K??das zi?ojums "Stop k??das kodu 0x0000008E" sastopams Wdmaud.sys

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 325154 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

K??das zi?ojums "STOP 0x0000008E" var rasties Wdmaud.sys.

IEMESLS

Daudzi komponenti ir iepriek? piesakoties vai atk??do?anas funkcijas, kuras tiek izmantotas tikai izstr?d?t?jiem. ?aj? konkr?taj? situ?cij?, re?istr??anas vai atk??do?anas funkciju, kas izraisa "STOP 0x0000008E" k??du labot zi?ojumu.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Windows XP. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Inform?ciju par failu

?? labojuma versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version   Size   File name  Platform
  --------------------------------------------------------------
  02-Jul-2002 18:47 5.1.2600.48  77,312 Wdmaud.sys I386
  02-Jul-2002 18:47 5.1.2600.48 293,888 Wdmaud.sys IA64 
				

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots ar Windows XP 1. servisa pakotne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 325154 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 23. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbbug kbfix kbmm kbwinxpsp1fix kbmt KB325154 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 325154

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com