Làm th? nào đ? ch?n SMTP m? relaying và s?ch s? lên hàng đ?i trao đ?i máy ch? SMTP trong c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324958 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong m?t môi trư?ng máy ch? doanh nghi?p nh?, b?n có th? ph?i ngăn ch?n máy ch? c?a b?n d?a trên Microsoft Exchange Server đư?c s? d?ng như là m?t m? ti?p s?c SMTP server cho thư đi?n t? không đư?c yêu c?u thương m?i, ho?c thư rác. B?n c?ng có th? có đ? làm s?ch hàng đ?i SMTP c?a máy ch? trao đ?i Xoùa tin nhaén e-mail thương m?i không mong mu?n. N?u máy ch? Exchange c?a b?n đang đư?c s? d?ng như m?t ti?p s?c SMTP m?, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Exchange server không th? cung c?p ra bên ngoài SMTP mail cho m?t danh sách ngày càng tăng c?a các tên mi?n thư đi?n t?.
 • Duy?t Internet là ch?m t? máy ch? và t? đ?a phương khu v?c m?ng (LAN) khách hàng.
 • Không gian đ?a trên h? ph?c v? Exchange t?i v? trí c?a cơ s? d? li?u kho thông tin Exchange ho?c kho thông tin Exchage các b?n ghi c?a giao d?ch là gi?m nhanh hơn b?n mong đ?i.
 • Cơ s? d? li?u lưu tr? thông tin Microsoft Exchange m?t cách t? nhiên tháo d?. B?n có th? b?ng tay g?n k?t các c?a hàng b?ng cách s? d?ng Trao đ?i h? th?ng qu?n l?, nhưng các c?a hàng có th? tháo d? riêng c?a h? sau khi h? ch?y m?t th?i gian ng?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  321825Cơ s? d? li?u tr? thành dismounted v? c?a thi?u không gian đ?a

Xác đ?nh xem các máy ch? Exchange là m?t ti?p s?c SMTP m?

Chú ý T?t c? các khách hàng trao đ?i (Microsoft Outlook ho?c khách hàng khác) ph?i đăng xu?t kh?i máy ch? trao đ?i trư?c khi b?n làm theo các bư?c trong ph?n này. Ngoài ra, b?n ph?i làm theo các bư?c sau t? m?t khách hàng t? xa.

Đây bư?c liên quan đ?n vi?c thi?t l?p m?t phiên Telnet t? m?t máy tính mà không ph?i là v? trí trên m?ng c?c b? máy ch? doanh nghi?p nh? đ?n đ?a ch? IP công c?ng c?a các Máy tính máy ch? doanh nghi?p nh?. N?u b?n đư?c th? ch?t đ?t lúc nh? Kinh doanh máy tính, b?n có th? s? d?ng m?t khách hàng d?ch v? đ?u cu?i đ? k?t n?i v?i máy tính không ph?i là trên m?ng c?c b? và sau đó s? d?ng công c? Telnet t? r?ng nhà ga t? xa k?t n?i v?i các đ?a ch? IP thích h?p.

Chú ý M?t webcast có s?n đó ch?ng t? các bư?c đ? xác đ?nh m?t ti?p s?c SMTP m?. Đ? xem webcast này, nh?p vào liên k?t sau đây:
http://support.Microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/101904_1.ASX
T? khách hàng t? xa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Telnet, sau đó b?mOk.
 2. T?i d?u nh?c l?nh Telnet, g? thi?t l?p local_echo, sau đó nh?n ENTER.
 3. T?i d?u nh?c l?nh Telnet, g? m?SBS-IP-đ?a ch? 25, sau đó nh?n ENTER (nơi SBS-IP-đ?a ch? là IP công c?ng bên ngoài Đ?a ch? c?a nh? kinh doanh máy tính).

  Đ?u ra là tương t? như đ?n sau đây:
  220 server.smallbusiness.local d?ch v? Microsoft ESMTP thư, phiên b?n: 5.0.2195.4905 s?n sàng "ngày"-0500
  Chú ý Tham kh?o "Phiên b?n" có th? khác nhau, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Máy ch? doanh nghi?p nh?.
 4. Lo?i EHLOanydomain.com, sau đó nh?n ENTER (nơi anydomain không ph?i là máy ch? doanh nghi?p nh? vùng máy tính c?a thư đi?n t?. H?y ch?c ch?n r?ng nh?ng d?ng cu?i cùng là:
  250 OK
 5. Lo?i thư t?:youremail@anydomain.com, và sau đó b?m phím ENTER (nơi youremail@anydomain là m?t SMTP Đ?a ch? không đư?c lưu tr? trên máy ch? doanh nghi?p nh? máy tính). Đ?m b?o r?ng k?t qu? là:
  250 2.1.0 youremail@anydomain. com....Ngư?i g?i OK
 6. Lo?i RCPT đ?:user@spam.com, sau đó nh?n ENTER (nơi user@spam không ph?i là tên mi?n thư đi?n t? c?a b?n). Làm cho ch?c ch?n r?ng k?t qu? là m?t trong nh?ng ph?n h?i hai sau đây:
  550 5.7.1 Không th? ti?p s?c cho user@spam.com

  - hay -

  250 2.1.5 user@spam.com
 7. N?u k?t qu? là "550 5.7.1 không th? ti?p s?c chouser@spam.com,"Exchange server không ph?i là m?t m? SMTP ti?p s?c. N?u b?n đ? c?u h?nh Exchange Server đ? ch?n m? SMTP ti?p nh?n và b?n mu?n d?n s?ch máy ch? trao đ?i, đi đ?n nh?ng "Làm s?ch hàng đ?i SMTP c?a máy ch? trao đ?i" ph?n c?a bài vi?t này.
 8. N?u k?t qu? là "250 2.1.5user@spam.com,"Exchange server là m?t m? SMTP ti?p s?c. Đi đ?n nh?ng "C?u h?nh máy ch? trao đ?i đ? ch?n m? SMTP chuy?n ti?p"ph?n c?a bài vi?t này.


Xác đ?nh cho dù ngư?i dùng xác th?c chuy?n ti?p

Ph?n này cho phép đăng nh?p tr?nh xem s? ki?n Windows sao cho xác th?c b?t k? n? l?c ch?ng l?i các d?ch v? SMTP (thành công hay th?t b?i) đang đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng.
 1. B?t đ?u trao đ?i qu?n tr?.
 2. B?m đúp Các máy ch?.
 3. Dư?i Các máy ch?, b?m chu?t ph?i vàoTên máy chủ, sau đó b?mThu?c tính.
 4. B?m vào các Ghi nh?t k? chu?n đoántab.
 5. Nh?p vào MSExchangeTransport trên các c?n l?i.
 6. Bên ph?i, nh?p vào SMTP Giao thức.
 7. Dư?i M?c đ? đăng nh?p, b?mT?i đa.
 8. Nh?p vào Ok đ? đóng Máy chủ Thu?c tính.
N?u m?t ngư?i s? d?ng t? xa ch?ng th?c ch?ng l?i các doanh nghi?p nh? Máy tính ph?c v? như m?t ph?n c?a m?t chi?n d?ch đ? ti?p s?c SMTP e-mail, b?n s? th?y m?t s? ki?n tương t? như sau trong Nh?t k? ?ng d?ng:

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeTransport
Th? lo?i s? ki?n: Giao th?c SMTP
ID s? ki?n: 1708
Ngày: 8/13/2003
Th?i gian: 10: 13: 24 AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: máy ch?
Mô t?: SMTP xác th?c đư?c th?c hi?n thành công v?i khách hàng remote_computername. Các phương th?c xác th?c ĐĂNG NH?P và tên ngư?i dùng company\username.

Trong trư?ng h?p này, n?u các chuy?n ti?p s? xu?t hi?n đ? đ?n t? m?t m?t kh?u tài kho?n b? t?n công, đi đ?n các ho?t đ?ng Thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo và xóa các tài kho?n, vô hi?u hóa các tài kho?n ho?c thay đ?i m?t kh?u trên trương m?c.

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n th?c hi?n m?t chính sách m?t kh?u m?nh. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/athome/security/Privacy/password.mspx


N?u m?t ngư?i s? d?ng t? xa ch?ng th?c ch?ng l?i nh? Máy ch? doanh nghi?p là m?t ph?n c?a m?t chi?n d?ch đ? ti?p s?c SMTP e-mail b?ng cách s? d?ng các khách m?i tài kho?n, b?n s? th?y m?t s? ki?n tương t? như sau trong các ?ng d?ng đăng nh?p:

S? ki?n Lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeTransport
Th? lo?i s? ki?n: Giao th?c SMTP
ID s? ki?n: 1708
Ngày: 8/13/2003
Th?i gian: 10: 27: 52 AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: máy ch?
Mô t?: SMTP Xác th?c đư?c th?c hi?n thành công v?i khách hàng remote_computername. Phương th?c xác th?c ĐĂNG NH?P và tên ngư?i dùng COMPANY\Guest.

Trong trư?ng h?p này, t? xa ngư?i s? d?ng khai thác các trương m?c khách. S? d?ng ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính-theo đ? t?t trương m?c khách. Chú ý Nó là không đ? đ? thay đ?i m?t kh?u cho trương m?c khách. B?n ph?i t?t trương m?c khách.C?u h?nh máy ch? trao đ?i đ? ch?n m? SMTP chuy?n ti?p

Chú ý M?t webcast có s?n đó ch?ng t? làm th? nào đ? c?u h?nh Exchange Máy ch? đ? ch?n m? SMTP ti?p nh?n. Đ? xem webcast này, b?m vào đây liên k?t:
http://support.Microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/101904_2.ASX
Có hai thành ph?n Exchange Server cho phép SMTP chuy?n ti?p ph?i đư?c b?t ho?c t?t:
 • SMTP m?c đ?nh máy ch? ?o
 • Đ?u n?i SMTP

Ngoài ra, n?u máy ch? đang ch?y Microsoft Internet An ninh và tăng t?c (ISA) Server 2000, máy ch? có th? m?t ti?p s?c m? n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • ISA Server đư?c c?u h?nh v?i m?t máy ch? xu?t b?n quy t?c cho giao th?c SMTP.
 • 127.0.0.1 là trong danh sách đ?a ch? IP đư?c cho phép ti?p nh?n trong các thu?c tính c?a m?c đ?nh máy ch? ?o SMTP.


Đ? ki?m tra các tính ch?t trên Default SMTP ?o Máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? các Chương tr?nh, b?m Microsoft Exchange, sau đó b?mTrình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngServerName, m? r?ngGiao thức, và sau đó m? r?ng SMTP.

  N?u các máy ch? là m?t nâng c?p t? máy ch? doanh nghi?p nh? 4.x, m? r?ngCác nhóm hành chính, m? r?ngServerName, m? r?ngCác máy ch?, m? r?ngServerName, m? r?ngGiao thức, m? r?ng SMTP.
 3. Nh?p chu?t ph?i M?c đ?nh SMTP máy ch? ?osau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Truy c?p tab.
 5. B?m vào các Ti?p s?c nút lúc các dư?i cùng.
 6. Kh?i thi?t đ?t m?c đ?nh m? ti?p s?c. Thi?t đ?t m?c đ?nh là như sau:
  • Ch?n Ch? danh sách dư?i đây.
  • Các Máy vi tính h?p tho?i cho th?y truy c?p C?p cho đ?a ch? IP n?i b? c?a m?ng máy ch? doanh nghi?p nh? và đ? Đ?a ch? IP bên ngoài (n?u máy ch? có nhi?u hơn m?t m?ng th?.)
  • H?y ch?c ch?n r?ng Cho phép toàn b? máy tính mà xác th?c thành công đ? ti?p s?c, b?t k? c?a danh sách ? trên là l?a ch?n.
 7. Đ?t các M?c đ?nh SMTP máy ch? ?oc?u h?nh v? chuy?n ti?p như ch? ra, mà khôi ph?c l?i các thi?t l?p đ? c?a h? giá tr? m?c đ?nh.
Đ? ki?m tra thu?c tính cho k?t n?i SMTP SmallBusiness, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trong trao đ?i h? th?ng Manager, m? r?ngK?t n?i, và sau đó xác đ?nh v? trí các SmallBusiness SMTP Đ?u n?i.

  N?u máy ch? là m?t nâng c?p t? doanh nghi?p nh? Máy ch? 4.x, m? r?ng Các nhóm hành chính, m? r?ngServerName, và sau đó m? r?ngK?t n?i.

  Chú ý: Các k?t n?i SMTP SmallBusiness đư?c t?o ra khi b?n ch?y các Thu?t s? k?t n?i Internet Server 2000 kinh doanh nh?. N?u b?n có b?ng tay t?o ra m?t tr?nh k?t n?i SMTP, nó có th? không đư?c đ?t tên là SmallBusiness SMTP n?i. C?ng lưu ? r?ng các k?t n?i SMTP là không c?n thi?t cho lu?ng thư bên ngoài. N?u không có m?t k?t n?i có th? ch? ra m?t v?n đ?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào đ?u n?i SmallBusiness SMTP (ho?c trên các đ?u n?i tên mà b?n đ? t?o b?ng tay), và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 3. B?m vào các Không gian đ?a ch? tab.
 4. Thi?t đ?t m?c đ?nh (khi k?t n?i này đư?c t?o ra b?i phương ti?n c?a các nh? Business Server 2000 Internet k?t n?i Wizard) kh?i m? ti?p s?c. Thi?t đ?t m?c đ?nh là:
  • Không gian đ?a ch?-Type: SMTP
  • Đ?a ch?: *
  • Chi phí: 1
  • Các Ph?m vi k?t n?i là Toàn b? T? ch?c.
  • Cho phép các tin nh?n s? đư?c chuy?n đ?n đây tên mi?n s? b? xóa (không ch?n).
 5. C?u h?nh k?t n?i SMTP như đư?c ch? đ?nh đ? ph?c h?i c?a nó thi?t l?p giá tr? m?c đ?nh c?a h?.


Ki?m tra c?u h?nh máy ch? ISA, làm theo các bư?c sau:
 1. M? bàn đi?u khi?n qu?n l? ISA.
 2. M? r?ng Các máy ch? và m?ng, m? r?ngTên máy tính, m? r?ng Đang xuất bản, sau đó b?m H? ph?c v? xu?t b?n quy t?c.
 3. N?u b?n nh?n th?y T?o máy ch? xu?t b?n quy t?c? bên ph?i cùng v?i m?t s? văn b?n, b?n không có b?t k? máy ch? xu?t b?n quy t?c đ?nh ngh?a. B?n có th? đi đ?n cu?i ph?n này. N?u b?n không xem T?o máy ch? xu?t b?n quy t?c, b?n s? th?y m?t danh sách quy t?c đ?nh ngh?a. Đi đ?n bư?c 4.
 4. Xem các Giao thức c?t đ? xem n?uH? ph?c v? SMTP đư?c li?t kê. H? ph?c v? SMTP là các tên c?a đ?nh ngh?a giao th?c m?c đ?nh cho TCP c?ng 25 Inbound trong ISA Server 2000. N?u đ?nh ngh?a giao th?c này t?n t?i, m?t máy ch? SMTP xu?t b?n quy t?c có đư?c thêm vào ISA Server.

  Chú ý Qu?n tr? viên có th? thêm m?t đ?nh ngh?a giao th?c tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng m?t tên khác đ? xác đ?nh TCP c?ng 25 Inbound. N?u b?n không c? th? nh?n th?y H? ph?c v? SMTP trong các Giao thức c?t, nhưng xem m?t giao th?c đ?nh ngh?a xác đ?nh TCP c?ng 25 Inbound, nó c?ng có th? là m?t h? ph?c v? SMTP Xu?t b?n quy t?c.
 5. Đ? gi?i quy?t này, vô hi?u hoá ho?c xóa các máy ch? SMTP Xu?t b?n quy t?c trong ISA Server. Đ? vô hi?u hóa quy t?c này, b?m chu?t ph?i vào các quy t?c, và sau đó b?m Vô hi?u hoá. Xoá b? quy t?c này, b?m chu?t ph?i vào các quy t?c, sau đó b?m Xóa b?.
 6. Ch?y thu?t s? k?t n?i Internet trong SBS 2000 ho?c ch?y các C?u h?nh các thư đi?n t? và thu?t s? k?t n?i Internet trong Windows doanh nghi?p nh? Server 2003 c?u h?nh ISA Server cho phép SMTP trong nư?c. Đ? ch?y Internet Thu?t s? k?t n?i trong Small Business Server 2000, b?m B?t đ?u, Nh?p vào Ch?y, lo?i icw, sau đó b?mOk.

  Đ? ch?y các c?u h?nh thư đi?n t? và Internet Thu?t s? k?t n?i trong c?a s? nh? Business Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mMáy ch? qu?n l? đ? b?t đ?u c?u h?nh thư đi?n t? và Internet Thu?t s? k?t n?i.
  2. Trong ngăn bên trái, m? r?ng Xóa danh sách. Trong ngăn chi ti?t, nh?p vào K?t n?i t?i Internet.

   Chú ý Thu?t s? k?t n?i Internet và thư đi?n t? c?u h?nh và Thu?t s? k?t n?i Internet thêm m?t b? l?c gói ISA Server cho phép SMTP đ?n t? Internet. N?u b?n mu?n ti?p t?c s? d?ng m?t máy ch? xu?t b?n th?ng tr? trong các giao th?c SMTP, đ?m b?o r?ng 127.0.0.1 là không đư?c phép relay danh sách đ? trao đ?i. N?u b?n ch?y các c?u h?nh thư đi?n t? và k?t n?i Internet Thu?t s? Windows nh? kinh doanh máy ch? năm 2003 và ch?n tu? ch?n đ?t c?u h?nh Trao đ?i, 127.0.0.1 s? đư?c thêm vào l?i. B?n c?n ph?i nh? đ? lo?i b? đ?a ch? m?i khi b?n ch?y các c?u h?nh email và thu?t s? k?t n?i Internet và c?u h?nh Exchange. V?n đ? này không x?y ra trong năm 2000 SBS.
Sau khi b?n th?c hi?n theo các bư?c trong bài vi?t này đ? ki?m tra m?c đ?nh H? ph?c v? SMTP ?o, cài đ?t SmallBusiness SMTP Connector và ISA C?u h?nh máy ch?, Exchange server đư?c c?u h?nh đ? ch?n m? SMTP chuy?n ti?p. B?n ph?i làm theo các bư?c này m?t l?n n?a cho th? t?c telnet trong các "Vi?c xác đ?nh n?u Exchange Server là m?t Relay SMTP m?" ph?n này bài vi?t đ? đ?m b?o r?ng các máy ch? Exchange tr? v? "550 5.7.1 không th? ti?p s?c cho user@spam.com"khi b?n c? g?ng g?i thư cho m?t ngư?i nh?n đư?c nh?ng ngư?i không ph?i homed vào Exchange server. Sau khi b?n đ? xác minh r?ng kinh doanh nh? H? ph?c v? không ph?i là m?t ti?p s?c SMTP m?, h?y vào các Làm s?ch hàng đ?i SMTP c?a máy ch? trao đ?i ph?n c?a bài vi?t này.

D?n s?ch Exchange Server SMTP hàng đ?i


C?nh báo Trong quá tr?nh này, t?t c? các thư đư?c m?nh cho bên ngoài SMTP ngư?i nh?n b? xóa b?. Thư đi?n t? n?i b? và thư đi?n t? đ?n t? các Internet không b? ?nh hư?ng. Thi?t đ?t dư?i đây là t?m th?i và các bư?c đ? hoàn tác nh?ng thay đ?i này s? đư?c bao g?m sau này trong ph?n này.

Chú ý M?t webcast có s?n đó ch?ng t? làm th? nào đ? làm s?ch các Exchange Server SMTP hàng đ?i. Đ? xem webcast này, nh?p vào liên k?t sau đây:
http://support.Microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/101904_3.ASX
 1. Trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i, nh?p vào SmallBusiness SMTP Connector dư?i K?t n?i. Giai đo?n này đ?i h?i m?t tr?nh k?t n?i SMTP. N?u máy ch? trao đ?i không có m?t tr?nh k?t n?i SMTP, t?o m?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i K?t n?i, b?m M?i, sau đó b?m SMTPĐ?u n?i.
  2. Trên các T?ng quát tab, g? m?t t?m th?i tên (Temp Connector, ví d?) trong các Tên h?p.
  3. Nh?p vào Thêm ? phía dư?i, ch?n các tên máy ch? và liên quan đ?n h? ph?c v? SMTP ?o c?a nó, và sau đó nh?p vào Ok.
  4. Nh?p vào Không gian đ?a ch?.
  5. Nh?p vào Thêm, b?m SMTP, sau đó b?m Ok.
  6. Trong các Không gian đ?a ch? Internet Thu?c tính h?p tho?i h?p, đ? l?i các thi?t l?p m?c đ?nh (tên mi?n thư đi?n t? * và Chi phí 1), và sau đó nh?p vào Ok.
  7. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó đi đ?n Bư?c 4.
 2. Nh?p chu?t ph?i SmallBusiness SMTP Connector, sau đó b?m Thu?c tính. N?u b?n có nhi?u hơn m?t SMTP K?t n?i, m?t trong nh?ng b?n mu?n làm vi?c trong các bư?c sau đây là m?t trong nh?ng có ch?a các "*" (asterisk) v?i đ?a ch? SMTP trên các Đ?a ch? V? tr? tab.

 3. B?m vào các T?ng quát tab. ghi chú c?a t?t c? các cài đ?t trên tab này. B?n có đ? tr? v? các thi?t đ?t sau này trong đi?u này bài vi?t.
 4. Nh?p vào Chuy?n ti?p t?t c? thư thông qua k?t n?i này đ? các máy ch? thông minh sau.
 5. Trong l?nh v?c cung c?p, nh?p m?t đ?a ch? IP gi? và kèm theo nó trong d?u ngo?c đơn. Ví d?, g?[99.99.99.99].
 6. B?m vào các Cung c?p tùy ch?n tab.
 7. Nh?p vào Ch? đ?nh khi thông đi?p đư?c g?i thông qua đi?u này đ?u n?i.
 8. Trong các Th?i gian k?t n?i danh sách, b?m vàoCh?y hàng ngày lúc 11: 00.
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng SMTP Thu?c tính k?t n?i h?p tho?i.
 10. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngServerName, m? r?ngGiao thức, m? r?ng SMTP. Nh?p chu?t ph?i vào cácM?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?mD?ng.
 11. Có th? m?t vài phút đ? h? ph?c v? SMTP ?o đ? D?ng. Sau khi m?c đ?nh SMTP Virtual Server đ? d?ng l?i, b?m chu?t ph?i vào các M?c đ?nh máy ch? ?o SMTP m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào B?t đ?u. Nó có th? m?t vài phút cho các Default SMTP Virtual Server đ? b?t đ?u.
 12. Sau khi m?c đ?nh SMTP Virtual Server đ? b?t đ?u, ch? đ?i kho?ng 10 phút.

  Bây gi? có th? m?c đ?nh SMTP Virtual Server Re-Enumerate tin nh?n và đ?t chúng trong m?t hàng đ?i duy nh?t cho các SmallBusiness SMTP Connector ho?c cho m?t trong nh?ng b?n tên là khi b?n t?o ra nó trong bư?c 1.b.
 13. Sau kho?ng 10 phút, m? r?ng M?c đ?nh SMTP ?o Máy chủ, sau đó b?m Hàng đợi.
 14. Lưu ? t?ng s? tin nh?n bên ph?i bên c?nh cácKinh doanh nh? SMTP Connector.

  Con s? này đ? đ?n ?n đ?nh đ? cho t?t c? các tin nh?n có th? đư?c xóa cùng m?t lúc.
 15. Nh?p chu?t ph?i Hàng đợi, sau đó b?mLàm tươi l?i kho?ng m?i 15 phút.
 16. L?p l?i bư?c 15 cho đ?n khi t?ng s? tin nh?n c?n l?i h?ng s?.
 17. Xác đ?nh v? trí x?p hàng cho SmallBusiness SMTP Connector. Các hàng đ?i đư?c ng? ? b?ng đ?ng h? nh? màu đ? vào bi?u tư?ng thư m?c màu vàng.
 18. Tùy thu?c vào phiên b?n c?a máy ch? doanh nghi?p nh? cài đ?t, h?y làm theo ph?n thích h?p đ? xóa các tin nh?n t? các hàng đ?i:
  • Máy ch? doanh nghi?p nh? 2003: Nh?p chu?t ph?i SmallBusiness SMTP Connector, và sau đó b?m T?m thư. Trong h?p tương ?ng, b?m vào các th? xu?ng và ch?n m?t s? thích h?p trong S? lư?ng tin nh?n s? đư?c li?t kê trong t?m ki?m. Nh?p vào T?m th?y bây gi?. Trong k?t qu?, ch?n t?t c? các tin nh?n (SHIFT + PAGE DOWN). Nh?p chu?t ph?i vào các thư đ? ch?n, sau đó b?m Xóa t?t c? các thư (không có NDR).
  • Máy ch? doanh nghi?p nh? năm 2000: Nh?p chu?t ph?i SmallBusiness SMTP Connector, và sau đó b?m Xóa t?t c? các thư (không có NDR).
 19. Nh?p vào Có khi b?n b? nh?c v?i nh?ng câu h?i c?a vi?c xoá thông đi?p trong hàng đ?i đ? ch?n. Xóa các tin nh?n có th? m?t m?t th?i gian, tùy thu?c vào s? lư?ng thư trong các hàng đ?i.
 20. Sau khi nh?ng l?i nói đư?c xóa, nh?n chu?t ph?iHàng đợi, sau đó b?m Làm tươi.
 21. Lưu ? t?ng s? tin nh?n cho các SmallBusiness SMTP Connector hàng đ?i. S? là zero.
 22. Ch? kho?ng 5 phút, và sau đó làm m?i hàng đ?i m?t l?n n?a. M?c tiêu là có s? lư?ng tin nh?n trong các SmallBusiness SMTP Connector hàng đ?i ti?p c?n 0 và ? l?i t?i s? không. N?u s? này tăng, Exchange server v?n x? l? thông đi?p cho bên ngoài giao thông qua k?t n?i SMTP SmallBusiness. L?p l?i bư?c này cho đ?n khi các s? ?n đ?nh m?t l?n n?a.
 23. L?p l?i các bư?c 19 qua 23 cho đ?n khi s? lư?ng tin nh?n trong các SmallBusiness SMTP Connector hàng đ?i m?t cách nh?t quán là zero. Khi nó, Exchange server SMTP hàng đ?i đ? b? thanh l?c c?a các thư đi?n t? thương m?i không mong mu?n.


Sau khi trao đ?i đ? đư?c làm s?ch c?a vi?c không đư?c yêu c?u thương m?i đi?n t?, b?n ph?i hoàn tác các thay đ?i b?n đ? th?c hi?n trong bư?c 2 thông qua 8. Đ? hoàn tác nh?ng thay đ?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong qu?n l? h? th?ng trao đ?i, m? r?ngK?t n?i, b?m chu?t ph?i vào các SmallBusiness SMTP Đ?u n?i, sau đó b?m Thu?c tính.

  N?u b?n t?o m?t k?t n?i SMTP t?m th?i trong bư?c 1, b?m vào Xóa b?Thay v? Thu?c tính, và sau đó đi đ?n bư?c 7.
 2. Trên các T?ng quát tab, thay đ?i các thi?t đ?t này nh?ng tài li?u trong bư?c 3 dư?i D?n s?ch Exchange Server SMTP đ?i.
 3. B?m vào các Baûn chieáu tab.
 4. Xác minh r?ng Ch? đ?nh khi thông đi?p đư?c g?i qua k?t n?i này đư?c ch?n.
 5. Trong các Th?i gian k?t n?i danh sách, b?m vàoLuôn luôn ch?y.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngServerName, m? r?ngGiao thức, và sau đó m? r?ng SMTP. Nh?p chu?t ph?iM?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?mD?ng.
 8. Sau khi máy ch? ?o c?a SMTP đ? d?ng l?i, b?m chu?t ph?i vàoM?c đ?nh SMTP máy ch? ?o m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vàoB?t đ?u.
Bây gi? b?n đ? c?u h?nh h? ph?c v? Exchange đ? ch?n m? SMTP ti?p nh?n và b?n đ? g? b? e-mail thương m?i không đư?c yêu c?u t? Exchange Hàng đ?i c?a máy ch? SMTP. Bư?c ti?p theo là đ? làm s?ch h? th?ng t?p tin.

Làm s?ch h? th?ng t?p tin máy ch? trao đ?i

Chú ý M?t webcast có s?n đó ch?ng t? làm th? nào đ? làm s?ch các t?p tin h? th?ng sau khi ti?p nh?n đ? x?y ra trong Exchange Server. Đ? xem webcast này, Nh?p vào liên k?t sau đây:
http://support.Microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/101904_4.ASX
Exchange Server c? g?ng cung c?p thư đi?n t? d?a trên đ?c trưng thi?t đ?t cho h? ph?c v? SMTP ?o. Sau khi giao hàng ngư?ng đ? đáp ?ng, Exchange Server ng?ng c? g?ng đ? cung c?p thư đi?n t? và di chuy?n các thư trong s? các hàng đ?i SMTP vào m?t thư m?c BadMail. C?p này có th? m?t r?t nhi?u c?a không gian trên ? đ?a.

Đ? lo?i b? các t?p không c?n thi?t, làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Windows Explorer, xác đ?nh v? trí c: Program Files Files\Exchsrvr\Mailroot\Vsi 1 c?p. Đ? th?c hi?n vi?c này, m? r?ng C: Program Files T?p tin trong ngăn bên trái, m? r?ng Exchsrvr, m? r?ngMailRoot, và sau đó m? r?ng VSI 1.

  Quan tr?ng M? c?p Badmail. Tùy thu?c vào bao nhiêu thư rác các Máy ch? doanh nghi?p nh? máy tính quy tr?nh, c?p này có th? ch?a m?t s? trăm ngàn file. N?u b?n m? thư m?c này, các máy ch? có th? xu?t hi?n đ? có ng?ng đáp ?ng.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Cặp.
 3. Lo?i BadMail2 cho tên c?a các thư m?c m?i.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?mChương tr?nh ho?c T?t c? chương tr?nh, b?mMicrosoft Exchange, sau đó b?m Các vấn đề Qu?n l?.
 5. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy ch?, m? r?ngGiao thức, và sau đó m? r?ng SMTP.

  N?u các nhóm hành chính đư?c hi?n th?, m? r?ng Quản trị Các nhóm, m? r?ng Máy chủ Tên, m? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy ch?, m? r?ngGiao thức, và sau đó m? r?ngSMTP.
 6. Nh?p chu?t ph?i M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, sau đó b?m Thu?c tính.
 7. B?m vào các Tin nh?n tab.
 8. Trong các Thư m?c Badmail h?p, thay đ?i các tên c?a thư m?c BadMail đ? BadMail2, và sau đó nh?p vàoOk.
 9. Xóa b? h?n c?p BadMailOld. Đ? làm đi?u này, b?m thư m?c BadMailOld trong Windows Explorer, b?m và gi? phím SHIFT, và sau đó b?m xóa.
 10. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá. Đang xóa b? c?p này có th? m?t m?t th?i gian dài, tùy thu?c vào s? s? t?p trong c?p này.

Ch?ng phân m?nh ? đ?a c?a máy ch? trao đ?i

B?i v? b?n đ? di chuy?n ho?c xóa b? nhi?u t?p, b?n có th? ch?y Tr?nh D?n li?n đ?a trên ? đ?a b? ?nh hư?ng ho?c ? đ?a.

Lo?i b? các máy ch? Exchange t? danh sách "l? đen"

B?n có th? ph?i làm theo các bư?c thích h?p đ? lo?i b? c?a b?n Trao đ?i máy ch? tên mi?n ho?c đ?a ch? IP c?a máy ch? trao đ?i bên ngoài t? khác nhau "l? đen" danh sách.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313395Làm th? nào đ? ki?m tra nh?ng h?n ch? ti?p s?c cho k?t n?i đ?n SMTP vô danh và l?c thư đi?n t? không đư?c yêu c?u trong Exchange 2000 Server
321825 Cơ s? d? li?u tr? thành dismounted v? c?a thi?u không gian đ?a
319356 Làm th? nào đ? ngăn ch?n thư đi?n t? không đư?c yêu c?u thương m?i trong Exchange 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 324958 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB324958 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324958

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com