Identifikator ?lanka: 325375 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 pogledajte315396. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Windows XP pogledajte308041. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje procedure koje mo?ete da koristite da biste re?ili probleme sa pokretanjem u sistemu Windows Server 2003.

Uspe?no Windows pokretanje uklju?uje slede?e faze:
 • Po?etna faza
 • Faza modula za u?itavanje operativnog sistema
 • Faza jezgra
 • Faza prijavljivanja
Ako do problema dolazi tokom bilo koje od ove tri faze, Windows se mo?da ne?e ispravno pokrenuti i mo?da ?e do?i do slede?ih problema:
 • Ra?unar se ne odaziva.
 • Primate poruku o gre?ci.
Ako do?e do problema u pokretanju nakon ?to kliknete na Microsoft Windows Server 2003 u bilo kom meniju modula za u?itavanje operativnog sistema ili kada dobijate poruku ?Izaberite operativni sistem da biste zapo?eli?, datoteke potrebne operativnom sistemu mo?da nedostaju ili su o?te?ene. Windows pru?a nekoliko opcija koje mo?ete da koristite da biste re?ili ovaj problem, uklju?uju?i funkcije Recovery Console i Automatizovani oporavak sistema.

Kako da pokrenete ra?unar pomo?u poslednje poznate ispravne konfiguracije

Ako se problem pokretanja javlja odmah nakon ?to na?inite promene na ra?unaru (na primer, nakon instaliranja novog upravlja?kog programa), poku?ajte da pokrenete ra?unar tako ?to ?ete koristiti funkciju ?Poslednja poznata ispravna konfiguracija?.

Click here to show/hide solution

Kako pokrenuti ra?unar u bezbednom re?imu

Kada pokrenete ra?unar u bezbednom re?imu, Windows u?itava samo upravlja?ke programe i ra?unarske usluge koji su vam potrebi. Bezbedni re?im mo?ete da koristite kada imate da identifikujete i re?ite probleme koji su uzrokovani neispravnim upravlja?kim programima ili uslugama koje se automatski pokre?u.

Click here to show/hide solution

Koristite Prikaziva? doga?aja da biste identifikovali uzrok problema pri pokretanju

Pogledajte Prikaziva? doga?aja da biste dobili informacije koje mogu da vam pomognu da identifikujete i dijagnostikujete uzrok problema pri pokretanju. Da biste videli doga?aje koji se bele?e u evidenciji doga?aja, sledite ove korake.Click here to show/hide solution

Koristite informacije o sistemu da biste identifikovali uzrok problema sa pokretanjem

Alatka za informacije o sistemu prikazuje sveobuhvatni prikaz hardvera ra?unara, sistemskih komponenti i softverskog okru?enja. Koristite ovu alatku da bi vam pomogla da prona?ete mogu?e problemati?ne ure?aje i neusagla?ene ure?aje. Da biste to uradili, sledite ove korake.Click here to show/hide solution

Prikaz datoteke evidencije pokretanja u bezbednom re?imu

Da biste re?ili probleme sa pokretanjem, pogledajte Ntbtlog.txt datoteku evidencije pokretanja, a zatim zabele?ite upravlja?ke programe i usluge koji se nisu u?itali kada ste pokrenuli svoj ra?unar u bezbednom re?imu. Click here to show/hide solution

Koristite Upravlja? ure?ajima da biste identifikovali uzrok problema pri pokretanju

Upravlja? ure?ajima daje grafi?ki prizor hardvera koji je instaliran na ra?unaru. Koristite ovu alatku da biste re?ili sve mogu?e neusagla?enosti ure?aja ili da biste identifikovali kompatibilne ure?aje koji mogu da budu uzrok problema pri pokretanju.

Da biste pokrenuli Upravlja? ure?ajima, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Kako da koristite uslu?ni program za konfiguraciju sistema

Uslu?ni program za konfiguraciju sistema (Msconfig.exe) automatizuje rutinske korake za re?avanje problema koje Microsoft tehni?ari za podr?ku koriste kada postavljaju dijagnozu u Windows konfiguraciji. Ovu alatku mo?ete da koristite za promenu konfiguracije sistema, kao i za re?avanje problema kori??enjem metod eliminacije. Click here to show/hide solution

Kreiranje ?istog okru?enja za re?avanje problema

Da biste kreirali ?isto okru?enje za re?avanje problema, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Izolujte probleme tako ?to ?ete koristiti opcije za pokretanje sistema

Da biste izolovali probleme kori??enjem opcija za pokretanje sistema, sledite ove korake.Click here to show/hide solution

Izolujte probleme tako ?to ?ete koristiti opcije za selektivno pokretanje sistema

Da biste izolovali probleme kori??enjem opcija za selektivno pokretanje sistema, sledite ove korake.Click here to show/hide solution

Izolujte problem kori??enjem kartice ?Pokretanje?

Kartica Pokretanje navodi stavke koje se u?itavaju pri pokretanju iz grupe Pokretanje, Win.ini load= i run= i registratora. Da biste izolovali probleme kori??enjem kartice ?Pokretanje?, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Re?avanje problema sa sistemskim uslugama

Da biste re?ili probleme sa sistemskim uslugama, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Re?avanje problema sa datotekom System.ini

Da biste re?ili problem sa datotekom System.ini, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Re?avanje problema sa datotekom Win.ini

Da biste re?ili problem sa datotekom Win.ini, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Re?avanje problema sa datotekom Boot.ini

Samo administratori sistema i napredni korisnici mogu da probaju da promene Boot.ini datoteku. Koraci za re?avanje problema sa Boot.ini datotekom ne spadaju u domen ovog ?lanka.

Vi?e informacija potra?ite u Microsoft bazi znanja. Da biste ovo uradili, idite na Veb lokaciju za Microsoft podr?ku.

Resetovanje uslu?nog programa za konfiguraciju sistema na normalno pode?avanje

 Da biste resetovali uslu?ni program za konfiguraciju sistema na normalno pode?avanje, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Koristite Windows Recovery Console

Recovery Console je alatka komandne linije koju mo?ete da koristite da biste popravili Windows ako se va? ra?unar ne pokrene pravilno. Kada pokrenete uslugu Recovery Console sa CD-a sistema Windows Server 2003 ili prilikom pokretanja ako je Recovery Console bila prethodno instalirana na va?em ra?unaru. Koristite uslugu Recovery Console ako opcija za pokretanje ?Poslednja poznata ispravna konfiguracija? nije bila uspe?na, a ne mo?ete da pokrenete ra?unar u bezbednom re?imu. Metod Recovery Console se preporu?uje samo ako ste napredni korisnik koji mo?e da koristi osnovne komande da bi identifikovao i prona?ao problemati?ne upravlja?ke programe i datoteke.
Da biste koristili uslugu Recovery Console, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Potvrdite da ?vrsti disk ili sistem datoteka nije o?te?en

Da biste potvrdili da ?vrsti disk ili sistem datoteka nije o?te?en, pokrenite ra?unar sa CD-a za Windows Server 2003 CD, pokrenite uslugu Recovery Console, a zatim koristite uslu?ni program na komandnoj liniji Chkdsk. To ?e mo?da re?iti va? problem. Click here to show/hide solution

Kako se koristi automatski oporavak sistema

 Da biste se oporavili od pada sistema kori??enjem opcije za automatski oporavak sistema (ASR), sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Kreirajte ASR skup diskova kori??enjem usluge za pravljenje rezervne kopije

 Da biste koristili ASR, morate da imate ASR skup diskova. Da biste kreirali ASR skup diskova, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Kako da popravite svoju instalaciju sistema Windows

Mo?da ?ete mo?i da popravite o?te?enu instalaciju sistema Windows Server 2003 tako ?to ?ete pokrenuti Instalaciju Windowsa sa Windows CD-a.

Da biste popravili svoju instalaciju sistema Windows, sledite ove korake. Click here to show/hide solution

Kako da koristite Veb lokaciju za Microsoft podr?ku da biste prona?li re?enje

Ako ne mo?ete da re?ite problem tako ?to ?ete slediti korake u ovom ?lanku, mo?ete da koristite Veb lokaciju za Microsoft podr?ku da biste prona?li re?enje svog problema. Slede?a lista opisuje neke od usluga koje pru?a Veb lokacija za Microsoft podr?ku:
 • Baza znanja koja mo?e da se pretra?uje - Pretra?ite informacije o tehni?koj podr?ci i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Naj?e??a pitanja - Pogledajte naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Diskusione grupe za podr?ku Microsoft proizvoda - savetovanje sa istomi?ljenicima, kolegama, najcenjenijim stru?njacima u korporaciji Microsoft (Most Valuable Professionals, MVP).
 • Softver i ispravke - Prona?ite softver i ispravke u centru za preuzimanje.
 • Druge opcije za podr?ku - Postavite pitanje podr?ci tako ?to koristite Veb ili telefonom pozovite Microsoft podr?ku.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 325375 - Poslednji pregled: 31. oktobar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Klju?ne re?i: 
kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com