"Stop k??das kods (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) 0x0000007B" k??da rodas p?c tam, izmantojot Riprep ar ALI chipset

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 325041 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Ja izmantojat r?ku Riprep datoriem, kuri izmanto ALI IDE chipset izvietot att?lus ar Att?l?s instal??anas pakalpojumi (RIS), var sa?emt k??das zi?ojumu "Stop 0x7B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)" p?c tam, kad dator?, kur? v?laties iestat?t restart??anas laik? pirmo reizi.

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo ??d? re?istra atsl?g? pareizi netiek kop?ts dator?, kur? v?laties iestat?t:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aliide

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai oper?t?jsist?m?s, kur?s rad?s tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?ze raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja form? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Inform?cija par failu

?? labojuma versijai ang?u valod? ir ??di (vai jaun?ki) faila atrib?ti, kas nor?d?ti ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, datumi un laiks tiek p?rv?rsti atbilsto?i viet?jai laika joslai. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo administrat?vais laiks, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka datums un laiks z?mni laikapst?k?u josla .
  Date     Time  Size   File name
  -----------------------------------------
  01-Jul-2002 07:48 262,144 Setupreg.hiv
				


Instal?t ?o labojumfailu, manu?li aizst?t Setupreg.hiv failu, kur? pa?laik ir visas Neizpild?t?s SP1 Windows XP dz?voklis att?lus server? RIS versiju.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v raksta s?kum? min?tajos Microsoft produktos. ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows XP 1. servisa pakotn?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 325041 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 3. marts - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix kbmt KB325041 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 325041

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com