Làm th? nào đ? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325379 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách nâng c?p b? ki?m soát mi?n Microsoft Windows 2000 lên Windows Server 2003 và làm th? nào đ? thêm m?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 Windows 2000 (en). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách nâng c?p b? ki?m soát mi?n lên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ee522994 (WS.10) .aspx #

Tên mi?n và r?ng hàng t?n kho

Trư?c khi b?n nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003 ho?c trư?c khi b?n thêm m?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 sang m?t tên mi?n Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Hàng t?n kho khách truy nh?p tài nguyên thu?c v? ph?m vi lưu tr? b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 cho tương thích v?i SMB k?:

  M?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 cho phép SMB đăng nh?p chính sách an ninh đ?a phương c?a m?nh. Đ?m b?o r?ng t?t c? các khách hàng khác c?a m?ng s? d?ng giao th?c SMB/CIFS truy nh?p chia s? t?p và máy in trong tên mi?n máy ch? lưu tr? b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 có th? đư?c c?u h?nh ho?c nâng c?p đ? h? tr? SMB k? k?t. N?u h? có th? không, t?m th?i vô hi?u hóa SMB k? k?t cho đ?n khi C?p Nh?t có th? đư?c cài đ?t ho?c cho đ?n khi các khách hàng có th? đư?c nâng c?p lên h? đi?u hành m?i hơn h? tr? SMB k? k?t. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá SMB k?, xem các "Đ? vô hi?u hoá SMB k?"ph?n cu?i bư?c này.

  K? ho?ch hành đ?ng

  Danh sách dư?i đây cho th?y các k? ho?ch hành đ?ng cho ph? bi?n SMB khách hàng:
  • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional và Microsoft Windows 98

   Không có hành đ?ng đư?c yêu c?u.
  • Microsoft Windows NT 4.0

   Cài đ?t Service Pack 3 ho?c sau này (Service Pack 6A đư?c khuy?n khích) trên t?t c? máy Windows NT 4.0 d?a trên tính truy c?p vào tên mi?n có ch?a máy tính d?a trên Windows Server 2003. Ngoài ra, t?m th?i vô hi?u hoá SMB k? k?t vào b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá SMB k?, xem các "Đ? vô hi?u hoá SMB k?"ph?n cu?i bư?c này.
  • Microsoft Windows 95

   Cài đ?t Windows 9x khách hàng d?ch v? thư m?c trên máy tính d?a trên Windows 95 ho?c t?m th?i vô hi?u hoá SMB k? k?t vào b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. Win9 g?cx khách hàng d?ch v? thư m?c có s?n trên CD-ROM máy ch? Windows 2000. Tuy nhiên, r?ng ti?n ích khách hàng đ? đư?c thay th? b?i m?t Win9 c?i ti?nx thư m?c d?ch v? khách hàng. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá SMB k?, xem các "Đ? vô hi?u hoá SMB k?"ph?n cu?i bư?c này.
  • Máy s? d?ng m?ng Microsoft cho MS-DOS và Microsoft m?ng LAN qu?n l? khách hàng

   Máy s? d?ng m?ng Microsoft cho MS-DOS và Microsoft LAN Manager 2.x m?ng lư?i khách hàng có th? đư?c s? d?ng đ? cung c?p truy c?p t?i tài nguyên m?ng, ho?c h? có th? đư?c k?t h?p v?i kh? năng kh?i đ?ng đ?a m?m đ? sao chép các t?p tin h? th?ng đi?u hành và các t?p tin t? m?t thư m?c đư?c chia s? trên m?t máy ch? t?p tin là m?t ph?n c?a m?t thói quen cài đ?t ph?n m?m. Các khách hàng không h? tr? giao th?c SMB k? k?t. S? d?ng m?t phương pháp cài đ?t khác, ho?c vô hi?u hóa SMB k? k?t. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá SMB k?, xem các "Đ? vô hi?u hoá SMB k?"ph?n cu?i bư?c này.
  • Macintosh khách hàng

   M?t s? khách hàng Macintosh không SMB k? k?t tương thích và s? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi h? c? g?ng đ? k?t n?i t?i tài nguyên m?ng:
   -I/O l?i -36
   Cài đ?t c?p nh?t ph?n m?m n?u nó có s?n. N?u không, h?y t?t SMB k? k?t vào b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá SMB k?, xem các "Đ? vô hi?u hoá SMB k?"ph?n cu?i bư?c này.
  • Máy s? d?ng SMB bên th? ba khác

   M?t s? khách hàng SMB bên th? ba h? tr? SMB k? k?t. Tham kh?o ? ki?n nhà cung c?p SMB đ? xem n?u m?t phiên b?n t?n t?i. N?u không, h?y t?t SMB k? k?t vào b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003.
  Đ? vô hi?u hoá SMB k?

  N?u ph?n m?m C?p Nh?t không th? đư?c cài đ?t trên b? đi?u khi?n vùng b? ?nh hư?ng đang ch?y Windows 95, Windows NT 4.0 ho?c các khách hàng khác đ? đư?c cài đ?t trư?c s? ra đ?i c?a Windows Server 2003, t?m th?i vô hi?u hoá d?ch v? SMB k? yêu c?u trong chính sách nhóm cho đ?n khi b?n có th? tri?n khai các c?p nh?t ph?n m?m khách hàng.

  B?n có th? vô hi?u hoá d?ch v? SMB đăng nh?p nút sau c?a chính sách m?c đ?nh b? đi?u khi?n vùng trên đơn v? t? ch?c b? đi?u khi?n tên mi?n:
  Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Policies Local Options\Microsoft m?ng máy ch?: Truy?n thông (luôn luôn) k? đi?n t?
  N?u b? đi?u khi?n vùng không đư?c đ?t trong đơn v? t? ch?c đi?u khi?n vùng, b?n ph?i liên k?t c?a đi?u khi?n vùng m?c đ?nh Group Policy object (GPO) đ? t?t c? các đơn v? t? ch?c mà máy ch? Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 tên mi?n l?. Ho?c, b?n có th? c?u h?nh d?ch v? SMB đăng nh?p GPO đư?c liên k?t v?i nh?ng đơn v? t? ch?c.
 2. Hàng t?n kho b? ki?m soát mi?n là thu?c v? ph?m vi và trong r?ng:
  1. H?y ch?c ch?n r?ng t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000 trong r?ng đ? cài đ?t t?t c? các thích h?p hotfixes và gói d?ch v?.

   Microsoft khuy?n cáo r?ng t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000 ch?y Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ho?c h? đi?u hành sau này. N?u b?n hoàn toàn không th? tri?n khai Windows 2000 SP4 ho?c m?i hơn, t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000 phải có m?t t?p tin Ntdsa.dll có đóng d?u ngày và phiên b?n là mu?n hơn ngày 4 tháng 6 năm 2001 và 5.0.2195.3673. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
   331161Hotfixes cài đ?t trư?c khi b?n ch?y adprep /Forestprep trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 đ? chu?n b? r?ng và tên mi?n cho vi?c b? sung các b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n
   Theo m?c đ?nh, Active Directory công c? qu?n tr? trên Windows 2000 SP4, Windows XP và Windows Server 2003 khách hàng máy tính s? d?ng Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) k? k?t. N?u các máy tính s? d?ng (ho?c rơi tr? l?i) NTLM xác th?c khi h? t? xa qu?n tr? b? ki?m soát mi?n Windows 2000, k?t n?i s? không ho?t đ?ng. Đ? gi?i quy?t hành vi này, b? đi?u khi?n t? xa qu?n l? tên mi?n nên có t?i thi?u c?a Windows 2000 SP3 đư?c cài đ?t. N?u không, b?n nên t?t LDAP k? ngày khách hàng ch?y các công c? hành chính.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? LDAP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   325465Yêu c?u b? ki?m soát mi?n Windows 2000 Service Pack 3 ho?c sau khi s? d?ng Windows Server 2003 administration tools
   Các k?ch b?n sau đây s? d?ng NTLM xác th?c:
   • B?n qu?n l? b? ki?m soát mi?n Windows 2000 đư?c đ?t trong m?t khu r?ng bên ngoài k?t n?i b?ng m?t NTLM (không Kerberos) tin tư?ng.
   • B?n t?p trung qu?n l? giao di?n đi?u khi?n Microsoft (MMC) snap-in ch?ng l?i b? ki?m soát mi?n c? th? là tham chi?u theo đ?a ch? IP c?a nó. Ví d?, b?n nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? l?nh sau đây:
    DSA.msc /server = ipaddress
   Đ? xác đ?nh h? đi?u hành và d?ch v? gói phiên b?n c?p c?a b? đi?u khi?n vùng Active Directory trong m?t tên mi?n Active Directory, cài đ?t phiên b?n Windows Server 2003 c?a Repadmin.exe trên m?t máy tính Windows XP Professional ho?c Windows Server 2003 thành viên trong r?ng, và sau đó ch?y sau đây repadmin l?nh ch?ng l?i b? ki?m soát mi?n trong m?i tên mi?n trong r?ng:
   > repadmin /showattr tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n là thu?c v? ph?m vi m?c tiêu ncobj:Domain: /filter:"(&(objectCategory=computer)(primaryGroupID=516))" / subtree /atts:operatingSystem, operatingSystemVersion, operatingSystemServicePack

   DN: CN = NA-DC-01, t? ch?c đơn v? = b? ki?m soát mi?n, DC = công ty, DC = com
   1 > operatingSystem: Windows Server 2003
   1 > operatingSystemVersion: 5,2 (3718)
   DN: CN = NA-DC-02, t? ch?c đơn v? = b? ki?m soát mi?n, DC = công ty, DC = com

   1 > operatingSystem: Windows 2000 Server
   1 > operatingSystemVersion: 5,0 (2195)
   1 > operatingSystemServicePack: gói d?ch v? 1
   Chú ý: Thu?c tính b? đi?u khi?n tên mi?n theo d?i vi?c l?p đ?t riêng l? hotfixes.
  2. Xác minh nhân r?ng Active Directory k?t thúc đ? k?t thúc trong su?t r?ng.

   Ki?m ch?ng r?ng m?i b? ki?m soát mi?n trong r?ng nâng c?p sao chép t?t c? các b?i c?nh đ?t tên t?i đ?a phương đư?c t? ch?c v?i các đ?i tác m?t cách nh?t quán v?i l?ch tr?nh mà trang web liên k?t ho?c k?t n?i các đ?i tư?ng xác đ?nh. S? d?ng phiên b?n Windows Server 2003 Repadmin.exe trên Windows XP - ho?c Windows Server 2003 d?a trên tài kho?n c?a máy tính trong r?ng v?i các đ?i s? đ?ng sau: t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong r?ng ph?i sao chép thư m?c ho?t đ?ng mà không có l?i, và các giá tr? trong c?t "L?n nh?t Delta" đ?u ra repadmin không ph?i là l?n hơn đáng k? so v?i t?n s? nhân r?ng trên liên k?t trang web tương ?ng ho?c đ?i tư?ng k?t n?i đư?c s? d?ng b?i b? ki?m soát mi?n đi?m đ?n cho trư?c.

   Gi?i quy?t t?t c? các b?n sao l?i gi?a đi?u khi?n vùng đ? không g?i đ?n replicate trong ít hơn Tombstone đ?i (TSL) s? ngày (theo m?c đ?nh, 60 ngày). N?u sao nhân b?n không th? làm cho ho?t đ?ng, b?n có th? ph?i bu?c demote b? ki?m soát mi?n và lo?i b? chúng kh?i r?ng b?ng cách s? d?ng Ntdsutil siêu d? li?u s?ch ch? huy, và sau đó thúc đ?y h? tr? l?i vào r?ng. B?n có th? s? d?ng m?t vi?c m?nh m? đ? ti?t ki?m c? ti?n tr?nh cài đ?t h? đi?u hành và các chương tr?nh trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n m? côi. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? b? ki?m soát mi?n Windows 2000 m? côi t? tên mi?n c?a m?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   216498Làm th? nào đ? xoá d? li?u trong thư m?c ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công vi?c
   Hành đ?ng này ch? như là m?t phương sách cu?i cùng đ? khôi ph?c l?i ti?n tr?nh cài đ?t c?a h? đi?u hành và cài đ?t chương tr?nh. B?n s? m?t các đ?i tư?ng unreplicated và thu?c tính trên b? đi?u khi?n m? côi vùng bao g?m ngư?i dùng, máy tính, các m?i quan h? tin tư?ng, h? m?t kh?u, nhóm và nhóm thành viên.

   H?y c?n th?n khi b?n c? g?ng gi?i quy?t nhân r?ng l?i trên b? đi?u khi?n vùng không có nhân r?ng trong nư?c thay đ?i cho m?t phân vùng ho?t đ?ng thư m?c c? th? cho l?n hơn tombstonelifetime s? ngày. Khi b?n làm như v?y, b?n có th? reanimate các đ?i tư?ng đ? b? xóa trên b? đi?u khi?n tên mi?n nh?t nhưng cho đ?i tác tr?c ti?p ho?c transitive nhân r?ng mà không bao gi? nh?n đư?c xoá trong 60 ngày trư?c đó.

   Xem xét vi?c lo?i b? b?t k? đ?i tư?ng nán l?i n?m trên b? đi?u khi?n vùng đ? không th?c hi?n trong nư?c nhân r?ng trong 60 ngày qua. Ngoài ra, b?n có th? m?nh m? demote b? ki?m soát mi?n mà đ? không th?c hi?n b?t k? nhân r?ng trong nư?c trên m?t phân vùng nh?t đ?nh trong tombstone đ?i s? ngày và lo?i b? siêu d? li?u c?n l?i c?a h? t? r?ng Active Directory b?ng cách s? d?ng Ntdsutil và ti?n ích khác. Liên h? v?i nhà cung c?p h? tr? ho?c Microsoft PSS cho tr? giúp b? sung.
  3. Ki?m ch?ng r?ng n?i dung c?a ph?n Sysvol phù h?p.

   Ki?m ch?ng r?ng t?p h? th?ng ph?n c?a chính sách nhóm phù h?p. B?n có th? s? d?ng Gpotool.exe t? ngu?n tài nguyên Kit đ? xác đ?nh li?u có mâu thu?n trong các chính sách trên m?t tên mi?n. S? d?ng Healthcheck t? các công c? h? tr? Windows Server 2003 đ? xác đ?nh li?u b?n sao chia s? Sysvol b? ch?c năng m?t cách chính xác trong m?i tên mi?n.

   N?u n?i dung c?a ph?n Sysvol là không phù h?p, gi?i quy?t t?t c? nh?ng mâu thu?n.
  4. S? d?ng Dcdiag.exe t? các công c? h? tr? đ? ch?c r?ng t?t c? các b? đi?u khi?n vùng đ? chia s? Netlogon và Sysvol c? ph?n. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
   DCDIAG.EXE e /test:frssysvol
  5. Hàng t?n kho vai tr? ho?t đ?ng.

   Th?c s? ho?t đ?ng gi?n đ? và cơ s? h? t?ng đư?c s? d?ng đ? gi?i thi?u r?ng và gi?n đ? toàn mi?n thay đ?i thành r?ng và tên mi?n c?a nó đư?c th?c hi?n b?i Windows Server 2003 adprep Ti?n ích. Ki?m ch?ng r?ng đi?u khi?n vùng ch? gi?n đ? vai tr? và vai tr? cơ s? h? t?ng cho m?i tên mi?n trong r?ng n?m trên b? đi?u khi?n tên mi?n tr?c ti?p và r?ng m?i ch? s? h?u vai tr? đ? bi?u di?n trong nư?c nhân r?ng trên t?t c? các phân vùng k? t? khi h? b? cu?i kh?i đ?ng l?i.

   Các DCDIAG /test:FSMOCHECK l?nh có th? đư?c dùng đ? xem r?ng r?ng và toàn mi?n vai tr? ho?t đ?ng. Ho?t đ?ng t? vai tr? ch? n?m trên b? đi?u khi?n vùng không t?n t?i nên b? t?ch thu lên b? ki?m soát mi?n lành m?nh b?ng cách s? d?ng NTDSUTIL. Vai tr? mà cư trú trên b? đi?u khi?n vùng không lành m?nh nên đư?c chuy?n n?u có th?. N?u không, h? s? b? t?ch thu. Các NETDOM TRUY V?N FSMO b? ch? huy không xác đ?nh vai tr? FSMO n?m trên b? đi?u khi?n vùng đ? xoá.

   Ki?m ch?ng r?ng master gi?n đ? và m?i cơ s? h? t?ng th?y đ? bi?u di?n trong nư?c làm b?n sao thư m?c ho?t đ?ng k? t? cu?i kh?i đ?ng. Nhân r?ng trong nư?c có th? đư?c xác minh b?ng cách s? d?ng các REPADMIN /SHOWREPS DCNAME l?nh, nơi DCNAME là tên máy tính NetBIOS tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n c?a đi?u khi?n vùng.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ho?t đ?ng t? th?c s? và v? trí c?a h?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   197132Windows 2000 Active Directory FSMO vai tr?
   223346 FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên b? đi?u khi?n vùng Active Directory
  6. Các đánh giá

   Ki?m tra các b?n ghi s? ki?n vào t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n cho các s? ki?n có v?n đ?. B?n ghi s? ki?n không ch?a thông đi?p nghiêm tr?ng s? ki?n cho th?y m?t v?n đ? v?i b?t k? quy tr?nh và các thành ph?n sau đây:
   kh? năng k?t n?i v?t l?
   k?t n?i m?ng
   đăng k? tên
   đ? phân gi?i tên
   xác th?c
   Chính sách Nhóm
   chính sách b?o m?t
   đ?a h? th?ng ph?
   Lư?c đ?
   tô pô
   công c? sao chép
  7. Disk Space hàng t?n kho

   Kh?i lư?ng ch? cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng t?p tin, Ntds.dit, ph?i có mi?n phí không gian b?ng ít nh?t 15-20% kích thư?c t?p tin Ntds.dit. Kh?i lư?ng ch? Active Directory đăng nh?p t?p tin c?ng ph?i có mi?n phí không gian b?ng ít nh?t 15-20% kích thư?c t?p tin Ntds.dit. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i phóng thêm không gian đ?a, h?y xem ph?n "Tên mi?n b? đi?u khi?n mà không có đ? không gian đ?a" c?a bài vi?t này.
  8. DNS Scavenging (tùy ch?n)

   Enable DNS Scavenging t?i các kho?ng 7 ngày cho t?t c? các máy ch? DNS trong r?ng. Cho k?t qu? t?t nh?t, th?c hi?n thao tác này 61 ho?c nhi?u ngày trư?c khi b?n nâng c?p h? đi?u hành. Đi?u này cung c?p DNS scavenging daemon đ? th?i gian đ? rác-thu th?p các đ?i tư?ng DNS tu?i khi m?t phân m?nh gián tuy?n đư?c th?c hi?n trên các t?p tin Ntds.dit.
  9. Vô hi?u hoá các d?ch v? Server DLT (tùy ch?n)

   D?ch v? DLT Server b? vô hi?u hoá cài đ?t m?i và nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. N?u phân ph?i liên k?t theo d?i không đư?c s? d?ng, b?n có th? vô hi?u hoá d?ch v? DLT Server trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 và b?t đ?u xóa DLT đ?i tư?ng t? m?i tên mi?n trong r?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Microsoft khuy?n ngh? cho phân ph?i liên k?t theo d?i" bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   312403 Phân ph?i liên k?t theo d?i trên b? đi?u khi?n Windows trên vùng
  10. Sao lưu tr?ng thái h? th?ng

   Th?c hi?n m?t tr?ng thái h? th?ng sao lưu c?a ít nh?t hai b? ki?m soát mi?n trong m?i tên mi?n trong r?ng. B?n có th? dùng b?n sao lưu đ? khôi ph?c l?i t?t c? các l?nh v?c trong r?ng n?u nâng c?p không ho?t đ?ng.

Microsoft Exchange 2000 trong Windows 2000 r?ng

Chú ý
 • N?u Exchange 2000 Server đư?c cài đ?t, ho?c s? đư?c cài đ?t, trong m?t khu r?ng Windows 2000, đ?c ph?n này trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep b? ch? huy.
 • N?u thay đ?i lư?c đ? Microsoft Exchange Server 2003 s? đư?c cài đ?t, h?y vào các "T?ng quan: Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003"ph?n trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep l?nh.
Gi?n đ? Exchange 2000 xác đ?nh ba inetOrgPerson thu?c tính v?i không yêu c?u cho nh?n xét (RFC)-tuân th? LDAPDisplayNames: houseIdentifier, thư k?, và labeledURI.

Windows 2000 inetOrgPerson Kit và Windows Server 2003 adprep l?nh xác đ?nh phiên b?n RFC khi?u n?i c?a cùng m?t thu?c tính ba v?i gi?ng h?t nhau LDAPDisplayNames là các phiên b?n không RFC tuân-th?.

Khi máy ch? Windows 2003 adprep /forestprep l?nh đư?c ch?y mà không có k?ch b?n kh?c ph?c trong m?t khu r?ng có ch?a thay Windows 2000 và Exchange 2000 gi?n đ? đ?i, LDAPDisplayNames cho các houseIdentifier, labeledURI, và thư k? thu?c tính tr? nên đ?c sai. Đ?c m?t thu?c tính s? tr? thành "sai" n?u "Dup" hay nhân v?t đ?c đáo khác đư?c thêm vào đ?u c?a tên thu?c tính hư?ng liên đ? cho các đ?i tư?ng và các thu?c tính trong thư m?c có tên duy nh?t.


Ho?t đ?ng thư m?c r?ng không ph?i là d? b? t?n thương đ? đ?c sai LDAPDisplayNames cho các thu?c tính trong các trư?ng h?p sau:
 • N?u b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh trong m?t khu r?ng có gi?n đ? Windows 2000 trư?c khi b?n thêm gi?n đ? Exchange 2000.
 • N?u b?n cài đ?t gi?n đ? Exchange 2000 trong r?ng đ? t?o ra trong trư?ng h?p m?t Windows Server 2003 b? ki?m soát mi?n là đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong r?ng.
 • N?u b?n thêm Windows 2000 inetOrgPerson Kit đ? m?t khu r?ng có ch?a gi?n đ? Windows 2000, sau đó b?n cài đ?t thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 và sau đó b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep b? ch? huy.
 • N?u b?n thêm gi?n đ? Exchange 2000 đ?n m?t r?ng Windows 2000 hi?n có, sau đó ch?y Exchange 2003 /forestprep trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh.
Thu?c tính đ?c sai s? x?y ra trong Windows 2000 trong các trư?ng h?p sau:
 • N?u b?n thêm các phiên b?n Exchange 2000 c?a các labeledURI, các houseIdentifier, và các thư k? thu?c tính đ?n m?t r?ng Windows 2000 trư?c khi cài đ?t Windows 2000 inetOrgPerson Kit.
 • B?n thêm các phiên b?n Exchange 2000 c?a các labeledURI, các houseIdentifier, và các thư k? thu?c tính đ?n m?t r?ng Windows 2000 trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh mà không c?n đ?u tiên ch?y các script d?n d?p.
K? ho?ch hành đ?ng cho m?i k?ch b?n theo:

K?ch b?n 1: Thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 đư?c thêm vào sau khi ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh

N?u thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 s? đư?c gi?i thi?u c?a b?n Windows 2000 r?ng sau khi Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh đư?c ch?y, d?n không đư?c yêu c?u. Đi đ?n nh?ng "T?ng quan: Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003"ph?n.

K?ch b?n 2: Thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 s? đư?c cài đ?t trư?c khi Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh

N?u thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 đ? đư?c cài đ?t, nhưng b?n đ? không ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh, h?y xem xét k? ho?ch hành đ?ng sau đây:
 1. Đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a gi?n đ? ho?t đ?ng kinh doanh ch? b?ng cách s? d?ng trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên Schema b?o m?t.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad.exe trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Sao chép văn b?n sau đây bao g?m các d?u g?ch n?i sau "schemaUpdateNow: 1" Notepad.
  DN: CN = ms-Exch-tr? l?-tên, CN = Schema, CN = Configuration, DC = X
  changetype: s?a đ?i
  thay th?: LDAPDisplayName
  LDAPDisplayName: msExchAssistantName
  -

  DN: CN = ms-Exch-LabeledURI, CN = Schema, CN = Configuration, DC = X
  changetype: s?a đ?i
  thay th?: LDAPDisplayName
  LDAPDisplayName: msExchLabeledURI
  -

  DN: CN = ms-Exch-nhà-Identifier, CN = Schema, CN = Configuration, DC = X
  changetype: s?a đ?i
  thay th?: LDAPDisplayName
  LDAPDisplayName: msExchHouseIdentifier
  -

  DN:
  changetype: s?a đ?i
  thêm: schemaUpdateNow
  schemaUpdateNow: 1
  -
 4. Xác nh?n r?ng đó là không có không gian vào cu?i m?i d?ng.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu. Trong các Löu laøm h?p tho?i, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong các Tên tệp h?p, g? như sau:
   \%userprofile%\InetOrgPersonPrevent.LDF
  2. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào T?t c? các t?p.
  3. Trong các M? hóa h?p, b?m vào Unicode.
  4. Nh?p vào Lưu.
  5. B? thu?c lá Notepad.
 6. Ch?y k?ch b?n InetOrgPersonPrevent.ldf.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau, và sau đó nh?n ENTER:
   đ?a CD % userprofile %
  3. G? l?nh sau đây
   c:\Documents and settings\%username%>ldifde -i -f inetorgpersonprevent.ldf - v - c DC = X "tên mi?n tên đư?ng d?n cho tên mi?n g?c r?ng"
   Cú pháp ghi chú:
   • DC = X là m?t h?ng s? ch?.
   • Tên mi?n con đư?ng cho các tên mi?n g?c ph?i đư?c bao trong d?u ngo?c kép.
   Ví d?, cú pháp l?nh cho m?t r?ng Active Directory có r?ng g?c mi?n là TAILSPINTOYS.COM s? là:
   c:\Documents and settings\administrator > ldifde -i -f inetorgpersonprevent.ldf - v - c DC = X "dc = tailspintoys, dc = com"
   Chú ý B?n có th? c?n ph?i thay đ?i các
   Gi?n đ? Update cho phép
   registry subkey n?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
   Gi?n đ? C?p Nh?t là không đư?c phép vào DC này v? khóa s? đăng k? không đư?c thi?t l?p ho?c các DC là không gi?n đ? FSMO vai tr? ch? s? h?u.
   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thay đ?i này registry subkey, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   285172Gi?n đ? C?p Nh?t yêu c?u quy?n truy c?p ghi vào gi?n đ? trong Active Directory
 7. Xác minh r?ng LDAPDisplayNames cho CN = ms-Exch-tr? l?-tên, CN = ms-Exch-LabeledURI, và CN = ms-Exch-nhà-Identifier thu?c tính trong b?i c?nh đ?t tên lư?c đ? bây gi? xu?t hi?n như là msExchAssistantName, msExchLabeledURI và msExchHouseIdentifier trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh.
 8. Đi đ?n nh?ng "T?ng quan: Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003 "ph?n đ? ch?y các adprep /forestprep/domainprep l?nh.

K?ch b?n 3: Windows Server 2003 forestprep l?nh đư?c ch?y mà không c?n đ?u tiên ch?y inetOrgPersonFix

N?u b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh trong m?t khu r?ng Windows 2000 có ch?a nh?ng thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000, các thu?c tính LDAPDisplayName cho houseIdentifier, thư k?, và labeledURI s? tr? nên đ?c sai. Đ? xác đ?nh các đ?c sai tên, s? d?ng Ldp.exe đ? xác đ?nh v? trí các thu?c tính b? ?nh hư?ng:
 1. Cài đ?t Ldp.exe t? thư m?c Support\Tools c?a Microsoft Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 phương ti?n truy?n thông.
 2. B?t đ?u Ldp.exe t? m?t b? đi?u khi?n vùng ho?c tài kho?n c?a máy tính trong r?ng.
  1. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i, đ? l?i các Máy chủ h?p có s?n ph?m nào, lo?i 389 trong các C?ng h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào Ràng bu?c, đ? t?t c? các ô tr?ng và b?m Ok.
 3. K? l?c đư?ng phân bi?t tên cho thu?c tính SchemaNamingContext. Ví d?, cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong CorpADATUM.COM r?ng, đư?ng d?n phân bi?t tên có th? CN = Schema, CN = Configuration, DC = corp, DC = công ty, DC = com.
 4. Trên các Tr?nh duy?t tr?nh đơn, nh?p vào Tìm kiếm.
 5. S? d?ng các thi?t đ?t sau đ? đ?t c?u h?nh các Tìm kiếm h?p tho?i:
  • Căn c? DN: Đư?ng d?n phân bi?t tên cho lư?c đ? đ?t tên b?i c?nh mà đư?c xác đ?nh trong bư?c 3.
  • Bộ lọc: (ldapdisplayname = dup *)
  • Ph?m vi: Subtree
 6. Đ?c sai houseIdentifier, thư k?, và labeledURI thu?c tính có thu?c tính LDAPDisplayName tương t? như các đ?nh d?ng sau:
  LDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  LDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  LDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
 7. N?u LDAPDisplayNames cho labeledURI, thư k?, và houseIdentifier đ? đư?c đ?c sai trong bư?c 6, ch?y Windows Server 2003 InetOrgPersonFix.ldf script đ? ph?c h?i, và sau đó đi đ?n nh?ng "Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 v?i Winnt32.exe"ph?n.
  1. T?o m?t thư m?c có tên % Systemdrive%\IOP, và sau đó gi?i nén t?p tin InetOrgPersonFix.ldf vào thư m?c này.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? CD %systemdrive%\iop.
  3. Gi?i nén các t?p tin InetOrgPersonFix.ldf t? Support.cab t?p tin n?m trong thư m?c Support\Tools phương ti?n truy?n thông cài đ?t Windows Server 2003.
  4. T? giao di?n đi?u khi?n gi?n đ? ho?t đ?ng master, n?p t?p InetOrgPersonFix.ldf b?ng cách s? d?ng Ldifde.exe đ? s?a các LdapDisplayName thu?c tính c?a các houseIdentifier, thư k?, và labeledURI thu?c tính. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau, nơi <x>là m?t h?ng s? ch? và <dn path="" for="" forest="" root="" domain="">là tên mi?n con đư?ng cho các tên mi?n g?c c?a r?ng:<b00> </b00> </dn> </x>
   C:\IOP>ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf - v - c DC = X "tên mi?n tên đư?ng d?n cho tên mi?n g?c r?ng"
   Cú pháp ghi chú:
   • DC = X là m?t h?ng s? ch?.
   • Đư?ng d?n tên mi?n tên mi?n g?c r?ng ph?i đư?c bao trong d?u ngo?c kép.
 8. Xác minh r?ng các houseIdentifier, thư k?, và labeledURI đ?c thu?c tính trong b?i c?nh gi?n đ? đ?t tên không "sai" trư?c khi cài đ?t Exchange 2000.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cu?c xung đ?t gi?n đ? có liên quan v?i các d?ch v? cho UNIX Phiên b?n 2.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293783Không th? nâng c?p máy ch? Windows 2000 lên Windows Server 2003 v?i d?ch v? Windows cho UNIX 2.0 cài đ?t

T?ng quan: Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003

Windows Server 2003 adprep l?nh b?n ch?y kh?i c?p \I386 c?a phương ti?n Windows Server 2003 chu?n b? m?t khu r?ng Windows 2000 và tên mi?n c?a m?nh cho vi?c b? sung các b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh cho bi?t thêm các tính năng sau đây:
 • Tr?nh mô t? b?o m?t c?i ti?n m?c đ?nh cho các l?p h?c đ?i tư?ng
 • Thu?c tính ngư?i dùng và nhóm m?i
 • Các đ?i tư?ng lư?c đ? m?i và các thu?c tính như inetOrgPerson
Các adprep Ti?n ích h? tr? hai đ?i s? d?ng l?nh:
adprep /forestprep: Ch?y các ho?t đ?ng nâng c?p r?ng.
adprep /domainprep: Ch?y các ho?t đ?ng nâng c?p tên mi?n.
Các adprep /forestprep l?nh là m?t ho?t đ?ng m?t th?i gian th?c hi?n trên lư?c đ? chi?n d?ch master (FSMO) c?a r?ng. Các forestprep thao tác ph?i hoàn t?t và nhân r?ng đ? làm ch? cơ s? h? t?ng c?a m?i tên mi?n trư?c khi b?n có th? ch?y adprep /domainprep trong mi?n đó.

Các adprep /domainprep l?nh là m?t ho?t đ?ng m?t th?i gian mà b?n ch?y trên b? đi?u khi?n vùng ch? ho?t đ?ng kinh doanh cơ s? h? t?ng c?a m?i tên mi?n trong r?ng s? lưu tr? m?i ho?c nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. Các adprep /domainprep l?nh đ? ki?m ch?ng r?ng nh?ng thay đ?i t? forestprep có nhân r?ng trong cu?c phân chia tên mi?n và sau đó làm cho nh?ng thay đ?i c?a m?nh đ? các tên mi?n phân vùng và nhóm chính sách trong chia s? Sysvol.

B?n không th? th?c hi?n m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây, tr? khi các /forestprep và các /domainprep các ho?t đ?ng đ? hoàn thành và nhân r?ng đ? t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong mi?n đó:
 • Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003 b? ki?m soát mi?n b?ng cách s? d?ng Winnt32.exe.

  Chú ý: Nâng c?p b?n có th? lên máy ch? Windows 2000 thành viên và các máy tính Windows Server 2003 thành viên máy tính b?t c? khi nào b?n mu?n.
 • Thúc đ?y m?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 vào ph?m vi b?ng cách s? d?ng Dcpromo.exe.
Tên mi?n máy ch? ho?t đ?ng lư?c đ? là tên mi?n duy nh?t mà b?n ph?i ch?y c? hai adprep /forestprepadprep /domainprep. Trong t?t c? các tên mi?n khác, b?n ch? có th? ch?y adprep /domainprep.

Các adprep /forestprep và các adprep /domainprep l?nh không thêm thu?c tính cho các thu?c tính m?t ph?n danh m?c toàn c?u đ?t ho?c gây ra m?t đ?ng b? hoá đ?y đ? c?a các c?a hàng toàn c?u. Phiên b?n RTM c?a adprep /domainprep gây ra m?t đ?ng b? đ?y đ? c?a thư m?c \Policies trong cây Sysvol. Th?m chí n?u b?n ch?y forestprepdomainprep nhi?u l?n, đ? hoàn thành các ho?t đ?ng đư?c th?c hi?n ch? có m?t th?i gian.

Sau nh?ng thay đ?i t? adprep /forestprepadprep /domainprep có hoàn toàn replicate, b?n th? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003 b?ng cách ch?y Winnt32.exe t? c?p \I386 c?a phương ti?n Windows Server 2003. Ngoài ra, b?n có th? thêm m?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 tên mi?n b?ng cách s? d?ng Dcpromo.exe.

Nâng c?p r?ng v?i l?nh /forestprep adprep

Chu?n b? m?t khu r?ng Windows 2000 và tên mi?n đ? ch?p nh?n b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau l?n đ?u tiên trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m, sau đó trong m?t môi trư?ng s?n xu?t:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? hoàn thành t?t c? các ho?t đ?ng trong giai đo?n "R?ng hàng t?n kho" v?i s? quan tâm đ?c bi?t đ?n các m?c sau đây:
  1. B?n đ? t?o ra h? th?ng sao lưu bang.
  2. T?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000 trong r?ng đ? cài đ?t t?t c? các thích h?p hotfixes và gói d?ch v?.
  3. K?t thúc đ? k?t thúc làm b?n sao Active Directory đang x?y ra trên toàn r?ng
  4. FRS sao chép chính sách h? th?ng t?p tin m?t cách chính xác trong su?t m?i tên mi?n.
 2. Đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a b?c th?y ho?t đ?ng lư?c đ? v?i trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên Schema b?o m?t.
 3. Ki?m ch?ng r?ng gi?n đ? FSMO đ? bi?u di?n trong nư?c làm b?n sao các lư?c đ? phân vùng b?ng cách g? sau t?i d?u nh?c l?nh Windows NT:
  repadmin /showreps
  (repadmin đư?c cài đ?t trong thư m?c Support\Tools c?a Active Directory.)
 4. Đ?u tài li?u Microsoft khuy?n cáo b?n cô l?p gi?n đ? master ho?t đ?ng trên m?t m?ng lư?i tư nhân trư?c khi b?n ch?y adprep /forestprep. Kinh nghi?m th?c t? cho th?y r?ng bư?c này là không c?n thi?t và có th? gây ra m?t gi?n đ? ho?t đ?ng t? master đ? t? ch?i thay đ?i lư?c đ? khi nó đư?c kh?i đ?ng l?i vào m?ng riêng.
 5. Ch?y adprep Ngày gi?n đ? ho?t đ?ng master. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok. Ngày gi?n đ? ho?t đ?ng kinh doanh ch?, g? l?nh sau đây
  X:\I386\adprep /forestprep
  nơi X:\I386\ là đư?ng d?n ch?a tr?nh cài đ?t Windows Server 2003. L?nh này ch?y nâng c?p r?ng toàn lư?c đ?.

  Chú ý S? ki?n v?i t? ch?c s? ki?n ID 1153 đ? đăng trong s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c, ch?ng h?n như các m?u sau, có th? đư?c b? qua:

  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: NTDS chung
  S? ki?n th? lo?i: N?i b? x? l?
  ID s? ki?n: 1153
  Ngày: MM/DD/YYYY
  Th?i gian: HH:MM:SS AM|AM
  Ngư?i dùng: T?t c? m?i ngư?i máy tính:<some dc=""></some>
  Mô t?: Đ?nh danh l?p 655562 (l?p tên msWMI-MergeablePolicyTemplate) có m?t l?p cha không h?p l? 655560. Th?a k? b? b? qua.

 6. Xác minh r?ng các adprep /forestprep l?nh thành công ho?t đ?ng trên lư?c đ? ho?t đ?ng master. Làm như v?y, t? bàn đi?u khi?n c?a gi?n đ? ho?t đ?ng kinh doanh ch?, xác minh các m?c sau đây:
  • Các adprep /forestprep l?nh hoàn thành mà không có l?i.
  • CN = Windows2003Update đ?i tư?ng đư?c vi?t dư?i CN = ForestUpdates, CN = Configuration, DC =forest_root_domain. Ghi giá tr? thu?c tính b?n s?a đ?i.
  • (Tùy ch?n) Phiên b?n gi?n đ? incremented đ?n phiên b?n 30. Đ? làm đi?u này, xem các thu?c tính ObjectVersion dư?i CN = Schema, CN = Configuration, DC =forest_root_domain.
  N?u adprep /forestprep không ch?y, xác minh các m?c sau đây:
  • Đư?ng d?n đ?y đ? đi?u ki?n cho Adprep.exe n?m trong thư m?c \I386 v?t ch?a cài đ?t đư?c ch? r? khi adprep ch?y. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau đây:
   x: \i386\adprep /forestprep
   nơi x là ? đ?a lưu tr? các v?t ch?a cài đ?t.
  • Ngư?i dùng đăng nh?p vào ngư?i đi?u hành adprep có thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên Schema b?o m?t. Đ? xác minh đi?u này, h?y s? d?ng các whoami/t?t c? b? ch? huy.
  • N?u adprep v?n không làm vi?c, xem t?p Adprep.log trong %systemroot%\System32\Debug\Adprep\Logs\Latest_log thư m?c.
 7. N?u b?n vô hi?u hóa nhân r?ng ra bên ngoài vào gi?n đ? ho?t đ?ng t? b?c th?y trong bư?c 4, phép sao nhân b?n đ? các gi?n đ? thay đ?i đó đ? đư?c th?c hi?n b?i adprep /forestprep có th? truy?n. Đ? làm đi?u này, theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
  2. Lo?i sau đây, và sau đó nh?n ENTER:
   repadmin/tùy ch?n - DISABLE_OUTBOUND_REPL
 8. Xác minh r?ng các adprep /forestprep nh?ng thay đ?i có nhân r?ng trên t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong r?ng. Nó r?t h?u ích đ? giám sát các thu?c tính sau:
  1. Incrementing b?n đ?
  2. CN = Windows2003Update, CN = ForestUpdates, CN = Configuration, DC =forest_root_domain ho?c CN = ho?t đ?ng, CN = DomainUpdates, CN = h? th?ng, DC =forest_root_domain và các ho?t đ?ng GUIDs dư?i nó có nhân r?ng trong.
  3. T?m ki?m cho l?p h?c lư?c đ? m?i, các đ?i tư?ng, thu?c tính ho?c khác thay đ?i mà adprep /forestprep cho bi?t thêm, ch?ng h?n như inetOrgPerson. Xem SchXX.LDF t?p tin (nơi XX là m?t s? gi?a 14 và 30) trong %systemroot%\System32 thư m?c đ? xác đ?nh nh?ng g? các đ?i tư?ng và thu?c tính không nên. Ví d?, inetOrgPerson đư?c đ?nh ngh?a trong Sch18.ldf.
 9. T?m đ?c sai LDAPDisplayNames.

  N?u Exchange 2000 đ? đư?c cài đ?t trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  314649 Windows Server 2003 adprep /forestprep ch? huy nguyên nhân thu?c tính đ?c sai trong các khu r?ng Windows 2000 có ch?a các máy ch? Exchange 2000
  N?u b?n t?m th?y đ?c sai tên, h?y vào k?ch b?n 3 cùng m?t đi?u.
 10. Đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a b?c th?y ho?t đ?ng lư?c đ? v?i trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm b?o m?t nhóm qu?n tr? viên gi?n đ? c?a r?ng ch? Th?c s? ho?t đ?ng lư?c đ?.

Nâng c?p tên mi?n v?i l?nh /domainprep adprep

Ch?y adprep /domainprep sau khi các /forestprep thay đ?i hoàn toàn tái t?o v?i b? đi?u khi?n tên mi?n ch? cơ s? h? t?ng trong m?i tên mi?n s? đăng cai b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh các b? đi?u khi?n vùng ch? cơ s? h? t?ng trong l?nh v?c b?n đang nâng c?p, và sau đó đăng nh?p v?i trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm b?o m?t qu?n tr? viên tên mi?n trong tên mi?n b?n đang nâng c?p.

  Chú ý: Qu?n tr? doanh nghi?p có th? không có m?t thành viên c?a nhóm b?o m?t qu?n tr? viên tên mi?n trong tên mi?n con c?a r?ng.
 2. Ch?y adprep /domainprep trên cơ s? h? t?ng master. Đ? làm như v?y, b?m vào Start, ch?n Run, lo?i CMD, và sau đó vào cơ s? h? t?ng master g? l?nh sau đây:
  X:\I386\adprep /domainprep
  nơi X:\I386\ là đư?ng d?n ch?a tr?nh cài đ?t Windows Server 2003. L?nh này ch?y toàn mi?n thay đ?i trong ph?m vi m?c tiêu.

  Chú ý: The adprep /domainprep l?nh s?a đ?i t?p tin quy?n trong nh?ng chia s? Sysvol. Các thay đ?i gây ra m?t đ?ng b? hoá đ?y đ? c?a t?p tin trong cây thư m?c đó.
 3. Xác minh r?ng domainprep hoàn t?t thành công. Đ? làm như v?y, ki?m ch?ng các m?c sau đây:
  • Các adprep /domainprep l?nh hoàn thành mà không có l?i.
  • CN = Windows2003Update, CN = DomainUpdates, CN = h? th?ng, DC =DN đư?ng c?a tên mi?n b?n đang nâng c?p t?n t?i
  N?u adprep /domainprep không ch?y, xác minh các m?c sau đây:
  • Ngư?i dùng đăng nh?p vào ngư?i đi?u hành adprep có thành viên c?a nhóm b?o m?t qu?n tr? viên tên mi?n trong tên mi?n là b?n đang nâng c?p. Đ? làm như v?y, h?y s? d?ng các whoami/t?t c? b? ch? huy.
  • Đư?ng d?n đ?y đ? đi?u ki?n cho Adprep.exe n?m trong thư m?c \I386 v?t ch?a cài đ?t đ? đư?c ch? ra khi b?n ch?y adprep. Đ? làm như v?y, m?t d?u nh?c l?nh g? l?nh sau đây:
   x: \i386\adprep /forestprep
   nơi x là ? đ?a lưu tr? các v?t ch?a cài đ?t.
  • N?u adprep v?n không làm vi?c, xem t?p Adprep.log trong %systemroot%\System32\Debug\Adprep\Logs\Latest_log thư m?c.
 4. Xác minh r?ng các adprep /domainprep nh?ng thay đ?i có nhân r?ng. Làm như v?y, cho b? đi?u khi?n vùng c?n l?i thu?c v? ph?m vi, xác minh các m?c sau đây:
  • CN = Windows2003Update, CN = DomainUpdates, CN = h? th?ng, DC =DN đư?ng c?a tên mi?n b?n đang nâng c?p t?n t?i đ?i tư?ng và giá tr? cho các thu?c tính b?n s?a đ?i phù h?p v?i giá tr? c?a các thu?c tính cùng trên cơ s? h? t?ng b?c th?y c?a tên mi?n.
  • (Tùy ch?n) T?m các đ?i tư?ng, thu?c tính ho?c danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) thay đ?i mà adprep /domainprep thêm vào.
  L?p l?i các bư?c 1-4 trên t?ng th? cơ s? h? t?ng c?a các l?nh v?c c?n l?i v?i s? lư?ng l?n ho?c khi b?n thêm ho?c nâng c?p DC trong nh?ng tên mi?n lên Windows Server 2003. Bây gi? b?n có th? thúc đ?y máy tính m?i Windows Server 2003 vào r?ng b?ng cách s? d?ng DCPROMO. Ho?c, b?n có th? nâng c?p hi?n có b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003 b?ng cách s? d?ng WINNT32.EXE.

Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 b?ng cách s? d?ng Winnt32.exe

Sau nh?ng thay đ?i t? /forestprep/domainprep hoàn toàn replicate và b?n đ? th?c hi?n m?t quy?t đ?nh v? an ninh kh? năng tương tác v?i khách hàng Phiên b?n trư?c đó, b?n có th? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003 và thêm m?i b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 tên mi?n.

Các máy tính sau đây ph?i trong s? các b? đi?u khi?n vùng đ?u tiên ch?y Windows Server 2003 trong r?ng trong m?i tên mi?n:
 • Tên mi?n đ?t tên b?c th?y trong r?ng, do đó b?n có th? t?o m?c đ?nh DNS chương tr?nh phân vùng.
 • B? đi?u khi?n vùng chính c?a tên mi?n g?c r?ng đ? các hi?u trư?ng an ninh toàn doanh nghi?p mà Windows Server 2003 forestprep thêm tr? thành có th? nh?n th?y trong tr?nh so?n th?o ACL.
 • B? đi?u khi?n tên mi?n chính trong m?i tên mi?n không ph?i g?c do đó b?n có th? t?o m?i đ?c trưng cho tên mi?n Windows 2003 b?o m?t hi?u trư?ng.
Đ? làm như v?y, h?y s? d?ng WINNT32 đ? nâng c?p b? ki?m soát mi?n hi?n có mà máy ch? lưu tr? vai tr? ho?t đ?ng b?n mu?n. Ho?c, chuy?n giao vai tr? đ? đi?u khi?n m?i đư?c thăng lên vùng Windows Server 2003. Th?c hi?n theo các bư?c sau cho m?i b? ki?m soát mi?n Windows 2000 mà b?n nâng c?p lên Windows Server 2003 v?i WINNT32 và cho m?i nhóm làm vi?c Windows Server 2003 ho?c máy tính tài kho?n c?a b?n thúc đ?y:
 1. Trư?c khi b?n s? d?ng WINNT32 đ? nâng c?p máy tính Windows 2000 thành viên và b? đi?u khi?n vùng, lo?i b? công c? qu?n tr? c?a Windows 2000. Đ? làm như v?y, s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel. (Windows 2000 upgrades ch?.)
 2. Cài đ?t b?t k? t?p hotfix nào ho?c các b?n s?a l?i mà Microsoft ho?c các qu?n tr? viên xác đ?nh là quan tr?ng.
 3. Ki?m tra m?i đi?u khi?n vùng cho có th? nâng c?p các v?n đ?. Đ? làm như th?, h?y ch?y l?nh sau t? thư m?c \I386 v?t ch?a cài đ?t:
  winnt32.exe /checkupgradeonly
  Gi?i quy?t b?t k? v?n đ? ki?m tra kh? năng tương thích đ? nh?n d?ng.
 4. Ch?y WINNT32.EXE t? \I386 c?p ch?a tr?nh cài đ?t, và b? đi?u khi?n vùng kh?i đ?ng l?i đư?c nâng c?p năm 2003.
 5. H? th?p thi?t đ?t b?o m?t cho các phiên b?n trư?c đó khách hàng theo yêu c?u.

  N?u Windows NT 4.0 khách hàng không có NT 4.0 SP6 ho?c Windows 95 khách hàng không có khách hàng d?ch v? thư m?c cài đ?t, vô hi?u hoá d?ch v? SMB k? k?t v? chính sách m?c đ?nh b? đi?u khi?n vùng trên đơn v? t? ch?c b? ki?m soát mi?n và sau đó liên k?t chính sách này đ? t?t c? các đơn v? t? ch?c mà b? ki?m soát mi?n máy ch? lưu tr?.
  Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Policies Local Options\Microsoft m?ng máy ch?: Truy?n thông (luôn luôn) k? đi?n t?
 6. Ki?m tra s?c kh?e c?a nâng c?p b?ng cách s? d?ng các đi?m d? li?u sau đây:
  • Nâng c?p hoàn t?t thành công.
  • Hotfixes mà b?n thêm vào cài đ?t thành công thay th? m? nh? phân ban đ?u.
  • Trong nư?c và ngoài nư?c r?ng Active Directory đang x?y ra cho t?t c? các ngôn ng? đ?t tên này đư?c t? ch?c b?i b? đi?u khi?n vùng.
  • Chia s? Netlogon và Sysvol t?n t?i.
  • S? ghi s? ki?n ch? ra r?ng b? đi?u khi?n tên mi?n và d?ch v? c?a m?nh là kh?e m?nh.

   Chú ý: B?n có th? nh?n đư?c thông báo sau s? ki?n sau khi b?n nâng c?p:

   Lo?i s? ki?n: l?i
   S? ki?n ngu?n: NTDS Backup
   S? ki?n th? lo?i: sao lưu
   ID s? ki?n: 1913
   Ngày: Ngày
   Th?i gian: HH:MM:SSAM|AM
   Ngư?i dùng: N/A
   Máy tính: computername
   Mô t?: L?i bên trong: The Active Directory sao lưu và khôi ph?c thao tác đ? b?t g?p l?i b?t ng?. Sao lưu ho?c khôi ph?c s? không thành công cho đ?n khi đi?u này s?a ch?a.

   B?n m?t cách an toàn có th? b? qua thông báo s? ki?n này.
 7. Cài đ?t các Windows Server 2003 Administration Tools (nâng c?p Windows 2000 và Windows Server 2003 b? ki?m soát mi?n không ch?). AdminPak.MSI là trong \I386 thư m?c phương ti?n Windows Server 2003 CD-ROM. Windows Server 2003 ch?a các công c? h? tr? C?p Nh?t trong t?p tin Support\Tools\Suptools.msi. H?y ch?c ch?n r?ng b?n cài đ?t l?i t?p này.
 8. T?o b?n sao lưu m?i c?a ít nh?t là hai b? đi?u khi?n Windows 2000 tên mi?n mà b?n nâng c?p lên Windows Server 2003 trong m?i tên mi?n trong r?ng. Xác đ?nh v? trí các b?n sao lưu các máy tính Windows 2000 mà b?n nâng c?p lên Windows Server 2003 trong khóa Lưu tr? đ? b?n không vô t?nh dùng chúng đ? khôi ph?c l?i b? ki?m soát mi?n bây gi? ch?y Windows Server 2003.
 9. (Tùy ch?n) Th?c hi?n m?t phân m?nh gián tuy?n cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n nâng c?p lên Windows Server 2003 sau khi c?a hàng ví d? đơn (SIS) đ? hoàn thành (Windows 2000 nâng c?p ch?).

  SIS xem l?i c?p phép hi?n có trên các đ?i tư?ng đư?c lưu tr? trong thư m?c ho?t đ?ng, và sau đó áp d?ng m?t mô t? b?o m?t hi?u qu? hơn trên các đ?i tư?ng. SIS b?t đ?u t? đ?ng (đư?c xác đ?nh b?i s? ki?n năm 1953 trong s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c) khi đi?u khi?n nâng c?p vùng l?n đ?u kh?i đ?ng h? đi?u hành Windows Server 2003. B?n hư?ng l?i t? các c?a hàng mô t? b?o m?t đư?c c?i thi?n ch? khi b?n đăng m?t thông báo s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 1966 trong s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c:

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: NTDS SDPROP
  S? ki?n th? lo?i: N?i b? x? l?
  ID s? ki?n: 1966
  Ngày: MM/DD/YYYY
  Th?i gian: HH:MM:SS AM|AM
  User: NT AUTHORITY\ANONYMOUS đăng nh?p
  Máy tính:<computername></computername>
  Mô t?: B?o m?t mô t? propagator đ? hoàn thành m?t pass đ?y đ? tuyên truy?n.
  C?p phát v? tr? (MB):
  XX Free space (MB): XX

  Đi?u này có th? đ? tăng không gian t? do trong cơ s? d? li?u Active Directory.
  Ngư?i s? d?ng hành đ?ng: Xem xét defragmenting cơ s? d? li?u gián tuy?n đ?i mi?n phí không gian có th? có s?n trong cơ s? d? li?u Active Directory. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.

  Thông báo s? ki?n này ch? ra r?ng thao tác kho ví d? đơn đ? hoàn thành và ph?c v? như m?t hàng đ?i các qu?n tr? viên đ? th?c hi?n c?a gián tuy?n defragmentation c?a Ntds.dit b?ng cách s? d?ng NTDSUTIL.EXE.

  D?n li?n đ?a gián tuy?n có th? làm gi?m kích thư?c c?a m?t t?p tin Windows 2000 Ntds.dit lên đ?n 40%, c?i thi?n hi?u su?t ho?t đ?ng thư m?c, và c?p nh?t các trang trong cơ s? d? li?u cho vi?c lưu tr? hi?u qu? hơn các liên k?t có giá tr? thu?c tính. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ch?ng phân m?nh các thư m?c ho?t đ?ng cơ s? d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  232122Th?c hi?n các gián tuy?n defragmentation c?a cơ s? d? li?u Active Directory
 10. Đi?u tra d?ch v? Server DLT. B? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 vô hi?u hoá d?ch v? DLT Server ngày tươi và nâng c?p cài đ?t. N?u Windows 2000 ho?c Windows XP khách hàng trong t? ch?c c?a b?n s? d?ng d?ch v? DLT Server, s? d?ng chính sách nhóm đ? cho phép các d?ch v? DLT Server trên m?i ho?c nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003. N?u không, t?ng bư?c xóa phân ph?i liên k?t theo d?i các đ?i tư?ng t? Active Directory. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  312403Phân ph?i liên k?t theo d?i trên b? đi?u khi?n Windows trên vùng
  315229 Phiên b?n văn b?n c?a Dltpurge.vbs cho bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft Q312403
  N?u b?n bulk xoá hàng ngàn DLT đ?i tư?ng ho?c các đ?i tư?ng khác, b?n có th? ch?n nhân r?ng v? c?a thi?u các phiên b?n lưu tr?. Đ?i tombstonelifetime s? ngày (theo m?c đ?nh, 60 ngày) sau khi b?n xóa các đ?i tư?ng DLT trư?c và cho b? sưu t?p rác đ? hoàn thành, sau đó s? d?ng NTDSUTIL.EXE đ? th?c hi?n m?t phân m?nh gián tuy?n c?a t?p Ntds.dit.
 11. C?u h?nh các c?u trúc đơn v? t? ch?c th?c hành t?t nh?t. Microsoft khuy?n cáo r?ng qu?n tr? viên ch? đ?ng tri?n khai cơ c?u t? ch?c đơn v? th?c hành t?t nh?t trong t?t c? các tên mi?n Active Directory, và sau khi h? nâng c?p ho?c tri?n khai các b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 trong ch? đ? Windows Domain, chuy?n hư?ng các thùng ch?a m?c đ?nh phiên b?n trư?c đó API s? d?ng đ? t?o ngư?i dùng, máy vi tính và các nhóm đ? m?t container đơn v? t? ch?c mà các qu?n tr? viên ch? đ?nh.

  Đ? thêm thông tin v? cơ c?u t? ch?c đơn v? th?c hành t?t nh?t, xem ph?n "T?o an Organizational Unit Design" gi?y tr?ng "T?t nh?t th?c hành ho?t đ?ng thư m?c thi?t k? cho vi?c qu?n l? Windows m?ng". Đ? xem gi?y tr?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb727085.aspx
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thay đ?i m?c đ?nh container nơi ngư?i s? d?ng, máy vi tính và các nhóm b?n trư?c API t?o đư?c đ?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  324949Chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng và máy vi tính thùng ch?a trong Windows Server 2003 tên mi?n
 12. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 10 theo yêu c?u cho m?i m?i ho?c nâng c?p Windows Server 2003 domain controller trong r?ng và bư?c 11 (th?c hành t?t nh?t đơn v? t? ch?c cơ c?u) cho m?i tên mi?n Active Directory.

  Tóm l?i:
  • Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 v?i WINNT32 (t? phương ti?n cài đ?t slipstreamed n?u đư?c s? d?ng)
  • Ki?m tra các t?p tin hotfixed đ? đư?c cài đ?t trên các máy tính nâng c?p
  • Cài đ?t b?t k? hotfix yêu c?u không có trên v?t ch?a cài đ?t
  • Ki?m tra s?c kh?e m?i ho?c nâng c?p máy ch? (AD, FRS, chính sách vv)
  • H?y ch? 24 gi? sau khi nâng c?p h? đi?u hành sau đó gián tuy?n defrag (tùy ch?n)
  • Ch?y d?ch v? DLT n?u b?n ph?i, n?u không xoá DLT đ?i tư?ng b?ng cách s? d?ng q312403 / q315229 post r?ng r?ng domainpreps
  • Th?c hi?n ch? đ? gián tuy?n phân m?nh ngày 60 + (tombstone đ?i và rác th?i b? sưu t?p # ngày) sau khi xóa các đ?i tư?ng DLT

Dry-run nâng c?p trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m

Trư?c khi b?n nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows vào m?t vùng s?n xu?t Windows 2000, xác nh?n và tinh ch?nh c?a b?n quá tr?nh nâng c?p trong các ph?ng thí nghi?m. N?u nâng c?p m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m chính xác các gương r?ng s?n xu?t th?c hi?n trơn tru, b?n có th? mong đ?i k?t qu? tương t? trong các môi trư?ng s?n xu?t. Cho các môi trư?ng ph?c t?p, môi trư?ng ph?ng thí nghi?m ph?i gương môi trư?ng s?n xu?t trong các l?nh v?c sau:
 • Ph?n c?ng: máy tính ki?u, kích thư?c b? nh?, trang t?p tin theo v? trí, kích thư?c đ?a, c?u h?nh hi?u năng và đ?t kích, BIOS và m?c đ? b?n s?a đ?i ph?n v?ng
 • Ph?n m?m: khách hàng và máy ch? v?n hành các phiên b?n h? th?ng, các ?ng d?ng máy khách và máy ch?, các phiên b?n gói d?ch v?, hotfixes, thay đ?i lư?c đ?, các nhóm b?o m?t, nhóm thành viên, c?p phép, thi?t đ?t chính sách, đ?i tư?ng bá tư?c lo?i và đ?a đi?m, kh? năng tương tác phiên b?n
 • H? t?ng m?ng: T?c đ? th?ng, DHCP, liên k?t, băng thông có s?n
 • T?i: T?i simulators có th? mô ph?ng thay đ?i m?t kh?u, sáng t?o đ?i tư?ng, nhân r?ng Active Directory, đăng nh?p xác th?c và các s? ki?n khác. M?c tiêu là không đ? tái s?n xu?t quy mô c?a môi trư?ng s?n xu?t. Thay vào đó, các m?c tiêu là đ? khám phá chi phí và t?n s? c?a các ho?t đ?ng ph? bi?n và suy các hi?u ?ng (tên truy v?n, làm b?n sao lưu lư?ng truy c?p, m?ng băng thông và b? vi x? l? tiêu th?) vào môi trư?ng s?n xu?t d?a trên yêu c?u hi?n t?i và tương lai c?a b?n.
 • Qu?n tr?: nhi?m v? th?c hi?n, s? d?ng các công c?, h? đi?u hành đư?c s? d?ng
 • Ho?t đ?ng: năng l?c, kh? năng tương tác
 • Dung lư?ng đ?a: Lưu ? vi?c b?t đ?u, cao đi?m và k?t thúc kích thư?c c?a h? đi?u hành, Ntds.dit và Active Directory đăng nh?p t?p tin trên toàn c?u vào c?a hàng và c?a hàng không toàn c?u b? ki?m soát mi?n trong m?i tên mi?n sau m?i caùc thao taùc sau:
  1. adprep /forestprep
  2. adprep /domainprep
  3. Nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003
  4. Th?c hi?n ngo?i tuy?n phân m?nh sau khi nâng c?p phiên b?n
S? hi?u bi?t v? quá tr?nh nâng c?p và ph?c t?p c?a môi trư?ng k?t h?p v?i chi ti?t quan sát s? xác đ?nh m?c đ? chăm sóc b?n áp d?ng cho vi?c nâng c?p môi trư?ng s?n xu?t và t?c đ?. Môi trư?ng v?i m?t s? lư?ng nh? c?a b? đi?u khi?n vùng và các đ?i tư?ng Active Directory k?t n?i hơn s?n sàng cao r?ng khu liên k?t m?ng (WAN) có th? nâng c?p trong ch? vài gi?. B?n có th? ph?i c?n th?n hơn v?i tri?n khai m?ng doanh nghi?p có hàng trăm b? đi?u khi?n vùng ho?c hàng trăm ngàn, các đ?i tư?ng Active Directory. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? th?c hi?n vi?c nâng c?p trong quá tr?nh c? m?t vài tu?n ho?c tháng.

S? d?ng nâng c?p "Dry-run" trong các ph?ng thí nghi?m đ? th?c hi?n các tác v? sau:
 • Hi?u đư?c ho?t đ?ng bên trong c?a quá tr?nh nâng c?p và nh?ng r?i ro liên quan.
 • L? ra các khu v?c v?n đ? ti?m năng cho quá tr?nh tri?n khai trong môi trư?ng c?a b?n.
 • Ki?m tra và xây d?ng k? ho?ch mùa thu, tr? l?i trong trư?ng h?p vi?c nâng c?p không thành công.
 • Xác đ?nh m?c đ? phù h?p c?a chi ti?t đ? áp d?ng cho quá tr?nh nâng c?p cho vùng s?n xu?t.

B? đi?u khi?n vùng mà không có đ? không gian đ?a

Trên b? đi?u khi?n vùng v?i không gian đ?a không đ?, s? d?ng các bư?c sau đ? gi?i phóng thêm không gian đ?a trên ? đ?a mà máy ch? Ntds.dit và đăng nh?p các t?p tin:
 1. Xóa các t?p tin không s? d?ng bao g?m các t?p tin *.tmp ho?c lưu tr? các t?p tin tr?nh duy?t internet s? d?ng. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau đây (nh?n ENTER sau m?i l?nh):
  CD /d ? đ?a\
  del *.tmp/s
 2. Xóa b? b?t k? ngư?i s? d?ng ho?c t?p k?t xu?t b? nh?. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau đây (nh?n ENTER sau m?i l?nh):
  CD /d ? đ?a\
  del *.dmp/s
 3. T?m th?i lo?i b? ho?c di d?i t?p tin mà b?n có th? truy c?p t? các máy ch? khác ho?c m?t cách d? dàng cài đ?t l?i. T?p tin mà b?n có th? lo?i b? và d? dàng thay th? bao g?m ADMINPAK, công c? h? tr?, và t?t c? các file trong thư m?c %systemroot%\System32\Dllcache.
 4. Xóa b? h? sơ ngư?i dùng tu?i ho?c không s? d?ng. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, b?m Thu?c tính, b?m vào các H? sơ ngư?i dùng tab, và sau đó xóa t?t c? các c?u h?nh đư?c cho các tài kho?n c? và không s? d?ng. Không xóa b?t k? h? sơ mà có th? cho các tài kho?n d?ch v?.
 5. Xóa b? các bi?u tư?ng lúc % systemroot%\Symbols. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau đây:
  Rd/s %systemroot%\symbols
  Tùy thu?c vào vi?c các máy ch? có m?t bi?u tư?ng đ?y đ? ho?c nh? đ?t, đi?u này có th? đ?t đư?c kho?ng 70 MB đ?n 600 MB.
 6. Th?c hi?n m?t phân m?nh gián tuy?n. M?t phân m?nh gián tuy?n c?a t?p Ntds.dit có th? gi?i phóng không gian nhưng t?m th?i yêu c?u tăng g?p đôi trong không gian c?a DIT t?p hi?n th?i. Th?c hi?n phân m?nh các gián tuy?n b?ng cách s? d?ng khác kh?i tin đ?a phương, n?u m?t ngư?i s?n sàng. Ho?c, s? d?ng v? tr? trên m?t máy ch? k?t n?i m?ng t?t nh?t đ? th?c hi?n phân m?nh gián tuy?n. N?u không gian đ?a là v?n chưa đ?, t?ng bư?c xóa tài kho?n ngư?i dùng không c?n thi?t, trương m?c máy tính, b?n ghi DNS và DLT đ?i tư?ng t? Active Directory.

  Chú ý: Ho?t đ?ng thư m?c s? không xoá các đ?i tư?ng t? cơ s? d? li?u cho đ?n khi tombstonelifetime s? ngày (theo m?c đ?nh, 60 ngày) đ? trôi qua và b? sưu t?p rác xong. N?u b?n làm gi?m tombstonelifetime m?t giá tr? th?p hơn sao nhân b?n k?t thúc đ? k?t thúc trong r?ng, b?n có th? gây ra mâu thu?n trong Active Directory.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
821076Windows Server 2003 giúp t?p tin ch?a thông tin không chính xác v? làm th? nào đ? c?p nh?t m?t tên mi?n Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 325379 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB325379 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325379

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com