Article ID: 325375 - View products that this article applies to.
אם אתה לקוח עם עסק קטן, תוכל למצוא פתרונות נוספים לבעיות ומשאבי למידה באתר תמיכה לעסקים קטנים.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא 315396. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Windows XP, עיין במאמר הבא 308041.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר פרוצדורות בהן תוכל להשתמש כדי לפתור בעיות הפעלה ב- Windows Server 2003.

הפעלה תקינה של Windows כוללת את השלבים הבאים:
 • השלב ההתחלתי
 • שלב מטען האתחול
 • שלב הליבה
 • שלב הכניסה
אם מתרחשת בעיה בכל אחד משלבים אלה, ההפעלה של Windows עלול להיות שגויה, וייתכן שתיתקל בבעיות הבעיות:
 • המחשב מפסיק להגיב ('נתקע').
 • מופיעה הודעת שגיאה.
אם מתרחשת בעיית אתחול לאחר לחיצה על Microsoft Windows Server 2003 בתפריט מטען האתחול או כאשר מופיעה ההודעה "בחר את האופן שבו תפעל מערכת ההפעלה", ייתכן שקבצים הדרושים למערכת ההפעלה חדרים או פגומים. Windows מספק מספר אפשרויות שבהן תוכל להשתמש כדי לפתור בעיה זו, כולל מצב בטוח, מסוף השחזור ושחזור אוטומטי של המערכת.

כיצד להפעיל את המחשב באמצעות התצורה האחרונה הידועה כתקינה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם הביעה באתחול מתרחשת מיד לאחר ביצוע שינוי במחשב (לדוגמה, לאחר התקנת מנהל התקן חדש), נסה להפעיל את המחשב באמצעות התכונה 'התצורה האחרונה הידועה כתקינה'.

בעת השימוש בתכונה 'התצורה האחרונה הידועה כתקינה', אתה מפעיל את המחשב תוך שימוש בהגדרות האחרונות שפעלו. תכונה זו משחזרת מידע מהרישום והגדרות של מנהלי התקנים שהיו בתוקף בהפעלה התקינה האחרונה של המחשב. השתמש בתכונה זו כשאינך יכול להפעיל את Windows לאחר ביצוע שינוי במחשב (לדוגמה, לאחר התקנה או שדרוג של מנהל התקן).

כדי להפעיל את המחשב עם התצורה האחרונה הידועה כתקינה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על כיבוי המחשב.
 2. לחץ על הפעלה מחדש ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. כשתראה את ההודעה בחר את האופן שבו תפעל מערכת ההפעלה, הקש על מקש F8.
 4. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור את התצורה האחרונה הידועה כתקינה ולאחר מכן הקש על Enter.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2683283
  הערה יש לכבות את NUM LOCK כדי שמקשי החיצים במקלדת הנומרית יפעלו.
 5. אם אתה מפעיל מערכות הפעלה אחרות במחשב, לחץ על Microsoft Windows Server 2003 ברשימה ולאחר מכן הקש על Enter.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערות
 • באמצעות אפשרות ההפעלה 'התצורה התקינה האחרונה' תוכל להתאושש מבעיות כגון מנהל התקן חדש שנוסף ושעלול להיות לא מתאים לחומרה שברשותך. תכונה זו אינה פותרת בעיות הנגרמות על-ידי מנהלי התקן או קבצים פגומים או חסרים.
 • בעת בחירה בתכונה 'התצורה האחרונה הידועה כתקינה', משוחזר במפתח הרישום רק המידע הבא:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  כל השינויים שבוצעו במפתחות רישום אחרים נשארים בתוקף.
אם הצלחת להפעיל את המחשב על-ידי שימוש בתכונה 'התצורה האחרונה הידועה כתקינה', השינוי האחרון שביצעת במחשב (למשל התקנה של מנהל התקן) עשויה להיות הסיבה לאופן פעיל לא תקין בהפעלה. מומלץ להסיר או לעדכן את מנהל ההתקן או התוכנית, ולאחר מכן לבדוק את Windows כדי לראות אם הוא מופעל כראוי.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כיצד להפעיל את המחשב במצב בטוח

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
בעת הפעלת המחשב במצב בטוח, Windows טוען רק את מנהל ההתקן ושירותי המחשב הדרושים לך. ניתן להשתמש במצב בטוח כאשר עליך לזהות ולפתור בעיות שנגרמות על-ידי מנהלי התקנים, תוכניות או שרתים עם תקלות שמופעלים באופן אוטומטי.

אם המחשב מופעל בהצלחה במצב בטוח אך לא פועל במצב רגיל, ייתכן שלמחשב יש התנגשות עם הגדרות חומרה או משאבים. ייתכן שיש אי-תאימויות עם תוכניות, שירותים או מנהלי התקנים, או שקיים נזק ברישום. במצב בטוח תוכל להפוך ללא זמינים או להסיר תוכנית, שירות או מנהל התקן שעשויים למנוע הפעלה תקינה של המחשב.

כדי לפתור בעיות באתחול במצב בטוח, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על כיבוי המחשב.
 2. לחץ על הפעלה מחדש ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. כשתופיע ההודעה בחר את האופן שבו תפעל מערכת ההפעלה, הקש על F8.
 4. בתפריט אפשרויות מתקדמות של Windows, השתמש במקשי החצים לבחירת האפשרות מצב בטוח ולאחר מכן הקש על Enter.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2683283
  הערה יש לכבות את Num Lock כדי שמקשי החיצים במקלדת הנומרית יפעלו.
 5. אם אתה מפעיל מערכות הפעלה אחרות במחשב, לחץ על Microsoft Windows Server 2003 ברשימה ולאחר מכן הקש על Enter.
 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם המחשב לא מופעל במצב בטוח, נסה להפעיל את המחשב על-ידי שימוש במסוף השחזור Recovery Console. אם אתה עדיין לא מצליח להפעיל את המחשב, חפש בעיות אפשריות בחומרה, כגון התקנים פגומים, בעיות בהתקנה, בעיות בכבלים או בעיות של מחברים. הסר כל פריט חומרה שנוסף לאחרונה ולאחר מכן הפעל מחדש את המחש כדי לראות את הבעיה נפתרה.
  • אם המחשב מופעל במצב בטוח, עבור לסעיף הבא כדי להמשיך בפתרון בעיית האתחול.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שימוש ב'מציג האירועים' כדי לזהות את הגורם לבעיה באתחול

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הצג את יומני האירועים ב'מציג האירועים' כדי לקבל מידע שיוכל לעזור לך בזיהוי ואבחון של הגורם לבעיה באתחול. כדי להציג אירועים שנרשמו ביומני האירועים, בצע את הפעולות הבאות. 
 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על מציג האירועים.
  • הפעל את יישום ה- snap-in 'מציג האירועים' ב- Microsoft Management Console (MMC).
 2. בעץ המסוף, הרחב את מציג האירועים ולאחר מכן לחץ על היומן שברצונך להציג. לדוגמה, לחץ על יומן מערכת או יומן יישומים.
 3. בחלונית הפרטים, לחץ פעמיים על האירוע שברצונך להציג.

  כדי להעתיק את פרטי האירוע, לחץ על העתק, פתח מסמך חדש בתוכנית שבה ברצונך להדביק את האירוע (לדוגמה Microsoft Word) ולחץ על הדבק בתפריט עריכה.
 4. כדי להציג את התיאור של האירוע הקודם או האירוע הבא, הקש על מקש חץ למעלה או מקש חץ למטה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שימוש במידע מערכת לזיהוי הגורם לבעיה באתחול

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הכלי 'מידע מערכת' מציג תצוגה מקיפה של החומרה במערכת, רכיבי המערכת וסביבת התוכנה. השתמש בכלי זה כדי לסייע בזיהוי התקנים בעייתיים אפשריים והתנגשויות אפשריות בין התקנים. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את,הקלד msinfo32 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. חפש התקנים בעייתיים או התנגשויות בין התקנים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בעץ המסוף, הרחב את רכיבים ולאחר מכן לחץ על התקנים בעייתיים
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2683283
   .

   שים לב אם רשומים התקנים כלשהם בחלונית השמאלית.
  2. בעץ המסוף, הרחב את משאבי חומרה, ולאחר מכן לחץ על התנגשויות/שיתוף.

   שים לב אם רשומות התנגשויות כלשהן בין משאבים בחלונית השמאלית.
  3. אם אתה מזהה התקן בעייתי, בצע את הפעולה המתאימה (לדוגמה, הסר, הפוך ללא זמין או הגדר מחדש את ההתקן, או עדכן את מנהל ההתקן) ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל.

   ניתן להשתמש במנהל ההתקנים כדי להסיר או להפוך ללא זמינים התקנים ומנהלי ההתקנים שלהם. לקבלת מידע נוסף על מנהל ההתקנים, עיין בסעיף שימוש במנהל ההתקנים לזיהוי הגורם לבעיה באתחול.

   אם המחשב מופעל כראוי, ייתכן שאותו התקן מסוימים הוא הגורם לבעיה באתחול.

   אם הפכת התקן ללא זמין כדי לפתור את הבעיה, ודא שההתקן רשום ברשימת תאימות החומרה (HCL) של Windows Server 2003, ושהוא מותקן כראוי. כמו כן, צור קשר עם היצרן כדי לדווח על אופן הפעולה וכדי להשיג מידע על עדכונים אפשריים שיכולים לפתור את הבעיה באתחול. לקבלת פרטים על פנייה ליצרן החומרה שלך, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

   60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

   60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
   Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
 4. אם הכלי 'מידע מערכת' לא דיווח על התקנים בעייתיים או התנגשויות התקנים כלשהם, חפש תוכניות שמופעלות באופן אוטומטי עם הפעלת Windows. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בעץ המסוף, הרחב את סביבת תוכנה ולאחר מכן לחץ פעמיים על תוכניות הפעלה.

   תוכניות שמופעלות באופן אוטומטי בעת הפעלת Windows רשומות בחלונית השמאלית.
  2. הפוך את התוכניות ללא זמינות והפעל מחדש את המחשב.

   לקבלת מידע כיצד להפוך את התוכנית ללא זמינה, עיין בתיעוד של התוכנית או פנה ליצרן.
  3. אם הפכת את האתחול ללא זמינות והבעיה באתחול נפתרה, הפוך את התוכניות שוב לזמינות, אחת בכל פעם.

   כבה והפעל מחדש את המחש בכל פעם שתהפוך תוכנית לזמינה, ושים לב אם אופן הפעולה הלא תקין מתרחש באתחול. אם אופן הפעולה מתרחש, התוכנית האחרונה שהפכת לזמינה עשויה לגרום את אופן הפעולה הלא תקין באתחול.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

הצגת קובץ יומן האתחול של מצב בטוח

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לפתור בעיות באתחול, הצג את קובץ יומן האתחול Ntbtlog.txt, ולאחר מכן ציין לעצמך את מנהל ההתקנים והשירותים שלא נטענו בעת הפעלת המחשב במצב בטוח. 

קובץ יומן רישום זה נמצא בתיקיה %SystemRoot% (כברירת מחדל, זוהי תיקיית Windows). קובץ היומן מפרט התקנים ושירותים שנטענים (ושלא נטענים) בעת הפעלת המחשב במצב בטוח. ניתן להשתמש בכל עורך טקסט, כגון 'פנקס הרשימות', כדי לפתוח ולהציג את קובץ היומן.


השתמש ברשימת ההתקנים והשירותים שלא נטענו באתחול כדי לסייע בזיהוי הסיבה האפשרית לבעיה באתחול.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה חלק מהבעיות באתחול עלולות להתרחש מוקדם בתהליך האתחול. בתרחיש זה, Windows עשוי לא לשמור את קובץ יומן האתחול בדיסק הקשיח.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שימוש במנהל ההתקנים לזיהוי הגורם לבעיה באתחול

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
מנהל ההתקנים מציג תצוגה גרפית של החומרה המותקנת במחשב. השתמש בכלי זה כדי לפתור כל התנגשות אפשרית בהתקנים או כדי לזהות התקנים לא-תואמים שעשויים להיות הסיבה לבעיה באתחול.

כדי להפעיל את מנהל ההתקנים, בצע את השלבים הבאים.
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על ניהול.
 2. הרחב את הכרטיסיה כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.

  ההתקנים המותקנים במחשב רשומים בחלונית השמאלית. אם סמל מוצג ליד התקן, ייתכן שיש בעיה בהתקן. לדוגמה, סימן קריאה (!) שחור על רקע צהוב מציין כי יש בעיה בהתקן.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2683283
  הערה כדי להפוך התקן ללא זמין ב'מנהל ההתקנים', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן, ולאחר מכן לחץ על הפוך ללא זמין.
 3. בדוק התנגשויות אפשרויות בין התקנים. לשם כך, לחץ פעמיים על ההתקן בחלונית השמאלית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה משאבים.

  אם קיימת התנגשות בין התקנים, היא תהיה רשומה תחת רשימת התקנים מתנגשים.

  שים לב לתיבת הסימון השתמש בהגדרות אוטומטיות. אם Windows מאתר התקן בהצלחה, תיבת סימון זו מסומנת וההתקן פועל כראוי. עם זאת, אם הגדרות המשאב מבוססות על 'תצורה בסיסית' n (כאשר n הוא כל מספר מ-0 עד 9), ייתכן שעליך לשנות את התצורה. לשם כך, לחץ על תצורה בסיסית אחרת מהרשימה או שנה באופן ידני את הגדרות המשאב.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2684263
  אזהרה פרוצדורה זו עשויה לדרוש שתשנה את הגדרות המוליך למחצה המשלים (CMOS) ואת הגדרות מערכת קלט/פלט סביבת של המערכת (BIOS) של המחשב. שינויים לא נכונים במערכת ה- BIOS של המחשב עלולים לגרום לבעיות רציניות. ביצוע שינויים בהגדרות ה-CMOS של המחשב הוא באחריותך.

  אם Windows לא יכול לפתור התנגשות במשאבים, ודא שהמחשב מוגדר לאפשר ל- Windows לספור את ההתקנים במחשב. לשם כך, הפוך את ההגדרה Plug and Play OS לזמינה בכלי ההתקנה של ה- BIOS של המחשב. כדי לשנות את הגדרות ה- BIOS של המחשב, עיין בתיעוד המצורף למחשב או פנה ליצרן המחשב.
 4. אם זיהית התקן בעייתי, הפוך אותו ללא זמין ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל.

  אם המחשב פועל כראוי, ייתכן שההתקן שהפכת ללא זמין גורם לבעיה באתחול.

  ודא שההתקן רשום ברשימת תאימות החומרה (HCL) של Windows Server 2003 ושהוא מותקן כראוי. כמו כן, צור קשר עם היצרן כדי לדווח על אופן הפעולה וכדי להשיג מידע על עדכונים אפשריים שיכולים לפתור את הבעיה באתחול.
לקבלת מידע נוסף על הגדרת התקנים במנהל ההתקנים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
323423 שימוש במנהל ההתקנים להגדרת התקנים ה- Windows Server 2003 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כיצד להשתמש בתוכנית השירות לקביעת תצורת המערכת

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כל השירות לקביעת תצורת המערכת (Msconfig.exe) הופך לאוטומטיים את שלבי פתרון הבעיות השגרתיים שטכנאי התמיכה של Microsoft משתמשים בהם באת אבחון בעיות בתצורת Windows. ניתן להשתמש בכלי זה כדי לשנות את תצורת המערכת וכדי לפתור בעיות באמצעות שיטה של תהליך אלימינציה.

עליך להיכנס למערכת כמנהל או כחבר בקבוצות ניהוליות כדי להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת. אם המחשב שלך מחובר לרשת, ייתכן שכתוצאה מהגדרות מדיניות רשת לא תוכל להשתמש בכלי השירות. כשיטת עבודה מומלצת לאבטחה, שקול להשתמש בפקודה הפעל כ כדי לבצע פרוצדורות אלה.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה מומלץ לא להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת כדי לשנות את הקובץ Boot.ini במחשב ללא עזרה של איש תמיכה של Microsoft מכיוון שהדבר עלול להפוך את המחשב לבלתי ניתן לשימוש. 
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

יצירת סביבה נקייה לפתרון בעיות

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי ליצור סביבה נקייה לפתרון בעיות, בצע את הפעולות הבאות. 
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור. (כדי להשתמש בפקודה הפעל כ, הקלד runas /user:administrator Path\msconfig.exe בתיבה פתיחה ולאחר מכן לחץ על אישור.)
 2. לחץ על הכרטיסיה כללי, לחץ על אתחול מאבחן - טען התקנים ושירותים בסיסיים בלבד, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש כדי להפעיל מחדש את המחשב.
 3. לאחר הפעלת Windows, קבע אם הבעיה עדיין מתרחשת.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בידוד בעיות באמצעות אפשרויות אתחול מערכת

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לבודד בעיות באמצעות אפשרויות 'אתחול מערכת', בצע את הפעולות הבאות. 
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על אתחול סלקטיבי.
 3. נקה את תיבת הסימון הבאות:
  עבד את הקובץ SYSTEM.INI
  הקובץ Process WIN.INI
  טעינת שירותי מערכת
  לא תוכל לנקות את תיבת הסימון Use Original BOOT.INI.
 4. כדי לבדוק את תהליך טעינת התוכנה, ודא שתיבת הסימון טען פריטי אתחול נבחרה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. הפעל את המחשב מחדש כשתתבקש.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בידוד בעיות באמצעות אפשרויות אתחול סלקטיבי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לבודד בעיות באמצעות אפשרויות 'אתחול סלקטיבי', בצע את הפעולות הבאות. 
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על אתחול סלקטיבי.
 3. נקה את כל תיבות הסימון תחת אתחול סלקטיבי. לא תוכל לנקות את תיבת הסימון Use Original BOOT.INI.
 4. בחר בתיבת הסימון Process SYSTEM.INI File, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש.

  חזור על תהליך זה ובחר תיבת סימון אחת בכל פעם. הפעל את המחשב מחדש בכל פעם. חזור על התהליך עד להתרחשות הבעיה.
 5. כאשר הבעיה מתרחשת, לחץ על הכרטיסיה המתאימה לקובץ שנבחר. לדוגמה, אם הבעיה מתרחשת לאחר בחירה בקובץ Win.ini, לחץ על הכרטיסיה WIN.INI בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בידוד בעיות באמצעות הכרטיסיה 'אתחול'

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הכרטיסיה אתחול מפרטת פריטים שנטענים באתחול מהקבוצה 'אתחול', Win.ini load= ו- run= והרישום. כדי לבודד בעיות באמצעות הכרטיסיה 'אתחול', בצע את הפעולות הבאות.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה אתחול.
 3. נקה את כל תיבות הסימון.
 4. כדי להתחיל בפתרון בעיות, בחר בתיבת הסימון הראשונה, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש.

  חזור על תהליך זה ובחר תיבת סימון אחת בכל פעם. הפעל את המחשב מחדש בכל פעם. חזור על התהליך עד להתרחשות הבעיה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פתרון בעיות בשירותי מערכת

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לפתור בעיות בשירותי המערכת, בצע את הפעולות הבאות.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה שירותים.
 3. שים לב לשירותים כלשהם שלא נבחרו.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2684263
  חשוב אל תדלג על שלב זה. תזדקק למידע זה בהמשך.
 4. לחץ על בטל הכל, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 5. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על הכרטיסייה שירותים.
 7. בחר את תיבת הסימון של שירות כדי להפעיל אותו ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם הבעיה מתרחשת.
 9. חזור על שלבים 5 עד 8 לכל שירות עד להתרחשות הבעיה. כאשר הבעיה מתרחשת, תדע שהשירות האחרון שהפעלת גורם לבעיה. ציין לעצמך שירות זה ולאחר מכן עבור שלב 10.
 10. לחץ על הפעל הכל, לחץ על תיבת הסימון שליד השירות הפגום, נקה את תיבות הסימון של כל שירות אחר שציינת לעצמך בשלב 3, לחץ על אישור והפעל מחדש את המחשב.

  כאפשרות מעקף, תוכל להשאיר את השירות הפגום כבוי (לא נבחר). פנה ליצרן השירות הפגום כדי לקבל סיוע נוסף.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2683283
  הערה ייתכן שתוכל לקבוע במהירות רבה יותר איזה שירות גורם לבעיה על-ידי בדיקת השירותים בקבוצות. חלק את השירותים לשתי קבוצות על-ידי בחירה בתיבות הסימון של הקבוצה הראשונה ולאחר מכן ניקוי תיבות הסימון של הקבוצה השנייה. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן בדוק אם הבעיה מתרחשת. אם הבעיה מתרחשת, השירות הפגום נמצא בקבוצה הראשונה. אם הבעיה לא מתרחשת, השירות הפגום נמצא בקבוצה השנייה. חזור על תהליך זה בקבוצת השירותים הפגומים עד לבידוד השירות הפגום.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פתרון בעיות בקובץ System.ini

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לפתור בעיות בקובץ System.ini, בצע את השלבים הבאים. 
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסיה SYSTEM.INI.
 3. שים לב לפריטים כלשהם שלא נבחרו. ייתכן שיהיה עליך להרחיב חלק מהפריטים (כגון [מנהלי התקנים]) כדי לקבוע אם פריטי משנה כלשהם לא נבחרו.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2684263
  חשוב אל תדלג על שלב זה. תזדקק למידע זה בהמשך.
 4. לחץ על בטל הכל, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 5. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על הכרטיסיה SYSTEM.INI.
 7. הרחב את כל הפריטים ברשימה, בחר בתיבת הסימון של פריט כדי להפעילו ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם הבעיה מתרחשת.
 9. חזור על שלבים 5 עד 8 לכל פריט עד להתרחשות הבעיה.

  כאשר הבעיה מתרחשת, תדע שהפריט האחרון שהפעלת גורם לבעיה. ציין לעצמך פריט זה ולאחר מכן עבור שלב 10.
 10. לחץ על הפעל הכל, נקה את תיבת הסימון שליד הפריט הפגום, נקה את תיבות הסימון של כל פריט אחר שציינת לעצמך בשלב 3, לחץ על אישור והפעל מחדש את המחשב.

  כאפשרות מעקף, תוכל להשאיר את הפריט הפגום כבוי (לא נבחר). במידת האפשר, פנה ליצרן של הפריט הפגום לקבלת סיוע נוסף.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2683283
  הערה ייתכן שתוכל לקבוע במהירות רבה יותר איזה פריט System.ini גורם לבעיה על-ידי בדיקת הפריטים בקבוצות. חלק את הפריטים לשתי קבוצות על-ידי בחירה בתיבות הסימון של הקבוצה הראשונה ולאחר מכן ניקוי תיבות הסימון של הקבוצה השנייה. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן בדוק אם הבעיה מתרחשת. אם הבעיה מתרחשת, השירות הפגום נמצא בקבוצה הראשונה. אם הבעיה לא מתרחשת, השירות הפגום נמצא בקבוצה השנייה. חזור על תהליך זה בקבוצת השירותים הפגומים עד לבידוד פריט System.ini הפגום.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פתרון בעיות בקובץ Win.ini

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לפתור בעיות בקובץ Win.ini, בצע את השלבים הבאים. 
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה WIN.INI.
 3. שים לב לפריטים כלשהם שלא נבחרו. ייתכן שיהיה עליך להרחיב חלק מהפריטים (כגון [יציאות OLFax]) כדי לקבוע אם פריטי משנה כלשהם לא נבחרו.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2684263
  חשוב אל תדלג על שלב זה. תזדקק למידע זה בהמשך.
 4. לחץ על בטל הכל, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 5. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על הכרטיסייה WIN.INI.
 7. הרחב את כל הפריטים ברשימה, בחר בתיבת הסימון של פריט כדי להפעילו ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם הבעיה מתרחשת.
 9. חזור על שלבים 5 עד 8 לכל פריט עד להתרחשות הבעיה.

  כאשר הבעיה מתרחשת, תדע שהפריט האחרון שהפעלת גורם לבעיה. ציין לעצמך פריט זה ולאחר מכן עבור שלב 10.
 10. לחץ על הפעל הכל, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון שליד הפריט הפגום, לחץ כדי לנקות את תיבות הסימון של כל פריט אחר שציינת לעצמך בשלב 3, לחץ על אישור והפעל מחדש את המחשב.

  כאפשרות מעקף, תוכל להשאיר את הפריט הפגום כבוי (לא נבחר). במידת האפשר, פנה ליצרן של הפריט הפגום לקבלת סיוע נוסף.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2683283
  הערה ייתכן שתוכל לקבוע במהירות רבה יותר איזה פריט Win.ini גורם לבעיה על-ידי בדיקת הפריטים בקבוצות. חלק את הפריטים לשתי קבוצות על-ידי בחירה בתיבות הסימון של הקבוצה הראשונה ולאחר מכן ניקוי תיבות הסימון של הקבוצה השנייה. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן בדוק אם הבעיה מתרחשת. אם הבעיה מתרחשת, השירות הפגום נמצא בקבוצה הראשונה. אם הבעיה לא מתרחשת, השירות הפגום נמצא בקבוצה השנייה. חזור על תהליך זה בקבוצת השירותים הפגומים עד לבידוד פריט Win.ini הפגום.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פתרון בעיות בקובץ Boot.ini

רק מנהלי מערכות ומשתמשים מתקדמים רשאים לנסות לשנות את הקובץ Boot.ini. השלבים לפתרון בעיות בקובץ Boot.ini הם מעבר להיקף של מאמר זה.

לקבלת מידע נוסף, חפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. לשם כך, עבור לאתר האינטרנט Microsoft Support.

איפוס כלי השירות לקביעת תצורת המערכת לאתחול רגיל

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 כדי לאפס את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת לאתחול רגיל, בצע את הפעולות הבאות.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסיה כללי, לחץ על אתחול רגיל - טען את כל מנהלי ההתקנים והשירותים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הפעל מחדש את המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שימוש במסוף השחזור Windows Recovery Console

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
מסוף השחזור Recovery Console הוא כלי של שורת הפקודה שבו תוכל להשתמש כדי לתקן את Windows אם המחשב לא מופעל כראוי. ניתן להפעיל את מסוף השחזור Recovery Console מהתקליטור של Windows Server 2003 או באתחול אם מסוף השחזור Recovery Console הותקן בעבר במחשב. השתמש במסוף השחזור Recovery Console אם אפשרות האתחול 'התצורה האחרונה הידועה כתקינה' אל הצליחה ואינך יכול להפעיל את המחשב במצב בטוח. מומלץ להשתמש בשיטת מסוף השחזור Recovery Console רק למשתמשים מתקדמים, שיש ביכולתם להשתמש בפקודות בסיסיות כדי לזהות ולאתר בעיות במנהלי התקנים ובקבצים.
כדי להשתמש במסוף השחזור Recovery Console, בצע את השלבים הבאים.
 1. הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows Server 2003 לכונן התקליטורים או לכונן ה- DVD, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. כשתתבקש במהלך התקנה במצב טקסט, הקש על R כדי להפעיל את מסוף השחזור Recovery Console.
ניתן להשתמש במסוף השחזור Recovery Console כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 • גישה לכוננים במחשב.
 • הפיכה לזמין או לבלתי זמין של מנהלי התקנים או שירותים.
 • העתקת קבצים מתקליטור ההתקנה של Windows Server 2003 או העתקת קבצים ממדיה נשלפת אחרת. לדוגמה, ניתן להעתיק קובץ דרוש שנמחק.
 • יצירת סקטור אתחול חדש ורשומת אתחול ראשית (MBR) חדשה. ייתכן שיהיה עליך לעשות זאת אם יש בעיות הנובעות מסקטור האתחול הקיים.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בדיקה שהכונן הקשיח או מערכת הקבצים אינם פגומים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לבדוק שהכונן הקשיח או מערכת הקבצים לא נפגמו, הפעל את המחשב מהתקליטור של Windows Server 2003 CD, הפעל את מסוף השחזור Recovery Console ולאחר מכן השתמש בכלי השירות של שורת הפקודה Chkdsk. פעולה זו עשויה לפתור את הבעיה.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2684263
חשוב מומלץ שרק משתמשים מתקדמים או מנהלי מערכת ישתמשו במסוף השחזור Recovery Console. עליך לדעת את הסיסמה של חשבון מנהל המערכת כדי להשתמש במסוף השחזור Recovery Console.

לקבלת מידע נוסף על בדיקה ותיקון של כונן קשיח פגום באמצעות Chkdsk, עיין בסעיף "כיצד להשתמש במסוף השחזור Recovery Console" ובסעיף "כיצד להשתמש בשורת הפקודה של מסוף השחזור" במאמר הבא:
307654 כיצד להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור Recovery Console במערכת Windows XP
כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה אם Chkdsk מדווח שאין לו אפשרות לגשת לכונן הקשיח, ייתכן שיש תקלה בחומרה. בחן את כל חיבורי הכבלים ואת כל הגדרות המגשרים בכונן. פנה אל מטכנאי מחשבים או יצרן המחשב לקבלת סיוע.

אם chkdsk מדווח שלא היתה אפשרות לתקן את כל הבעיות בדיסק הקשיח, ייתכן שמערכת הקבצים או ה- MBR פגומים או לא נגישים עוד. נסה להשתמש בפקודות מתאימות של מסוף השחזור, כגון Fixmbr וכן Fixboot, פנה לשירות שחזור נתונים או חלק מחדש למחיצות ואתחל מחדש את הדיסק הקשיח.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2684263
אזהרה: אם תחלק מחדש למחיצות ותאתחל מחדש את הדיסק הקשיח, כל המידע שבדיסק יאבד.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2684263
חשוב לקבלת סיוע נוסף, פנה ליצרן המחשב או למומחה מטעם שירותי התמיכה של Microsoft. רק איש מקצוע מיומן רשאי לנסות ולתקן את המחשב. אם תיקון המחשב מבוצע על-ידי איש מקצוע שאינו מיומן, הדבר עלול לשלול את אחריות המחשב.  לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש במסוף השחזור, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
326215 כיצד להשתמש במסוף השחזור במחשב מבוסס Windows Server 2003 שאינו ניתן להפעלה (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כיצד להשתמש שחזור אוטומטי של המערכת

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 כדי לשחזר לאחר כשל מערכת באמצעות 'שחזור אוטומטי של המערכת' (ASR), בצע את הפעולות הבאות.
 1. ודא שברשותך הפריטים הבאים לפני שתתחיל בפרוצדורת השחזור:
  • תקליטור ה- ASR שיצרת בעבר.
  • מדיית הגיבוי שיצרת בעבר.
  • תקליטור ההתקנה המקורי של מערכת ההפעלה.
  • אם ברשותך בקר לאחסון בנפח גדול ואתה יודע שהיצרן סיפק קובץ מנהל התקן נפרד עבורו (שונה מקבצי מנהל ההתקן שזמינים בתקליטור ההתקנה), השג את הקובץ (בתקליטור) לפני שתתחיל בפרוצדורה זו. 
 2. הכנס את תקליטור ההתקנה המקורי של מערכת ההפעלה אל כונן התקליטורים או כונן ה- DVD. 
 3. הפעל מחדש את המחשב. אם תתבקש להקיש על מקש כדי להפעיל את המחשב מהתקליטור, הקש על המקש המתאים.
 4. אם יש לך קובץ מנהל התקן נפרד בשלב 1, הקש על המקש F6 כדי להשתמש במנהל ההתקן כחלק מההתקנה כשתתבקש.
 5. הקש על המקש F2 כשתתבקש בתחילת המקטע של מצב טקסט בלבד בהתקנה.

  תתבקש להכניס את תקליטור ה- ASR שיצרת. 
 6. פעל בהתאם להוראות.
 7. אם יש לך קובץ מנהל התקן נפרד כפי שתואר בשלב 1, הקש על F6 (שוב) כשתתבקש לאחר הפעלה מחדש של המערכת.
 8. פעל בהתאם להוראות.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערות
 • ASR אינו משחזר את קבצי הנתונים שלך. עיין בעזרה של Windows לקבלת מידע נוסף כיצד לבצע גיבוי ושחזור של קבצי הנתונים.
 • אם אתה משחזר אשכול שרתים שבו כל הצמתים נכשלו ולא ניתן לשחזור דיסק ה- Quorum מגיבוי, השתמש ב- ASR בכל צומת באשכול המקורי כדי לשחזר את חתימות הדיסק ואת פריסת המחיצות של דיסקי האשכול (Quorum ולא Quorum). לקבלת מידע נוסף על גיבוי ושחזור של אשכולות שרתים, עיין בעזרה של Windows.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

יצירת ערכת תקליטוני ASR באמצעות גיבוי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 כדי להשתמש ב- ASR, דרושה לך תחילה ערכת תקליטוני ASR. כדי ליצור ערכת תקליטוני ASR, בצע את הפעולות הבאות.
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על גיבוי.

  כברירת מחדל, האשף 'גיבוי או שחזור' מתחיל, אלא אם הוא לא זמין. ניתן להשתמש באשף 'גיבוי או שחזור' כדי ליצור ערכת תקליטוני ASR על ידי מענה על כל המידע במחשב זה בסעיף מה ברצונך לגבות. אחרת, תוכל לעבור לשלב הבא כדי ליצור ערכת תקליטוני ASR במצב מתקדם.
 2. לחץ על הקישור מצב מתקדם באשף 'גיבוי או שחזור'.
 3. בתפריט כלים, לחץ על אשף ASR.
 4. פעל בהתאם להוראות שמופיעות על גבי המסך.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערות
 • דרוש לך תקליטון ריק בנפח 1.44 מגה-בתים (MB) כדי לשמור את הגדרות המערכת ומדיה לשמירת קבצי הגיבוי. אם במחשב אין כונן תקליטונים, בצע גיבוי ASR במחשב ללא כונן תקליטונים. העתק את הקובץ Asr.sif ואת הקובץ Asrpnp.sif שנמצאים בתיקיה %SystemRoot%\Repair למחשב אחר עם כונן תקליטונים, ולאחר מכן העתק קבצים אלה לתקליטון.
 • כדי לבצע פרוצדורה זו, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators או בקבוצה 'Backup Operators במחשב המקומי, או שעליך להאציל סמכויות לרשות המתאימה. אם המחשב מצורף לתחום, ייתכן שחברים בקבוצה Domain Admins יוכלו לבצע פרוצדורה זו. כשיטת עבודה מומלצת לאבטחה, שקול להשתמש בפקודה הפעל כ כדי לבצע פרוצדורה זו.
 • פרוצדורה זו מגבה את רק אותם קבצי מערכת הדרושים לך להפעלת המערכת. עליך לגבות את קבצי הנתונים בנפרד.
 • לאחר יצירת ערכת ה- ASR, תייג תקליטון זה ואת מדיית הגיבוי בקפידה ושמור אותם ביחד. כדי להשתמש במדיית הגיבוי, דרוש לך התקליטון שיצרת באמצעות ערכת מדיה זו. לא ניתן להשתמש בדיסק שיצרת במועד שונה או באמצעות ערכת מדיה שונה. כמו כן, דרוש לך תקליטור התקנה זמין בעת ביצוע ASR. 
 • שמור את ערכת ה- ASR במיקום מאובטח. ערכת ה- ASR מכילה מידע על תצורת המערכת שניתן להשתמש בו כדי להזיק למערכת שלך.
 • אם אתה מגבה אשכול שרתים, הפעל את אשף שחזור המערכת האוטומטי בכל הצמתים של האשכול וודא ששירות האשכולות פועל בעת הפעלת כל גיבוי ASR. ודא שאחד מהצמתים שבו אתה מפעיל את אשף הכנת שחזור המערכת המערכת רשום כבעלים של משאב quorum כאשר האשף פועל.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כדי לתקן התקנה של Windows

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
ייתכן שתוכל לתקן התקנה פגומה של Windows Server 2003 על ידי הפעלת התקנת Windows מתקליטור Windows.

כדי לתקן את התקנת Windows שברשותך, בצע את הפעולות הבאות.
 1. הכנס את תקליטור Windows Server 2003 לכונן התקליטורים או לכונן ה- DVD. 
 2. אם תקליטור Windows מציג את התפריט מה ברצונך לעשות, לחץ על יציאה.
 3. כבה את המחשב, המתן עשר שניות ולאחר מכן הפעל שוב את המחשב.
 4. אם תתבקש להפעיל את המחשב מהתקליטור, עשה זאת.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2683283
  הערה דרושה לך היכולת להפעיל את המחשב מהתקליטור של Windows Server 2003 כדי להפעיל התקנת Windows. כונן התקליטורים או כונן ה- DVD חייבים להיות מוגדרים כדי לבצע זאת. לקבלת מידע על האופן שבו יש להגדיר את תצורת המחשב לפעולה מכונן התקליטורים או מכונן ה-DVD, עיין בתיעוד המצורף למחשב או פנה ליצרן המחשב.
 5. לאחר שההתקנה מתחילה, הקש על Enter כדי להמשיך בתהליך ההתקנה.
 6. הקש על ENTER כדי לבחור באפשרות כדי להתקין Windows כעת, הקש על ENTER. אל תחבר באפשרות מסוף השחזור.
 7. הקש F8 כדי להסכים לתנאי הרישיון.

  תוכנית ההתקנה תחפש התקנות קודמות של Windows.
  • אם תוכנית ההתקנה לא מוצאת התקנה קודמת של Windows Server 2003, ייתכן שיש לך כשל בחומרה.

   כשלים בחומרה אינם כלולים בהיקף מאמר זה. פנה למומחה חומרת מחשב לקבלת עזרה או נסה את פותר בעיות החומרה. לקבלת מידע נוסף על פותר בעיות החומרה, עיין בנושא העזרה של Windows Server 2003 "שימוש בפותרי בעיות".
  • אם תוכנית ההתקנה מוצאת התקנה קודמת של Windows Server 2003, ייתכן שההודעה הבאה תופיע:
   אם אחת מהתקנות Windows Server 2003 הבאות נפגמה, תוכנית ההתקנה יכולה לנסות לתקן אותה. השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לבחור התקנה. כדי לתקן את ההתקנה שנבחרה, הקש R. כדי להמשיך ללא תיקון, הקש ESC.
   בחר את ההתקנה המתאימה של מערכת ההפעלה Windows Server 2003, ולאחר מכן הקש R כדי לנסות ולתקן אותה.
  • בצע את ההוראות כדי לתקן את ההתקנה.

   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2683283
   הערות
   • ייתכן שיהיה עליך לשנות את רצף כונני האתחול בהגדרות ה- BIOS כדי להפעיל בהצלחה את המחשב מתקליטור Windows Server 2003. פנה ליצרן המחשב או עיין בתיעוד היצרן לקבלת מידע נוסף.
   • אם אינך מצליח להפעיל את המחשב מתקליטור Windows Server 2003, ייתכן שיש תקלה בכונן התקליטורים או בכונן ה- DVD או תקלת חומרה אחרת.

    כשלים בחומרה אינם כלולים בהיקף מאמר זה. פנה למומחה חומרת מחשב לקבלת עזרה או נסה את פותר בעיות החומרה. לקבלת מידע נוסף על פותר בעיות החומרה, עיין בנושא העזרה של Windows Server 2003 "שימוש בפותרי בעיות".
   • לאחר תיקון Windows Server 2003, ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את עותק Windows Server 2003 שברשותך.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כיצד להשתמש באתר האינטרנט של תמיכת Microsoft כדי למצוא פתרון

אם אינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות הפעולות המתוארות במאמר זה, תוכל להשתמש באתר האינטרנט של תמיכת Microsoft כדי למצוא פתרון לבעיה שלך. הרשימה הבאה מתארת חלק מהשירותים שאתר האינטרנט של תמיכת Microsoft מספק:
 • מאגר ידע Knowledge Base ניתן לחיפוש - חיפוש במידע של תמיכה טכנית וכלים לעזרה עצמית עבור מוצרי Microsoft.
 • שאלות נפוצות - עיין בשאלות נפוצות עבור מוצר מסוים ונקודות מרכזיות בנושא תמיכה.
 • תוכנות ועדכונים - מצא תוכנות ועדכונים במרכז ההורדות.
 • אפשרויות תמיכה אחרות - שאל שאלת תמיכה באמצעות תמיכת Microsoft באינטרנט או בטלפון.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 325375 - Last Review: יום חמישי 27 יוני 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
מילות מפתח 
kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com