Chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng và máy vi tính thùng ch?a trong tên mi?n Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324949 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong b?n cài đ?t m?c đ?nh c?a thư m?c ho?t đ?ng tên mi?n, tài kho?n ngư?i dùng, trương m?c máy tính, và các nhóm đư?c đ?t trong CN = container hàng objectclass thay v? đang đư?c đ?t trong m?t thùng ch?a đơn v? t? ch?c l?p hơn mong mu?n. Tương t? như v?y, tài kho?n ngư?i dùng, trương m?c máy tính, và các nhóm đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng phiên b?n c? hơn API đư?c đ?t trong CN = ngư?i dùng và CN = h?p đ?ng máy tính.

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng các ti?n ích redirusr và redircmp đ? chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng, máy tính và tài kho?n nhóm đư?c t?o b?i phiên b?n c? hơn API đ? cho h? đư?c đ?t trong h?p đ?ng admin ch? đ?nh đơn v? t? ch?c.

Quan tr?ng M?t s? ?ng d?ng đ?i h?i ph?i hi?u trư?ng an ninh c? th? đ? đư?c n?m trong thùng ch?a m?c đ?nh như CN = ngư?i dùng ho?c CN = máy vi tính. Ki?m ch?ng r?ng các ?ng d?ng c?a b?n có ph? thu?c như v?y trư?c khi b?n di chuy?n chúng ra kh?i CN = ngư?i dùng và CN = tính container.

THÔNG TIN THÊM

Ngư?i s? d?ng, máy tính, và các nhóm đư?c t?o ra b?i các API Phiên b?n trư?c đó đ?t các đ?i tư?ng trong đư?ng d?n DN đư?c xác đ?nh trong các WellKnownObjects thu?c tính này n?m trong ph?m vi NC đ?u. Ví d? m? sau đây cho th?y đư?ng d?n có liên quan trong các WellKnownObjects thu?c tính t? CONTOSO.Tên mi?n COM NC đ?u.
DN: DC = CONTOSO, DC = COM
wellKnownObjects (11): 
	B:32:6227F0AF1FC2410D8E3BB10615BB5B0F:CN=NTDS Quotas,DC=CONTOSO,DC=COM;	 
	B:32:F4BE92A4C777485E878E9421D53087DB:CN=Microsoft,CN=Program Data,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:09460C08AE1E4A4EA0F64AEE7DAA1E5A:CN=Program Data,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:22B70C67D56E4EFB91E9300FCA3DC1AA:CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805:CN=Deleted Objects,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:2FBAC1870ADE11D297C400C04FD8D5CD:CN=Infrastructure,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:AB8153B7768811D1ADED00C04FD8D5CD:CN=LostAndFound,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:AB1D30F3768811D1ADED00C04FD8D5CD:CN=System,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:A361B2FFFFD211D1AA4B00C04FD7D83A:OU=Domain Controllers,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:AA312825768811D1ADED00C04FD8D5CD:CN=Computers,DC=CONTOSO,DC=COM;
	B:32:A9D1CA15768811D1ADED00C04FD8D5CD:CN=Users,DC=GPN,DC=COM; 
Ví d? v? các ho?t đ?ng s? d?ng phiên b?n c? hơn API cho tr? l?i trên đư?ng d?n đ?nh đư?c đ?nh ngh?a trong các WellKnownObjects thu?c tính bao g?m.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ho?t đ?ngCác phiên b?n h? đi?u hành
Tên mi?n tham gia giao di?n ngư?i dùng Windows NT version4.0
Windows 2000
Windows XP Professional
Windows XP cu?i cùng
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Vista
Windows Server 2008
Windows 7
Windows Server 2008 R2
M?NG MÁY TÍNHT?t c? các phiên b?n
NET NHÓMT?t c? các phiên b?n
NET NGƯ?I S? D?NGT?t c? các phiên b?n
NETDOM thêm, nơi các /ou l?nh ho?c không đư?c ch? đ?nh ho?c đư?c h? tr?T?t c? các phiên b?n
Nó là h?u ích đ? th?c hi?n các thùng ch?a m?c đ?nh cho ngư?i s? d?ng, máy tính và an ninh các nhóm đơn v? t? ch?c v? nhi?u l? do, bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Chính sách nhóm có th? đư?c áp d?ng trên h?p đ?ng đơn v? t? ch?c mà không CN l?p container, nơi hi?u trư?ng an ninh đư?c đ?t theo m?c đ?nh.
 • "Th?c hành t?t nh?t" là s?p x?p an ninh hi?u trư?ng thành m?t h? th?ng phân c?p đơn v? t? ch?c gương cơ c?u t? ch?c, b? trí đ?a l? ho?c mô h?nh qu?n tr? c?a b?n.
N?u b?n đang chuy?n hư?ng CN = ngư?i dùng và CN = thư m?c máy tính, đư?c nh?n th?c c?a các v?n đ? sau:
 • M?c tiêu tên mi?n ph?i đư?c c?u h?nh đ? ch?y trong Windows Server 2003 tên mi?n ch?c năng c?p ho?c cao hơn. 2003 Tên mi?n ch?c năng c?p, mà đi?u này có ngh?a là:
  • Windows Server 2003 ADPREP /FORESTPREP ho?c m?i hơn
  • Windows Server 2003 ADPREP /DOMAINPREP ho?c m?i hơn
  • T?t c? các b? đi?u khi?n vùng thu?c ph?m vi m?c tiêu ph?i ch?y Windows Server 2003 ho?c m?i hơn.
  • Windows Server 2003 tên mi?n ch?c năng c?p ho?c cao hơn ph?i đư?c kích ho?t.
 • Không gi?ng như CN = ngư?i dùng và CN = máy vi tính, t? ch?c đơn v? container có th? t?nh c? xóa b?i tài kho?n ngư?i dùng đ?c quy?n, bao g?m c? qu?n tr? viên.

  CN = ngư?i dùng và CN = COMPUTERS thùng ch?a là h? th?ng b?o v? các đ?i tư?ng có th? không, và ph?i không, đư?c g? b? cho tương thích ngư?c. Tuy nhiên, h? có th? đư?c đ?i tên. Đơn v? t? ch?c, m?t khác, có th? do tai n?n cây xóa b?i qu?n tr? viên.

  Windows Server 2003 Phiên b?n c?a ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng & Computers snap-in có th? làm theo các bư?c trong"B?o v? m?t đơn v? t? ch?c kh?i t?nh c? xóa."

  Windows Server 2008 và phiên b?n m?i hơn c?a ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo tính năng m?t h?p ki?m "Đ?i tư?ng b?o v? ch?ng l?i t?nh c? xóa" mà b?n có th? b?m vào đ? l?a ch?n khi b?n t?o m?t container t? ch?c đơn v? m?i. B?n c?ng có th? ch?n h?p ki?m này trên các Đ?i tư?ng tab c?a các Thu?c tính h?p tho?i cho m?t hi?n t?i đơn v? t? ch?c container.

  M?t l?a ch?n script trong tài li?u"K?ch b?n đ? b?o v? t? ch?c đơn v? (Anh) t? t?nh c? xóa."
 • Exchange 2000 và 2003 thi?t l?p /domainprep không có l?i. V?n đ? này đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  • 260914 Domainprep ti?n ích không ho?t đ?ng n?u máy ch? doanh nghi?p Exchange group và trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm di chuy?n đ?n m?t container m?i
  • 818470 Exchange Server 2003 thi?t l?p tr? v? m? l?i 0x80072030 khi b?n ch?y setup.exe /domainprep

Chuy?n hư?ng các CN = ngư?i dùng vào m?t qu?n tr? viên ch? đ?nh đơn v? t? ch?c

 1. Đăng nh?p v?i tên mi?n qu?n tr? credentials trong các z tên mi?n mà CN = ngư?i dùng thùng ch?a b? chuy?n hư?ng.
 2. Quá tr?nh chuy?n đ?i tên mi?n tên mi?n Windows Server 2003 ch?c năng c?p ho?c m?i hơn trong hai ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo (Dsa.msc) ho?c các Tên mi?n và tín thác (Domains.msc)-theo. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tăng m?c đ? ch?c năng tên mi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322692Làm th? nào đ? nâng c?p ch?c năng tên mi?n và r?ng trong Windows Server 2003
 3. T?o các thùng ch?a đơn v? t? ch?c nơi b?n mu?n ngư?i dùng đ? đư?c t?o ra v?i phiên b?n trư?c đó API đư?c v? trí, n?u các thùng ch?a đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n không đ? t?n t?i.
 4. Ch?y t?p tin Redirusr.exe lúc d?u nh?c l?nh b?ng cách s? d?ng cú pháp sau đây, nơi container-dn là các tên phân bi?t c?a các đơn v? t? ch?c đó s? tr? thành m?c đ?nh v? trí cho ngư?i dùng m?i đư?c t?o ra các đ?i tư?ng t?o b?i xu?ng c?p API:
  c:\windows\system32\redirusr<dn path="" to="" alternate="" ou=""></dn>
  Redirusr đư?c cài đ?t trong thư m?c %SystemRoot%\System32 trên máy tính d?a trên Windows Server 2003 ho?c m?i hơn. Ví d?, đ? thay đ?i v? trí m?c đ?nh Đ?i v?i ngư?i s? d?ng đư?c t?o ra v?i các API c?p xu?ng như ngư?i s? d?ng Net đ? OU MYUsers OU = kho ch?a trong CONTOSO.Tên mi?n COM, s? d?ng cú pháp sau:
  c:\windows\system32>redirusr ou = myusers, DC = contoso, dc = com

Chuy?n hư?ng các CN = máy tính đ?n m?t qu?n tr? viên ch? đ?nh đơn v? t? ch?c

 1. Đăng nh?p v?i ngư?i qu?n tr? vùng credentials trong các tên mi?n mà CN = thùng ch?a b? chuy?n hư?ng các máy tính.
 2. Chuy?n tên mi?n đ? các tên mi?n Windows Server 2003 trong các Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo (Dsa.msc) hay tên mi?n và tín thác (Domains.msc)-theo.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tăng m?c đ? ch?c năng tên mi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322692Làm th? nào đ? nâng c?p ch?c năng tên mi?n và r?ng trong Windows Server 2003
 3. T?o các thùng ch?a đơn v? t? ch?c nơi b?n mu?n đư?c t?o ra v?i phiên b?n trư?c đó API đ? các máy tính đư?c đ?t, n?u b?n mu?n t? ch?c đơn hàng v? container không đ? t?n t?i.
 4. Ch?y Redircmp.exe t?p tin t?i m?t d?u nh?c l?nh b?ng cách s? d?ng cú pháp sau đây, nơi container-dn là các tên phân bi?t c?a các đơn v? t? ch?c đó s? tr? thành m?c đ?nh v? trí cho v?a đư?c t?o ra các đ?i tư?ng c?a máy tính đư?c t?o ra b?i xu?ng c?p API:
  redircmp container-dn container-dn
  Redircmp.exe đư?c cài đ?t trong thư m?c %Systemroot%\System32 trên d?a trên Windows Server 2003 ho?c máy tính m?i hơn. Ví d?, đ? thay đ?i v? trí m?c đ?nh Đ?i v?i m?t máy tính đư?c t?o ra v?i phiên b?n trư?c đó API như ngư?i s? d?ng Net đ? các OU = mycomputers ch?a trong CONTOSO.Tên mi?n COM, s? d?ng cú pháp sau:
  C:\windows\system32>redircmp ou = mycomputers, DC = contoso, dc = com
  Chú ý Khi Redircmp.exe ch?y đ? chuy?n hư?ng CN = Computers container đ? m?t đơn v? t? ch?c đư?c xác đ?nh b?i ngư?i qu?n tr?, CN = Computers container s? không c?n có m?t đ?i tư?ng đư?c b?o v?. Đi?u này có ngh?a r?ng các thùng ch?a máy tính có th? bây gi? đư?c di chuy?n, xóa, ho?c đ?i tên. N?u b?n s? d?ng ADSIEDIT đ? xem thu?c tính v? CN = thùng ch?a máy vi tính, b?n s? th?y r?ng các systemflags thu?c tính đư?c thay đ?i t?-1946157056-0. Đi?u này là do thi?t k?.

Mô t? c?a các thông báo l?i

Thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c n?u PDC là gián tuy?n

Redircmp và thay đ?i Redirusr các wellKnownObjects thu?c tính trên b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC). N?u PDC tên mi?n mà đang thay đ?i là gián tuy?n ho?c không th? ti?p c?n, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây.
Thông báo lỗi 1
D:\>redirusr OU = userOU, DC = udc, dc = jkcertcontoso, dc = L?c com
L?i, không th? đ?nh v? đi?u khi?n mi?n chính c?a các tên mi?n hi?n t?i: tên mi?n đư?c ch? ra ho?c không t?n t?i ho?c không th? liên l?c. Chuy?n hư?ng đ? không thành công.
Thông báo l?i 2
D:\>redircmp OU = computerOU, DC = contoso, dc = com DC = udc, dc = jkcert, dc = L?c
L?i, không th? đ?nh v? đi?u khi?n mi?n chính c?a các tên mi?n hi?n t?i: tên mi?n đư?c ch? ra ho?c không t?n t?i ho?c không th? liên l?c. Chuy?n hư?ng đ? không thành công.

Thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c n?u c?p ch?c năng tên mi?n không ph?i là Windows Server 2003

N?u b?n c? g?ng đ? chuy?n hư?ng các ngư?i dùng hay máy tính đơn v? t? ch?c trong m?t tên mi?n đi?u đó có không chuy?n sang mi?n Windows Server 2003 ch?c năng c?p, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây.
Thông báo lỗi 1
C:\>redirusr OU = usersou, DC = contoso, dc = comDC = công ty, DC = com
L?i, không th? s?a đ?i các thu?c tính wellKnownObjects. Ki?m ch?ng r?ng tên mi?n ch?c năng c?p tên mi?n ít Windows Server 2003: không mu?n đ? th?c hi?n Redirection đ? không thành công.
Thông báo l?i 2
C:\>REDIRCMP ou = computersou, DC = contoso, dc = comdc = công ty, dc = com
L?i, không th? s?a đ?i các thu?c tính wellKnownObjects. Ki?m ch?ng r?ng tên mi?n ch?c năng c?p tên mi?n ít Windows Server 2003: không mu?n đ? th?c hi?n

Thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c n?u b?n đăng nh?p vào mà không có quy?n như yêu c?u

N?u b?n c? g?ng đ? chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng ho?c đơn v? t? ch?c máy tính b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p không chính xác trong tên mi?n m?c tiêu, b?n có th? nh?n các thông báo l?i sau đây.
Thông báo lỗi 1
C: > REDIRCMP OU = computersou, DC = contoso, dc = comDC = công ty, DC = com
L?i, không th? s?a đ?i các thu?c tính wellKnownObjects. Ki?m ch?ng r?ng tên mi?n ch?c năng c?p tên mi?n ít Windows Server 2003: không đ? quy?n chuy?n hư?ng đ? không thành công.
Thông báo l?i 2
: \>redirusr OU = usersou, DC = contoso, dc = comDC = công ty, DC = com
L?i, không th? s?a đ?i các thu?c tính wellKnownObjects. Ki?m ch?ng r?ng tên mi?n ch?c năng c?p tên mi?n ít Windows Server 2003: không đ? quy?n chuy?n hư?ng đ? không thành công.

Thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c n?u b?n chuy?n hư?ng đ?n m?t đơn v? t? ch?c mà không t?n t?i

N?u b?n c? g?ng đ? chuy?n hư?ng ngư?i dùng hay máy tính đơn v? t? ch?c đ? m?t các đơn v? t? ch?c mà không t?n t?i, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau tin nh?n.
Thông báo lỗi 1
C:\>REDIRCMP OU = nonexistantou, DC = contoso, dc = com dc = rendom, dc = com
L?i, không th? s?a đ?i các thu?c tính wellKnownObjects. Ki?m ch?ng r?ng tên mi?n ch?c năng c?p tên mi?n ít Windows Server 2003: No Such chuy?n hư?ng đ?i tư?ng đ? không thành công.
Thông báo l?i 2
C:\>redirusr OU = nonexistantou, DC = contoso, dc = com DC = công ty, DC = com
L?i, không th? s?a đ?i các thu?c tính wellKnownObjects. Ki?m ch?ng r?ng tên mi?n ch?c năng c?p tên mi?n ít Windows Server 2003: No Such chuy?n hư?ng đ?i tư?ng đ? không thành công.

Các thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c trong Exchange 2000 "thi?t l?p /domainprep" khi CN = ngư?i dùng đư?c chuy?n hư?ng

N?u Exchange 2000 và Exchange 2003 thi?t l?p /domainprep là không thành công, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
Thi?t l?p b? th?t b?i trong khi cài đ?t Sub-component tên mi?n c?p quy?n v?i l?i m? 0x80072030) (xin vui l?ng H?y xem các b?n ghi cài đ?t đ? mô t? chi ti?t). B?n có th? h?y b? vi?c cài đ?t ho?c th? bư?c không thành công m?t l?n n?a. (Th? l?i / h?y b?)
D? li?u sau s? xu?t hi?n trong đăng nh?p Exchange 2000 thi?t l?p đư?c phân tách v?i b? phân tích đăng nh?p. Exchange 2003 nên đư?c tương t?.
[HH:MM:SS] Hoàn t?t Thành ph?n DomainPrep c?a Microsoft Exchange 2000
[HH:MM:SS] M? l?i ScGetExchangeServerGroups (K:\admin\src\libs\exsetup\dsmisc.cxx:301) 0X80072030 (8240): không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
[HH:MM:SS] ScCreateExchangeServerGroups (K:\admin\src\libs\exsetup\dsmisc.cxx:373) l?i M? 0X80072030 (8240): không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
[HH:MM:SS] CAtomPermissions::ScAddDSObjects (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\domprep\a_permissions.cxx:144) L?i M? 0X80072030 (8240): không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
[HH:MM:SS] ch? đ? = 'DomainPrep' (61966) CBaseAtom::ScSetup (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:775) M? l?i 0X80072030 (8240): Không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
[HH:MM:SS] Thi?t l?p b?t g?p l?i trong Microsoft Exchange mi?n chu?n b? c?a DomainPrep thành ph?n công vi?c. CBaseComponent::ScSetup (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\basecomp.cxx:1031) M? l?i 0X80072030 (8240): Không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
[HH:MM:SS] CBaseComponent::ScSetup (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\basecomp.cxx:1099) M? l?i 0X80072030 (8240): Không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
[HH:MM:SS] CCompDomainPrep::ScSetup (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\domprep\compdomprep.cxx:502) M? l?i 0X80072030 (8240): không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
[HH:MM:SS] CComExchSetupComponent::Install (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:694) M? l?i 0X80072030 (8240): không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
[HH:MM:SS] Thi?t l?p đ? hoàn t?t

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
818470Exchange Server 2003 thi?t l?p tr? v? m? l?i 0x80072030 khi b?n ch?y setup.exe /domainprep
260914 Domainprep ti?n ích không ho?t đ?ng n?u máy ch? doanh nghi?p Exchange group và trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm di chuy?n đ?n m?t container m?i

K?ch b?n đ? b?o v? đơn v? t? ch?c kh?i t?nh c? xóa:
http://Gallery.technet.Microsoft.com/ScriptCenter/en-US/c307540f-bd91-485f-b27e-995ae5cea1e2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t k? m?t cơ s? h? t?ng chính sách nhóm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/c75e3e6f-c322-4220-b205-46c6e9ba76741033.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 324949 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB324949 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324949

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com