วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netdom.exe เพื่อเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325354 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ยูทิลิตี Netdom.exe (รวมอยู่ใน Windows Server 2003 เครื่องสนับสนุนมือ) เพื่อที่เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน Microsoft Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 ขั้นตอนนี้สามารถทำได้ภายใน หรือแบบระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนชื่อ นอกจากนี้ กระบวนการไม่จำเป็นต้องให้คุณสามารถตั้งค่าใหม่ หรือคอมพิวเตอร์ที่สร้างใหม่อีกครั้งด้วยตนเองบัญชีในโดเมน

Netdom.exe ในยูทิลิตี้สามารถเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมน Windows Server 2003 ได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องระบุบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลท้องถิ่นและวัตถุของบัญชีคอมพิวเตอร์ใน Active Directory

หมายเหตุ:: การเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน โดยใช้การnetdomคำสั่ง ต้องตั้งค่าระดับโดเมนการทำงานกับ Windows Server 2003 อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโดเมน วัตถุคอมพิวเตอร์ในโดเมนยังถูกเปลี่ยนชื่อ บริการบางอย่าง เช่นใบรับรอง อาศัยชื่อเครื่องแบบถาวร ถ้ามีการให้บริการใด ๆ ของชนิดนี้กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์มีลักษณะพิเศษ adverse เนื่องจากนี้ ไม่ใช้คำสั่งนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน ใช้แบบnetdomcomputernameคำสั่งแทน หรือ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไฟล์วิธีใช้สำหรับการค้นหาnetdomแล้ว ดู "การเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน: Active Directory " หัวข้อนั้น

วิธีการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์

 1. การติดตั้ง Windows Server 2003 เครื่องสนับสนุนมือจากโฟลเดอร์ Support\Tools บน Windows Server 2003 ซีดีรอม (การทำเช่นนี้ คลิกขวาแฟ้ม Suptools.msi ในโฟลเดอร์ Support\Tools และจากนั้น คลิกติดตั้ง.)
 2. ที่พร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้หมายเหตุ:: บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ได้ถูกห่อไปยังหลายบรรทัดเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น ป้อนคำสั่งเป็นบรรทัดเดียว
  netdom renamecomputercomputername/newname:new_computername
  /userd:โดเมน\username/passwordd:password | * /usero:username
  /passwordo:password | * / บังคับ /reboot:เวลาเป็นวินาที
  ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของบรรทัดคำสั่งนี้:

  • computername: แบบชื่อปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ต้องถูกเปลี่ยนชื่อ

  • New_computername: ชื่อที่จะมีการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์จะ ป้ายชื่อโฮสต์ของระบบชื่อโดเมน (DNS) และชื่อ NetBIOS ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ ถ้าชื่อใหม่มีความยาว 15 อักขระที่ไม่ใช่ ชื่อ NetBIOS จะได้รับมาจากอักขระก่อน 15

  • /userd:โดเมน\username: บัญชีผู้ใช้ที่จะใช้สำหรับโดเมนปลายทาง บัญชีนี้ถูกใช้เพื่อทำให้การเชื่อมต่อกับโดเมนที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์นี้จำเป็นต้องมี และถ้ามีระบุโดเมนไม่มี สันนิษฐานโดเมนของคอมพิวเตอร์

  • /usero:username: บัญชีผู้ใช้ที่จะใช้สำหรับโดเมนต้นทางที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลท้องถิ่น (ซึ่งจะเป็นบัญชีเดียวกันที่ระบุสำหรับ /userd:) บัญชีนี้ถูกใช้เพื่อทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อที่ถูกเปลี่ยนชื่อ ถ้ามีเว้น มีใช้บัญชีผู้ใช้สู่ระบบในปัจจุบัน โดเมนของผู้ใช้ที่สามารถระบุเป็น " / uo:domain\user " ได้ ถ้ามีเว้นโดเมน คือสันนิษฐานบัญชีภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

  • /passwordd:รหัสผ่าน:: ที่รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ โดย /userd

  • /passwordo:รหัสผ่าน:: ที่รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ โดย /usero

   เครื่องหมายดอกสัญลักษณ์ (*): มีค่าที่สามารถเชื่อมโยงกับ /passwordd หรือ /passwordo และซึ่งบ่งชี้ว่า การแสดงพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน

  • บังคับใช้: คำสั่งนี้ส่งผลต่อบริการบางอย่างที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์มาก ผู้ใช้จะได้รับพร้อมท์สำหรับใบยืนยันถ้ามีระบุสวิตช์ /force

  • Reboot:: นี้ระบุว่า คอมพิวเตอร์ควรปิด และเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากการดำเนินการเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนวินาทีก่อนที่จะสามารถให้ปิดการทำงานอัตโนมัติสามารถ ค่าเริ่มต้นคือ 30 วินาที ถ้าพารามิเตอร์นี้ไม่มีระบุ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีชื่อว่า "Mycomputer" เวิร์กสเตชันนั่นคือเป็นสมาชิกของโดเมนที่ชื่อว่า "Mydomain" คุณต้องการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็น "Yourcomputer" แล้ว โดยอัตโนมัติเริ่มคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหลังจาก 60 วินาที คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้

หมายเหตุ:: ไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ได้ถูกห่อไปยังหลายบรรทัดเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น คุณต้องป้อนคำสั่งที่เป็นบรรทัดเดียว
netdom renamecomputer mycomputer /newname:yourcomputer
/userD:mydomain\administrator /passwordd: *
/usero:administrator /passwordo: * /reboot:60
ข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้อาจมีแสดง และคุณอาจได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับคุณต้องการดำเนินต่อหรือไม่หรือไม่:
การดำเนินการนี้จะทำการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ "Mycomputer" "Yourcomputer" บริการบางอย่าง เช่นใบรับรอง อาศัยชื่อคอมพิวเตอร์ถาวร ถ้ามีการรันบริการใด ๆ ของชนิดนี้ใน "Mycomputer" การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์จะมีผลกระทบกับ adverse
ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับพร้อมท์ให้ดำเนินการต่อไป การรวมไว้/forceเมื่อคุณป้อนในการสลับไปnetdomคำสั่งนอกเหนือจากการพารามิเตอร์อื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325354 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbactivedirectory kbhowto kbhowtomaster kbofficexpsp1fix kbmt KB325354 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325354

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com