Giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet "Đích không t?i đư?c" (Code = 0x0D) các gói d? li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325122 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n phân tích m?t d?u v?t m?ng, b?n có th? th?y các gói d? li?u "không đ?n đi?m đ?n đư?c" giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) lo?i 3 v?i m?t giá tr? m? s? th?p l?c phân 0X0D ho?c 13 th?p phân:
IP: Source Address = <dotted-IP-address-of-router>
ICMP: Destination Unreachable: <dotted-IP-address-of-target-host>
  ICMP: Packet Type = Destination Unreachable
  ICMP: Unreachable Code = 0x0D
					
Giá tr? m? ICMP đích không t?i đư?c gói là 0x0D. H? th?p l?c phân m? 0X0D (m? 13 th?p phân) d?ch đ? "Giao ti?p v? m?t hành chính c?m" t? yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 1812:
  13 = Communication Administratively Prohibited - generated if a
    router cannot forward a packet due to administrative filtering;
					
Đi?u này đư?c t?o ra n?u m?t b? đ?nh tuy?n không th? chuy?n ti?p m?t gói d? li?u v? c?a b? l?c hành chính. Đây là giá tr? m? cho m?t t? ch?i hành chính, ch? ra r?ng m?t router l?c m?t c?ng và không cho phép lưu lư?ng truy c?p đ? vư?t qua. Gói d? li?u thư?ng đư?c th?y khi lưu lư?ng truy c?p t? ch?i không đi qua m?t router ho?c tư?ng l?a.

Ví d?, n?u m?t b?c tư?ng l?a ho?c b? đ?nh tuy?n không cho phép Transmission Control Protocol (TCP) c?ng 139, b?n có th? nh?n các thông báo l?i sau đây:
L?i 121: Semaphore th?i gian ch? kho?ng th?i gian đ? h?t h?n (ERROR_SEM_TIMEOUT).
- và -
L?i 1231: M?ng t? xa không th? truy c?p b?i giao thông v?n t?i (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
Ngoài ra, b?i v? quá tr?nh ngư?i dùng có th? b? qua gói ICMP, redirector và TCP có th? th? nhi?u l?n trư?c khi h? nh?n đư?c các lo?i thông báo l?i.

N?u tư?ng l?a ho?c b? đ?nh tuy?n là ch?n TCP ho?c ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) c?ng 53, l?i ch? ra l? do cho s? th?t b?i h? th?ng tên mi?n (DNS) truy v?n.

Gói ICMP đư?c g?i như m?t ph?n ?ng v?i m?t truy v?n tên DNS b?ng cách s? d?ng TCP/UDP c?ng 53. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?n có th? s? d?ng các tracert l?nh máy ch? đích. Ki?m tra đ?a ch? ngu?n cho gói ICMP đ? xác đ?nh các router là g?i các gói. Trong ngăn chi ti?t c?a m?ng lư?i giám sát, b?n có th? nh?n th?y ph?n đ?u giao th?c Internet (IP), mà s? hi?n th? thông tin v? đ?a ch? IP c?a b? đ?nh tuy?n ho?c nút t? nơi đ?n gói. Liên h? v?i b? đ?nh tuy?n ho?c ngư?i qu?n tr? tư?ng l?a đ? m? c?ng l?c.

THÔNG TIN THÊM

Internet ki?m soát tin nh?n Protocol (ICMP) đích không t?i đư?c m? các giá tr?

Khi m?t gói d? li?u đư?c g?i, m?t tin nh?n đích không t?i đư?c ICMP ki?u 3 đư?c t?o ra. Lo?i 3 ICMP các gói d? li?u có th? có giá tr? m? 0 to 15.

Giá tr? sau m? ICMP ki?u 3 đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 1812:
Hexadecimal Decimal Description
---------------------------------------------------------------------------
0x00     0    Network Unreachable - generated by a router if a forwarding path
           (route) to the destination network is not available;

0x01     1    Host Unreachable - generated by a router if a forwarding path
           (route) to the destination host on a directly connected network
           is not available (does not respond to ARP);

0x02     2    Protocol Unreachable - generated if the transport protocol
           designated in a datagram is not supported in the transport layer
           of the final destination;

0x03     3    Port Unreachable - generated if the designated transport protocol
           (e.g., UDP) is unable to demultiplex the datagram in the
           transport layer of the final destination but has no protocol
           mechanism to inform the sender;

0x04     4    Fragmentation Needed and DF Set - generated if a router needs to
           fragment a datagram but cannot since the DF flag is set;

0x05     5    Source Route Failed - generated if a router cannot forward a
           packet to the next hop in a source route option;

0x06     6    Destination Network Unknown - This code SHOULD NOT be generated
           since it would imply on the part of the router that the
           destination network does not exist (net unreachable code 0
           SHOULD be used in place of code 6);

0x07     7    Destination Host Unknown - generated only when a router can
           determine (from link layer advice) that the destination host
           does not exist;

0x0B     11    Network Unreachable For Type Of Service - generated by a router
           if a forwarding path (route) to the destination network with the
           requested or default TOS is not available;

0x0C     12    Host Unreachable For Type Of Service - generated if a router
           cannot forward a packet because its route(s) to the destination
           do not match either the TOS requested in the datagram or the
           default TOS (0).

0x0D     13    Communication Administratively Prohibited - generated if a
           router cannot forward a packet due to administrative filtering;

0x0E     14    Host Precedence Violation. Sent by the first hop router to a
           host to indicate that a requested precedence is not permitted
           for the particular combination of source/destination host or
           network, upper layer protocol, and source/destination port;

0x0F     15    Precedence cutoff in effect. The network operators have imposed
           a minimum level of precedence required for operation, the
           datagram was sent with a precedence below this level;
					
Router có th? có m?t tùy ch?n c?u h?nh mà nguyên nhân m? 13 thư ("giao ti?p v? m?t hành chính c?m") không ph?i là đ? đư?c t?o ra. Khi tùy ch?n này đư?c kích ho?t, không có thông báo l?i ICMP đư?c g?i đ? đáp ?ng v?i m?t gói tin b? b? v? chuy?n ti?p c?a nó v? m?t hành chính đ?u b? c?m.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem yêu c?u ? ki?n 1812: yêu c?u đ?i v?i IP Phiên b?n 4 router, ho?c xem các cu?n sách sau đây:
Wright, Gary R., và W. Richard Stevens. TCP/IP Illustrated, Volume 2: Vi?c th?c hi?n. Addison-Wesley Professional, 1995, ISBN 0-201-63354-X.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
170292 Internet ki?m soát tin nh?n Protocol (ICMP) khái ni?m cơ b?n
179442 Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho tên mi?n và tín thác
159211 Ch?n đoán và đi?u tr? các h? đen router

Thu?c tính

ID c?a bài: 325122 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB325122 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325122

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com