Straipsnio ID: 325375 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
Nor?dami perskaityti ?io straipsnio versij?, skirt? ?Microsoft Windows 2000?, ?r. 315396. (gali b?ti angl? k.)
Nor?dami perskaityti ?io straipsnio versij?, skirt? ?Windows XP?, ?r. 308041.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?omos proced?ros, kurias galite atlikti, kad pa?alintum?te ?Windows Server 2003? paleisties triktis.

S?kming? ?Windows? paleist? sudaro ?ie etapai:
 • Pradinis etapas
 • ?krovos programos etapas
 • Branduolio etapas
 • ??jimo etapas
Jei problema ?vyksta kurio nors i? ?i? etap? metu, sistema ?Windows? gali b?ti paleista netinkamai ir gali kilti toki? problem?:
 • Kompiuteris nebeatsako (?pakimba?).
 • Gaunate klaidos prane?im?.
Jei paleisties problema kyla spustel?jus Microsoft Windows Server 2003 ?krovos programos meniu arba gavus prane?im? ?Pasirinkite operacin? sistem?, kuri? norite paleisti?, failai, kuri? reikia operacinei sistemai, gali b?ti neaptinkami arba sugadinti. ?Windows? teikia kelias parinktis, kurios gali pad?ti ?alinant ?i? trikt?, ?skaitant saug?j? re?im?, atk?rimo konsol? ir automatin? sistemos atk?rim?.

Kaip paleisti kompiuter? naudojant paskutin?s ?inomos geros konfig?racijos funkcij?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei paleisties problema ?vyksta i?kart atlikus pakeitim? kompiuteryje (pvz., ?diegus nauj? tvarkykl?), pabandykite paleisti kompiuter? naudodami funkcij? Paskutin? ?inoma gera konfig?racija.

Kai naudojate funkcij? Paskutin? ?inoma gera konfig?racija, kompiuteris paleid?iamas naudojant v?liausius parametrus, kurie veik?. Naudojant ?i? funkcij? atkuriama registro informacija ir tvarkykli? parametrai, kurie buvo nustatyti paskutin? kart?, kai kompiuter? pavyko paleisti s?kmingai. Naudokite ?i? funkcij?, kai negalite paleisti ?Windows? atlik? keitim? kompiuteryje (pvz., ?dieg? arba atnaujin? ?renginio tvarkykl?).

Jei norite paleisti kompiuter? naudodami funkcij? Paskutin? ?inoma gera konfig?racija, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? I?jungti.
 2. Spustel?kite Paleisti i? naujo, tada ? Gerai.
 3. Jei bus parodytas prane?imas Pasirinkite operacin? sistem?, kuri? norite paleisti , paspauskite klavi?? F8.
 4. Rodykli? klavi?ais pasirinkite Paskutin? ?inoma gera konfig?racija ir spauskite ?Enter?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Norint naudotis rodykli? klavi?ais skai?i? klaviat?roje, NUM LOCK turi b?ti i?jungta.
 5. Jei kompiuteryje veikia kitos operacin?s sistemos, s?ra?e spustel?kite Microsoft Windows Server 2003, tada spauskite klavi?? ?Enter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • Pasirinkus funkcij? Paskutin? ?inoma gera konfig?racija, galite i?taisyti ?vairias problemas, pvz., naujai ?diegt? tvarkykl?, kuri neatitinka kompiuterio aparat?ros. ?i funkcija nei?sprend?ia problem? d?l sugadint? arba neaptinkam? tvarkykli? ar fail?.
 • Pasirinkus funkcij? Paskutin? ?inoma gera konfig?racija, atkuriama tik ?io registr? rakto informacija:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Kit? registro rakt? pakeitimai i?lieka.
Jei galite paleisti kompiuter? naudodami funkcij? Paskutin? ?inoma gera konfig?racija, paskutiniai kompiuteryje atlikti pakeitimai (pvz., tvarkykl?s diegimas) gali b?ti neteisingos paleisties prie?astis. Rekomenduojame pa?alinti arba atnaujinti tvarkykl? arba program?, tuomet i?bandyti?, ar ?Windows galima tinkamai paleisti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip paleisti kompiuter? saugiuoju re?imu

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kai paleid?iate kompiuter? saugiuoju re?imu, ?Windows? ?kelia tik reikalingas tvarkykles ir kompiuterio tarnybas. Galite dirbti saugiuoju re?imu, kai reikia nustatyti ir i?taisyti problemas d?l automati?kai paleid?iam? netinkamai veikian?i? tvarkykli?, program? arba tarnyb?.

Jei kompiuter? pavyksta s?kmingai paleisti saugiuoju re?imu, bet nepavyksta paleisti ?prastu re?imu, galimas aparat?ros nustatym? arba i?tekli? konfliktas. Gali b?ti nesuderinamos programos, tarnybos arba tvarkykl?s, bet to, gali b?ti sugadintas registras. Dirbdami saugiuoju re?imu galite i?jungti arba pa?alinti programas, tarnybas arba ?rengini? tvarkykles, d?l kuri? nepavyksta paleisti kompiuterio.

Nor?dami ?alinti paleisties triktis saugiuoju re?imu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? I?jungti.
 2. Spustel?kite Paleisti i? naujo, tada ? Gerai.
 3. Jei bus parodytas prane?imas Pasirinkite operacin? sistem?, kuri? norite paleisti , paspauskite F8.
 4. Meniu Papildoma ?Windows? parinktis rodykli? klavi?ais pasirinkite Saugusis re?imas, tada paspauskite ?Enter?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Norint naudotis rodykli? klavi?ais skai?i? klaviat?roje, ?Num Lock? turi b?ti i?jungta.
 5. Jei kompiuteryje veikia kitos operacin?s sistemos, s?ra?e spustel?kite Microsoft Windows Server 2003, tada spauskite klavi?? ?Enter?.
 6. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Jei kompiuterio nepavyksta paleisti saugiuoju re?imu, pabandykite paleisti kompiuter? naudodami atk?rimo konsol?. Jei vis dar negalite paleisti kompiuterio, patikrinkite, ar n?ra aparat?ros problem?, pvz., neveikian?i? ?rengini?, diegimo, laid? arba jung?i? problem?. Pa?alinkite aparat?r?, kuri? neseniai ?dieg?te, tuomet paleiskite kompiuter? i? naujo, kad patikrintum?te, ar problema i?spr?sta.
  • Jei kompiuteris paleid?iamas saugiuoju re?imu, nor?dami t?sti ?alinti paleisties problemas, pereikite prie kito skyriaus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Naudokite ?vyki? per?i?ros program?, kad nustatytum?te paleisties problemos prie?ast?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Per?i?r?kite ?vyki? ?urnal? ?vyki? per?i?ros programa, kad gautum?te informacijos, kuri pad?s nustatyti ir diagnozuoti paleisties problemos prie?astis. Nor?dami per?i?r?ti ?vyki? ?urnale ?ra?ytus ?vykius, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Administravimo ?rankiai ir spustel?kite ?vyki? per?i?ros programa.
  • Paleiskite ?vyki? per?i?ros programos prid?tin? ?Microsoft? valdymo konsol? (MMC).
 2. Konsol?s medyje i?pl?skite ?vyki? per?i?ros program? ir spustel?kite ?urnal?, kur? norite per?i?r?ti. Pavyzd?iui, spustel?kite Sistemos ?urnalas arba Programos ?urnalas.
 3. I?samios informacijos srityje dukart spustel?kite ?vyk?, kur? norite per?i?r?ti.

  Nor?dami kopijuoti ?vykio informacij?, spustel?kite Kopijuoti, atidarykite nauj? dokument? programoje, ? kuri? norite ?klijuoti ?vyk? (pvz., ?Microsoft Word?), tuomet meniu Redaguoti spustel?kite ?klijuoti.
 4. Jei norite per?i?r?ti ankstesnio arba kito ?vykio apra??, spauskite klavi?? RODYKL? AUK?TYN arba RODYKL? ?EMYN.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Naudokit?s sistemos informacija, kad nustatytum?te paleisties problemos prie?ast?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sistemos informacijos ?rankyje rodomas i?samus kompiuterio aparat?ros, sistemos komponent? ir programin?s ?rangos aplinkos rodinys. ?is ?rankis padeda nustatyti galimus probleminius ?renginius ir ?rengini? konfliktus. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?ra?ykite msinfo32 ir spustel?kite Gerai.
 3. Ie?kokite problemini? ?rengini? arba ?rengini? konflikt?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Konsol?s medyje i?pl?skite Komponentai, tada spustel?kite Probleminiai ?renginiai
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   .

   Atkreipkite d?mes? ? ?renginius, pateikiamus de?in?je srityje esan?iame s?ra?e.
  2. Konsol?s medyje i?pl?skite Aparat?ros i?tekliai, tada spustel?kite Konfliktai / bendrinimas.

   Atkreipkite d?mes? ? i?tekli? konfliktus, pateikiamus de?in?je srityje esan?iame s?ra?e.
  3. Nustat? problemin? ?rengin?, atlikite atitinkam? veiksm? (pvz., pa?alinkite, i?junkite arba i? naujo konfig?ruokite ?rengin? arba naujinkite tvarkykl?), tuomet paleiskite kompiuter? ?prastu re?imu.

   Galite naudoti ?rengini? tvarkytuv?, kad pa?alintum?te arba i?jungtum?te ?renginius arba tvarkykles. Informacijos apie ?rengini? tvarkytuv? ?r. skyriuje Naudokite ?rengini? tvarkytuv?, kad nustatytum?te paleisties problem? prie?ast?.

   Jei kompiuteris paleid?iamas tinkamai, paleisties problem? prie?astis gali b?ti tam tikras ?renginys.

   Jei i?jungiate ?rengin?, nor?dami i?spr?sti problem?, ?sitikinkite, kad ?renginys pateikiamas ?Windows Server 2003? suderinamos aparat?ros s?ra?e (HCL) ir tinkamai ?diegtas. Taip pat kreipkit?s ? gamintoj?, kad prane?tum?te apie problem? ir gautum?te informacijos apie galimus naujinimus, galin?ius i?spr?sti paleisties problem?. Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su aparat?ros gamintojais, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
   65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacija, A?K (angl? k.) (gali b?ti angl? k.)

   60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacija, L?P (angl? k.) (gali b?ti angl? k.)

   60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacija, Q?Z (angl? k.) (gali b?ti angl? k.)
   ?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.
 4. Jei sistemos informacijos ?rankyje nepateikta problemini? ?rengini? arba ?rengini? konflikt?, per?i?r?kite programas, kurios paleid?iamos automati?kai paleid?iant ?Windows?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Konsol?s medyje i?pl?skite Programin?s ?rangos aplinka, tada spustel?kite Paleisties programos.

   Programos, kurios paleid?iamos automati?kai paleid?iant ?Windows?, pateikiamos de?iniojoje srityje.
  2. I?junkite programas ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

   Informacijos, kaip i?jungti program?, ?r. programos dokumentacijoje arba kreipkit?s ? gamintoj?.
  3. Jei i?jungsite paleisties programas ir paleisties problema i?sprend?iama, v?l po vien? ?junkite programas.

   I?junkite ir i? naujo paleiskite kompiuter? kiekvien? kart?, kai ?jungiate program?, ir atkreipkite d?mes?, ar kyla paleisties problem?. Jei problemos i?lieka, paskutin? ?jungta programa gali b?ti netinkamo paleisties prie?astis.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Per?i?r?kite paleisties saugiuoju re?imu ?urnalo fail?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami i?spr?sti paleisties problemas, per?i?r?kite paleisties ?urnalo fail? Ntbtlog.txt ir u?sira?ykite, kurios tvarkykl?s ir tarnybos nebuvo paleistos paleidus kompiuter? saugiuoju re?imu.

?is ?urnalo failas yra aplanke %SystemRoot% (pagal numatytuosius nustatymus, tai yra aplankas ?Windows?). ?iame ?urnalo faile pateikiami ?renginiai ir tarnybos, kurios ?keliamos (arba ne?keliamos), kai paleid?iate kompiuter? saugiuoju re?imu. ?urnalo fail? atidaryti ir per?i?r?ti galite bet kuria teksto rengykle, pvz., ?Notepad?.


Naudokite tvarkykli? ir tarnyb?, kurios nebuvo ?keltos paleid?iant, s?ra??, kad nustatytum?te galimas paleisties problem? prie?astis.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Kai kurios paleisties problemos gali kilti ankstyvame paleisties proceso etape. ?iuo atveju ?Windows? gali ne?ra?yti ?krovos ?urnalo failo ? stand?j? disk?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Naudokite ?rengini? tvarkytuv?, kad nustatytum?te paleisties problem? prie?ast?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?rengini? tvarkytuv?je rodomas grafinis kompiuteryje ?diegtos aparat?ros rodinys. Naudokite ?? ?rank?, kad i?spr?stum?te ?rengini? konfliktus arba nustatytum?te nesuderinamus ?renginius, kurie gali b?ti paleisties problem? prie?astis.

Kad paleistum?te ?rengini? tvarkytuv?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite Mano kompiuteris, tada ? Valdyti.
 2. I?pl?skite Sistemos ?rankiai ir spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?.

  Kompiuteryje ?diegti ?renginiai pateikti de?iniojoje srityje esan?iame s?ra?e. Jei ?alia ?renginio rodomas simbolis, su ?iuo ?renginiu gali b?ti problem?. Pvz., juodas ?auktukas (!) geltoname lauke nurodo, kad ?renginys yra netinkamos b?senos.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Jei norite i?jungti ?rengin? ?rengini? tvarkytuv?je, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?rengin?, tada spustel?kite I?jungti.
 3. I?tirkite galimus ?rengini? konfliktus. Kad tai atliktum?te, dukart spustel?kite de?iniojoje srityje nurodyt? ?rengin?, tada spustel?kite skirtuk? I?tekliai.

  Jei yra ?rengini? konflikt?, jie pateikiami s?ra?e Nesuderinam? ?rengini? s?ra?as.

  Atkreipkite d?mes? ? ?ym?s langel? Naudoti automatinius parametrus. Jei ?Windows? s?kmingai aptinka ?rengin?, ?is ?ym?s langelis pa?ymimas, o ?renginys veikia tinkamai. Ta?iau, jei i?tekliaus parametrai pagr?sti bazine konfig?racija n (kur n yra skai?ius nuo 0 iki 9), gali reik?ti pakeisti konfig?racij?. Jei norite tai atlikti, spustel?kite kit? bazin? konfig?racij? s?ra?e arba patys pakeiskite i?tekliaus parametrus.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2684263
  ?SP?JIMAS Atliekant ?i? proced?r? gali reik?ti pakeisti kompiuterio papildomo metalo oksido puslaidininkio (CMOS) ir bazin?s ?vesties ir i?vesties sistemos (BIOS) parametrus. Klaidingai pakeitus kompiuterio sistem? BIOS, gali kilti rimt? problem?. U? kompiuterio CMOS parametr? keitimus esate atsakingi patys.

  Jei ?Windows? negali i?spr?sti i?tekli? konflikto, patikrinkite, ar kompiuteris sukonfig?ruotas leisti ?Windows? i?vardyti kompiuterio ?renginius. Jei norite tai atlikti, kompiuterio BIOS s?rankos ?rankyje ?junkite ?Plug and Play? OS parametrus. Kaip pakeisti kompiuterio BIOS parametrus, ?r. kompiuterio dokumentacijoje arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.
 4. Aptik? netinkamai veikiant? ?rengin?, i?junkite j?, tuomet paleiskite kompiuter? i? naujo ?prastu re?imu.

  Jei kompiuteris paleid?iamas tinkamai, i?jungtas ?renginys gali b?ti paleisties problem? prie?astis.

  ?sitikinkite, kad ?renginys pateikiamas ?Windows Server 2003? suderinamos ?rangos s?ra?e (HCL) ir ar ?diegtas tinkamai. Taip pat kreipkit?s ? gamintoj?, kad prane?tum?te apie problem? ir gautum?te informacijos apie galimus naujinimus, galin?ius i?spr?sti paleisties problem?.
Jei norite papildomos informacijos apie tai, kaip konfig?ruoti ?renginius ?rengini? tvarkytuv?je, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
323423 Kaip ?rengini? tvarkytuve konfig?ruoti ?renginius ?Windows Server 2003? (gali b?ti angl? k.)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip naudoti sistemos konfig?ravimo priemon?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sistemos konfig?ravimo priemon? (Msconfig.exe) automatizuoja ?prastus trik?i? ?alinimo veiksmus, kuriuos ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistai atlieka diagnozuodami ?Windows? konfig?ravimo problemas. Galite naudoti ?? ?rank? sistemos konfig?racijai keisti ir problemoms ?alinti atmetimo metodu.

Jei norite naudoti sistemos konfig?ravimo priemon?, ? sistem? turite ?eiti kaip administratorius arba administratori? grup?s narys. Jei kompiuteris ?jungtas ? tinkl?, tinklo strategijos parametrai gali neleisti naudotis priemone. Saugumo sumetimais, norint atlikti ?ias proced?ras, geriausia naudoti komand? Vykdyti kaip.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Rekomenduojame nenaudoti sistemos konfig?ravimo priemon?s failui Boot.ini keisti kompiuteryje be ?Microsoft? palaikymo tarnybos specialisto pagalbos, nes taip galima visi?kai sugadinti kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sukurkite ?vari? aplink? triktims ?alinti

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kad sukurtum?te ?vari? aplink? triktims ?alinti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai (jei norite naudoti komand? Vykdyti kaip, lauke Atidaryti ?veskite runas /user:administrator Kelias\msconfig.exe, tuomet spustel?kite Gerai).
 2. Spustel?kite skirtuk? Bendra, tuomet spustel?kite Diagnostin? paleistis ? ?kelti tik pagrindinius ?renginius ir tarnybas, tada ? Gerai ir Paleisti i? naujo, kad paleistum?te kompiuter? i? naujo.
 3. Paleid? ?Windows? patikrinkite, ar problema i?liko.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Izoliuokite problemas naudodami sistemos paleisties parinktis

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite izoliuoti problemas naudodami sistemos paleisties parinktis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 2. Spustel?kite skirtuk? Bendra, tada ? Pasirinktin? paleistis.
 3. At?ym?kite toliau nurodytus ?ymi? langelius.
  Apdoroti fail? SYSTEM.INI
  Apdoroti WIN.INI fail?
  ?kelti sistemos tarnybas
  Negal?site at?ym?ti ?ym?s langelio Naudoti pradin? BOOT.INI.
 4. Jei norite i?bandyti programin?s ?rangos ?k?limo proces?, ?sitikinkite, kad ?ym?s langelis ?kelti paleisties elementus pasirinktas, tuomet spustel?kite Gerai.
 5. Paraginti i? naujo paleiskite kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Izoliuokite problemas naudodami pasirinktin?s paleisties parinktis

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite izoliuoti problemas naudodami pasirinktin?s paleisties parinktis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 2. Spustel?kite skirtuk? Bendra, o tada ? Pasirinktin? paleistis.
 3. At?ym?kite visus ?ymi? langelius, esan?ius Pasirinktin? paleistis. Negal?site panaikinti ?ym?s langelio Naudoti pradin? BOOT.INI ?ym?jimo.
 4. Pa?ym?kite ?ym?s langel? Apdoroti SYSTEM.INI fail?, spustel?kite Gerai, o tada paraginti paleiskite kompiuter? i? naujo.

  Pakartokite ?? proces? ir po vien? pa?ym?kite kiekvien? ?ym?s langel?. Kiekvien? kart? kompiuter? paleiskite i? naujo. Kartokite proces?, kol kils problema.
 5. ?vykus problemai spustel?kite skirtuk?, kuris atitinka pasirinkt? fail?. Pvz., jei problema kyla pasirinkus fail? Win.ini, sistemos konfig?ravimo priemon?je spustel?kite skirtuk? WIN.INI.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Izoliuokite problemas naudodami paleisties skirtuk?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Skirtuke Paleistis pateikiamas element?, kurie ?keliami paleisties metu i? paleisties grup?s, s?ra?as, Win.ini ?load=? ir ?run=? bei registras. Jei norite izoliuoti problemas naudodami paleisties skirtuk?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 2. Spustel?kite skirtuk? Paleistis.
 3. Panaikinkite vis? ?ym?s langeli? ?ym?jim?.
 4. Jei norite prad?ti ?alinti triktis, spustel?kite Gerai, o tada paraginti paleiskite kompiuter? i? naujo.

  Pakartokite ?? proces? ir po vien? pa?ym?kite kiekvien? ?ym?s langel?. Kiekvien? kart? kompiuter? paleiskite i? naujo. Kartokite proces?, kol kils problema.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Pa?alinkite sistemos tarnyb? triktis

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite pa?alinti sistemos tarnyb? triktis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 2. Spustel?kite skirtuk? Tarnybos.
 3. Pasi?ym?kite nepasirinktas tarnybas.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2684263
  SVARBU. Nepraleiskite ?io veiksmo. ?ios informacijos reik?s v?liau.
 4. Spustel?kite I?jungti visk?, Gerai ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 5. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 6. Spustel?kite skirtuk? Tarnybos.
 7. Kad ?jungtum?te tarnyb?, pa?ym?kite jos ?ym?s langel?, tada spustel?kite Gerai.
 8. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar kyla problema.
 9. Kartokite 5?8 veiksmus su kiekviena tarnyba, kol kils problema. Kai problema kyla, jos prie?astis yra paskutin? ?jungta tarnyba. Pasi?ym?kite ?i? tarnyb? ir pereikite prie 10 veiksmo.
 10. Spustel?kite ?jungti visk?, pa?ym?kite ?ym?s langel? prie problem? sukelian?ios tarnybos, panaikinkite vis? kit? tarnyb?, kurias pasi?ym?jote atlikdami 3 veiksm?, ?ym?s langeli? ?ym?jim?, spustel?kite Gerai ir paleiskite kompiuter? i? naujo.

  Laikinas problemos sprendimas yra palikti problem? sukelian?i? tarnyb? i?jungt? (nepasirinkt?). Pagalbos kreipkit?s ? problem? sukelian?ios tarnybos gamintoj?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Galima grei?iau nustatyti problem? sukelian?i? tarnyb? tikrinant tarnybas grup?mis. Suskirstykite tarnybas ? dvi grupes pa?ym?dami pirmosios grup?s ?ym?s langelius ir panaikindami antrosios grup?s ?ym?s langeli? ?ym?jim?. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar kyla problema. Jei problema kyla, j? sukelianti tarnyba yra pirmoje grup?je. Jei problema nekyla, j? sukelianti tarnyba yra antroje grup?je. Kartokite ?? proces? problem? sukelian?ioje grup?je, kol izoliuosite problem? sukelian?i? tarnyb?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Pa?alinkite failo System.ini triktis

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite pa?alinti failo System.ini triktis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 2. Spustel?kite skirtuk? SYSTEM.INI.
 3. Pasi?ym?kite nepasirinktus elementus. Gali reik?ti i?pl?sti tam tikrus elementus (pvz., [tvarkykl?s]), kad nustatytum?te, ar nepasirinkti antriniai elementai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2684263
  SVARBU. Nepraleiskite ?io veiksmo. ?ios informacijos reik?s v?liau.
 4. Spustel?kite I?jungti visk?, Gerai ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 5. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 6. Spustel?kite skirtuk? SYSTEM.INI.
 7. I?pl?skite visus s?ra?o elementus, pa?ym?kite elemento, kur? norite ?jungti, ?ym?s langel? ir spustel?kite Gerai.
 8. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar kyla problema.
 9. Kartokite 5?8 veiksmus su kiekvienu elementu, kol kils problema.

  Kai problema kyla, jos prie?astis yra paskutinis ?jungtas elementas. Pasi?ym?kite ?? element? ir pereikite prie 10 veiksmo.
 10. Spustel?kite ?jungti visk?, at?ym?kite ?ym?s langel?, esant? prie problem? kelian?io elemento, at?ym?kite vis? kit? element?, kuriuos pasi?ym?jote atlikdami 3 veiksm?, ?ym?s langelius, spustel?kite Gerai ir paleiskite kompiuter? i? naujo.

  Laikinas problemos sprendimas yra palikti problem? keliant? element? i?jungt? (nepasirinkt?). Jei galima, pagalbos kreipkit?s ? problem? kelian?io elemento gamintoj?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Galima grei?iau nustatyti problem? keliant? System.ini element? tikrinant elementus grup?mis. Suskirstykite elementus ? dvi grupes pa?ym?dami pirmosios grup?s ?ym?s langelius ir panaikindami antrosios grup?s ?ym?s langeli? ?ym?jim?. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar kyla problema. Jei problema kyla, j? sukelianti tarnyba yra pirmoje grup?je. Jei problema nekyla, j? sukelianti tarnyba yra antroje grup?je. Kartokite ?? proces? problem? sukelian?ioje grup?je, kol izoliuosite problem? sukeliant? System.ini element?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Pa?alinkite failo Win.ini triktis

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite pa?alinti failo Win.ini triktis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 2. Spustel?kite skirtuk? WIN.INI.
 3. Pasi?ym?kite nepasirinktus elementus. Gali reik?ti i?pl?sti tam tikrus elementus (pvz., [OLFax prievadai]), kad nustatytum?te, ar nepasirinkti antriniai elementai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2684263
  SVARBU. Nepraleiskite ?io veiksmo. ?ios informacijos reik?s v?liau.
 4. Spustel?kite I?jungti visk?, Gerai ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 5. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 6. Spustel?kite skirtuk? WIN.INI.
 7. I?pl?skite visus s?ra?o elementus, pa?ym?kite elemento, kur? norite ?jungti, ?ym?s langel? ir spustel?kite Gerai.
 8. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar kyla problema.
 9. Kartokite 5?8 veiksmus su kiekvienu elementu, kol kils problema.

  Kai problema kyla, jos prie?astis yra paskutinis ?jungtas elementas. Pasi?ym?kite ?? element? ir pereikite prie 10 veiksmo.
 10. Spustel?kite ?jungti visk?, spustel?dami panaikinkite problem? sukelian?io elemento ir element?, kuriuos pasi?ym?jote atlikdami 3 veiksm?, ?ym?s langeli? ?ym?jim?, spustel?kite Gerai ir paleiskite kompiuter? i? naujo.

  Laikinas problemos sprendimas yra palikti problem? keliant? element? i?jungt? (nepasirinkt?). Jei galima, pagalbos kreipkit?s ? problem? kelian?io elemento gamintoj?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Galima grei?iau nustatyti problem? keliant? Win.ini element? tikrinant elementus grup?mis. Suskirstykite elementus ? dvi grupes pa?ym?dami pirmosios grup?s ?ym?s langelius ir panaikindami antrosios grup?s ?ym?s langeli? ?ym?jim?. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir patikrinkite, ar kyla problema. Jei problema kyla, j? sukelianti tarnyba yra pirmoje grup?je. Jei problema nekyla, j? sukelianti tarnyba yra antroje grup?je. Kartokite ?? proces? problem? sukelian?ioje grup?je, kol izoliuosite problem? sukeliant? Win.ini element?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?alinkite failo Boot.ini triktis

Tik sistemos administratoriai ir patyr? vartotojai gali bandyti keisti fail? Boot.ini. Boot.ini trik?i? ?alinimo veiksmai ? ?? straipsn? ne?traukti.

Daugiau informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je. Jei norite tai atlikti, eikite ? ?Microsoft? palaikymo svetain?.

I? naujo nustatykite sistemos konfig?ravimo priemon? ? ?prast? paleist?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite i? naujo nustatyti sistemos konfig?ravimo priemon? ? ?prast? paleist?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite msconfig ir spustel?kite Gerai
 2. Skirtuke Bendra spustel?kite ?prasta paleistis ? ?kelti visas ?renginio tvarkykles ir paslaugas, tada spustel?kite Gerai.
 3. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Naudokite ?Windows? atk?rimo konsol?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atk?rimo konsol? yra komandin?s eilut?s ?rankis, kuriuo galite i?taisyti ?Windows? triktis, jei kompiuteris paleid?iamas netinkamai. Galite paleisti atk?rimo konsol? i? ?Windows Server 2003? kompaktinio disko arba paleisties metu, jei atk?rimo konsol? jau ?diegta kompiuteryje. Naudokite atk?rimo konsol?, jei naudojant paleisties parinkt? Paskutin? ?inoma gera konfig?racija procesas tinkamai neatliekamas ir kompiuteris saugiuoju re?imu nepaleid?iamas. Atk?rimo konsol?s metod? rekomenduojama taikyti tik patyrusiems vartotojams, kurie naudodami bendr?sias komandas moka atpa?inti ir surasti problemas kelian?ias tvarkykles ar failus.
Jei norite naudoti atk?rimo konsol?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ?terpkite ?Windows Server 2003? diegimo kompaktin? disk? ? kompaktini? arba DVD disk? ?rengin? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 2. Tekstinio re?imo s?rankoje paraginti spauskite R, kad paleistum?te atk?rimo konsol?.
Galite naudoti atk?rimo konsol? toliau nurodytiems veiksmams atlikti.
 • Pasiekti kompiuterio tvarkykles.
 • ?jungti arba i?jungti ?renginio tvarkykles ar tarnybas.
 • Kopijuoti failus i? ?Windows Server 2003? diegimo kompaktinio disko arba i? kitos kei?iamosios laikmenos. Pvz., galite kopijuoti pa?alint? fail?, kurio reikia.
 • Kurti nauj? ?krovos sektori? ir nauj? pagrindin? sistemos ?krovos ?ra?? (MBR). Gali reik?ti tai daryti, jei problem? kyla paleid?iant i? esamo ?krovos sektoriaus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?sitikinkite, kad standusis diskas arba fail? sistema nepa?eista

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite ?sitikinti, kad standusis diskas arba fail? sistema nepa?eista, paleiskite kompiuter? i? ?Windows Server 2003? kompaktinio disko, paleiskite atk?rimo konsol?, tada naudokite komandin?s eilut?s priemon? Chkdsk. Tai gali i?spr?sti problem?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
SVARBU. Atk?rimo konsol? rekomenduojame naudoti tik patyrusiems vartotojams arba administratoriams. Jei norite naudoti atk?rimo konsol?, turite ?inoti administratoriaus abonemento slapta?od?.

Daugiau informacijos, kaip i?bandyti ir i?taisyti pa?eist? stand?j? disk? naudojant Chkdsk, ?r. toliau nurodyto straipsnio skyrius ?Kaip naudoti atk?rimo konsol?? ir ?Kaip naudoti atk?rimo konsol?s komandin? eilut??.
307654 Kaip sistemoje ?Windows XP? diegti ir naudoti atk?rimo konsol?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Jei Chkdsk prane?a, kad standusis diskas nepasiekiamas, galima aparat?ros triktis. Patikrinkite visas laid? jungtis ir disko perjungikli? parametrus. Daugiau pagalbos kreipkit?s ? kompiuterio taisymo specialist? arba gamintoj?.

Jei Chkdsk prane?a, kad negalima i?taisyti vis? stand?iojo disko problem?, gali b?ti pa?eista arba nebepasiekiama fail? sistema ar MBR. Bandykite naudoti atitinkamas atk?rimo konsol?s komandas, pvz., Fixmbr ir Fixboot, kreipkit?s ? duomen? atk?rimo tarnyb? arba pakartotinai perskirkite ir i? naujo suformatuokite stand?j? disk?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
?SP?JIMAS. Pakartotinai perskyrus ir i? naujo suformatavus stand?j? disk? prarandama visa diske esanti informacija.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
SVARBU. Pagalbos kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj? arba ?Microsoft? palaikymo tarnybos specialist?. Bandyti taisyti kompiuter? tur?t? tik kvalifikuoti specialistai. Jei kompiuter? taiso nekvalifikuotas asmuo, tai gali anuliuoti kompiuterio garantij?. Daugiau informacijos, kaip naudoti atk?rimo konsol?, pateikiama spustel?jus toliau nurodyt? straipsni? numerius ir per?i?r?jus ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
326215 Kaip naudoti atk?rimo konsol? ?Windows Server 2003? kompiuteryje, kurio nepavyksta paleisti (gali b?ti angl? k.)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip vykdyti automatin? sistemos atk?rim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite pa?alinti sistemos triktis vykdydami automatin? sistemos atk?rim? (ASR), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Prie? prad?dami atk?rimo proced?r? ?sitikinkite, kad turite toliau nurodytus elementus.
  • ASR disk?, kur? suk?r?te anks?iau.
  • Atsargin?s kopijos laikmen?, kuri? suk?r?te anks?iau.
  • Originalios operacin?s sistemos diegimo kompaktin? disk?.
  • Jei turite nuolatinio saugojimo ?renginio valdikl? ir ?inote, kad gamintojas pateik? atskir? jam skirt? tvarkykl?s fail? (ne s?rankos kompaktiniame diske ?ra?yt? tvarkykl?s fail?), prie? prad?dami ?i? proced?r? gaukite fail? (diske).
 2. ?d?kite originalios operacin?s sistemos diegimo kompaktin? disk? ? kompaktini? arba DVD disk? ?rengin?.
 3. Paleiskite kompiuter? i? naujo. Jei esate raginami, spauskite atitinkam? klavi??, kad paleistum?te kompiuter? i? kompaktinio disko.
 4. Jei turite atskir? tvarkykl?s fail?, kaip apra?yta 1 veiksme, paraginti spauskite klavi?? F6, kad naudotum?te tvarkykl? kaip s?rankos dal?.
 5. Kai esate raginami s?rankos tekstinio re?imo dalies prad?ioje, spauskite klavi?? F2.

  B?site paraginti ?d?ti anks?iau sukurt? ASR disk?.
 6. Vykdykite nurodymus.
 7. Jei turite atskir? tvarkykl?s fail?, kaip nurodyta 1 veiksme, kai sistema paleid?iama i? naujo, paraginti spauskite F6 (dar kart?).
 8. Vykdykite nurodymus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • ASR neatkuria duomen? fail?. Daugiau informacijos, kaip kurti atsargin? duomen? kopij? ir atkurti duomen? failus, ?r. sistemos ?Windows? ?inyne.
 • Jei atkuriate serveri? grup?, kurios vis? mazg? veikimas sutriko, o kvorumo disko nepavyksta atkurti i? atsargin?s kopijos, naudokite ASR kiekviename pradin?s grup?s mazge, kad atkurtum?te disko para?us ir grup?s disk? (kvorumo ir ne kvorumo) skaidinio maket?. Daugiau informacijos, kaip kurti atsargin? kopij? ir atkurti serveri? grupes, ?r. sistemos ?Windows? ?inyne.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sukurkite ASR disk? rinkin? naudodami atsargin? kopij?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 Jei norite naudoti ASR, turite tur?ti ASR disk? rinkin?. Jei norite kurti ASR disk? rinkin?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymikl? antVisos programos, tada ? Reikmenys, tada ? Sistemos ?rankiai ir spustel?kite Atsargin? kopija.

  Numatyta, kad paleid?iamas atsarginio kopijavimo ir atk?rimo vedlys, nebent jis i?jungtas. Jei norite sukurti ASR disk? rinkin?, galite naudoti atsarginio kopijavimo ir atk?rimo vedl?, srityje Kuri? fail? atsargin? kopij? norite kurti pasirinkdami Visa informacija ?iame kompiuteryje. Kitu atveju galite pereiti prie kito veiksmo ir kurti ASR disk? rinkin? I?pl?stiniu re?imu.
 2. Atsarginio kopijavimo ir atk?rimo vedlyje spustel?kite sait? I?pl?stinis re?imas.
 3. Meniu ?rankiai spustel?kite ASR vedlys.
 4. Vadovaukit?s ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastabos
 • Turite tur?ti tu??i? 1,44 megabit? (MB) disk?, kad gal?tum?te ?ra?yti sistemos parametrus, ir laikmen?, kurioje ?ra?ysite atsargines fail? kopijas. Jei kompiuteryje n?ra disk? ?renginio, kurkite ASR atsargin? kopij? kompiuteryje be disk? ?renginio. Kopijuokite failus Asr.sif ir Asrpnp.sif, kurie yra aplanke %SystemRoot%\Repair, ? kit? kompiuter?, kuriame yra disk? ?renginys, tada kopijuokite ?iuos failus ? disk?.
 • Jei norite atlikti ?i? proced?r?, turite b?ti administratori? arba atsargini? kopij? k?rimo operatori? grup?s narys vietiniame kompiuteryje arba jums turi b?ti suteiktos atitinkamos teis?s. Jei kompiuteris prijungtas prie domeno, domeno administratori? grup?s nariai gali tur?ti galimyb? atlikti ?i? proced?r?. Saugumo sumetimais, norint atlikti ?i? proced?r?, geriausia naudoti komand? Vykdyti kaip.
 • Atliekant ?i? proced?r? atsargin?s kopijos kuriamos tik t? sistemos fail?, kuriuos reikia tur?ti norint paleisti sistem?. Atsargines duomen? fail? kopijas reikia kurti atskirai.
 • Suk?r? ASR rinkin?, pavadinkite ir kartu laikykite disk? ir atsargin?s kopijos laikmen?. Jei norite naudoti atsargin?s kopijos laikmen?, turite tur?ti disk?, kur? suk?r?te naudodami ?? laikmenos rinkin?. Negalima naudoti disko, sukurto kitu laiku arba su kitu laikmen? rinkiniu. Atlikdami ASR taip pat turite tur?ti s?rankos kompaktin? disk?.
 • Laikykite ASR rinkin? saugioje vietoje. ASR yra informacijos apie sistemos konfig?racij?, kuri gali b?ti panaudota j?s? sistemai sugadinti.
 • Jei kuriate serveri? grup?s atsargin? kopij?, vykdykite automatinio sistemos atk?rimo vedl? visuose grup?s mazguose ir u?tikrinkite, kad paleid?iant kiekvien? ASR atsargin? kopij? vykdoma grup?s tarnyba. U?tikrinkite, kad kol vykdomas vedlys, vienas i? mazg?, kuriame vykdote automatinio sistemos atk?rimo paruo?imo vedl?, yra pateikiamas s?ra?e kaip atk?rimo i?tekliaus savininkas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip atkurti ?Windows? ?diegt?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?manoma atkurti sugadint? ?Windows Server 2003? ?diegt? vykdant ?Windows? s?rank? i? ?Windows? kompaktinio disko.

Jei norite atkurti ?Windows? ?diegt?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. ? kompaktini? arba DVD disk? ?rengin? ?terpkite ?Microsoft Server 2003? kompaktin? disk?.
 2. Jei ?Windows? kompaktiniame diske rodomas meniu K? nor?tum?te daryti, spustel?kite I?eiti.
 3. I?junkite kompiuter?, palaukite de?imt sekund?i? ir v?l ?junkite kompiuter?.
 4. Jei esate raginami paleisti kompiuter? i? kompaktinio disko, atlikite tai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Turite tur?ti galimyb? paleisti kompiuter? i? ?Windows Server 2003? kompaktini? disko ?renginio, kad gal?tum?te vykdyti ?Windows? s?rank?. Kompaktini? arba DVD disk? ?renginys turi b?ti atitinkamai sukonfig?ruotas. Daugiau informacijos, kaip sukonfig?ruoti kompiuter?, kad jis b?t? paleid?iamas i? kompaktini? ar DVD disk? ?renginio, ?r. dokumentuose, pateiktuose su kompiuteriu, arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.
 5. Paleid? s?rank?, paspausdami ?Enter? t?skite s?rankos proces?.
 6. Spauskite ENTER, kad pasirinktum?te parinkt? Jei norite nustatyti ?Windows? dabar, spauskite ENTER. Nesirinkite parinkties Atk?rimo konsol?.
 7. Jei norite sutikti su licencijavimo sutarties s?lygomis, paspauskite F8.

  S?ranka ie?ko ankstesni? ?Windows? ?dieg?i?.
  • Jei s?ranka neaptinka ankstesn?s ?Windows Server 2003? ?diegties, gali sutrikti aparat?ra.

   Aparat?ros gedimai ?iame straipsnyje neaptariami. Jei reikia pagalbos, kreipkit?s ? kompiuterio aparat?ros specialist? arba i?bandykite aparat?ros trik?i? diagnostikos priemon?. Daugiau informacijos apie aparat?ros trik?i? diagnostikos priemon? ?r. ?Windows Server 2003? ?inyno temoje ?Trik?i? diagnostikos priemon?s naudojimas?.
  • Jei s?ranka neranda ankstesn?s ?Windows Server 2003? ?diegties, gali b?ti pateikiamas ?is prane?imas.
   Jei viena i? ?i? ?Windows Server 2003? ?dieg?i? pa?eista, s?ranka gali pabandyti j? taisyti. ?diegt? pasirinkite rodykl?mis auk?tyn ir ?emyn. Atkurkite pasirinkt? ?diegt? spausdami R. Jei norite t?sti netaisydami, paspauskite ESC.
   Pasirinkite atitinkam? ?Windows Server 2003? operacin?s sistemos ?diegt? ir spauskite R, kad b?t? bandoma atkurti.
  • Vadovaudamiesi instrukcijomis atkurkite ?diegt?.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Pastabos
   • Gali reik?ti pakeisti ?krovos disko sek? BIOS parametruose, kad s?kmingai paleistum?te kompiuter? i? ?Windows Server 2003? kompaktinio disko. Nor?dami daugiau informacijos, kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj? arba ?r. gamintojo dokumentacij?.
   • Jei negalite paleisti kompiuterio i? ?Windows Server 2003? kompaktinio disko, galimas kompaktini? arba DVD disk? ?renginio sutrikimas arba kitas aparat?ros gedimas.

    Aparat?ros gedimai ?iame straipsnyje neaptariami. Jei reikia pagalbos, kreipkit?s ? kompiuterio aparat?ros specialist? arba i?bandykite aparat?ros trik?i? diagnostikos priemon?. Daugiau informacijos apie aparat?ros trik?i? diagnostikos priemon? ?r. ?Windows Server 2003? ?inyno temoje ?Trik?i? diagnostikos priemon?s naudojimas?.
   • Atk?rus ?Windows Server 2003? gali b?ti raginama i? naujo aktyvinti ?Windows Server 2003? kopij?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip sprendimo ie?koti ?Microsoft? palaikymo svetain?je

Jei negalite i?spr?sti problemos atlikdami ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus, problemos sprendimo galite ie?koti ?Microsoft? palaikymo svetain?je. ?iame s?ra?e apra?omos kai kurios tarnybos, kurios teikiamos ?Microsoft? palaikymo svetain?je.
 • Duomen? baz?, kurioje galima ie?koti informacijos ? ie?kokite ?Microsoft? produktams skirtos techninio palaikymo informacijos ir savaranki?kos pagalbos ?ranki?.
 • Da?nai u?duodami klausimai ? per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir geriausius atsakymus.
 • Programin? ?ranga ir naujinimai ? atsisiuntimo centre raskite programin?s ?rangos ir naujinim?.
 • Kitos palaikymo parinktys ? kreipkit?s ? ?Microsoft palaikymo tarnyb? per ?iniatinkl? arba telefonu.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 325375 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 27 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Rakta?od?iai: 
kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com