Các v?n đ? sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Internet Explorer ho?c Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325192 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? m?t s? v?n đ? đ? bi?t có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t b?t k? m?t trong các m?c sau đây:
316059 MS02-005: Ngày 11 tháng 2 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
319182 MS02-015: Ngày 28 tháng 3 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
321232 MS02-023: 15 tháng 5 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
323759 MS02-047: 22 tháng 8 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
328970 MS02-066: Tháng 11, năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
324929 MS02-068: Tháng 12, 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
810847 MS03-004: Tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
813489 MS03-015: Tháng 4, 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
818529 MS03-020: Tháng 6, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
330994 MS03-014: Tháng 4, 2003, tích l?y patch cho Outlook Express
822925 MS03-032: Tháng Tám, 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
828750 MS03-040: Tháng 10, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
824145 MS03-048: Tháng 11 năm 2003 C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer
832894 MS04-004: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer
Windows 2000 Service Pack 4 (bao g?m Internet Explorer 5,01 Service Pack 4)
Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)
Windows 2000 Service Pack 3 (bao g?m Internet Explorer 5,01 Service Pack 3)
Windows XP Service Pack 1 (bao g?m Internet Explorer 6 Service Pack 1)

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? sau đây có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t b?t k? m?t trong các b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê trong "Gi?i thi?u" ph?n:
 • URL cú không c?n đư?c h? tr? trong Internet Explorer ho?c trong Windows Explorer sau khi b?n cài đ?t các MS04-004 C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer (832894):
  http(s)://<username>:<password>@<server>/<resource>.<ext></ext></resource></server></password></username>
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  834489Internet Explorer không h? tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u trong đ?a ch? trang Web (HTTP ho?c HTTPS URL)
 • Khi b?n g?i tên ngư?i dùng và m?t kh?u đ? aWeb trang web đư?c b?o v? b?i Secure Sockets Layer (SSL) b?ng cách s? d?ng m?t h?nh th?c trên m?t trang HTTPS Web c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t trang Web HTTP 500 (Internal server l?i). V?n đ? này x?y ra sau khi b?n cài đ?t C?p Nh?t MS04-004security (832894). Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  831167B?n không th? đăng nh?p vào m?t trang Web ho?c hoàn thành m?t giao d?ch Internet, ho?c b?n nh?n đư?c m?t trang Web HTTP 500 (Internal Server Error)
 • N?u b?n đ? cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 329802, các tri?u ch?ng đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 329802 và 813951 có th? x?y ra m?t l?n n?a sau khi b?n cài đ?t MS03-004 tháng hai, năm 2003, Cumulative C?p Nh?t cho Internet Explorer (810847) . Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, cài đ?t các 813951 C?p Nh?t quan tr?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  813951B?n không th? truy c?p vào tài kho?n e-mail MSN ho?c xác th?c v?i m?t trang Web trong chương tr?nh khác nhau
 • Khi b?n m? m?t t?p tin tr? giúp s? d?ng ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML), b?n có th? g?p m?t s? v?n đ? sau đây v?i các liên k?t mà làm vi?c trư?c đó:
  • M?t s? liên k?t không xu?t hi?n.
  • M?t s? liên k?t xu?t hi?n dư?i d?ng m?t h?p nh? v?i m?t d?u ch?m ? trung tâm.
  • M?t s? liên k?t không th? đ?nh v? ch? đi?m tr? giúp.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  811630Tr? giúp HTML C?p Nh?t đ? h?n ch? ch?c năng khi nó đư?c g?i v?i phương pháp () window.showHelp
 • Khi b?n m? m?t trang Web trong Internet Explorer mà các cu?c g?i cácShowModalDialog ho?c ShowModelessDialog k?ch b?n phương pháp b?ng cách s? d?ng cácdocument.domain b?t đ?ng s?n, các trang Web có th? không làm vi?c đúng ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i script. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? ho?c n?i dung nhà phát tri?n cho các Trang web đ? gi?i quy?t v?n đ? này.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có hi?u qu? t?t khung trong thư đi?n t? HTML, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  814458C?a s? h?p tho?i HTML không ho?t đ?ng đúng ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i script
  Hành vi m?i này là do thi?t k?. Hành vi này làm cho nó không th? cho m?t HTML thư đi?n t? đ? m? m?t c?a s? m?i s? t? đ?ng ho?c đ? b?t đ?u t?i xu?ng m?t t?p chương tr?nh.

  Chú ý B?i thi?t k?, Internet Explorer h? tr? khung h?nh. V? v?y, văn b?n đó bao g?m trong th? NOFRAMES, nguyên t?, ho?c đ?i tư?ng c?a m?t tài li?u HTML không xu?t hi?n n?u khung b? t?t trong vùng site b? h?n ch?. Đi?u này có th? gây ra m?t trang Web frameset trong vùng site b? h?n ch? đ? xu?t hi?n như m?t tr?ng Trang.
 • B?n có th? không th? m? m?t s? ki?u t?p tin trên Internet Explorer như Rich Text Format(.rtf), Microsoft Excel ph?y value(.csv), WinZIP(.zip) ho?c Tagged Thông tin t?p tin đ?nh d?ng t?p tin (.tiff)... Internet Explorer có th? nh?c b?n v?i m?t Tải xuống Tệp h?p tho?i, và các M? nút (Internet Explorer 6) ho?c các Ch?y chương tr?nh này t? v? trí hi?n t?i c?a nó tùy ch?n (Internet Explorer 5.x) có th? không s?n dùng. Hành vi này x?y ra n?u lo?i n?i dung đư?c xác đ?nh trong headerthat đư?c tr? v? t? h? ph?c v? không kh?p v?i tên t?p tin đư?c ch? đ?nh trong tiêu đ? Content-Disposition. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Internet Explorer 6 Service Pack 1.Đ? có thêm thông tin m? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  318761M? nút trong h?p tho?i vô hi?u hoá khi b?n duy?t ho?c chuy?n hư?ng đ?n t?p .rtf ho?c .csv
 • Cookie trên các trang ASP b? t?c n?u máy ch? tên ch?a k? t? không đư?c h? tr? b?i tên mi?n H? th?ng (DNS). Ví d?, b?n không th? s? d?ng k? t? g?ch dư?i (_) trong các tên máy ch?. Hành vi này là do thi?t k?.
 • Phông ch? trong c?a s? fFind và trong c?a s? oOrganize trong Outlook 2000 và Outlook 2002 thay đ?i Times New Roman, và kích thư?c phông ch? tăng.
 • Microsoft FrontPage có th? không hi?n th? các trang Web m?t cách chính xác vào các Xem trư?c tab. Trang có th? xu?t hi?n m?t cách chính xác trong b?nh thư?ng xem và b?ng cách s? d?ng các Xem trư?c l?nh trong tr?nh duy?t. Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n s? d?ng phong cách t?ng Sheets (CSS) v?i ch? đ?. V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong Internet Explorer 6 SP1 và trong MSO2-047 ngày 22 tháng 8 năm 2002, cumulative update for Internet Explorer (323759) ho?c m?i hơn.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  323759MS02-047: 22 tháng 8 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
 • N?u b?n s? d?ng MultiLanguage menu và h?p tho?i gói cho Internet Explorer v?i m?t không ph?i ti?ng Anh mi?n đ?a phương, m?t s? đơn hay h?p tho?i h?p m?c trong Internet Explorer có th? hoàn nguyên ti?ng Anh. Ví d?, các b?n ghi trên l?i t?t Menu trong d?ng xem tài li?u trong Internet Explorer có th? hoàn nguyên ti?ng Anh.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  323916Đa ngôn ng? menu và h?p cho Internet Explorer không ho?t đ?ng v?i b?n vá MS02-023 tích l?y (ho?c MS02-015)
 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau n?u b?n b?m vào liên k?t anSSL trên m?t Microsoft Excel b?ng tính ho?c trong m?t Microsoft Tác ph?m tài li?u:
  Không th? t?m th?y máy ch? - trang không th? hi?n th?
  V?n đ? này đư?c c? đ?nh trong Internet Explorer 6 SP1, và MS02-047 22 tháng 8 năm 2002, cumulative update for Internet Explorer (323759) ho?c m?i hơn.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  323759MS02-047: 22 tháng 8 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i k?ch b?n ho?c b?n nh?n th?y m?t trang tr?ng khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t d?ch v? đ?u cu?i Windows d?a trên máy tính t? m?t trang Web Trang.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  328002B?n không th? k?t n?i v?i d?ch v? đ?u cu?i t? m?t trang Web
 • N?u b?n s? d?ng m?t bên th? ba ?y quy?n s?n ph?m có s? d?ng cơ b?n duy nh?t xác th?c, b?n có th? không c?n có th? k?t n?i v?i Internet sau khi b?n cài đ?t Service Pack 1 cho Windows XP ho?c Internet Explorer 6.Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  331906B?n không th? k?t n?i v?i Internet sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Microsoft
 • Khi b?n s? d?ng h? tr? t? xa trong Windows XP giúp và trung tâm h? tr? và m?i m?t ngư?i nào đó giúp b?n b, l?i m?i có th? không làm vi?c và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau n?u b?n s? d?ng Windows Messenger đ? liên h? v?i đ?ng khác:
  Microsoft Internet Explorer
  Không th? g?i l?i m?i. Xin vui l?ng th? l?i.
  V?n đ? này x?y ra sau khi b?n cài đ?t tháng hai MS03-004, 2003 cumulative update for Internet Explorer (810847) (). Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t tháng MS03-015, 2003 cumulative update for Internet Explorer (813489) hay m?t c?p nh?t sau đó tích l?y.

  Chú ý V?n đ? này không x?y ra n?u b?n s? d?ng Windows Messenger đ? nh?c b?n đ? đư?c h? tr? t? xa thay v? c?a Windows XP giúp và trung tâm h? tr?.
 • Sau khi b?n lo?i b? MS03-015 tháng tư, 2003 cumulative update for Internet Explorer (813489), và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, Windows Explorer có th? không t?i... V? v?y, b?n có th? có m?t máy tính đ? bàn tr?ng mà không hi?n th? b?t k? bi?u tư?ng ho?c taskbars sau khi b?n đăng nh?p. V?n đ? này x?y ra n?u b?n làm theo các bư?c sau:
  1. B?n cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 5,01 SP3 c?a Q813489.
  2. B?n nâng c?p lên Internet Explorer 6 SP1.
  3. B?n cài đ?t các phiên b?n Internet Explorer 6 SP1 c?a Q813489.
  4. B?n lo?i b? các phiên b?n Internet Explorer 6 SP1 c?a Q813489.
  Đ? tránh v?n đ? này, lo?i b? Q813489 trư?c khi b?n nâng c?p lên Internet Explorer 6 SP1. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?m CTRL + ALT + DEL, b?m Qu?n l? tác v?, và sau đó cài đ?t l?i cùng m?t phiên b?n c?a Internet Explorer mà b?n đang ch?y. Ho?c b?n có th? cài đ?t m?t phiên b?n sau c?a Internet Explorer t? m?t ngu?n cài đ?t đ?a phương.
 • Sau khi b?n cài đ?t tháng tư MS03-015, 2003 cumulative update for Internet Explorer (813489), b?n không th? tu? ch?nh trang "Outlook Today" trong Outlook 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  820575B?n không th? k?t n?i v?i Internet sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Microsoft
 • Sau khi b?n cài đ?t MS03-004 tháng hai, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer (Q810847.exe) trên máy tính đó ch?y Internet Explorer 6 Service Pack 1(SP1), Microsoft Outlook ho?c Microsoft Outlook Express có th? thoát kh?i b?t ng?. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n g? m?t thư đi?n t? ho?c b?n s? d?ng các SaoDán l?nh đ? dán văn b?n trong thư đi?n t?. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  816506Internet Explorer hay Outlook Express quits b?t ng? v?i m?t l?i trong Mshtml.dll
 • Máy tính c?a b?n có th? ch?m hơn sau khi b?n cài đ?t MS03-013 an ninh C?p Nh?t tr?n gói (811493) trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 1 (SP1), ho?c sau khi b?n nâng c?p m?t d?a trên Windows XP máy tính nơi an ninh MS03-013 C?p Nh?t (811493) đ? đư?c cài đ?t cho Windows XP SP1. V?n đ? này là nhi?u kh? năng x?y ra n?u b?n s? d?ng m?t s? tính năng c?a m?t s? các chương tr?nh bên th? ba, ví d? như các chương tr?nh ch?ng vi-rút. Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra n?u chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? quét t?t c? các t?p khi b?n m? chúng ho?c ch?y chúng. Quá tr?nh này đôi khi là namedreal-th?i gian quét. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  819634B?n có th? g?p các v?n đ? hi?u su?t sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t (MS03-013) 811493
 • Sau khi b?n cài đ?t MS03-014 tháng tư, năm 2003, cumulative update for Outlook Express (330994), Outlook Express s? d?ng thư m?c My Documents c?a b?n m?i khi b?n lưu t?p tin đính kèm e-mail ho?c t? m?t tin nh?n tin t?c. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n ph?i ch?n thư m?c thích h?p m?i khi b?n lưu t?p tin đính kèm. Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? ? MS03-014t ông tháng 4, 2003, cumulative update for Outlook Express (330994).
 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng lo?i b? m?t C?p Nh?t tích lu? cho Internet Explorer như trong các MS03-032 tháng 8 năm 2003 cumulative update for Internet Explorer (822925):
  Đ? có m?t l?i trong đang c? g?ng đ? g? b? cài đ?t các b?n vá.
  V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n có máy s? d?ng văn ph?ng m?t tr?n làng đư?c cài đ?t. Máy s? d?ng văn ph?ng m?t tr?n làng cho bi?t thêm thông tin vào giá tr? chu?i con đư?ng trong ky sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  2. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Nh?p chu?t ph?i vào các Đường dẫn chu?i giá tr?, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  4. Trong các Dữ liệu giá trịh?p, lo?i b? d?u ch?m ph?y (;) và b?t k? văn b?n xu?t hi?n sau "Internet Explorer."

   Ví d?, các Dữ liệu giá trịh?p nên ch?a văn b?n tương t? như văn b?n sau đây:
   C: Program Files Internet Explorer
   .
 • Sau khi b?n cài đ?t các MS03-032 August 2003 cumulative update for Internet Explorer (822925) ho?c MS03-040 tháng mư?i, 2003 cumulative update for Internet Explorer (828750), b?n có th? nh?n di?n "HTTP 404 - Không t?m th?y t?p" thông báo l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vào các trang Web đư?c m? b?i ch?c năng JavaScript trong khung ho?c trong windows.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  827667HTTP 404 - Không t?m th?y t?p"thông báo l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vào các trang Web đư?c m? b?i ch?c năng JavaScript trong khung ho?c trong Windows
 • Sau khi b?n áp d?ng MS04-004, thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr? cho các trang web sau khi logons thành công ban đ?u. Ti?p theo logons không c?n nh?c ?y nhi?m như h? đ? làm trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t. Thay vào đó, logons nh?c ch?ng ch? khi ngư?i dùng đăng nh?p ho?c phiên làm vi?c c?a ngư?i dùng đư?c đ?t l?i. Hành vi này nên ch? ?nh hư?ng đ?n môi trư?ng ch? đ? kiosk v? ngư?i s? d?ng trong các môi trư?ng kiosk không đăng nh?p vào, và ?y nhi?m đăng nh?p trư?c đó đư?c lưu tr? cho đ?n khi phiên h?p đư?c đ?t l?i.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? Windows 2000 service pack, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Đ? có thêm thông tin v? Windows XP service pack, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Đ? có thêm thông tin v? Internet Explorer 6 service pack, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t trong Internet Explorer 6

Thu?c tính

ID c?a bài: 325192 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB325192 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325192

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com