Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích Netdom.exe đ? đ?i tên máy tính trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325354 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng ti?n ích Netdom.exe (bao g?m trong công c? h? tr? Windows Server 2003) đ? đ?i tên máy tính là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n Microsoft Windows 2000 ho?c Windows Server 2003. Đi?u này th? t?c có th? đư?c th?c hi?n t?i đ?a phương ho?c t? xa trên máy tính đó là đư?c đ?i tên. Ngoài ra, các th? t?c không đ?i h?i r?ng b?n đ?t l?i ho?c t? t?o l?i trương m?c máy tính trong tên mi?n.

Netdom.exe Ti?n ích có th? đ?i tên máy tính là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n Windows Server 2003. Tuy nhiên, đ? đ?i tên máy tính, b?n ph?i ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng có đ?a phương hành chính quy?n và các đ?i tư?ng c?a các tài kho?n máy tính trong Thư m?c ho?t đ?ng.

LƯU ?: Ñeå ñoåi teân b? ki?m soát mi?n b?ng cách s? d?ng các netdom l?nh, c?p ch?c năng tên mi?n ph?i đư?c thi?t l?p đ? Windows Server 2003. Tuy nhiên, l?nh này đ?i tên máy tính tham gia vào m?t tên mi?n. Máy tính đ?i tư?ng trong tên mi?n c?ng đư?c đ?i tên thành. M?t s? d?ch v?, ch?ng h?n như th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n, d?a vào m?t tên máy tính c? đ?nh. N?u b?t k? d?ch v? c?a lo?i h?nh này đang ch?y trên máy tính m?c tiêu, tên máy tính s? thay đ?i này có m?t ?nh hư?ng. Do không s? d?ng l?nh này đ? đ?i tên m?t b? đi?u khi?n vùng. S? d?ng các netdom computername l?nh đ? thay th?. Ho?c, đ? có thêm tr? giúp, t?m t?p tin tr? giúp cho netdom, và sau đó xem các "đ?i tên b? ki?m soát mi?n: Active Directory" ch? đ?.

Làm th? nào đ? đ?i tên máy tính

 1. Cài đ?t công c? h? tr? Windows Server 2003 t? các Support\Tools thư m?c trên các Windows Server 2003 CD-ROM. (đ? làm đi?u này, Nh?p chu?t ph?i vào Suptools.msi t?p tin trong thư m?c Support\Tools, và sau đó nh?p vào Cài đ?t.)
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây.LƯU ?: D?ng l?nh sau đây đ? đư?c b?c đ? nhi?u d?ng đ? làm cho nó d? dàng hơn đ? đ?c. H?y nh?p l?nh như m?t d?ng.
  netdom renamecomputer ComputerName /NEWNAME:new_computername
  /userd:tên mi?n\Tên ngư?i dùng /passwordd:Password | * /usero:Tên ngư?i dùng
  /passwordo:Password | * / l?c /reboot:Th?i gian trong giây
  Dư?i đây là m?t mô t? v? d?ng l?nh này:

  • ComputerName: Hi?n t?i tên c?a máy tính đư?c đ?i tên thành.

  • New_computername: Tên r?ng máy tính s? đư?c đ?i tên thành. C? hai máy ch? h? th?ng tên mi?n (DNS) nh?n hi?u và tên NetBIOS đư?c đ?i thành tên m?i. N?u tên m?i lâu hơn 15 k? t?, tên NetBIOS có ngu?n g?c t? 15 đ?u tiên k? t?.

  • /userd:Miền\Tên ngư?i dùng: Trương m?c ngư?i dùng s? đư?c s? d?ng cho vùng đích. Tài kho?n này đư?c s? d?ng đ? t?o k?t n?i v?i các tên mi?n mà máy tính là tham gia. Đi?u này tham s? đư?c yêu c?u, và n?u không có tên mi?n đư?c ch? đ?nh, tên mi?n c?a máy tính gi? đ?nh.

  • /usero:Tên ngư?i dùng: Ngư?i dùng tài kho?n đư?c s? d?ng cho các tên mi?n có ngu?n g?c có local hành chính quy?n (đi?u này có th? là cùng m?t tài kho?n đư?c ch? ra cho /userd:). Trương m?c này đư?c dùng đ? t?o k?t n?i v?i máy tính đư?c đ?i tên thành. N?u b? qua, các đ? đăng nh?p vào c?a ngư?i dùng tài kho?n đư?c s? d?ng. Vùng c?a ngư?i dùng có th? đư?c xác đ?nh như "/ uo:domain\user". N?u tên mi?n b? qua, m?t tài kho?n máy tính c?c b? là gi? đ?nh.

  • /passwordd: m?t kh?u: The m?t kh?u c?a trương m?c ngư?i dùng đư?c ch? ra b?i /userd.

  • /passwordo: m?t kh?u: The m?t kh?u c?a trương m?c ngư?i dùng đư?c ch? ra b?i /usero.

   Kí hi?u d?u hoa th? (*): M?t giá tr? có th? đư?c k?t n?i v?i ho?c là /passwordd ho?c /passwordo và đó ch? mu?n nh?c nh? cho m?t kh?u.

  • l?c lư?ng: L?nh này có th? ?nh hư?ng đ?n m?t s? d?ch v? đang ch?y trên máy tính. Ngư?i s? d?ng s? nh?c nh?p xác nh?n tr? khi chuy?n đ?i /force đư?c ch? đ?nh.

  • Kh?i đ?ng l?i: Đi?u này xác đ?nh r?ng máy tính nên đư?c t?t và t? đ?ng kh?i đ?ng l?i sau khi đ?i tên thao tác đ? hoàn t?t. S? giây trư?c khi t?t máy t? đ?ng có th? c?ng đư?c cung c?p. M?c đ?nh là 30 giây. N?u tham s? này không đư?c ch? đ?nh, máy tính ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i b?ng tay.
Ví d?, gi? s? b?n có m?t máy tr?m đư?c đ?t tên "Mycomputer" có ngh?a là m?t thành viên c?a vùng đư?c đ?t tên "Mydomain." B?n mu?n thay đ?i các máy tr?m đ?t tên là "Yourcomputer", và sau đó t? đ?ng kh?i đ?ng l?i các tr?m làm vi?c sau khi 60 giây. B?n có th? s? d?ng l?nh sau đây.

LƯU ?: Cú pháp d?ng l?nh sau đây đ? đư?c b?c đ? nhi?u d?ng đ? làm cho nó d? dàng hơn đ? đ?c. B?n ph?i nh?p l?nh như m?t d?ng.
netdom renamecomputer mycomputer /newname:yourcomputer
/userD:mydomain\administrator /passwordd: *
/usero:Administrator /passwordo: * /reboot:60
Thông báo c?nh báo sau có th? đư?c hi?n th? và b?n có th? đư?c nh?c nh? v? vi?c có hay không b?n mu?n ti?p t?c:
Thao tác này s? đ?i tên máy tính "Mycomputer" đ? "Yourcomputer". Các d?ch v? nh?t đ?nh, ch?ng h?n như th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n, d?a vào m?t tên máy tính c? đ?nh. N?u b?t k? d?ch v? nào c?a lo?i h?nh này đang ch?y trên "Mycomputer", m?t s? thay đ?i tên máy tính s? có tác đ?ng b?t l?i.
N?u b?n không mu?n đư?c nh?c nh? đ? ti?p t?c, bao g?m các /Force chuy?n đ?i khi b?n nh?p vào các netdom l?nh thêm vào các thông s? khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 325354 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbactivedirectory kbhowto kbhowtomaster kbofficexpsp1fix kbmt KB325354 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325354

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com