Làm th? nào đ? g? r?i phân m?nh b? nh? ?o trong Exchange Server 2003 và Exchange 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325044 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t? ch?c s? ki?n ID 9582 c?nh báo và thông báo l?i mà k?t qu? t? các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o trong Microsoft Exchange Server 2003 và Microsoft Exchange 2000 Server. Bài vi?t này c?ng ch?a thông tin v? làm th? nào đ? giám sát vi?c S? d?ng B? nh? ?o, làm th? nào đ? phát hi?n các phân m?nh b? nh? ?o, và làm th? nào đ? t?i ưu hóa vi?c S? d?ng B? nh? ?o trên máy ch?. Thêm vào đó, bài vi?t này ch?a m?t danh sách các ngu?n tài nguyên mà b?n có th? s? d?ng đ? giúp b?n g? r?i các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o và t?i ưu hóa vi?c S? d?ng B? nh? ?o trong Exchange 2003 và Exchange 2000.

T?ng quan

Phân m?nh b? nh? ?o là m?t đi?u ki?n nơi b? nh? ?o cho m?t quá tr?nh, nhưng không có các kh?i b? nh? ?o mà có s?n là m?t kích thư?c đáng k?. Phân m?nh b? nh? x?y ra theo th?i gian v? kích thư?c khác nhau c?a b? nh? phân b? và ki?p s?ng khác nhau c?a m?i phân b? c?a. Khi b?n quy mô m?t máy ch? đ? x? l? nhi?u hơn ngư?i s? d?ng và t?i tr?ng l?n hơn, các máy ch? có th? ch?y th?p trên b? nh? ?o trong quá tr?nh Microsoft kho thông tin Exchage (Store.exe). Khi v?n đ? này x?y ra, các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 9582 đang kí nh?p s? ghi s? ki?n ?ng d?ng.

Trong m?t s? trư?ng h?p, các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 9582 ch? ra m?t v?n đ? v?i b? nh? ?o trên máy ch?, và các s? ki?n có th? đư?c b? qua. Tuy nhiên, trong t?nh hu?ng khác, thi?u b? nh? ?o có th? d?n đ?n trong x? l? thông đi?p l?i (đư?c ch? đ?nh b?i s? ki?n ID 12800 s? ki?n) và gi?m hi?u su?t. N?u trái đánh d?u ki?m, phân m?nh b? nh? ?o có th? k?t qu? trong s? xu?ng c?p hi?u su?t nghiêm tr?ng và hành vi b?t ng?.

Không có h?u như không có s? tương quan gi?a s? lư?ng b? nh? v?t l? truy c?p ng?u nhiên (RAM) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong máy tính và s? lư?ng b? nh? ?o. V? b?n không th? gi?i quy?t các v?n đ? thi?u b? nh? ?o b?ng cách thêm thêm v?t l? b? nh? RAM. Ngoài ra, b? nh? ?o l?i và các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o là không gi?i h?n đ?i v?i các chuỗi máy chủ đang ho?t đ?ng/ho?t đ?ng. Nh?ng v?n đ? này c?ng có m?t trên các chuỗi máy chủ đang ho?t đ?ng/th? đ?ng và đ?ng m?t m?nh-máy ch? đang ch?y Exchange 2003 ho?c Exchange 2000.

Lưu ? Các v?n đ? b? nh? ?o là ph? bi?n hơn trong m?t c?u h?nh Exchange 2003 nhóm ho?c m?t c?u h?nh Exchange 2000 t?p h?p, v? nh?ng môi trư?ng thư?ng đư?c s? d?ng cho quy mô Exchange đ? lưu tr? nhi?u ngàn ngư?i dùng cùng v?i nhi?u nhóm lưu tr? và nhi?u b? máy cơ s? d? li?u thư thoại tin t?c th?i.

Làm th? nào đ? giám sát b? nh? ?o và phát hi?n phân m?nh b? nh? ?o

B?n có th? dùng s? ghi s? ki?n ?ng d?ng Event Viewer và Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo công c? đ? giám sát vi?c S? d?ng B? nh? ?o và phát hi?n phân m?nh b? nh? ?o trong Exchange 2003 và Exchange 2000.

S? ghi s? ki?n ?ng d?ng

Giám sát s? k? s? ?ng d?ng c?a Tr?nh xem s? ki?n trên cơ s? hàng ngày cho các s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 9582. Trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng, m?t thông báo c?nh báo t? ch?c s? ki?n ID 9582 xu?t hi?n khi các kh?i mi?n phí l?n nh?t c?a b? nh? ?o gi?m đ?n 32 megabyte (MB). B?n có th? s? d?ng m?t công c? giám sát mà t?o ra m?t c?nh báo hành chính m?i l?n m?t thông báo t? ch?c s? ki?n ID 9582 đư?c kí nh?p.

T? ch?c s? ki?n ID 9582 c?nh báo

Khi m?t máy ch? Exchange có ít hơn 32 MB dung lư?ng mi?n phí đ?a ch? ?o ti?p giáp, thông báo c?nh báo sau đây kí nh?p s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:
Ngu?n: MSExchangeIS
Th? lo?i: hi?u su?t
ID: 9582
Lo?i: c?nh báo
Mô t?:
B? nh? ?o c?n thi?t đ? ch?y máy ch? Exchange c?a b?n phân m?nh như v?y r?ng hi?u su?t có th? b? ?nh hư?ng. Nó r?t cao nên b?n kh?i đ?ng l?i Tất cả các dịch vụ trao đ?i đ? s?a v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào<http: search.support.microsoft.com/search/?adv="1"></http:>
Khi thông báo c?nh báo này đư?c kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chu?n b? và th?c hi?n các bư?c đ? t?t và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? trong 36 đ?n 72 gi? t?i.
 2. Đ? xác đ?nh t? l? phân r?, s? d?ng Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo công c? đ? giám sát truy c?p sau đây cho các MSExchangeIS hi?u su?t đ?i tư?ng:
  T?ng s? VM l?n mi?n phí kh?i byte
  S? d?ng d? li?u này đ? giúp b?n l?p k? ho?ch m?t th?i gian thích h?p (trong 36 đ?n 72 gi? t?i) đ? t?t và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch?.
T? ch?c s? ki?n ID 9582 l?i thông đi?p

Khi m?t máy ch? Exchange có ít hơn 16 MB dung lư?ng mi?n phí đ?a ch? ?o ti?p giáp, thông báo l?i sau đây đư?c kí nh?p vào s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:
Ngu?n: MSExchangeIS
Th? lo?i: hi?u su?t
ID: 9582
Lo?i: l?i
Mô t?:
B? nh? ?o c?n thi?t đ? ch?y máy ch? Exchange c?a b?n phân m?nh như v?y r?ng hi?u su?t có th? b? ?nh hư?ng. Nó r?t cao nên b?n kh?i đ?ng l?i Tất cả các dịch vụ trao đ?i đ? s?a v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào<http: search.support.microsoft.com/search/?adv="1"></http:>
? c?p đ? này phân m?nh b? nh? ?o, quá tr?nh Store.exe không th? t?o b? sung heaps và không th? đúng l?p và tháo d? các nhóm lưu tr?. N?u các VM kích thư?c kh?i l?n nh?t S? lư?t truy c?p dư?i 10 MB, các nhóm lưu tr? s? không g?n k?t. Khi m?t thông báo l?i s? ki?n ID 9582 đư?c kí nh?p, h?y chu?n b? đ? t?t và kh?i đ?ng l?i máy ch? t?i các cơ h?i ti?p theo. Ví d?, t?t và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? đó là bu?i t?i ho?c sáng hôm sau. B?ng cách đó, b?n có th? giúp ngăn ng?a các v?n đ? hi?u su?t có th? x?y ra trong th?i gian cao đi?m s? d?ng khăn.

Khi b?n t?t và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? đ? xóa phân m?nh b? nh? ?o, có nh?ng cân nh?c b? sung khi Exchange 2000 Server đư?c c?u h?nh trong m?t môi trư?ng nhóm. Khi b?n di chuy?n tài nguyên c?m t? m?t nút ch?n m?t đ? m?t nút ch?n m?t, quá tr?nh này không đ?m b?o m?t không gian đ?a ch? b? nh? ?o "s?ch". N?u tài nguyên c?m đang thu?c s? h?u c?a đi?m đ?n c?m nút ch?n m?t, và tài nguyên c?m đang chuy?n đ?n th? đ?ng nút ch?n m?t (mà không c?n đ?u tiên kh?i đ?ng l?i nút ch?n m?t đích), b?n có th? kinh nghi?m phân m?nh b? nh? ?o trên nút ch?n m?t th? đ?ng. Đ? tránh t?nh tr?ng này, và đ? xóa b? nh? phân m?nh trong m?t môi trư?ng nhóm Exchange 2000 Server, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i nút ch?n m?t th? đ?ng trư?c khi b?n di chuy?n tài nguyên c?m v?i nó.

  Bư?c này giúp đ?m b?o r?ng các ngu?n tài nguyên c?m đang di chuy?n đ?n m?t máy ch? có m?t không gian đ?a ch? b? nh? ?o "s?ch".
 2. Di chuy?n tài nguyên c?m đ? node th? đ?ng.
 3. Kh?i đ?ng l?i nút ch?n m?t đó trư?c đây thu?c s? h?u tài nguyên c?m.
Lưu ? Exchange Server 2003 kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? Store.exe t? đ?ng sau khi các b?n ghi tài nguyên đ? đư?c chuy?n t?i m?t nút ch?n m?t khác nhau trong c?m sao đ? đ?t l?i không gian đ?a ch? Store.exe vào nút ch?n m?t đó. V? v?y, sau khi trao đ?i máy ch? ?o di chuy?n tr? l?i vào nút ch?n m?t th? đ?ng, Store.exe đang ho?t đ?ng v?i m?t không gian đ?a ch? "s?ch".

T? ch?c s? ki?n ID 9665 c?nh báo

Exchange 2003 th?c hi?n m?t ki?m tra c?u h?nh b? nh? t?i ưu khi quá tr?nh Store.exe B?t đ?u. N?u thi?t đ?t b? nh? không t?i ưu, m?t thông báo c?nh báo t? ch?c s? ki?n ID 9665 kí nh?p s? k? s? ?ng d?ng c?a Event Viewer. Thông báo c?nh báo này đư?c kí nh?p khi b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Exchange đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y b?t k? phiên b?n c?a Microsoft Windows 2000 Server, và giá tr? SystemPages trong s? ki?m nh?p đư?c đ?t ? bên ngoài ph?m vi c?a 24000 đ? 31000.
 • Exchange đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 Advanced Server ho?c Microsoft Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, và các máy ch? đ? 1 gigabyte (GB) ho?c m?t s? v?t l? b? nh? (RAM) đư?c cài đ?t chuyên bi?t nhưng không có 3 GB chuy?n t?p trong t?p Boot.ini.
 • Exchange đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, ho?c Windows Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition và giá tr? SystemPages trong registry thi?t l?p m?t giá tr? khác hơn 0.
 • Exchange đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, ho?c Windows Server 2003 Datacenter Edition, máy ch? có 1 GB ho?c thêm b? nh? RAM đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và chuy?n đ?i 3 GB đư?c thi?t l?p, nhưng chuy?n đ?i /userva là ho?c là không hi?n di?n trong t?p Boot.ini ho?c đư?c đ?t ? bên ngoài ph?m vi c?a 3030 đ? 2970.
 • Exchange đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y b?t k? phiên b?n nào c?a máy ch? Windows 2000 ho?c Windows Server 2003, và giá tr? HeapDeCommitFreeBlockThreshold trong s? ki?m nh?p đư?c đ?t thành m?t giá tr? khác hơn là 0x00040000.
Khi m?t thông báo c?nh báo t? ch?c s? ki?n ID 9665 đư?c kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m tra các
  SystemPages
  thi?t l?p và các
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  thi?t đ?t trong s? ki?m nh?p.
 2. Ki?m tra các chuy?n đ?i 3 GB/userva chuy?n đ?i trong t?p Boot.ini.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các giá tr? đư?c đ? ngh? cho các cài đ?t chuyên bi?t này, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? t?i ưu hóa vi?c S? d?ng B? nh? ?o".

Lưu ? N?u b?n mu?n t?t ki?m tra c?u h?nh c?a b? nh?, thêm các
Ngăn ch?n thông báo c?u h?nh b? nh?
DWORD giá tr? đ? khóa registry sau đây, và sau đó thi?t l?p giá tr? 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
Lưu ? Ki?m tra c?u h?nh b? nh? không x?y ra trên các máy ch? đang ch?y Microsoft máy ch? doanh nghi?p nh?.

T? ch?c s? ki?n ID 12800 l?i thông đi?p

Trong các t?nh hu?ng nơi b? nh? ?o n?ng n? phân m?nh, thông báo x? l? v?n đ? và các v?n đ? chuy?n đ?i tin thư thoại có th? x?y ra. Ngư?i dùng có th? g?p các v?n đ? hi?u su?t và có th? không th? truy c?p vào tin thư thoại c?a h?. L?n xu?t hi?n l?p đi l?p l?i c?a các s? ki?n sau đây trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng, nơi mà m?i l?n xu?t hi?n đư?c kí nh?p m?t vài giây sau khi s? xu?t hi?n cu?i cùng, ch? ra phân m?nh c?c b? nh? ?o:
Ngu?n: MSExchangeIS
Th? lo?i: Công c? n?i dung
ID: 12800
Lo?i: l?i
Mô t?:
X? l? thư đ? th?t b?i do không đ? b? nh? tr?ng (8007000E-82000387).
Lưu ? B?n có th? Tr?nh xem s? ki?n này trong s? k? s? ?ng d?ng trong các t?nh hu?ng khi không có đ? vùng nhớ trống đ? x? l? m?t tin thư thoại ?o hay là k?t qu? c?a m?t tin thư thoại đ?nh d?ng các v?n đ?. L?n xu?t hi?n cá nhân c?a s? ki?n này ch? ra phân m?nh b? nh? ?o. Tuy nhiên, nhi?u l?n xu?t hi?n c?a s? ki?n kí nh?p m?t th?i gian ng?n khung ch? ra r?ng b? nh? ?o trên máy ch? y?u là phân m?nh.

Nh?t k? hi?u su?t và thông báo

Truy c?p sau đây là các truy c?p quan tr?ng nh?t đ? giám sát cho phân m?nh b? nh? ?o trong quá tr?nh Store.exe trong Exchange 2003 và Exchange 2000:
 • Hi?u su?t đ?i tư?ng: MSExchangeIS
  S? lư?t truy c?p: VM kích thư?c kh?i l?n nh?t

  S? lư?t truy c?p này hi?n th? kích thư?c (trong byte) c?a kh?i mi?n phí l?n nh?t c?a b? nh? ?o. S? lư?t truy c?p này s? xu?t hi?n như m?t đư?ng d?c xu?ng như b? nh? ?o đư?c s? d?ng. N?u truy c?p này gi?m xu?ng dư?i 32 MB, trao đ?i b?n ghi m?t thông báo c?nh báo t? ch?c s? ki?n ID 9582 trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. N?u truy c?p này gi?m xu?ng dư?i 16 MB, trao đ?i b?n ghi m?t thông báo l?i s? ki?n ID 9582 trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. N?u kh?i mi?n phí l?n nh?t là nh? (ít hơn 10 MB), máy ch? ti?p c?n m?t nhà nư?c quan tr?ng mà ho?t đ?ng thông báo có th? B?t đ?u th?t b?i và t? ch?c s? ki?n ID 12800 l?i thư đang liên t?c kí nh?p.
B?n c?ng có th? s? d?ng các qu?y sau đây đ? giám sát b? nh? ?o trong quá tr?nh Store.exe:
 • Hi?u su?t đ?i tư?ng: MSExchangeIS
  S? lư?t truy c?p: T?ng s? VM mi?n phí kh?i

  S? lư?t truy c?p này hi?n th? t?ng s? mi?n phí b? nh? ?o kh?i b?t k? kích thư?c c?a chúng. S? lư?t truy c?p này s? xu?t hi?n như m?t d?ng đó t?o thành m?t h?nh d?ng kim t? tháp như b?n qu?n l? b? nh? ?o. B?n có th? s? d?ng này truy c?p đ? đo như th? nào m?t cách nhanh chóng b? nh? ?o hi?n có tr? nên phân m?nh. Đ? tính toán kích thư?c trung b?nh kh?i, s? d?ng các qu?y sau đây:
  Hi?u su?t đ?i tư?ng: Quá tr?nh
  S? lư?t truy c?p: ?o byte
  Ví d?: C?A HÀNG
  Hi?u su?t đ?i tư?ng: MSExchangeIS
  S? lư?t truy c?p: T?ng s? VM mi?n phí kh?i
  Đ? tính toán kích thư?c trung b?nh kh?i, phân chia các C?A HÀNG th? hi?n c?a các ?o byte S? lư?t truy c?p c?a các Quá tr?nh đ?i tư?ng hi?u su?t c?a các T?ng s? VM mi?n phí kh?i S? lư?t truy c?p c?a các MSExchangeIS hi?u su?t đ?i tư?ng.
 • Hi?u su?t đ?i tư?ng: MSExchangeIS
  S? lư?t truy c?p: T?ng s? VM l?n mi?n phí kh?i byte

  S? lư?t truy c?p này hi?n th? t?ng trong byte c?a t?t c? các kh?i mi?n phí b? nh? ?o đư?c l?n hơn ho?c b?ng 16 MB. S? lư?t truy c?p này s? xu?t hi?n như m?t đư?ng d?c xu?ng như b? nh? ?o đư?c s? d?ng. B?n có th? s? d?ng truy c?p này và các VM t?ng c?ng 16 MB mi?n phí kh?i S? lư?t truy c?p theo d?i t? l? phân m?nh b? nh? ?o và t?nh tr?ng day-to-day b? nh? ?o c?a máy ch?.

Làm th? nào đ? phát hi?n các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o

Đ? phát hi?n các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o trong Exchange 2003 và Exchange 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xem n?i dung s? k? s? ?ng d?ng c?a s? ki?n ngư?i xem đ? xem n?u t? ch?c s? ki?n ID 9582 c?nh báo ho?c các thông báo l?i s? ki?n ID 9582 đang kí nh?p.

  Lưu ? Trong m?t s? môi trư?ng nơi có r?t nhi?u ngư?i s? d?ng, nó có th? là đi?n h?nh cho b? nh? ?o đ? th? dư?i ngư?ng 32 MB trong th?i đ?i c?a ho?t đ?ng cao đi?m và tăng đáng k? trong th?i đ?i c?a ho?t đ?ng th?p.
 2. S? d?ng Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo công c? đ? giám sát truy c?p sau đây:
  Hi?u su?t đ?i tư?ng: MSExchangeIS
  S? lư?t truy c?p: VM kích thư?c kh?i l?n nh?t

  Chú ? g?n v?i giá tr? c?a truy c?p này. Đ? xem xu hư?ng S? d?ng B? nh? ?o, kí nh?p truy c?p này b?ng cách s? d?ng các kho?ng 1 phút trong m?t kho?ng th?i gian 18-24 gi?, và xem các T?i thi?u giá tr? đ? ghi l?i m?c th?p nh?t. N?u truy c?p này cho th?y r?ng không gian đ?a ch? ?o là th?p, làm theo các bư?c trong ph?n "Làm th? nào đ? t?i ưu hóa vi?c S? d?ng B? nh? ?o".
 3. Xác đ?nh n?u các thông tin lưu tr? liên quan đ?n quá tr?nh (ví d? như m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút) đang gi?m b? nh? ?o đ?n m?t m?c đ? dư?i ngư?ng 32 MB ho?c dư?i ngư?ng 16 MB. Ví d?, trong m?t k?ch b?n mà m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đó đư?c c?u h?nh đ? quét các b? máy cơ s? d? li?u thư thoại tin t?c th?i làm gi?m b? nh? ?o kh?i đ?n ít hơn 32 MB, t? ch?c s? ki?n ID 9582 c?nh báo đang kí nh?p s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. ? c?p b? nh? ?o có th? ch? hơi th?p hơn ngư?ng 32 MB, và hi?u su?t không b? ?nh hư?ng. Trong th?i k? không ho?t đ?ng ngư?i dùng (ch?ng h?n như sau gi? làm vi?c thư?ng xuyên), các làm tăng b? nh? ?o, và t? ch?c s? ki?n ID 9582 thông báo c?nh báo không c?n kí nh?p.

  N?u hi?u su?t là ch?p nh?n đư?c, và b? nh? ?o tăng trong giai đo?n ho?t đ?ng th?p, b?n có th? không có đ? th?c hi?n các bư?c sau đ? s?a v?n đ? b? nh? ?o. Tuy nhiên, n?u b?n mong đ?i t?i ngư?i s? d?ng đ? tăng, b?n có th? mu?n th?c hi?n các bư?c đ? gi?m m?c tiêu th? b? nh? ?o trên máy ch? đ? cho Exchange 2003 ho?c Exchange 2000 có th? x? l? m?t t?i tr?ng l?n hơn.

Làm th? nào đ? t?i ưu hóa vi?c S? d?ng B? nh? ?o

Đ? t?i ưu hóa vi?c S? d?ng B? nh? ?o và đ? giúp làm gi?m các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o, th?c hi?n theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t có s?n cho Microsoft Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 và cho Exchange 2003 ho?c Exchange 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  260910Làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t
  301378 Làm th? nào đ? có đư?c Exchange 2000 Server service pack m?i nh?t
  Lưu ? M?t s? thay đ?i trong hành vi đư?c gi?i thi?u trong Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3) n?i Extensible lưu tr? công c? (Tây B?c) các đ?i tư?ng đư?c c?p phát t? cao trí nh?. Phương pháp phân b? "t? trên xu?ng" này đ? đư?c th?c hi?n đ? giúp làm gi?m phân m?nh b? nh? ?o.
 2. Thi?t l?p các chuy?n đ?i 3 GB trong t?p Boot.ini.

  N?u Exchange 2003 ho?c Exchange 2000 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b?t k? hệ điều hành sau, và nhi?u hơn 1 GB b? nh? RAM v?t l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, thi?t l?p các chuy?n đ?i 3 GB trong t?p tin Boot.ini:
  • Microsoft Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n
  • Microsoft Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Server máy ch? Trung tâm d? li?u
  Tùy ch?n c?u h?nh này làm tăng không gian đ?a ch? ?o.

  Quan tr?ng Không đ?t các chuy?n đ?i 3 GB trong t?p tin Boot.ini n?u b?n đang ch?y Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 tiêu chu?n máy ch?. hệ điều hành này không h? tr? tùy ch?n này.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  291988M?t mô t? v? các 4 GB RAM ch?nh tính năng và thông s? v?t l? đ?a ch? m? r?ng
  266096 Exchange 2000 đ?i h?i 3 GB chuy?n v?i nhi?u hơn 1 GB RAM v?t l?
  M?t trong nh?ng ?nh hư?ng c?a vi?c s? d?ng các chuy?n đ?i 3 GB là m?t s? gi?m đáng k? s? lư?ng các trang c?a h? th?ng có s?n cho h?t nhân. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n thi?t l?p các chuy?n đ?i 3 GB trong t?p tin Boot.ini trên các máy ch? Exchange đ? s?a đ?i thi?t đ?t m?c đ?nh và tăng s? lư?ng các trang c?a h? th?ng đư?c c?p phát.

  Khi b?n đ?t 3 GB trong t?p Boot.ini trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003, thi?t l?p các chuy?n đ?i /userva trong t?p tin Boot.ini đ? kho?ng 2970 và 3030. Giá tr? đư?c đ? ngh? là 3030 (giá tr? này là tương đương v?i giá tr? Windows 2000 SystemPages c?a 31000).

  Quan tr?ng Trên Windows 2003, chuy?n đ?i /userva là đ? đư?c s? d?ng thay v? các
  SystemPages
  khóa s? ki?m nh?p. H? không nên đư?c s? d?ng k?t h?p. N?u giá tr? cho các chuy?n đ?i /userva không đư?c thi?t l?p t? 2970 qua 3030 trong t?p tin Boot.ini, và chuy?n đ?i 3 GB đư?c thi?t l?p, Exchange 2003 đăng s? ki?n ID 9665 vào s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. ID s? ki?n này ch? ra r?ng b? nh? ?o trên h? ph?c v? không đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các thi?t đ?t b? nh? t?i ưu.

  Đ? thi?t l?p các
  SystemPages
  giá tr? ki?m nh?p trên máy tính đang ch?y Windows 2000 Server, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m ky sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory qu?n l?
  4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào SystemPages.
  5. Trong các D? li?u giá tr? h?p, g? kho?ng 24000 và 31000, và sau đó nh?p vào Ok.
  6. Thoát kh?i Registry Editor.
  Lưu ? Đ? làm cho thi?t đ?t b? nh? ?o r? hơn, Exchange 2003 b?n ghi thông báo t? ch?c s? ki?n ID 9665 n?u các thi?t đ?t b? nh? không đư?c t?i ưu hóa.
 3. Gi?m thi?u s? lư?ng các nhóm lưu tr? trên máy ch?.

  Thêm b? nh? ?o đư?c s? d?ng khi m?t nhóm lưu tr? đư?c đ?t, và b? máy cơ s? d? li?u b? sung trong m?t nhóm lưu tr? hi?n có có tác đ?ng r?t ít v? s? lư?ng b? nh? ?o đư?c s? d?ng. V? b?n có th? đi?n vào m?t lưu tr? nhóm trư?c khi b?n t?o các nhóm lưu tr? b? sung trên máy ch?.
 4. Đ?t các
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  Giá tr? DWORD trong ky sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  Các
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  giá tr? ki?m nh?p là kích thư?c t?i thi?u c?a m?t kh?i mi?n phí heap decommits. Thi?t l?p m?c đ?nh là 0 (s? không). Đi?u này có ngh?a r?ng ngư?i qu?n l? b? nh? decommits m?i trang 4 KB tr? thành có s?n. Decommit ho?t đ?ng kinh doanh có th? gây ra s? phân đo?n b? sung b? nh? ?o. B?n có th? thi?t l?p các
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  m?c nh?p Registry trong khóa registry sau m?t giá tr? cao hơn đ? giúp làm gi?m phân m?nh b? nh? ?o:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  Giá tr? đư?c đ? ngh? đ? s? d?ng cho các
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  ki?m nh?p là 0x00040000 (? đ?nh d?ng th?p l?c phân).Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  315407Khóa s? ki?m nh?p "HeapDecommitFreeBlockThreshold"
  Lưu ? Các
  HeapDeCommitFreeBlockThreshold
  ki?m nh?p là đ?c l?p c?a switch 3 GB .
 5. Đi?u ch?nh kích thư?c b? nh? cache c?a b? máy cơ s? d? li?u lưu tr?.

  C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Thư mục Họat động, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Thư mục Họat động đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

  Đ? đi?u ch?nh kích thư?c b? nh? cache c?a b? máy cơ s? d? li?u lưu tr?, s? d?ng ch?nh s?a ADSI đ? s?a đ?i các giá tr? c?a thu?c tính msExchESEParamCacheSizeMax .

  B? nh? cache c?a hàng b? máy cơ s? d? li?u c?ng đư?c g?i là b? đ?m ESE, và nó cung c?p m?t khu v?c r?ng l?n b? nh? đ?m cho b? máy cơ s? d? li?u các trang (m?i trang 4 KB) trư?c khi chúng đư?c cam k?t các c?a hàng. theo m?c đ?nh, trao đ?i 2000 s? d?ng lên đ?n 229376 trang (896 MB) c?a b? nh? cho b? nh? cache c?a b? máy cơ s? d? li?u. theo m?c đ?nh, Exchange 2003 truy v?n c?u h?nh b? nh? c?a máy tính, và sau đó s? d?ng lên đ?n 229376 trang (896 MB) n?u chuy?n đ?i 3 GB đư?c đ?t trên máy ch? ho?c các web site 147456 (576 MB) n?u chuy?n đ?i 3 GB không đư?c đ?t trên máy ch?. Trên m?t máy ch? có nhi?u hơn 2 GB b? nh?, b?n có th? mu?n tăng kích thư?c b? đ?m ESE. Tuy nhiên, n?u b?n làm như v?y, b?n có th? làm phân m?nh b? nh? v? c?a không gian gi?m đ?a ch? có s?n cho ph?n c?n l?i c?a các ch?c năng lưu tr?. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n không đ?t giá tr? này cao hơn 311296 trang (1200 MB).

  N?u s? ki?n ID 9582 thư đang kí nh?p s? ghi s? ki?n ?ng d?ng, b?n có th? gi?i quy?t s? xu?t hi?n c?a các thư này b?ng cách gi?m kích thư?c b? nh? cache c?a b? máy cơ s? d? li?u. Trong t?nh hu?ng này, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ch? đ?nh m?t giá tr? th?p hơn giá tr? m?c đ?nh cho các thu?c tính msExchESEParamCacheSizeMax , và r?ng b?n s? d?ng m?t giá tr? là b?i s? c?a byte 8192. N?u b?n làm gi?m kích thư?c b? nh? cache b? máy cơ s? d? li?u, quá tr?nh Store.exe đ?c và ghi vào đ?a thư?ng xuyên hơn, và đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a máy ch?.

  Trư?c khi b?n tăng kích thư?c b? nh? cache t?i đa b? máy cơ s? d? li?u, dùng Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo đ? giám sát các C?A HÀNG th? hi?n c?a các ?o byte S? lư?t truy c?p c?a các Quá tr?nh đ?i tư?ng nh? hơn m?t đi?n h?nh t?i. S? lư?t truy c?p này báo cáo kích thư?c hi?n th?i (trong byte) c?a không gian đ?a ch? ?o đư?c s? d?ng b?i quá tr?nh Store.exe. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a đ?i b? máy cơ s? d? li?u kích thư?c b? nh? cache, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  266768Làm th? nào đ? thay đ?i kích thư?c b? nh? cache t?i đa b? máy cơ s? d? li?u lưu tr? trong Exchange 2000 Server
  Lưu ? Đ?m b?o r?ng giá tr? b?n ch? đ?nh cho các thu?c tính msExchESEParamCacheSizeMax k?t thúc vào m?t ranh gi?i 32 MB (có ngh?a là, trên b?i s? c?a 32 MB).
 6. Gi?m s? lư?ng t?i đa c?a ESE m? b?ng.

  C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Thư mục Họat động, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Thư mục Họat động đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

  Các công c? lưu tr? đư?c s? d?ng b?i Exchange 2000 lưu tr? d? li?u v? m?c tin thư thoại không hi?n đang truy c?p. Trong m?t s? trư?ng h?p, đi?u này có th? góp ph?n vào phân m?nh b? nh? ?o. M?t cách đ? gi?m thi?u đi?u này là đ? gi?m s? lư?ng m? b?ng mà đang đư?c trao đ?i cho phép t?i đa. Thi?t l?p m?c đ?nh trên các máy ch? chi?u 8 là 27600 b?ng cho m?i nhóm lưu tr?. N?u b?n th?p hơn giá tr? này, b?n có th? làm gi?m các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o. Tuy nhiên, n?u b?n th?p hơn giá tr? này, b?n c?ng có th? gây ra t?nh hu?ng mà ho?t đ?ng kinh doanh có th? th?t b?i v? các quá nhi?u m? b?ng, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i-1311
  JET_errTooManyOpenTables
  Quan tr?ng S?a đ?i thi?t đ?t này ch? khi b?n nên làm như v?y b?ng m?t b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m h? tr? chuyên nghi?p.

  Exchange 2003 s? d?ng m?t phương pháp khác nhau đ? nh? cache d? li?u v? m?c tin thư thoại không hi?n đang truy c?p. V? v?y, nó không ph?i d? ki?n r?ng vi?c gi?m s? lư?ng t?i đa c?a m? b?ng là c?n thi?t ho?c là có hi?u qu? và gi?m các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o.

  Đ? gi?m t?i đa s? các m? b?ng mà đư?c duy tr? b?i ESE, thi?t l?p các thu?c tính msExchESEParamMaxOpenTables trên m?i đ?i tư?ng nhóm lưu tr? đ? 27600. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u ch?nh s?a ADSI.

   Lưu ? ADSI ch?nh s?a đư?c bao g?m v?i các công c? h? tr? Windows 2000. Đ? cài đ?t chuyên bi?t công c? h? tr? Windows 2000, b?m chu?t ph?i vào các Suptools.MSI t?p tin trong m?c tin thư thoại Support\Tools Windows 2000 CD-ROM, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
  2. M? r?ng C?u h?nh Container [ServerName.DomainName.com], m? r?ng CN = Configuration, DC =DomainNameDC =com, m? r?ng CN = b?n ghi d?ch v?, m? r?ng CN = Microsoft Exchange, m? r?ng CN =OrganizationName, m? r?ng CN = các nhóm hành chính, m? r?ng CN =Hành chính nhóm (nơi Hành chính nhóm là nhóm hành chính có ch?a các nhóm lưu tr? mà b?n mu?n s?a đ?i), m? r?ng CN = máy ch?, m? r?ng CN =ServerName, và sau đó m? r?ng CN = InformationStore.
  3. B?m chu?t ph?i CN =nhóm lưu trữ (nơi nhóm lưu trữ là nhóm lưu tr? mà b?n mu?n s?a đ?i), sau đó b?m Thu?c tính.
  4. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào C? hai.
  5. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào msExchESEParamMaxOpenTables.
  6. Trong các Ch?nh s?a các thu?c tính h?p, lo?i 27600, sau đó b?m Thi?t l?p.
  7. Nh?p vào Áp d?ng, b?m Ok, và sau đó b? ADSI ch?nh s?a.

THÔNG TIN THÊM

b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft công tr?nh trên nhi?u trư?ng h?p liên quan đ?n s? ki?n c?nh báo 9582 và l?i. H?u h?t th?i gian, nó là không m?t v?n đ? v?i Exchange phân m?nh b? nh?. Thông thư?ng, v?n đ? do ph?n m?m c?a bên th? ba r? b? nh?.

V?n đ? thư?ng g?p nh?t là do ph?n m?m c?a bên th? ba m? hàng ngàn các đ?i tư?ng. Các đ?i tư?ng có th? là thư (OMSG), c?p (OFOLD) ho?c xem (VMSG). Các đ?i tư?ng có th? đư?c m? b?ng ph?n m?m di?t virus, ph?n m?m bên th? ba không dây k?t n?i, Outlook add-in ho?c ph?n m?m khác. Các đ?i tư?ng m? tiêu th? b? nh?. S? lư?ng b? nh? đư?c tiêu th? ph? thu?c vào lo?i đ?i tư?ng, kích thư?c c?a các bi?n thành viên, và nhi?u y?u t? khác. Ngư?i ta thư?ng cho faulting ?ng d?ng m? hàng ngàn các đ?i tư?ng và tư?c đi tr?nh trao đ?i lưu tr? c?a b? nh? đó là c?n thi?t đ? ho?t đ?ng t?t.

theo m?c đ?nh trong Exchange 2000, không có không có gi?i h?n s? lư?ng các đ?i tư?ng OMSG. Đ?i l?i năm 2003, không có m?t gi?i h?n 250 OMSG đ?i tư?ng trong phiên làm vi?c MAPI. Gi?i h?n này đư?c đi?u ch?nh. Cách d? nh?t đ? ki?m tra thi?t đ?t này là đ? xem tin thư thoại m?, m? t?p tin đính kèm và m? c?p các giá tr? trong Bộ quản lý Hệ thống Exchange. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t ph?i vào các Logons m?c tin thư thoại theo đ?i tư?ng c?a hàng h?p thư cho máy ch? đó ghi nh?t k? s? ki?n 9582, đi?m đ?n Xem, sau đó b?m Thêm/lo?i b? c?t.
 2. Thêm các M? thư, M? t?p tin đính kèm, và M? c?p c?t vào danh sách Hi?n th? c?t.
B?n ph?i ki?m tra thi?t đ?t này cho m?i c?a hàng h?p thư trên máy ch?, n?u có. Sau khi b?n ch?n các c?t b? sung, b?n nên s?p x?p các c?t s? m? thư, s? m? m?c tin thư thoại, và sau đó m? ph?n đính kèm. B?t k? ngư?i dùng có hàng trăm ho?c th?m chí hàng ngàn m? thư, m?c tin thư thoại ho?c t?p tin đính kèm cho th?y m?t v?n đ? ti?m năng.Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? h?n ch? s? lư?ng các đ?i tư?ng OMSG trong Exchange Server 2003 trong Exchange 2000 Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830829Exchange Server 2003 máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng sau khi m?t khách hàng MAPI s? m? ra nhi?u hơn giá tr? m?c đ?nh c?a m?t s? các đ?i tư?ng h? ph?c v?

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? hi?u su?t đ? trao đ?i 2000, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815372 Làm th? nào đ? t?i ưu hóa S? d?ng B? nh? trong Exchange Server 2003
317411 Làm th? nào đ? thu th?p d? li?u đ? g? r?i các v?n đ? trao đ?i b? nh? ?o
296073 Giám sát cho phân m?nh b? nh? Exchange 2000
279615 Thi?u b? nh? ?o hi?n có ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t máy ch?
266768 Làm th? nào đ? thay đ?i kích thư?c b? nh? cache t?i đa b? máy cơ s? d? li?u lưu tr? trong Exchange 2000 Server
286350 Làm th? nào đ? s? d?ng ADPlus đ? kh?c ph?c s? c? "treo" và "tai n?n"
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n đ?i /GB 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291988M?t mô t? v? các 4 GB RAM ch?nh tính năng và thông s? v?t l? đ?a ch? m? r?ng
266096 Exchange 2000 đ?i h?i 3 GB chuy?n v?i nhi?u hơn 1 GB RAM v?t l?
313707 M?t máy ch? Exchange 2000 v?i các "/ 3 GB" chuy?n đ?i trong các t?p tin Boot.ini có th? m?t k?t n?i m?ng dư?i m?t thư thoại tin t?c th?i t?i n?ng
328882 S? d?ng B? nh? Exchange và chuy?n đ?i 3 GB
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o c? th?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
272537Thông báo b? nh? ?o đư?c tính không chính xác
306860 Traïng thaùi boä nhôù không chính xác khi giám sát t?nh tr?ng cho s?n b? nh? ?o
313084 Traïng thaùi boä nhôù là không chính xác khi b?n theo d?i t?nh tr?ng cho s?n b? nh? ?o
319682 Lưu tr? thông tin trao đ?i 2000 báo cáo m?t s? ki?n ID 327 thông báo c?nh báo và b? nh? ?o có th? đư?c phân m?nh
324118 b? máy cơ s? d? li?u m? r?ng lưu tr? công c? góp ph?n vào phân m?nh b? nh? ?o
810985 Phân m?nh b? nh? ?o x?y ra khi b?n không trên m?t máy ch? ?o Exchange 2000
325467 T? ch?c s? ki?n ID 9582 x?y ra ngay l?p t?c sau khi c?m chuy?n đ?i d? ph?ng
315771 Kho thông tin t?t máy trên m?t c?m v? c?a vi?c ki?m tra IsAlive
311901 Nh?ng ?nh hư?ng c?a 4GT đi?u ch?nh vào h? th?ng trang b?ng m?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 325044 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB325044 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325044

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com