Làm th? nào đ? s? d?ng Access 2000 Upsizing Wizard

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325017 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này cho th?y b?n làm th? nào đ? upsize m?t Microsoft Access database đ? Microsoft SQL Server ho?c đ? Microsoft d? li?u đ?ng cơ (MSDE) b?ng cách s? d?ng Access 2000 Upsizing Wizard. Bài vi?t này bao g?m m?t gi?i thi?u v? thu?t s? Upsizing, nh?ng g? đ? ki?m tra trư?c khi b?n upsize, cân nh?c thi?t k?, đ? ngh? x? l? s? c? k? thu?t cho v?n đ? upsizing ph? bi?n, và các ngu?n l?c b? sung cho thông tin.

Gi?i thi?u

B?n có th? s? d?ng thu?t s? Upsizing đ? chuy?n đ?i b? máy cơ s? d? li?u truy c?p hi?n t?i (.mdb) đ?n m?t gi?i pháp khách hàng/máy ch?. Thu?t s? Upsizing t?o ra m?t c?u trúc b? máy cơ s? d? li?u SQL Server m?i (trong đó có ch? s?, qui t?c h?p l?, m?c đ?nh, và m?i quan h?) và sau đó sao chép d? li?u vào b? máy cơ s? d? li?u SQL Server m?i. Ngoài ra, thu?t s? Upsizing c? g?ng đ? tái t?o các truy v?n SQL Server lư?t xem và lưu tr? th? t?c.

B?n có th? ch?n đ? upsize ch? c?u trúc b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n và d? li?u c?a b?n, ho?c, sau khi b?n t?o SQL Server b? máy cơ s? d? li?u ph? tr?, b?n có th? ch?n đ? t?o ra m?t ?ng d?ng front-end khách truy c?p. Thu?t s? Upsizing có th? t?o các ?ng d?ng k?t thúc khách hàng trong m?t trong hai cách:
 • B?ng cách gi? các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i truy c?p (.mdb) và thenadding liên k?t b?ng k?t n?i v?i Heisley bàn v? SQLServer.

  Trang truy c?p s?n có h?nh th?c, báo cáo và d? li?u c?a b?n s? d?ng thenewly liên k?t b?ng như là ngu?n d? li?u c?a h?.
 • B?ng cách t?o m?t t?p tin d? án m?i truy c?p (.adp) và thencopying các h?nh th?c, các báo cáo, trang d? li?u access, macro và themodules t? b? máy cơ s? d? li?u truy c?p hi?n t?i, và sau đó k?t n?i t?p tin Accessproject đó đ? bàn Heisley v? SQL Server.

  Copiedforms, báo cáo và d? li?u truy c?p các trang liên quan đ?n b? máy cơ s? d? li?u đ?a phương areconverted đ? s? d?ng m?i Heisley SQL Server b?ng, lư?t xem và storedprocedures như là các ngu?n d? li?u thông qua k?t n?i c?a t?p tin ADP đ? theserver. Trang d? li?u access liên quan đ?n b? máy cơ s? d? li?u khác hơn so v?i currentdatabase là không thay đ?i sau khi upsizing.
Lưu ? r?ng khi b?n ch?y thu?t s? Upsizing, đây không ph?i là m?t quá tr?nh hoàn h?o. Không có s? khác bi?t, có ti?m năng không tương h?p v? sau gi?a B? máy b? máy cơ s? d? li?u Access và b? máy cơ s? d? li?u SQL Server. Bao g?m nh?ng khác bi?t trong các lo?i phương ng? và d? li?u SQL. M?c dù thu?t s? có th? x? l? nhi?u ngư?i trong s? nh?ng khác bi?t này và v?n c?n chuy?n các đ?i tư?ng chính xác, thu?t s? không th? x? l? t?t c? các s? khác bi?t. V? v?y, b?n có th? g?p v?n đ? trong khi b?n t?o b? máy cơ s? d? li?u m?i c?a b?n và ?ng d?ng khách hàng m?i c?a b?n. N?u thu?t s? Upsizing kinh nghi?m m?t v?n đ? trong quá tr?nh upsizing, thu?t s? không ngăn ch?n quá tr?nh. Thu?t s? ghi l?i l?i và sau đó ti?p t?c làm vi?c v?i đ?i tư?ng k? ti?p. Sau khi quá tr?nh upsizing đư?c hoàn t?t, thu?t s? s? hi?n th? m?t báo cáo. Báo cáo cho b?n th?y các chi ti?t c?a quá tr?nh bao g?m tên và kích thư?c c?a b? máy cơ s? d? li?u m?i, các l?a ch?n b?n th?c hi?n trong khi b?n ch?y thu?t s?, và b?t k? l?i nào thu?t s? có kinh nghi?m.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y thu?t s? Upsizing, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Nh?p vào Tr? giúp Microsoft Access trên các Tr? giúp tr?nh đơn.
 2. Lo?i Upsizing Wizard trong OfficeAssistant ho?c thu?t s? tr? l?i.
 3. Nh?p vào T?m đ? xem các ch? đ? đư?c tr? v?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? khác bi?t gi?a Access cú pháp và cú pháp SQL Server và làm th? nào thu?t s? Upsizing x? l? nh?ng khác bi?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Tr? giúp Microsoft Access trên các Tr? giúp tr?nh đơn.
 2. Lo?i So sánh các cú pháp Microsoft Access và SQLServer tr? l? văn ph?ng ho?c AnswerWizard.
 3. Nh?p vào T?m đ? xem các Làm vi?c v?i m?t d? án Microsoft Access ch? đ? ph?.

Nh?ng g? đ? ki?m tra trư?c khi b?n Upsize

 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu c?a t?p Accessdatabase (.mdb). Phương pháp mà b?n ch?n đ? upsize có th? thay đ?i thi?t k? ?ng d?ng yourexisting.
 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t tên c?a SQL Server ho?c thecomputer ch?y MSDE mà b?n s? k?t n?i v?i. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t thông tin thelogon. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t MSDE, âi?ûn "Cài đ?t MSDE" ph?n c?a MSDN Web site:
  Microsoft d? li?u đ?ng cơ (MSDE) cho Microsoft Visual Studio 6.0: m?t thay th? cho máy bay ph?n l?c đ? xây d?ng các gi?i pháp máy tính đ? bàn và chia s? http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms811092.aspx
 • Đ? làm cho upsizing đi như là thu?n l?i nh?t có th?, đ?m b?o m?nh có phép truy nh?p phù h?p trên máy ch? SQL đ? mà b?n mu?n upsize. ? m?c t?i thi?u, b?n ph?i có s? cho phép t?o ra b?ng. N?u b?n mu?n tobuild m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i t? đ?u, b?n ph?i t?o DATABASEpermission.
 • Đ? đ?m b?o r?ng b?n có đ? không gian tr?ng, tính howmuch đ?a space upsizing s? đ?i h?i b?ng cách nhân kích thư?c c?a b? máy cơ s? d? li?u MicrosoftAccess c?a b?n hai.
 • N?u b?n có k? ho?ch đ? upsize đ? SQL Server 2000, cài đ?t chuyên bi?t theOffice 2000 SR-1 C?p Nh?t và truy c?p 2000 và SQL Server 2000 ReadinessUpdate trư?c khi b?n B?t đ?u.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c thu th?p và v? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t Office 2000 SR-1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  245025 Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a

b? máy cơ s? d? li?u thi?t k? cân nh?c

 • B?n ph?i tuân theo d?a trên máy ch? h?n ch? đ?t tên t? thebeginning. Upsizing Wizard có th? s?a ch?a nhi?u sai l?m ph? bi?n, nhưng không allmistakes. Đ? đ?m b?o r?ng đó là m?t di chuy?n d? dàng đ? k?t thúc tr? l?i, h?y làm theo theSQL máy ch? h?n ch?:

  • Cho SQL Server 6.5, tên ph?i là 30 kí t? đ?i di?n ho?c ít hơn. Cho SQL Server 7.0, gi?i h?n này đư?c m? r?ng đ? t?i đa c?a 128 kí t? đ?i di?n, và cho SQL Server 2000, gi?i h?n m? 249 kí t? đ?i di?n.
  • kí t? đ?i di?n đ?u tiên ph?i là m?t lá thư ho?c "t?i" d?u ki?m hi?u (@). Các nhân v?t c?n l?i có th? là s?, kí t? đ?i di?n, k? hi?u đôla ($), các d?u ki?m thăng (#), ho?c g?ch dư?i (_).
  • Cho SQL Server 6.5, t?i toàn không đư?c phép. Cho SQL Server 7.0, t?i toàn đư?c phép, nhưng tên ph?i đư?c bao b?c b?i d?u ki?m ngo?c kép ("") ho?c b?ng d?u ki?m ngo?c vuông ([]).
  • Tên không ph?i là m?t t? khóa Transact-SQL. SQL Server có c? các ch? hoa và ch? thư?ng các phiên b?n c?a t? khóa. Đ? bi?t thông tin v? t? khóa Transact-SQL, xem các SQL Server sách tr?c tuy?n.
 • Thu?t s? Upsizing không chuy?n đ?i m?t s? m?t hàng. Otheritems đư?c chuy?n đ?i, nhưng yêu c?u xác minh sau khi thu?t s? đ? hoàn thành.Khi b?n s? d?ng thu?t s? Upsizing, b?n ph?i xem xét t?t c? thay đ?i b?ng, xem, h?nh th?c, và báo cáo.

  C? th?, các Upsizing Wizarduses các quy t?c sau khi b? máy cơ s? d? li?u đư?c chuy?n đ?i:

  • Trùng l?p c?t tên đư?c đưa ra m?t bí danh.
  • Ngày delimiters đư?c chuy?n đ?i.
  • H?ng s? boolean đư?c chuy?n đ?i sang s? nguyên.
  • Dây n?i đư?c chuy?n đ?i t? m?t k? (&) đ? m?t dấu cộng (+).
  • kí t? đ?i di?n đ?i di?n đư?c chuy?n đ?i đ? thích h?p tương đương Transact-SQL.
  • CÓ quan h? đư?c thêm vào t?t c? truy v?n hàng đ?u có ch?a m?t đơn đ?t hàng b?ng m?nh đ?.
  Các y?u t? cú pháp truy c?p SQL sau đây không ph?i là supportedby MSDE và không chuy?n đ?i. Thu?t s? Upsizing lo?i b? các kho?n m?c t? SQLstatements:
  • TH? INDEX
  • DISTINCTROW
  • OWNERACCESS
  • B?ng trong liên minh
  • T? do trong công đoàn
  • CHUY?N Đ?I
  • THAM S?
 • Thu?t s? Upsizing không chuy?n đ?i c?a b?n m? theAccess gi?i pháp. M? làm vi?c tr?c ti?p v?i các đ?i tư?ng truy c?p có th? ti?p t?c towork, nhưng b?n ph?i chuy?n đ?i b?t k? m? d? li?u truy c?p các đ?i tư?ng (DAO) ho?t đ?ng withtables và v?i truy v?n đ? Đ?i tư?ng D? li?u ActiveX (ADO) m?.

  Cho anoverview c?a vi?c s? d?ng ADO, h?y truy c?p MSDN Web site sau:

  Làm vi?c v?i thành ph?n truy c?p d? li?u c?a m?t gi?i pháp văn ph?nghttp://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa141802 (office.10).aspx
  Đ? b? sung tài li?u tham kh?o v? cách b?n có th? s? d?ng ADO, ghé thăm thefollowing MSDN Web site:
  L?p tr?nh trong truy c?p khách hàng/máy ch? gi?i pháphttp://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa189856 (office.10).aspx

G? r?i v?n đ? Upsize

 • Bàn làm không upsize.
  • Đ?m b?o r?ng kích thư?c t?p tin d? li?u m?c đ?nh cho mô h?nh b? máy cơ s? d? li?u trên máy ch? SQL không ph?i là l?n hơn 1 MB.
  • C? g?ng đ? upsize ch? là c?u trúc b?ng.
 • "Tràn" báo l?i khi c? g?ng đ? upsize đ? SQLServer 2000
 • Không th? upsize MDE SQL Server ho?c MSDE
 • h?p t? h?p ho?c danh sách h?p tr?ng sau khi upsizeĐ? thêm thông tin v? v?n đ? b?n có th? g?p ph?i khi b?n upsize đ? SQL Server 2000, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  269824 ACC2000: V?n đ? không tương h?p v? sau gi?a Access 2000 d? án và SQL Server 2000

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? upsizing, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
Microsoft d? li?u đ?ng cơ (MSDE) cho Microsoft Visual Studio 6.0: An thay th? cho máy bay ph?n l?c đ? xây d?ng bàn làm vi?c và chia s? gi?i pháp
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms811092.aspx
Upsizing đ? SQL Server
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms952656.aspx
Chuy?n đ?i b? máy cơ s? d? li?u Access v?i tr?nh Wizard Upsizing
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa164896 (office.10).aspx
Đ? thêm thông tin v? truy c?p 2000 Upsizing công c? gi?y tr?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241743 Truy c?p 2000 Upsizing công c? tr?ng gi?y có s?n trong Trung tâm t?i v?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? truy c?p 2000 Upsizing Wizard, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325019 ACC2000: V?n đ? v?i truy c?p 2000 Upsizing Wizard

Thu?c tính

ID c?a bài: 325017 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbwizard kbfunctions kbdatabase kbdesign kbdownload kbhowtomaster kbmt KB325017 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 325017

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com