Lm th? no ? c ?c v ci ?t SQL Server 2000 cng c? my tnh ? bn (MSDE 2000)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 324998
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay thao lun cac chu sau:
 • Danh sch ?ng c my tnh ? bn my ch? SQL (c?n g?i l MSDE yu c?u h? th?ng 2000).
 • M t? ni m b?n c ?c MSDE 2000.
 • Cung c?p cho b?n thng tin c?p php cho MSDE 2000.
 • Gi?i thch lm th? no ? ci ?t MSDE 2000.

Yu c?u h? th?ng cho MSDE 2000

MSDE 2000 l m?t c s? d? li?u mi?n ph ti?n b?n quy?n, redistributable ?ng c m l hon ton tng thch v?i Microsoft SQL Server 2000. D?i y l h? th?ng yu c?u ?i v?i MSDE 2000:

Business Kinh doanh

MSDE 2000 ?c thi?t k? ? ch?y trn cc ho?t ?ng sau y h? th?ng, nh l m?t c s? d? li?u nhng cho cc ?ng d?ng ty ch?nh m yu c?u m?t ?a phng c s? d? li?u:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Tr?m lm vi?c Microsoft Windows NT 4.0 v?i Service Pack 5 (SP5), ho?c m?i hn
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 v?i Service Pack 5 (SP5), ho?c m?i hn
 • Microsoft Windows NT Phin b?n 4.0 my ch? Enterprise Edition v?i Service Pack 5 (SP5), ho?c m?i hn
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003
B? x? l?
 • M?t my tnh v?i m?t b? x? l? Pentium ph?i ch?y m?t t?i thi?u 166 MHz.

B nh
 • T?i thi?u 32 megabyte (MB) c?a b? nh? RAM.
LU ?: Microsoft khuy?n co b?n s? d?ng 64 MB ho?c nhi?u hn n?a. B? sung b? nh? c th? ?c yu c?u, ty thu?c vo h? i?u hnh yu c?u.


?a c?ng
 • t nh?t 44 MB khng gian ?a c?ng mi?n ph.
Khac
 • Microsoft Internet Explorer phin b?n 5.0, ho?c sau ny.
LU ?: B?n ph?i ci ?t Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5, ho?c sau , tr?c khi ci ?t Microsoft Internet Explorer phin b?n 5.0.

Lm th? no ? c ?c MSDE 2000


MSDE 2000 l tng thch v?i cc phin b?n khc c?a Microsoft SQL Server 2000 v c s?n thng qua cc s?n ph?m Microsoft khc nhau v?t ra ngoi SQL My ch? doanh nghi?p 2000, tiu chu?n v cc nh pht tri?n phin b?n. MSDE 2000 l phn ph?i trn ?a CD v?i t?t c? cc phin b?n c?a Microsoft Office bao g?m Microsoft Access 2002, ch?ng h?n nh Microsoft Office XP Professional, Microsoft Vn ph?ng XP nh pht tri?n, v vn ph?ng Microsoft XP Premium. MSDE 2000 c v? tr trn ?a CD-ROM vn ph?ng trong th m?c MSDE 2000. C?ng c s?n cho ng k? ng?i dng c?a Microsoft Visual Studio.NET ki?n trc s, nh pht tri?n v chuyn nghi?p Cc phin b?n. Ng?i dng ng k? c?a Visual Studio c th? l?y phin b?n m?i nh?t c?a MSDE b?ng cch lin l?c v?i Microsoft ? bn lm vi?c t?i 1-800-360-7561.

? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
284230Thay th? b? h h?ng ho?c khi?m khuy?t Visual Studio s?n ph?m ?a


Ngoi ra, b?n c th? c ?c Microsoft SQL Cng c? my tnh ? bn my ch? 2000 (MSDE 2000) Release A t? Microsoft Download Trung tm. ? t?i v? Microsoft SQL Server 2000 Desktop cng c? (MSDE 2000) Pht hnh A, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 413744D1-A0BC-479F-BAFA-E4B278EB9147


MSDE 2000 c?p gi?y php

Quy?n ti phn ph?i v h?ng d?n v? c?p php cho MSDE 2000 l x? l? m?t cch khc nhau theo ? ?ng d?ng m n ?c bao g?m. Cho c?p gi?y php thng tin v s? d?ng thch h?p c?a MSDE 2000, truy c?p vo cc Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/SQL/prodinfo/previousversions/MSDE/msdeuse.mspx


Lm th? no ? ci ?t MSDE 2000

MSDE 2000 tnh nng m?t ci ?t Windows Installer d?a trn v l phn ph?i nh m?t t?p h?p cc m-un merge 25. C hai cch ? ci ?t MSDE 2000:
 • Nh m?t ci ?t ?c l?p b?ng cch s? d?ng cc c?a s? Ci ?t gi l bao g?m trong thi?t l?p my ch? SQL th?c thi.

  - hay -

 • B?i nhng thi?t l?p 2000 MSDE vo b?t k? t?p tin ci ?t tu? ch?nh b?i tiu th? MSDE 2000 h?p nh?t m-un.
Thng tin thm v? m?i m?t trong nh?ng phng php sau.

?c l?p MSDE 2000 ci ?t
M?t thi?t b? phng ci ?t Setup.exe l m?t kh?i ?ng-strapper c?a cc Windows Installer c, Msiexec.exe. Ny kh?i ?ng-strapper i km v?i m?t h? tr? Sqlrun.cab t?p tin, v t?t c? cc c?a s? ci ?t gi. Ny Setup.exe thi?t b? phng ci ?t, k?t thc t?t ?p t?t c? 16 Windows Installer gi, k?t h?p kh? nng pht hi?n ?c ci ?t tr?ng h?p v t? ?ng ch?n t? suite 16 gi ci ?t phin b?n m?i c?a SQL Server.

N?u b?n ci ?t MSDE 2000 b?ng cch s? d?ng cc t?p tin Setup.exe, b?n c th? b?t ti?t ty ch?n ghi s? cho m?c ch g? r?i. V d?, b?n c th? cung c?p m?t L * v tham s? d?ng l?nh v cung c?p m?t tn t?p cho cc m?c ch ng nh?p. Vi du:

D:\MSDE2000\>Setup.exe /Settings D:\MSDE2000\setup.ini/l * v C:\MSDE_setup.log

Trong v d?, m?t t?p tin Setup.ini ?c ch? ?nh c ch?a cc ci ?t cho TARGETDIR, DATADIR, INSTANCENAME v COLLATION. N?u b?n ch? ?nh cc /Settings ty ch?n, b?n ph?i thi?t l?p cc ty ch?n trong t?p tin rules.ini, khng ph?i trong cc d?u nh?c l?nh thi?t b? chuy?n m?ch. Sao chp t?p tin rules.ini vo cng m?t th m?c nh Setup.exe t?p tin.

? bi?t thm v? vi?c s? d?ng cc t?p tin Setup.exe v cc cc thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh, xem cc "SQL Server 2000 Desktop cng c? Setup" ch? ? trong SQL Server sch tr?c tuy?n.

Nhng MSDE thch ?ng
B?n c th? xem xt, m-un merge MSDE 2000 thnh tiu th? c?a b?n thi?t l?p ty ch?nh ?ng d?ng. Ci ?t ny "Nhng MSDE thch ?ng" ng?i cc ?ng d?ng ty ch?nh v cc thnh ph?n MSDE 2000 thnh m?t s?n ph?m duy nh?t, d?i m?t ?a n c?a M? s?n ph?m, v gi?y php ?ng th?i ci ?t c? hai ph?n, v vi?c th?c hi?n ton b? l Windows Installer d?a.

? bi?t thm chi ti?t, b?m vo bi vi?t sau y s? ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322228Nhng MSDE 2000 Setup vo cc thi?t l?p c?a cc ?ng d?ng ty ch?nh (gi?y tr?ng)

THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t, b?m vo bi vi?t sau y cc con s? ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
281983PRB: Khng th? ch? ?nh tn d? b?ng cch s? d?ng m-un merge SQL Server 2000
299795 Lm th? no ? tc gi? MSDE 2000 ci ?t gi v?i Microsoft Visual Studio Installer 1.1
? bi?t thm v? cc tnh nng MSDE 2000 v kh? nng, truy c?p vo trang Web Microsoft sau y:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms811304.aspxhttp://www.Microsoft.com/SQL/techinfo/Development/2000/MSDEintegration.asp


Thu?c tnh

ID c?a bi: 324998 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
atdownload kbhowtomaster kbmt KB324998 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:324998
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com