Straipsnio ID: 325487 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pa?alinti tinklo ry?io problemas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tinklo ry?io problemas sukelia ?vairios prie?astys, ta?iau da?niausiai jos kyla d?l netinkam? tinklo adapteri?, klaiding? perjungtuvo parametr?, sugedusios aparat?ros ar tvarkykl?s problem?. Kai kurie ry?io po?ymiai yra laikini ir tiksliai nenurodo nei vienos i? ?i? prie?as?i?.

Kartais tinklo ry?io problem? kyla ?diegus operacin?s sistemos naujinim?. Tinklo adapteris, kuris tinkamai veik? ?diegus tokias operacines sistemas, kaip Microsoft Windows 98 ar Microsoft Windows 95, i?pl?tojus ?ias versijas, jau nebetinka. Kartais ry?io problem? atsiranda server? perk?lus ? kit? viet?.

Da?niausiai ry?io problem? kyla, jei:

 • Tinklo adapteriai ir perjungtuvo prievadai turi neatitinkan?ius dupleksinio perdavimo lygmenis arba perdavimo grei?io parametrus.
 • Tinklo adapteriai ar perjungtuvai, kuri? perdavimo greitis yra 10/100 megabit? per sekund? (Mbps), veikia klaidingai. Kai kurie automati?kai atpa??stantys parametrai klaidingai nustato kai kuri? tinklo adapteri? greit?.
 • Tinklo adapteris yra nesuderinamas su pagrindine plok?te ar kita aparat?ra bei programin?s ?rangos komponentais ir tvarkykl?mis.
Da?niausiai gaunami tokie klaid? prane?imai:
Klaida 55: ?Ne?manoma pasiekti nurodyto tinklo i?tekliaus? (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Klaida 64: ?Ne?manoma pasiekti nurodyto tinklo vardo? (ERROR_NETNAME_DELETED).
Klaida 121: ?Baig?si semaforui skirtas laikas? (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Klaida 1231: ?Transportas negali pasiekti nuotolinio tinklo? (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
Kliento kompiuterio sistemos ?vyki? ?urnaluose yra vienas i? i?vardyt? ?ra??:
Tipas: Persp?jimas
?altinis: MrxSmb
?vykio ID: 50
Apra?as:
{Lost Delayed-Write-Data} Sistema band? perkelti rinkmen? duomenis i? buferio ? \Device\LanmanRedirector. ?ra?ymas nepavyko, ? rinkmen? gal?jo b?ti ?ra?yta tik dalis duomen?.
Tipas: Persp?jimas
?altinis: MrxSmb
?vykio ID: 3013
Apra?as:
Peradresavimo priemon?s laikas baig?si d?l ServerName
Tipas: Persp?jimas
?altinis: MrxSmb
?vykio ID: 3036
Apra?as:
Peradresavimo priemon? aptiko, kad nesutampa apsaugos para?as. Ry?ys nutrauktas.
?vyki? ?urnaluose TCPIP 4201 ?ra?as gali pasirodyti kelet? kart?:
Tipas: Informacija
?altinis: TCPIP
?vykio ID: 4201
Apra?as:
Sistema nustat?, kad tinklo adapteris Compaq NC6134 Gigabit NIC buvo prijungtas prie tinklo ir veik? tinkamai.
I?jungus ir v?l ?jungus tinklo adapter? arba i? naujo paleidus kompiuter? paprastai registruojamas vienas TCPIP 4201 ?vykis.

Trik?i? diagnostika ir ?alinimas

Jei norite pa?alinti tinklo triktis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nor?dami i?bandyti pagrindin? ry??, naudokite Ping arba PathPing komand? eilut?s ?rankius. Kad nustatytum?te tinklo aparat?ros problemas ir nesuderinamas konfig?racijas, naudokite Ping ?rank?. Kad nustatytum?te, ar paketas buvo prarastas per kelis tranzitinius persiuntimus, naudokite PathPing ?rank?.

  Nor?dami steb?ti Ping ?rankio pateikiam? statistik?, naudokite komand? ping -t. Jei norite per?i?r?ti statistik? ir t?sti, spauskite CTRL + BREAK. Nor?dami sustabdyti, spauskite CTRL+C. Jei statistikos suvestin?je aptiksite prarast? paket?, tai rei?kia, kad ry?io problem? yra iki atviros sistemos abipusio ry?io (OSI) 3 lygmens (IP lygmens ry?ys).

  Jei nuotolin? sistema, ? kuri? siun?iate ping komand?, yra susieta didel?s delsos saitu, pvz., satelitiniu saitu, reakcija gali u?trukti ilgiau. Nor?dami pailginti laikotarp?, naudokite perjungtuv? -w (laukti).

  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti ?iuos ?rankius, per?i?r?kite Microsoft Windows 2000 Server i?tekli? rinkinio skyrel? ?I?bandykite tinklo ry?? naudodami Ping ir PathPing ?rankius? arba Microsoft Windows XP Professional i?tekli? rinkinio dokumentacijos 19 skyri? ?Tinklo ry?io i?bandymas naudojant Ping ir PathPing ?rankius".
 2. ?vyki? ?urnaluose ie?kokite su tinklo plok?te ar ry?iu susijusi? ?ra??.

  Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  308427 Kaip Windows XP sistemoje per?i?r?ti ir tvarkyti ?vyki? ?urnalus naudojant ?vyki? per?i?ros program?
 3. Patikrinkite, ar j?s? turimas tinklo adapteris yra Microsoft suderinamos aparat?ros s?ra?e (HCL). Jei norite per?i?r?ti suderinamos aparat?ros s?ra??, apsilankykite Microsoft svetain?je:
  Aparat?ros tvarkykli? kokyb?
 4. Patikrinkite kitus kompiuterius, kurie naudoja t? pat? numatyt?j? ?liuz?, prijungt? prie to paties koncentratoriaus ar perjungtuvo. Jei tinklo ry?io trik?i? ?iuose kompiuteriuose n?ra, problema gali b?ti netinkamas tinklo adapteris viename i? kompiuteri?.

  Tokiu atveju atnaujinkite tinklo adapterio tvarkykl? ? naujesn? versij?.
 5. Susisiekite su kiekvienos pagrindin?s plok?t?s tiek?ju ir atnaujinkite plok??i? BIOS. Kai kurie tinklo adapteriai ir pagrindin?s plok?t?s arba BIOS versijos yra nesuderinami. I? tiek?j? svetain?s ?sigykite naujausi? versij? arba susisiekite su aparat?ros tiek?ju.
 6. Patikrinkite bendruosius tinklo adapterio ir perdavimo aparat?ros (koncentratoriaus bei perjungtuvo) parametrus. ?sitikinkite, kad visi papildantys tinklo i?tekliai (tinklo adapteris, koncentratorius ir perjungtuvas) nustatyti tuo pa?iu grei?iu ir dupleksinio perdavimo lygmeniu. Jei laikmenos tipas nustatytas kaip automati?kai atpa??stantis s?lygas ir priderinantis parametrus, ?sitikinkite, kad visi komponentai teisingai automati?kai atpa??sta ir priderina.

  Kai kuriuose perjungtuvuose d?l automatinio dupleksinio perdavimo parametro gali b?ti naudojamas pusiau dupleksinis. Gali b?ti, kad reik?s priversti j? naudoti dupleksinio perdavimo parametr?.

  Nustatykite perjungtuv? i? naujo, paleiskite klient? i? naujo ir i?bandykite ry??.

  Klient? ir server? prijunkite prie pasyviojo koncentratoriaus. Jei ry?ys nenutr?ksta, problem? galb?t sukelia neteisinga tinklo perjungtuvo konfig?racija.

  Jei norite gauti informacijos, kaip sukonfig?ruoti ?renginius, susisiekite su aparat?ros tiek?ju.
 7. Kompiuterio, kuriame kyla ry?io problem?, tinklo adapteriui rankiniu b?du nustatykite pusiau dupleksinio perdavimo parametr? ir ma?esn? greit?.

  Sistem? prijunkite prie perjungtuvo, kuris sukonfig?ruotas pusiau dupleksinio perdavimo parametrui ir 10 Mbps grei?iui, arba naudokite 10 Mbps koncentratori?, kad patikrintum?te, ar ry?ys veikia esant ma?esniam perdavimo grei?iui.

  Nor?dami pagreitinti veikim?, neautomatiniu b?du padidinkite grei?io parametrus iki 100 Mbps ir paleiskite kompiuterius i? naujo. I?bandykite tinklo ry??, nustatykite dupleksinio perdavimo parametr? ir paleiskite kompiuterius i? naujo. Jei ry?ys sutrinka, nustatykite ma?esnes dupleksinio perdavimo ir grei?io parametr? reik?mes.
 8. Sukeiskite tinklo kabel?, jungiant? netinkamai veikian?i? sistem? ir koncentratori? arba perjungtuv?.
 9. Tinklo adapter? pakeiskite kitu i?bandytu ir patikimu adaptoriumi. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Pa?alinkite tinklo adapterio diagnostikos program?.
  2. Pa?alinkite tinklo adapter? i? aplanko Tinklo ypatyb?s.
  3. ?diekite nauj? tinklo adapter?.
 10. Paleiskite tinklo monitori? tuo pa?iu metu abiejose tinklo ry?io pus?se. Susek? abi sistemas pagal j? adresus palyginkite abu gautus rezultatus, kad patikrintum?te, ar srautas sutampa.

  Naudokite tinklo monitoriaus Experts grup?s ?rank? TCP Retransmit, kad aptiktum?te pakartotus TCP perdavimus. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?junkite tinklo monitori?.
  2. Meniu ?rankiai spustel?kite Experts, tada kair?je srities pus?je spustel?kite TCP Retransmit.
  3. Spustel?kite ?traukti ? Runlist.
  4. Spustel?kite Paleisti Experts.
  Jei tr?ksta vienos i? sekam? objekt? schemos, patikrinkite visus tarpinius kabelius, koncentratorius, perjungtuvus, aparat?ros kelved?ius ar konfig?racijos klaidas.

  Tinklo monitoriuje per?i?r?kite suvestin?s schem? Statistika. ?i schema yra paskutin? sekamo objekto schema. Ry?io problem? tikriausiai sukelia aparat?ra arba konfig?racijos klaida, jei ?ioje schemoje ?i? statistini? skaitikli? vert? ne 0:
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Norint, kad tinkamai veikt? ry?ys, tinklo perjungtuvai ir tinklo adapteriai turi tur?ti suderintus dupleksinio perdavimo parametrus. Abiems turi b?ti nustatytas dupleksinio arba pusiau dupleksinio perdavimo parametras. Jie turi turi b?ti suderinti.

Vietiniui kompiuteri? tinklui (LAN) paprastai nustatomas bendras dupleksinis tinklo terp?s parametras. Nusta?ius ?i? konfig?racij?, du kompiuteriai gali perduoti duomenis tuo pa?iu metu.

Ry?io problem? gali kilti, jei tenkinama bent viena i? ?i? s?lyg?:
 • Kompiuteris buvo prijungtas prie naujo eterneto perjungtuvo prievado, kuris automati?kai sureguliuoja tinklo greit?. Ta?iau kompiuterio tinklo adapteris yra sukonfig?ruotas, kad dupleksinis perdavimo ry?ys su nekintamu tinklo perdavimo grei?io parametru (10 Mbps, 100 Mbps arba 1 Gbps) pradeda veikti.
 • Eterneto perjungtuvo prievadas ir kompiuterio tinklo adapteris yra sukonfig?ruoti, kad 100 Mbps ar 1 Gbps grei?io dupleksinio perdavimo ry?ys prad?t? veikti. Ta?iau eterneto perjungtuvas arba tinklo adapteris gali nepaj?gti perduoti ry?io tuo grei?iu arba naudoti dupleksinio ry?io.
Tinklo veikim? eterneto LAN aplinkoje galite pagerinti naudodami aparat?r?, turin?i? dupleksinio perdavimo parametr?. Naudodami ?i? konfig?racij?, du tinklo ?renginius galite sujungti dupleksiniu perdavimo ry?iu. Jei aparat?ra n?ra skirta dupleksiniam perdavimui, informacija pirmiausia siun?iama ? vien? pus?, tada ? ? kit?. Jei aparat?ra sukonfig?ruota pusiau dupleksiniam perdavimui, tinkle siun?iami paketai da?nai susiduria ir, kiekvien? kart? jiems susid?rus, paketai turi b?ti siun?iami i? naujo. D?l ?ios prie?asties dar labiau did?ja srautas ir l?t?ja tinklo veikimas.

Naudojant dupleksinio perdavimo ry??, paketai perduodami ir gaunami skirtingais keliais. Taigi tuo pa?iu metu galite perduoti ir gauti duomenis bei i?vengti susid?rim?. D?l padid?jusio pralaidumo ir susid?rim? nebuvimo, dupleksinio perdavimo ry?io sistemos kabeliai yra ma?iau atspar?s tr?kin?jimams ir yra silpnesni, nei nurodoma. Galite sukelti pakartotin? duomen? perdavim?, kad sul?t?t? veikimas.

NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos apie tinklo ry?io trik?i? diagnostik? ir ?alinim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
102908 Kaip pa?alinti TCP/IP ry?io triktis Windows 2000 ar Windows NT sistemoje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
141299 Magistral?s, valdan?ios 3Com 3C590 PCI tinklo plok?tes, i?jungimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
148426 ?vykio ID 3013 trik?i? diagnostika ir ?alinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
154989 Adapterio 3Com Fast EtherLink ir EtherLink III konfig?racija (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
156326 Naudojant DEC tinklo adapter?, tinklo pasiekti ne?manoma (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
170950 Naudojant Compaq NetFlex-3, ry?ys laikinai sutrinka (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
174812 Kaip Autodetect parametras veikia grup?s tinklo s?sajos plok?t? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
191606 Dell 3c905b Oemsetup.inf rinkmenoje yra klaid? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
192250 3Com 3c905b neleid?ia ?ra?yti Memory.dmp (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
217305 Dupleksinio perdavimo palaikymas Windows NT sistemoje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
224131 Dupleksinio perdavimo tinklo perjungtuvas yra suderinamas su pusiau dupleksin? perdavim? palaikan?iomis tinklo s?sajos plok?t?mis (NIC) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
247609 Naudojant Catalyst 2948G LAN perjungtuv?, ry?ys veikia silpnai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
243294 TCP Header Checksums reik?m?s tinklo monitoriuje rodomos kaip klaidingos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
259080 SBS 4.5 tinkle Windows 2000 Professional Client pradeda veikti l??iau nei Windows NT 4.0 Workstation Client (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
259336 Naudojant 3C905B tinklo adapterius, i?kyla interneto ry?io bendro naudojimo problema (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
298733 Naudojant 10/100 eterneto koncentratorius ir perjungtuvus, i?kyla ??jimo problem? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
306983 Diegiant tinklo adapter? Windows 2000 sistemos kompiuteryje, gaunama informacijos tipo klaida (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315978 Naudojant kelved? Windows XP sistemoje, i?kyla tinklo problem? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
320729 Tinklo bei sertifikavimo mokym? rinkinio komentarai ir taisymai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
325122 Paketai ICMP protokolo paskirties vieta nepasiekta (Kodas = 0x0D) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
324717 Sistemose AS/400, kuriose naudojamas gigabitus apdorojantis adapteris, laukiama ry?io (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 325487 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. spalio 8 d. - Per?i?ra: 5.3
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbtshoot kbnetwork KB325487

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com