
 7. Trong các Tên tệp h?p, lo?iOWC10.MSI, sau đó b?m Tìm kiếm Bây gi?.
 8. B?m đúp vào t?p tin trong K?t qu? t?m ki?m, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t Office Web c?u ph?n.
Chú ý OWC .msi file c?ng n?m trên máy ch? d? án. Trên các máy ch?, b?n có th? g?i t?p tin .msi n?m trong chương tr?nh Microsoft d? án Server\IIS ?o Root\Download\1033 thư m?c.

D? án Server 2003

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Trong Windows Explorer, xác đ?nh v? trí thư m?c sau đây:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11
 2. Nh?p chu?t ph?i OWC11.DLL, sau đó b?mĐ?i tên.
 3. Lo?i OWC11.C?.
 4. Chèn c?a b?n văn ph?ng Microsoft d? án chuyên nghi?p năm 2003 Đ?a CD-ROM vào máy tính c?a b?n đ?a CD-ROM hay DVD-ROM ? trong khi b?n gi? các Phím Shift.
 5. Trên máy tính, b?m đúp vào C?a tôi Máy tính.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào đ?a CD-ROM, và sau đó nh?p vàoTìm kiếm.
 7. Trong các Tên tệp h?p, lo?iOWC11.MSI, sau đó b?m Tìm kiếm Bây gi?.
 8. B?m đúp vào t?p tin trong K?t qu? t?m ki?m, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t Office Web c?u ph?n.

Cách 4: Thêm m?t nhóm có toàn quy?n ki?m soát quy?n đ? OLAP cube

Thêm m?t nhóm Olap_Admins có toàn quy?n ki?m soát quy?n truy c?p đ? các Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft phân tích Services\Bin thư m?c. Trên th?c t? kh?i đư?c t?o, thêm t?t c? nhóm, và sau đó cho truy c?p vào đ?c nhóm này.

Cách 5: Kích ho?t tính năng tùy ch?n "Truy c?p ngu?n d? li?u qua l?nh v?c" cho khu v?c an ninh mà máy ch? d? án thu?c

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i InetCpl.cpl, và sau đó nh?n ENTER.
 2. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó b?m vào khu v?c an ninh mà d? án h? c?p thu?c v?.
 3. Nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh đ? m? các Bảo mật Thiết đặt h?p tho?i.
 4. Trong các Thiết đặt danh sách, b?m vào Kích ho?t tính năng Đ?i v?i cácNgu?n d? li?u truy c?p trên tên mi?n tùy ch?n.
Chú ý Trong Internet Explorer 7, m?c đ?nh thi?t đ?t b?o m?t cho site tin c?y đ? đư?c thay đ?i. Các Ngu?n d? li?u truy c?p qua tùy ch?n tên mi?n đ? vô hi?u hóa. S? d?ng phương pháp 5 đ? thi?t l?p tùy ch?n này cho phép các trang web đáng tin c?y ho?c mu?n nh?c nh? cho các trang web tin c?y trong Internet Explorer 7.

N?u b?n đ? s? d?ng SQL Server 2005 đ? xây d?ng kh?i, cài đ?t Microsoft SQL Server 2005 phân tích d?ch v? 9,0 OLE DB Provider vào h?p máy ch? d? án.

Chú ý D? án Server 2002 là không tương thích v?i các d?ch v? phân tích SQL Server 2005.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324836 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Project Server 2002
 • Microsoft Office Project Web Access
 • Windows Internet Explorer 7
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbmt KB324836 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324836

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com