ASP.NET trang tri?n l?m hành vi b?t ng? v? phía máy ch? m? không x? l?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325093 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Các tri?u ch?ng đư?c trưng bày t?i th?i gian ch?y

Khi b?n xem m?t trang .aspx trong m?t Microsoft ASP.NET Web ?ng d?ng, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • M?t trang tr?ng có th? xu?t hi?n trong tr?nh duy?t.
 • B?n có th? nh?n đư?c m?t ch? d?n đ? t?i v? .aspx Trang.
Các hành vi tiêu bi?u là phía máy ch? m? cho .aspx Trang đư?c x? l?, và sau đó các m? không đư?c g?i đ?n tr?nh duy?t Web trong nguyên c?a nó h?nh th?c.

Các tri?u ch?ng đư?c trưng bày khi b?n s? d?ng Visual Studio.NET đ? g? l?i ASP.NET

Khi b?n g? l?i m?t ASP.NET ?ng d?ng trong Microsoft Visual Studio .NET, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong IDE:
L?i trong khi đang c? g?ng ch?y d? án: không th? kh?i đ?ng g? l?i trên máy ch? Web. H? ph?c v? không h? tr? g? l?i c?a ASP.NET ho?c ATL máy ch? ?ng d?ng. Ch?y thi?t l?p cài đ?t Visual Studio.H? ph?c v? m?ng các thành ph?n. N?u thi?t l?p đ? đư?c đi?u hành, h?y xác nh?n r?ng m?t URL h?p l? đ? đư?c ch? r?.

B?n c?ng có th? mu?n tham kh?o ASP.NET và ATL Server g? l?i ch? đ? trong tài li?u tr?c tuy?n. B?n có mu?n vô hi?u hóa nh?ng n? l?c trong tương lai g? l?i ASP.NET trang cho d? án này?

NGUYÊN NHÂN

Sau khi b?n cài đ?t c?a Microsoft.NET Framework ph?n m?m B? phát tri?n (SDK) ho?c Microsoft Visual Studio.NET, Microsoft Internet Thông tin ánh x? Services (IIS) đư?c t?o ra đ? liên k?t tên t?p m?i ph?n m? r?ng và thi?t đ?t m?i cho ASP.NET.

Thi?t đ?t m?i không có trong đ?t n?u m?t trong các câu sau đây áp d?ng cho t?nh h?nh c?a b?n:
 • IIS không đư?c cài đ?t khi b?n ch?y các.NET Framework SDK ho?c Visual Studio.NET thi?t l?p.
 • B?n lo?i b? và sau đó cài đ?t l?i IIS sau khi b?n ch?y các.NET Thi?t l?p khuôn kh? SDK ho?c các ph?ng thu tr?c quan.NET thi?t l?p.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s?a ch?a ánh x? IIS đ? cho các t?p tin tên ph?n m? r?ng cho ASP.NET có liên quan đ?n đúng cách. Có hai cách đ? S?a ch?a IIS ánh x? cho ASP.NET.

Đ? s?a ch?a IIS ánh x? cho ASP.NET, ch?y Aspnet_regiis.exe utlity. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
  "\WindowsFolder\Microsoft.NET\Framework\VersionNumber> \aspnet_regiis.exe "-i
  Chú ý Thay th?WindowsFolder v?i tên thư m?c mà h? đi?u hành là cài đ?t. Thay th? VersionNumber v?i các.NET Framework phiên b?n đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Đ? s?a ch?a IIS ánh x? cho ASP.NET, b?n ph?i đăng k? Aspnet_isapi.dll. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i regsvr32 WindowsFolder\Microsoft.NET\Framework\VersionNumber\aspnet_isapi.dll, và sau đó Nh?p vào Ok. Regsvr32 tr? v? các k?t qu? c?a vi?c đăng k?.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Các bước mô phỏng hành vi.

Làm theo các bư?c sau đ? xác minh hay không b?n xem các v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Th? nghi?m này s? ki?m tra cho các tri?u ch?ng đi?n h?nh đư?c liên quan đ?n v?n đ?. N?u b?n đ? quen thu?c v?i cách ?ng d?ng II ánh x? làm vi?c, b?n c?ng có th? làm theo các bư?c trong các "làm th? nào đ? xác minh c?a b?n II ?ng d?ng ánh x?"ph?n c?a bài vi?t này đ? ki?m ch?ng c?u h?nh c?a máy ch? Web c?a b?n.
 1. Đ? t?o m?t ASP.NET ?ng d?ng Web, s? d?ng Visual Studio .NET. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio.NET.
  2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Dự án.
  3. Trong các D? án m?i h?p tho?i h?p, b?m vào m?t trong hai Visual C# các d? án ho?c Visual Basic d? án dư?i Các lo?i d? án, sau đó b?m ASP.NET Web ?ng d?ng dư?i Khuôn mẫu.
  4. Trong các V? trí h?p, thay th? các WebApplication# tên m?c đ?nh v?i MyWebApp. N?u b?n s? d?ng các đ?a phương máy ch?, b?n có th? đ? l?i như tên máy ch? http://localhost. Các k?t qu? V? trí h?p s? xu?t hi?n như sau:
   http://localhost/MyWebApp
 2. Trong gi?i pháp Explorer b?m chu?t ph?i vào nút d? án, đi?m đ?nThêm, sau đó b?m Thêm m?u Web. Tên bi?u m?u Web MappingsTest.aspx, và sau đó b?m M?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào trang .aspx trong tr?nh so?n th?o, và sau đó nh?p vào Xem m?. Thêm m? sau đây đ? các Page_Load x? l? s? ki?n:

  Visual C#.NET
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
  	Response.Write("This code was executed");
  }
  						
  Visual Basic.NET
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Response.Write("This code was executed")
  End Sub
  					
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu t?t c? Lưu bi?u m?u Web và khác liên quan đ?n d? án t?p tin.
 5. Trên các Xây d?ng Menu trong Visual Studio.NET IDE, b?m Xây d?ng gi?i pháp.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào trang .aspx, và sau đó nh?p vào Xem trong tr?nh duy?t.
 7. N?u các ánh x? là chính xác, các "m? này b? x? t?" tin nh?n xu?t hi?n trong tr?nh duy?t. N?u các ánh x? không chính xác, m?t trong nh?ng sau hành vi x?y ra:
  • M?t trang tr?ng s? xu?t hi?n trong tr?nh duy?t.
  • B?n nh?n đư?c m?t d?u nh?c đ? t?i v? .aspx Trang.
  Hành vi này x?y ra v? phía máy ch? m? không x? l? ho?c th?c hi?n theo cách mong đ?i. Trong c? hai trư?ng h?p b?n nh?n đư?c các m? ngu?n chưa qua ch? bi?n. Đ?i v?i k?ch b?n trang tr?ng, n?u b?n b?m chu?t ph?i vào các Trang trong tr?nh duy?t và sau đó nh?p vào Xem m? ngu?n, b?n nh?n th?y r?ng m? phía máy ch? s? xu?t hi?n t?i c?a nó chưa qua ch? bi?n h?nh th?c. Ví d?, trong m?t Visual C# ASP.NET Web Form, các @ Trang ch? th? xu?t hi?n tương t? như sau:
  <%@ Page language="c#" Codebehind="MappingsTest.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="MyWebApp.MappingsTest" %>
  					

Làm th? nào đ? xác minh c?a b?n ánh x? ?ng d?ng II

Đ? xác minh r?ng ánh x? ?ng d?ng là chính xác, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? d?ch v? Internet.
 2. M? r?ng nút tương ?ng v?i máy ch? lưu tr? đ?a phương (máy tính tên), và sau đó m? r?ng các Trang Web m?c đ?nh nút.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c ?ng d?ng Web c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các Thư mục tab, dư?i Thi?t đ?t ?ng d?ng, b?m Cấu hình.
 5. B?m vào các Ánh x? App tab.
 6. Trên các Ánh x? App tab, dư?i ?ng d?ng ánh x?, ki?m tra xem li?u ph?n m? r?ng .aspx là ánh x? t?i sau đây DLL:
  C: \WindowsFolder\Microsoft.Net\Framework\VersionNumber\aspnet_isapi.dll
  Chú ý Thay th? WindowsFolder v?i tên thư m?c mà h? đi?u hành là cài đ?t. Thay th? VersionNumber v?i các.NET Framework phiên b?n đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
 7. N?u b?n không th? t?m th?y m?c nh?p l?p b?n đ? c?a ?ng d?ng, h?y làm theo các bư?c trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này.

THAM KH?O

Ngh? quy?t đ? s?a ch?a IIS ánh x? cho ASP.NET là b?t ngu?n t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft Q306005. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
306005Làm th? nào đ? s?a ch?a IIS l?p b?n đ? sau khi b?n g? b? và cài đ?t l?i IIS
Bài vi?t sau đây cung c?p sâu hơn thông tin v? các k?ch b?n g? l?i đư?c mô t? trư?c đó trong văn b?n này:
318465 Không th? g? l?i ASP.NET Web ?ng d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 325093 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbconfig kbdebug kbprb kbsetup kbwebforms kbmt KB325093 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325093

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com