Raksta ID: 325375 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma klients, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildresursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
?? raksta versiju par sist?mu Microsoft Windows 2000 skatiet zin??anu b?zes rakst? 315396. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
?? raksta versiju par sist?mu Windows XP lasiet zin??anu b?zes rakst? 308041. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir aprakst?tas proced?ras, kuras var izmantot, lai nov?rstu start??anas probl?mas sist?m? Windows Server 2003.

Veiksm?ga sist?mas Windows start??ana ietver t?l?k nor?d?tos posmus.
 • S?kotn?jais posms
 • S?kn??anas iel?d?t?ja posms
 • Kodola posms
 • Pieteik?an?s posms
Ja probl?ma rad?s ?o posmu laik?, sist?ma Windows var start?ties nepareizi un var rasties t?l?k min?t?s probl?mas.
 • Dators vairs nerea?? (?uzkaras?).
 • Tiek sa?emts k??das zi?ojums.
Ja start??anas probl?ma rodas p?c noklik??in??anas uz Microsoft Windows Server 2003 s?kn??anas iel?d?t?ja izv?ln?, vai sa?emot zi?ojumu ?Please select the operating system to start? (L?dzu, atlasiet start?jamo oper?t?jsist?mu), iesp?jams, ka oper?t?jsist?mai nepiecie?amo failu tr?kst vai tie ir boj?ti. Sist?ma Windows sniedz vair?kas iesp?jas, kuras var izmantot ??s probl?mas nov?r?anai, tostarp dro?o re??mu, atkop?anas konsoli un automatiz?to sist?mas atkop?anu.

Datora start??ana, izmantojot p?d?jo zin?mo darbam der?go konfigur?ciju

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja start??anas probl?ma rodas uzreiz p?c izmai?as veik?anas dator? (piem?ram, p?c jaun? draivera instal??anas), m??iniet start?t datoru, izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija.

Izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija, dators tiek palaists, izmantojot jaun?kos sist?mas iestat?jumus, kas darboj?s. ?is l?dzeklis atjauno inform?ciju par re?istru un draivera iestat?jumus, kas bija sp?k? p?d?jo reizi, kad dators tika sekm?gi start?ts. Izmantojiet ?o l?dzekli, kad nevarat start?t sist?mu Windows p?c izmai?as veik?anas dator? (piem?ram, p?c ier?ces draivera instal??anas vai jaunin??anas).

Lai start?tu datoru, izmantojot p?d?jo zin?mo darbam der?go konfigur?ciju, iev?rojiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Shut Down (Izsl?gt).
 2. Noklik??iniet uz Restart (Restart?t) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Kad par?d?s zi?ojums Please select the operating system to start (L?dzu, atlasiet start?jamo oper?t?jsist?mu), nospiediet tausti?u F8.
 4. Lietojot bulttausti?us, izv?lieties Last Known Good Configuration (P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija) un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Lai cipartastat?ras bulttausti?i darbotos, NUM LOCK j?b?t izsl?gtam.
 5. Ja dator? darbojas citas oper?t?jsist?mas, sarakst? noklik??iniet uz Microsoft Windows Server 2003 un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes.
 • Atlasot P?d?jo zin?mo darbam der?go konfigur?ciju, varat atkopt datoru p?c probl?m?m, piem?ram, nesen instal?ts draiveris, kas var neatbilst datora aparat?rai. ?is l?dzeklis neatrisina probl?mas, ko izraisa boj?ti vai tr?ksto?i draiveri vai faili.
 • Kad atlas?t p?d?jo zin?mo darbam der?go konfigur?ciju, tiek atjaunota inform?cija tikai ??d? re?istra atsl?g?:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Visas izmai?as, ko veic?t cit?s re?istra atsl?g?s, paliek.
Ja datoru var palaist, izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija, nepareizu uzved?bu start??anas laik? var?ja izrais?t p?d?j? dator? veikt? izmai?a (piem?ram, draivera instal??ana). M?s iesak?m no?emt vai atjaunin?t draiveri vai programmu un p?c tam p?rbaud?t, vai sist?ma Windows start?jas pareizi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Datora start??ana dro?aj? re??m?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kad start?jat datoru dro?aj? re??m?, sist?ma Windows iel?d? tikai tos draiverus un datora pakalpojumus, kuri jums ir nepiecie?ami. Dro?o re??mu var izmantot, lai noteiktu un atrisin?tu boj?to draiveru, programmu vai pakalpojumu, kas start?jas autom?tiski, izrais?t?s probl?mas.

Ja dators sekm?gi start?jas dro?aj? re??m?, bet nestart?jas parastaj? re??m?, datoram var b?t konflikts ar aparat?ras iestat?jumiem vai resursiem. Ir iesp?jama nesader?ba ar programm?m, pakalpojumiem vai draiveriem vai re?istra boj?jums. Dro?aj? re??m? var atsp?jot vai no?emt programmu, pakalpojumu vai ier?ces draiveri, kas, iesp?jams, ne?auj datoram pareizi start?ties.

Lai nov?rstu start??anas probl?mas dro?aj? re??m?, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Shut Down (Izsl?gt).
 2. Noklik??iniet uz Restart (Restart?t) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Kad par?d?s zi?ojums Please select the operating system to start (L?dzu, atlasiet start?jamo oper?t?jsist?mu), nospiediet tausti?u F8.
 4. Izv?ln? Windows Advanced Options Menu (Sist?mas Windows papildu opciju izv?lne) ar bulttausti?iem atlasiet Safe Mode (Dro?ais re??ms) un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Lai cipartastat?ras bulttausti?i darbotos, Num Lock j?b?t izsl?gtam.
 5. Ja dator? darbojas citas oper?t?jsist?mas, sarakst? noklik??iniet uz Microsoft Windows Server 2003 un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. Veiciet k?du no t?l?k min?t?m darb?b?m.
  • Ja dators nestart?jas dro?aj? re??m?, m??iniet start?t datoru, izmantojot atkop?anas konsoli. Ja joproj?m nevarat start?t datoru, mekl?jiet iesp?jam?s aparat?ras probl?mas, piem?ram, boj?tas ier?ces, instal??anas probl?mas, probl?mas ar vadiem vai probl?mas ar savienot?jiem. No?emiet nesen pievienoto aparat?ru, un p?c tam restart?jiet datoru, lai p?rbaud?tu, vai probl?ma ir nov?rsta.
  • Ja dators start?jas dro?aj? re??m?, p?rejiet uz n?kamo sada?u, lai turpin?tu start??anas probl?mas nov?r?anu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Notikumu skat?t?ja izmanto?ana start??anas probl?mas iemesla noteik?anai

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Skatiet notikumu ?urn?lus Notikumu skat?t?j?, lai atrastu inform?ciju, kas var pal?dz?t noteikt un diagnostic?t start??anas probl?mas iemeslu. Lai skat?tu notikumu ?urn?los ierakst?tos notikumus, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Veiciet k?du no t?l?k min?t?m darb?b?m.
  • Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Event Viewer (Notikumu skat?t?js).
  • Start?jiet Notikumu skat?t?ju Microsoft p?rvald?bas konsol? (MMC).
 2. Konsoles kok? izv?rsiet sada?u Event Viewer (Notikumu skat?t?js) un noklik??iniet uz ?urn?la, kuru v?laties apskat?t. Piem?ram, noklik??iniet uz System log (Sist?mas ?urn?ls) vai Application log (Lietojumprogrammas ?urn?ls).
 3. Detaliz?t?s inform?cijas r?t? veiciet dubultklik??i uz notikuma, kuru v?laties skat?t.

  Lai kop?tu detaliz?to inform?ciju par notikumu, noklik??iniet uz Copy (Kop?t), programm?, kur v?laties iel?m?t ?o notikumu (piem?ram, Microsoft Word), atveriet jaunu dokumentu un p?c tam izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Paste (Iel?m?t).
 4. Lai skat?tu iepriek??j? vai n?kam? notikuma aprakstu, nospiediet uz AUG?UPV?RST?S vai LEJUPV?RST?S BULTI?AS.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sist?mas inform?cijas izmanto?ana start??anas probl?mas iemesla noteik?anai

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
R?ks Sist?mas inform?cija sniedz visaptvero?u p?rskatu par datora aparat?ru, sist?mas komponentiem un programmat?ras vidi. Izmantojiet ?o r?ku, lai pal?dz?tu noteikt iesp?jam?s problem?tisk?s ier?ces un ier??u konfliktus. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msinfo32 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Mekl?jiet problem?tisk?s ier?ces vai ier??u konfliktus. Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Konsoles kok? izv?rsiet sada?u Components (Komponenti) un p?c tam noklik??iniet uz Problem Devices
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   (Problem?tisk?s ier?ces).

   Atz?m?jiet visas ier?ces, kas ir uzskait?tas labaj? r?t?.
  2. Konsoles kok? izv?rsiet sada?u Hardware Resources (Aparat?ras resursi), un p?c tam noklik??iniet uz Conflicts/Sharing (Konflikti/koplieto?ana).

   Atz?m?jiet jebk?dus resursu konfliktus, kas ir uzskait?ti labaj? r?t?.
  3. Ja identific?j?t problem?tisko ier?ci, veiciet atbilsto?o darb?bu (piem?ram, no?emiet, atsp?jojiet vai p?rkonfigur?jiet ier?ci vai atjauniniet draiveri), un p?c tam restart?jiet datoru parastaj? re??m?.

   Lai no?emtu vai atsp?jotu ier?ces un to draiverus, varat izmantot Ier??u p?rvaldnieku. Papildinform?ciju par Ier??u p?rvaldnieku skatiet sada?? Ier??u p?rvaldnieka izmanto?ana start??anas probl?mas iemesla noteik?anai.

   Ja dators start?jas pareizi, konkr?t? ier?ce var b?t start??anas probl?mas iemesls.

   Ja atsp?joj?t ier?ci, lai nov?rstu probl?mu, p?rliecinieties, ka ier?ce ir iek?auta sist?mas Windows Server 2003 aparat?ras sader?bas sarakst? (HCL) un t? ir pareizi instal?ta. Turkl?t, sazinieties ar ra?ot?ju, lai pazi?otu par ??du uzved?bu un ieg?tu inform?ciju par iesp?jamiem atjaunin?jumiem, kuri var nov?rst start??anas probl?mu. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar datoraparat?ras ra?ot?jiem, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
   65416 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, A?K (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

   60781 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, L?P (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

   60782 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, Q?Z (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
   Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.
 4. Ja r?ks Sist?mas inform?cija nepazi?o par problem?tisk?m ier?c?m vai ier??u konfliktiem, apskatiet programmas, kuras autom?tiski start?jas, start?joties sist?mai Windows. Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Kreis?s puses r?t? izv?rsiet sada?u Software Environment (Programmat?ras vide) un p?c tam noklik??iniet uz Startup Programs (Start??anas programmas).

   Programmas, kas autom?tiski start?jas, start?joties sist?mai Windows, ir uzskait?tas labaj? r?t?.
  2. Atsp?jojiet visas programmas un p?c tam restart?jiet datoru.

   Lai uzzin?tu, k? atsp?jot programmu, skatiet programmas dokument?ciju vai sazinieties ar ra?ot?ju.
  3. Ja p?c start??anas programmas atsp?jo?anas start??anas probl?ma tiek nov?rsta, p?c k?rtas atkal iesp?jojiet programmas.

   Izsl?dziet un restart?jiet datoru ikreiz, kad iesp?jojat programmu un atz?m?jiet nepareizu uzved?bu start??anas laik?. Ja ??da uzved?ba ir nov?rojama, iesp?jams, ka nepareizu start??anas uzved?bu izraisa p?d?j? iesp?jot? programma.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dro?? re??ma s?kn??anas ?urn?lfaila skat??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai nov?rstu start??anas probl?mas, skatiet s?kn??anas ?urn?lfailu Ntbtlog.txt un p?c tam atz?m?jiet draiverus un pakalpojumus, kuri neiel?d?j?s, kad start?j?t datoru dro?aj? re??m?.

?is ?urn?lfails atrodas map? %SystemRoot% (p?c noklus?juma t? ir Windows mape). ?urn?lfail? ir uzskait?tas ier?ces un pakalpojumi, kas iel?d?jas (un neiel?d?jas), kad start?jat datoru dro?aj? re??m?. ?urn?lfaila atv?r?anai un skat??anai var izmantot jebkuru teksta redaktoru, piem?ram Notepad.


Lai pal?dz?tu identific?t start??anas probl?mas iesp?jamo iemeslu, izmantojiet draiveru un pakalpojumu sarakstu, kas neiel?d?j?s start??anas laik?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Da?as start??anas probl?mas var rasties start??anas procesa s?kum?. ??d? gad?jum? Windows var nesaglab?t s?kn??anas ?urn?lfailu cietaj? disk?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ier??u p?rvaldnieka izmanto?ana start??anas probl?mas iemesla noteik?anai

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ier??u p?rvaldnieks grafiski att?lo dator? instal?to aparat?ru. Izmantojiet ?o r?ku, lai nov?rstu jebkurus iesp?jamus ier??u konfliktus vai identific?tu nesader?gas ier?ces, kas var b?t start??anas probl?mas iemesls.

Lai palaistu Ier??u p?rvaldnieku, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), ar peles labo pogu noklik??iniet uz My Computer (Mans dators) un noklik??iniet uz Manage (P?rvald?t).
 2. Izv?rsiet sada?u System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Device Manager (Ier??u p?rvaldnieks).

  Dator? instal?t?s ier?ces ir uzskait?tas labaj? r?t?. Ja blakus ier?cei par?d?s simbols, iesp?jams, rad?s probl?ma ar ier?ci. Piem?ram, melna izsaukuma z?me (!) dzelten? lauk? nor?da, ka ier?ce atrodas probl?mas st?vokl?.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Lai atsl?gtu ier?ci Ier??u p?rvaldniek?, ar peles labo pogu noklik??iniet uz ier?ces un p?c tam noklik??iniet uz Disable (Atsp?jot).
 3. Izp?tiet iesp?jamos ier??u konfliktus. Lai to izdar?tu, veiciet dubultklik??i ier?ces labaj? r?t? un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Resources (Resursi).

  Ja past?v ier??u konflikts, tas tiek iek?auts Conflicting device list (Konflikt?jo?o ier??u sarakst?).

  Piev?rsiet uzman?bu izv?les r?ti?ai Use automatic settings (Izmantot autom?tiskos iestat?jumus). Ja sist?ma Windows veiksm?gi atrod ier?ci, ?? izv?les r?ti?a ir atz?m?ta un ier?ce darbojas pareizi. Tom?r, ja resursu iestat?jumi pamatojas uz Pamata konfigur?cijas n (kur n ir jebkur? cipars no 0 l?dz 9), var b?t nepiecie?ams main?t konfigur?ciju. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz citas pamata konfigur?cijas no saraksta vai ar? mainiet resursu iestat?jumus manu?li.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2684263
  BR?DIN?JUMS. Lai veiktu ?o proced?ru, var b?t nepiecie?ams main?t datora papildu met?la oks?da pusvad?t?ja (CMOS) iestat?jumus un/vai pamata ievadizvades sist?mas (BIOS) iestat?jumus. Veicot nepareizas izmai?as datora BIOS, var rasties nopietnas probl?mas. J?s uz?ematies atbild?bu par CMOS iestat?jumu modific??anu.

  Ja Windows nevar nov?rst resursu konfliktu, p?rbaudiet, vai dators ir konfigur?ts, lai ?autu sist?mai Windows uzskait?t datora ier?ces. Lai to izdar?tu, iesp?jojiet Plug and Play OS iestat?jumu datora BIOS r?k? Setup (Uzst?d??ana). Lai main?tu datora BIOS iestat?jumus, skatiet datora dokument?ciju vai sazinieties ar datora ra?ot?ju.
 4. Ja identific?jat problem?tisko ier?ci, atsp?jojiet to un p?c tam restart?jiet datoru parastaj? re??m?.

  Ja dators start?jas pareizi, iesp?jams, ka start??anas probl?mas iemesls ir ier?ce, kuru atsp?joj?t.

  P?rliecinieties, ka ier?ce ir iek?auta Windows Server 2003 aparat?ras sader?bas sarakst? (HCL) un t? ir pareizi instal?ta. Turkl?t, sazinieties ar ra?ot?ju, lai pazi?otu par ??du uzved?bu un ieg?tu inform?ciju par iesp?jamiem atjaunin?jumiem, kuri var nov?rst start??anas probl?mu.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ier??u konfigur??anu Ier??u p?rvaldniek?, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu attiec?go rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
323423 Ier??u p?rvaldnieka izmanto?ana ier??u konfigur??anai Windows Server 2003 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sist?mas konfigur?cijas util?tas izmanto?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sist?mas konfigur?cijas util?ta (Msconfig.exe) automatiz? probl?mu nov?r?anas darb?bu k?rt?bu, ko lieto Microsoft atbalsta tehniskie speci?listi, lai diagnostic?tu oper?t?jsist?mas Windows konfigur?cijas probl?mas. ?o r?ku var izmantot, lai main?tu sist?mas konfigur?ciju un nov?rstu probl?mu, izmantojot izsl?g?anas procesa metodi.

Lai lietotu Sist?mas konfigur?cijas util?tu, dator? j?piesak?s k? administratoram vai administratoru grupas dal?bniekam. Ja dators ir savienots ar t?klu, t?kla politikas iestat?jumi var liegt izmantot ?o util?tu. ?emot v?r? pie?emto dro??bas praksi, apsveriet iesp?ju izmantot komandu Run as (Palaist k?), lai veiktu ?o proced?ru.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Neiesak?m izmantot Sist?mas konfigur?cijas util?tu, lai modific?tu datora failu Boot.ini, bez Microsoft atbalsta speci?lista pal?dz?bas, jo ??di dators var tikt padar?ts nelietojams.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

T?ras vides izveide probl?mu nov?r?anai

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai izveidotu t?ru vidi probl?mu nov?r?anai, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi). (Lai izmantotu komandu Run as (Izpild?t k?), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet runas /user:administrator Ce??\msconfig.exe, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).)
 2. Noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi), Diagnostic Startup - load basic devices and services only (Diagnostikas start??ana ? iel?d?t tikai pamatier?ces un pakalpojumus), noklik??iniet uz OK (Labi), un p?c tam noklik??iniet uz Restart (Restart?t), lai restart?tu datoru.
 3. P?c sist?mas Windows start??anas p?rbaudiet, vai probl?ma atk?rtojas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu izol??ana, izmantojot sist?mas start??anas opcijas

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai izol?tu probl?mas, izmantojot sist?mas start??anas opcijas, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Noklik??iniet uz General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Selective Startup (Selekt?v? start??ana).
 3. Not?riet t?l?k nor?d?t?s izv?les r?ti?as.
  Process SYSTEM.INI File (Apstr?d?t failu SYSTEM.INI)
  Process WIN.INI File (Apstr?d?t failu WIN.INI)
  Load System Services (Iel?d?t sist?mas pakalpojumus)
  J?s nevar?sit not?r?t izv?les r?ti?u: Use Original BOOT.INI (Izmantot s?kotn?jo BOOT.INI).
 4. Lai test?tu programmat?ras iel?des procesu, p?rliecinieties, ka ir atz?m?ta izv?les r?ti?a Load Startup Items (Iel?d?t start??anas vienumus) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Kad tiek vaic?ts, restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu izol??ana, izmantojot selekt?v?s start??anas opcijas

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai izol?tu probl?mas, izmantojot selekt?v?s start??anas opcijas, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Selective Startup (Selekt?v? start??ana).
 3. Not?riet visas izv?les r?ti?as sada?? Selective Startup (Selekt?v? start??ana). J?s nevar?sit not?r?t izv?les r?ti?u: Use Original BOOT.INI (Izmantot s?kotn?jo BOOT.INI).
 4. Atlasiet izv?les r?ti?u Process SYSTEM.INI File (Apstr?d?t failu SYSTEM.INI), noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam, kad tiek vaic?ts, restart?jiet datoru.

  Atk?rtojiet ?o procesu, ikreiz izv?loties vienu izv?les r?ti?u. Ikreiz restart?jiet datoru. Atk?rtojiet ?o procesu l?dz probl?ma atkal par?d?sies.
 5. Kad probl?ma par?d?sies, noklik??iniet uz cilnes, kas atbilst atlas?tajam failam. Piem?ram, ja probl?ma rad?s, kad ir atz?m?ts fails Win.ini, Sist?mas konfigur?cijas util?t? noklik??iniet uz cilnes WIN.INI.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu izol??ana, izmantojot cilni Startup (Start??ana)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ciln? Startup (Start??ana) ir uzskait?ti vienumi, kas start??anas laik? iel?d?jas no start??anas grupas, Win.ini load= un run=, k? ar? no re?istra. Lai izol?tu probl?mas, izmantojot cilni Startup (Start??ana), veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Noklik??iniet uz cilnes Startup (Start??ana).
 3. Not?riet visas izv?les r?ti?as.
 4. Lai s?ktu probl?mas nov?r?anu, atlasiet pirmo izv?les r?ti?u, noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam, kad tiek jaut?ts, restart?jiet datoru.

  Atk?rtojiet ?o procesu, ikreiz izv?loties vienu izv?les r?ti?u. Ikreiz restart?jiet datoru. Atk?rtojiet ?o procesu l?dz probl?ma atkal par?d?sies.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu nov?r?ana sist?mas pakalpojumos

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai nov?rstu probl?mu sist?mas pakalpojumos, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Noklik??iniet uz cilnes Services (Pakalpojumi).
 3. Piev?rsiet uzman?bu visiem pakalpojumiem, kas nav atlas?ti.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2684263
  SVAR?GI! Neizlaidiet ?o darb?bu. ?? inform?cija b?s nepiecie?ama v?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Disable All (Atsp?jot visu), OK (Labi) un p?c tam restart?jiet datoru.
 5. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Noklik??iniet uz cilnes Services (Pakalpojumi).
 7. Atlasiet pakalpojuma izv?les r?ti?u, lai to iesl?gtu, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Restart?jiet datoru, un p?rbaudiet, vai probl?ma atk?rtojas.
 9. Atk?rtojiet 5.?8. darb?bu katram pakalpojumam, l?dz par?d?sies probl?ma. Kad probl?ma par?d?sies, b?s skaidrs, ka to izraisa p?d?jais iesl?gtais pakalpojums. Atz?m?jiet ?o pakalpojumu un p?rejiet pie 10. darb?bas.
 10. Noklik??iniet uz Enable All (Iesp?jot visu), not?riet izv?les r?ti?u blakus boj?tajam pakalpojumam, not?riet citu 3. darb?bas laik? atz?m?to pakalpojumu izv?les r?ti?as, noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam restart?jiet datoru.

  Lai nodro?in?tu pagaidu risin?jumu, var atst?t boj?tu pakalpojumu izsl?gtu (neizv?l?tu). Lai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar boj?t? pakalpojuma ra?ot?ju.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Test?jot pakalpojumus grup?s, var ?tr?k noteikt, kur? pakalpojums izraisa probl?mu. Sadaliet pakalpojumus div?s grup?s, atz?m?jot pirm?s grupas izv?les r?ti?as un p?c tam not?rot otr?s grupas izv?les r?ti?as. Restart?jiet datoru un p?c tam p?rbaudiet, vai probl?ma atk?rtojas. Ja probl?ma atk?rtojas, boj?ts pakalpojums atrodas pirmaj? grup?. Ja probl?ma neatk?rtojas, boj?ts pakalpojums atrodas otraj? grup?. Atk?rtojiet ?o procesu ar problem?tisko grupu, l?dz boj?ts pakalpojums tiks izol?ts.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu nov?r?ana fail? System.ini

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai nov?rstu probl?mu fail? System.ini, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Noklik??iniet uz cilnes SYSTEM.INI.
 3. Piev?rsiet uzman?bu visiem vienumiem, kas nav atlas?ti. Lai noteiktu, vai ir k?di neizv?l?ti apak?vienumi, var b?t nepiecie?ams izv?rst da?us vienumus (piem?ram, [drivers] (draiveri)).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2684263
  SVAR?GI! Neizlaidiet ?o darb?bu. ?? inform?cija b?s nepiecie?ama v?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Disable All (Atsp?jot visu), uz OK (Labi) un p?c tam restart?jiet datoru.
 5. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Noklik??iniet uz cilnes SYSTEM.INI.
 7. Izv?rsiet visus vienumus sarakst?, atlasiet vienuma izv?les r?ti?u, lai to iesl?gtu, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Restart?jiet datoru, un p?rbaudiet, vai probl?ma atk?rtojas.
 9. Atk?rtojiet 5.?8. darb?bu katram vienumam, l?dz par?d?sies probl?ma.

  Kad probl?ma par?d?sies, b?s skaidrs, ka to izraisa p?d?jais iesl?gtais vienums. Atz?m?jiet ?o vienumu un p?rejiet pie 10. darb?bas.
 10. Noklik??iniet uz Enable All (Iesp?jot visu), not?riet izv?les r?ti?u blakus boj?tajam vienumam, not?riet citu 3. darb?bas laik? atz?m?to vienumu izv?les r?ti?as, noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam restart?jiet datoru.

  Lai nodro?in?tu pagaidu risin?jumu, var atst?t boj?tu vienumu izsl?gtu (neizv?l?tu). Ja tas ir iesp?jams, lai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar boj?t? vienuma ra?ot?ju.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Test?jot vienumus grup?s, var ?tr?k noteikt, kur? System.ini vienums izraisa probl?mu. Sadaliet vienumus div?s grup?s, atz?m?jot pirm?s grupas izv?les r?ti?as un p?c tam not?rot otr?s grupas izv?les r?ti?as. Restart?jiet datoru un p?c tam p?rbaudiet, vai probl?ma atk?rtojas. Ja probl?ma atk?rtojas, boj?ts pakalpojums atrodas pirmaj? grup?. Ja probl?ma neatk?rtojas, boj?ts pakalpojums atrodas otraj? grup?. Atk?rtojiet ?o procesu ar problem?tisko grupu, l?dz boj?ts System.ini vienums tiks izol?ts.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu nov?r?ana fail? Win.ini

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai nov?rstu probl?mu fail? Win.ini, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Noklik??iniet uz cilnes WIN.INI.
 3. Piev?rsiet uzman?bu visiem vienumiem, kas nav atlas?ti. Lai noteiktu, vai ir k?di neizv?l?ti apak?vienumi, var b?t nepiecie?ams izv?rst da?us vienumus (piem?ram, [OLFax Ports] (OLFax porti)).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2684263
  SVAR?GI! Neizlaidiet ?o darb?bu. ?? inform?cija b?s nepiecie?ama v?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Disable All (Atsp?jot visu), OK (Labi) un p?c tam restart?jiet datoru.
 5. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Noklik??iniet uz cilnes WIN.INI.
 7. Izv?rsiet visus vienumus sarakst?, atlasiet vienuma izv?les r?ti?u, lai to iesl?gtu, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Restart?jiet datoru, un p?rbaudiet, vai probl?ma atk?rtojas.
 9. Atk?rtojiet 5.?8. darb?bu katram vienumam, l?dz par?d?sies probl?ma.

  Kad probl?ma par?d?sies, b?s skaidrs, ka to izraisa p?d?jais iesl?gtais vienums. Atz?m?jiet ?o vienumu un p?rejiet pie 10. darb?bas.
 10. Noklik??iniet uz Enable All (Iesp?jot visu), not?riet izv?les r?ti?u blakus boj?tam vienumam, not?riet citu 3. darb?bas laik? atz?m?to vienumu izv?les r?ti?as, noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam restart?jiet datoru.

  Lai nodro?in?tu pagaidu risin?jumu, var atst?t boj?tu vienumu izsl?gtu (neizv?l?tu). Ja tas ir iesp?jams, lai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar boj?t? vienuma ra?ot?ju.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Test?jot vienumus grup?s, var ?tr?k noteikt, kur? Win.ini vienums izraisa probl?mu. Sadaliet vienumus div?s grup?s, atz?m?jot pirm?s grupas izv?les r?ti?as un p?c tam not?rot otr?s grupas izv?les r?ti?as. Restart?jiet datoru un p?c tam p?rbaudiet, vai probl?ma atk?rtojas. Ja probl?ma atk?rtojas, boj?ts pakalpojums atrodas pirmaj? grup?. Ja probl?ma neatk?rtojas, boj?ts pakalpojums atrodas otraj? grup?. Atk?rtojiet ?o procesu ar problem?tisko grupu, l?dz boj?ts Win.ini vienums tiks izol?ts.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Probl?mu nov?r?ana fail? Boot.ini

Tikai sist?mas administratori un pieredz?ju?i lietot?ji dr?kst m??in?t main?t failu Boot.ini. ?is raksts nenor?da probl?mu nov?r?anu fail? Boot.ini.

Papildinform?ciju mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z?. Lai to izdar?tu, dodieties uz Microsoft atbalsts t?mek?a vietni.

Sist?mas konfigur?cijas util?tas atiestat??ana uz parastu start??anu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai atiestat?tu sist?mas konfigur?cijas util?tu uz parastu start??anu, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Ciln? General (Visp?r?gi) noklik??iniet uz Normal Startup - load all device drivers and services (Parasta start??ana ? iel?d?t visus ier??u draiverus un pakalpojumus) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows atkop?anas konsoles izmanto?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atkop?anas konsole ir komandrindas r?ks, kuru var izmantot oper?t?jsist?mas Windows labo?anai, ja dators nestart?jas pareizi. Atkop?anas konsoli var palaist no Windows Server 2003 kompaktdiska vai start??anas laik?, ja atkop?anas konsole bija iepriek? instal?ta j?su dator?. Izmantojiet atkop?anas konsoli, ja start??anas opcija ?P?d?j? zin?m? darbam der?g? konfigur?cija? nebija sekm?ga un j?s nevarat start?t datoru dro?aj? re??m?. Atkop?anas konsoles izmanto?ana ir ieteicama tikai t?d? gad?jum?, ja esat pieredz?jis lietot?js, kur? var izmantot pamata komandas, lai identific?tu un atrastu problem?tiskos draiverus un failus.
Lai palaistu Atkop?anas konsoli, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Ievietojiet Windows Server 2003 instal?cijas kompaktdisku DVD vai kompaktdisku diskdzin? un restart?jiet datoru.
 2. Kad teksta re??m? uzst?d??anas laik? tas tiek pied?v?ts, nospiediet R, lai start?tu atkop?anas konsoli.
Atkop?anas konsoli var izmantot, lai veiktu t?l?k min?t?s darb?bas.
 • Piek??t datora diskiem.
 • Iesp?jot vai atsp?jot ier?ces draiverus vai pakalpojumus.
 • Kop?t failus no Windows Server 2003 instal?cijas kompaktdiska vai kop?t failus no citiem no?emamiem datu nes?jiem. Piem?ram, var kop?t nepiecie?amo failu, kas tika izdz?sts.
 • Izveidot jaunu s?kn??anas sektoru un jaunu pamats?kn??anas ierakstu (MBR). Iesp?jams, ka tas b?s j?izdara, ja rodas probl?mas, start?jot datoru no eso?? s?kn??anas sektora.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Apstiprin??ana, ka cietais disks vai failu sist?ma nav boj?ti

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai apstiprin?tu, ka cietais disks vai failu sist?ma nav boj?ti, start?jiet datoru no Windows Server 2003 kompaktdiska, start?jiet atkop?anas konsoli un p?c tam izmantojiet komandu uzvednes util?tu Chkdsk. Iesp?jams, ka probl?mu var atrisin?t ??di.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
SVAR?GI! Atkop?anas konsoli ir ieteicams izmantot tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem vai administratoriem. Lai izmantotu atkop?anas konsoli, j?zina administratora konta parole.

Papildinform?ciju par boj?t? ciet? diska test??anu un labo?anu, izmantojot Chkdsk, skatiet t?l?k min?t? raksta sada??s ?Atkop?anas konsoles izmanto?ana? un ?Atkop?anas konsoles komandu uzvednes izmanto?ana?:
307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Ja Chkdsk zi?o, ka nevar piek??t cietajam diskam, iesp?jams, rad?s aparat?ras k??da. P?rbaudiet visus diska kabe?u savienojumus un tiltsl?gu iestat?jumus. Lai ieg?tu papildu pal?dz?bu, sazinieties ar speci?listu, kas specializ?jas datoru labo?an?, vai ar datora ra?ot?ju.

Ja Chkdsk zi?o, ka nevar nov?rst visas ciet? diska probl?mas, iesp?jams, ka ir boj?ta vai vairs nav pieejama failu sist?ma vai MBR. M??iniet izmantot atbilsto?as atkop?anas konsoles komandas, piem?ram, Fixmbr un Fixboot, sazinieties ar datu atkop?anas dienestu, vai atk?rtoti izveidojiet diska nodal?jumus un p?c tam p?rformat?jiet cieto disku.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
BR?DIN?JUMS. Veicot ciet? diska nodal?jumu izveidi no jauna un p?rformat??anu, tiks pazaud?ta visa inform?cija disk?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
SVAR?GI! Lai ieg?tu papildu pal?dz?bu, sazinieties ar datora ra?ot?ju vai Microsoft atbalsta speci?listu. Labot datoru dr?kst tikai kvalific?tie speci?listi. Ja datora remontu veic nekvalific?ts person?ls, datora garantija var tikt anul?ta. Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoles lieto?anu, noklik??iniet uz ?o rakstu numuriem un skatiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
326215 Atkop?anas konsoles izmanto?ana dator? ar Windows Server 2003, kas nestart?jas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Automatiz?t?s sist?mas atkop?anas izmanto?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai atkoptu sist?mu p?c boj?juma, izmantojot automatiz?to sist?mas atkop?anu (ASR), r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Pirms uzs?kt atkop?anas proced?ru, p?rliecinieties, ka jums ir pieejams t?l?k min?tais.
  • Agr?k izveidotais ASR disks.
  • Agr?k izveidotais dubl??anas datu nes?js.
  • Ori?in?lais oper?t?jsist?mas instal?cijas kompaktdisks.
  • Ja jums ir lielapjoma atmi?as kontrolleris un j?s zin?t, ka ra?ot?js tam ir pieg?d?jis atsevi??u draivera failu (kas at??iras no uzst?d??anas kompaktdisk? pieejamiem draivera failiem), ieg?stiet ?o failu (disk?) pirms ??s proced?ras uzs?k?anas.
 2. Ievietojiet ori?in?lo oper?t?jsist?mas instal?cijas kompaktdisku DVD vai kompaktdisku diskdzin?.
 3. Restart?jiet datoru. Ja tiek pras?ts nospiest tausti?u, lai start?tu datoru no kompaktdiska, nospiediet attiec?go tausti?u.
 4. Ja jums ir atsevi??s draiveru fails, kas aprakst?ts 1. darb?b?, kad tas tiek pras?ts, nospiediet tausti?u F6, lai izmantotu draiveri k? uzst?d??anas da?u.
 5. Nospiediet tausti?u F2, kad uzst?d??anas tikai teksta re??ma sada?as s?kum? tiek par?d?ta uzvedne.

  Tiek pied?v?ts ievietot izveidoto ASR disku.
 6. Izpildiet nor?d?jumus.
 7. Ja jums ir atsevi??s draiveru fails, kas aprakst?ts 1. darb?b?, p?c sist?mas restart??anas, kad tas tiek pras?ts, nospiediet tausti?u F6 (v?lreiz).
 8. Izpildiet nor?d?jumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes.
 • ASR neatjauno datu failus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par datu failu dubl??anu un atjauno?anu, skatiet Windows pal?dz?bu.
 • Ja atjaunojat serveru klasteri, kur? ir boj?ti visi mezgli un kvoruma disku nevar atjaunot no dubl?tiem datiem, izmantojiet ASR attiec?b? uz katru mezglu ori?in?laj? klaster?, lai atjaunotu diska parakstus un klastera disku nodal?jumu izk?rtojumu (kvoruma vai nekvoruma). Lai ieg?tu papildinform?ciju par serveru klasteru dubl??anu un atjauno?anu, skatiet Windows pal?dz?bu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

ASR disku komplekta izveide, izmantojot dubl??anu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai izmantotu ASR, jums ir j?b?t ASR disku komplektam. Lai izveidotu ASR disku komplektu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz All Programs (Visas programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Backup (Dubl?jums).

  P?c noklus?juma tiek palaists dubl??anas vai atjauno?anas vednis, ja vien tas nav atsp?jots. Dubl??anas vai atjauno?anas vedni var izmantot, lai izveidotu ASR disku komplektu, ja sada?? What do you want to backup (Ko v?laties dubl?t) tiek sniegta atbilde All information on this computer (Visu inform?ciju ?aj? dator?). Pret?j? gad?jum? varat p?riet pie n?kam?s darb?bas, lai izveidotu ASR disku komplektu papildu re??m?.
 2. Dubl??anas vai atjauno?anas vedn? noklik??iniet uz saites Advanced Mode (Papildu re??ms).
 3. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz ASR Wizard (ASR vednis).
 4. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes.
 • Lai saglab?tu sist?mas iestat?jumus, b?s nepiecie?ama tuk?a 1,44 megabaitu (MB) diskete, un datu nes?js, kas ietvers dubl?juma failus. Ja datoram nav diskdzi?a, veiciet ASR dubl??anu dator? bez diskdzi?a. Kop?jiet failus Asr.sif un Asrpnp.sif, kas atrodas map? %SystemRoot%\Repair cit? dator?, kur? ir diskdzinis, un p?c tam kop?jiet ?os failus disk?.
 • Lai veiktu ?o proced?ru, lok?laj? dator? jums ir j?b?t administratoru vai dubl?juma operatoru grupas dal?bniekam, vai ir j?b?t attiec?g?m pilnvar?m. Ja dators ir dom?na da?a, ?o proced?ru var veikt dom?na administratoru grupas dal?bnieki. Saska?? ar ?pie?emto dro??bas praksi?, apsveriet iesp?ju izmantot Run as (Palaist k?) komandu, lai veiktu ?o proced?ru.
 • ??s proced?ras laik? tiek dubl?ti tikai tie sist?mas faili, kas nepiecie?ami sist?mas start??anai. Datu failus var dubl?t atsevi??i.
 • P?c ASR komplekta izveides mar??jiet disku un dubl??anas datu nes?ju un glab?jiet tos kop?. Lai izmantotu dubl?juma datu nes?ju, jums ir j?b?t diskam, kuru izveidoj?t, izmantojot ?o datu nes?ju komplektu. Disku, kas izveidots cit? laik? vai kop? ar citu datu nes?ju komplektu, nav iesp?jams izmantot. ASR veik?anas laik? jums j?b?t ar? iestat??anas kompaktdiskam.
 • Glab?jiet ASR komplektu dro?? viet?. ASR komplekts satur inform?ciju par j?su sist?mas konfigur?ciju, ko var?tu izmantot, lai boj?tu sist?mu.
 • Ja dubl?jat serveru klasteri, palaidiet automatiz?to sist?mas atkop?anas vedni visos klastera mezglos un p?rliecinieties, ka katras ASR dubl??anas s?kum? darbojas klasteru pakalpojums. P?rliecinieties, ka viens no mezgliem, kur? palai?at automatiz?to sist?mas atkop?anas sagatavo?anas vedni, ved?a darb?bas laik? ir atz?m?ts k? kvoruma resursu ?pa?nieks.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows instal?cijas labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Boj?tu Windows Server 2003 instal?ciju var labot, palai?ot programmu Windows uzst?d??ana no Windows kompaktdiska.

Lai labotu Windows instal?ciju, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Kompaktdisku vai DVD diskdzin? ievietojiet Windows Server 2003 kompaktdisku.
 2. Ja Windows kompaktdisks r?da izv?lni What would you like to do (Ko v?laties dar?t), noklik??iniet uz Exit (Iziet).
 3. Izsl?dziet datoru, uzgaidiet desmit sekundes un p?c tam atkal iesl?dziet datoru.
 4. Ja tiek pras?ts start?t datoru no kompaktdiska, izdariet to.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Lai palaistu programmu Windows uzst?d??ana, dators ir j?start? no Windows Server 2003 kompaktdiska. Kompaktdisku vai DVD diskdzinim ir j?b?t konfigur?tam t?, lai to var?tu izdar?t. Papildinform?ciju par datora konfigur??anu, lai tas tiktu start?ts no kompaktdisku vai DVD diskdzi?a, skatiet datora komplekt? iek?autaj? dokument?cij? vai sazinieties ar datora ra?ot?ju.
 5. Lai turpin?tu uzst?d??anas procesu, p?c uzst?d??anas s?k?anas nospiediet tausti?u Enter.
 6. Nospiediet tausti?u ENTER, lai atlas?tu opciju To set up Windows now, press ENTER (Lai uzst?d?tu Windows tagad, nospiediet ENTER). Neatlasiet opciju Recovery Console (Atkop?anas konsole).
 7. Nospiediet tausti?u F8, lai piekristu licences l?gumam.

  Setup (Uzst?d??ana) mekl? iepriek??j?s Windows instal?cijas.
  • Ja Setup (Uzst?d??ana) neatrod iepriek??j?s Windows Server 2003 instal?cijas, tas var?tu nor?d?t uz aparat?ras k??mi.

   ?is raksts neapraksta aparat?ras k??mes. Lai sa?emtu papildu pal?dz?bu, sazinieties ar datoraparat?ras speci?listu, vai m??iniet izmantot Aparat?ras probl?mu risin?t?ju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Aparat?ras probl?mu risin?t?ju, skatiet Windows Server 2003 pal?dz?bas t?mu ?Probl?mu risin?t?ju lieto?ana?.
  • Ja programma Setup (Uzst?d??ana) neatrod Windows Server 2003 iepriek??j?s instal?cijas, var tikt par?d?ts ??ds zi?ojums:
   Ja viena no ??m Windows Server 2003 instal?cij?m ir boj?ta, programma Setup (Uzst?d??ana) var m??in?t to izlabot. Izmantojiet aug?upv?rst?s un lejupv?rst?s bulti?as, lai atlas?tu instal?ciju. Lai labotu atlas?to instal?ciju, nospiediet tausti?u R. Lai turpin?tu bez labo?anas, nospiediet tausti?u ESC.
   Atlasiet atbilsto?o Windows Server 2003 oper?t?jsist?mas instal?ciju un p?c tam nospiediet R, lai to labotu.
  • Iev?rojiet nor?d?jumus, lai labotu instal?ciju.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2683283
   Piez?mes.
   • Lai sekm?gi start?tu datoru no Windows Server 2003 kompaktdiska, var b?t nepiecie?ams main?t s?kn??anas diskdzi?u sec?bu BIOS iestat?jumos. Lai ieg?tu papildinform?ciju, sazinieties ar datora ra?ot?ju vai skatiet ra?ot?ja dokument?ciju.
   • Ja datoru nav iesp?jams start?t no Windows Server 2003 kompaktdiska, iesp?jams, ka ir boj?ts kompaktdisku vai DVD diskdzinis vai cita aparat?ra.

    ?is raksts neapraksta aparat?ras k??mes. Lai sa?emtu papildu pal?dz?bu, sazinieties ar datoraparat?ras speci?listu, vai m??iniet izmantot Aparat?ras probl?mu risin?t?ju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Aparat?ras probl?mu risin?t?ju, skatiet Windows Server 2003 pal?dz?bas t?mu ?Probl?mu risin?t?ju lieto?ana?.
   • Kad oper?t?jsist?ma Windows Server 2003 ir salabota, iesp?jams, tiks pras?ts aktiviz?t konkr?to Windows Server 2003 kopiju.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Microsoft atbalsta t?mek?a vietnes lieto?ana, lai atrastu risin?jumu

Ja probl?mu nav iesp?jams nov?rst, veicot ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas, risin?jumu savai probl?mai varat mekl?t Microsoft atbalsta t?mek?a vietn?. T?l?k redzamaj? sarakst? ir aprakst?ti da?i no pakalpojumiem, ko pied?v? Microsoft atbalsta t?mek?a vietne.
 • Mekl??ana zin??anu b?z? ? mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Bie?i uzdotie jaut?jumi ? skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Programmat?ra un atjaunin?jumi ? mekl?jiet programmat?ru un atjaunin?jumus lejupiel?des centr?.
 • Citas atbalsta opcijas ? uzdodiet jaut?jumu par atbalstu, izmantojot Microsoft atbalsta t?mekli vai t?lruni.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 325375 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 27. j?nijs - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com