Mô t? c?a Office XP Service Pack 2 (SP2)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325671 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) cung c?p các C?p nh?t m?i nh?t cho Office XP. Văn ph?ng XP SP2 có b?o m?t quan tr?ng c?i ti?n và c?i ti?n trong s? ?n đ?nh và hi?u su?t. M?t s? các b?n s?a l?i mà đư?c bao g?m trong Office XP SP2 đ? đư?c phát hành trư?c đó là riêng bi?t b?n C?p Nh?t. Gói d?ch v? này k?t h?p các b?n C?p Nh?t vào m?t tích h?p gói và bao g?m m?t s? thay đ?i khác đư?c thi?t k? đ? nâng cao đ? tin c?y và hi?u su?t c?a các chương tr?nh Office XP c?a b?n.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t Office XP SP2.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t Office XP SP2

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t Office XP SP2 khách hàng C?p Nh?t, cài đ?t Văn ph?ng XP Service Pack 1 (SP1). Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Office XP SP-1, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307843Mô t? c?a Office XP Service Pack 1 (SP-1)
Chú ý B?n không c?n ph?i cài đ?t Office XP SP1 trư?c khi cài đ?t các Office XP SP2 hành chính Update.

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office XP t? đ?a CD-ROM, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t các, bao g?m c? Service Pack 2.
 • Cài đ?t ch? Service Pack 2, b?ng cách làm theo các bư?c miêu t? sau này trong bài vi?t này.
Cho c? hai l?a ch?n, b?n ph?i có c?a b?n đ?a CD-ROM XP văn ph?ng có s?n trong quá tr?nh cài đ?t.

C?p Nh?t s?n ph?m văn ph?ng

Ph?i có văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n các b?n C?p Nh?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n xong, b?n nh?n đư?c m?t danh sách b?n C?p Nh?t đư?c đ? ngh? đ? đư?c ch?p thu?n c?a b?n. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? Service Pack 2

Đ? t?i v? và cài đ?t ch? là b?n C?p Nh?t khách hàng SP2, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/officexpstandard/SP/oxpsp2/w98nt42kmexp/en-US/oxpsp2.exe
 2. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin Oxpsp2.exe c?p đ? ch?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào Oxpsp2.exe.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 5. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 6. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 7. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t Office XP SP2, b?n không th? g? b? nó. Đ? tr? v? đ? cài đ?t trư?c khi SP2, b?n ph?i lo?i b? t?t c? Office XP, và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? CD g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t b?t k? s?n ph?m đư?c li?t kê vào đ?u bài vi?t này t? v? trí máy ch?, các qu?n tr? viên máy ch? ph?i c?p nh?t các v? trí máy ch? v?i công chúng hành chính C?p Nh?t và tri?n khai đó C?p Nh?t cho máy tính c?a b?n.

N?u b?n là ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, t?i v? các hành chính C?p Nh?t. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/officexpstandard/SP/oxpsp2/w98nt42kmexp/en-US/oxpsp2a.exe
 2. T?i t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào Oxpsp2a.exe.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?i C:\Oxpsp2a, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o thư m?c.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p

  msiexec /a Admin Đường dẫn\MSI File /p C:\Oxpsp2a\MSP FileSHORTFILENAMES = 1

  nơi Admin Đường dẫn là đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),

  nơi MSI Tệp .msi cơ s? d? li?u gói cho các s?n ph?m Office XP (cho Ví d?, ProPlus.msi), và

  nơi MSP Filelà tên c?a C?p Nh?t cài đ?t hành chính công c?ng.

  Chú ý B?n có th? ph? thêm /QB+ d?ng l?nh, do đó các Office XP cài đ?t hành chính h?p tho?i và các Th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i h?p tho?i không xu?t hi?n.
 8. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p

  msiexec/iAdmin Path\MSI FileCÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năngREINSTALLMODE = vomus

  nơi Admin Đường dẫn là đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),

  nơi MSI Tệp MSI gói cơ s? d? li?u cho các s?n ph?m Office XP (cho Ví d?, ProPlus.msi), và

  nơi Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C?.
Cài đ?t hành chínhCho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n hành chính cài đ?t và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t hành chính c?a Office XP
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Ho?c, b?n có th? xem các sau bài vi?t trong các Microsoft Office XP Resource Kit:
http://Office.Microsoft.com/en-US/orkXP/HA011525331033.aspx

Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? khi cài đ?t Service Pack 2

Phiên b?n Setup.ini không đư?c C?p Nh?t trên cơ s? hành chính

Các t?p tin Setup.ini, đ?t trong c?p Files\Setup c?a m?t cài đ?t hành chính, bao g?m m?t ph?n [s?n ph?m] bao g?m s?n ph?m thông tin Phiên b?n. Thông tin Phiên b?n này không đư?c c?p nh?t sau khi b?n áp d?ng SP2 cài đ?t hành chính c?a b?n. Đi?u này là khác nhau t? b?n c?p nh?t cho Phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng.

Kh?i đ?ng l?i máy tính trong khi cài đ?t

Theo các đi?u ki?n sau đây, cài đ?t Office XP SP2 có th? yêu c?u ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n:
 • B?n đang ch?y Microsoft Windows 2000 và b?n không có Phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows. Đ? ngăn ch?n máy tính t? kh?i đ?ng l?i, nâng c?p lên Windows Installer 2.0. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F
 • Văn ph?ng Shortcut Bar đang ch?y. Đ? ngăn ch?n máy tính t? kh?i đ?ng l?i, đóng c?a văn ph?ng Shortcut Bar trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t.
 • SharePoint đ?i d?ch v? t? Microsoft đ? đư?c cài đ?t. Đ? ngăn ch?n máy tính kh?i đ?ng l?i, t?t d?ch v? Team SharePoint d?ch v? trư?c khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t.

Văn ph?ng SP2 có th? yêu c?u văn ph?ng CD-ROM ho?c v? trí cài đ?t m?ng

Đ? đ?m b?o tính toàn v?n c?a cài đ?t văn ph?ng c?a b?n, các Thu?t s? cài đ?t có th? yêu c?u quy?n truy c?p vào đ?a CD s?n ph?m văn ph?ng ho?c m?ng c?a b?n cài đ?t v? trí trong ti?n tr?nh cài đ?t.

Truy c?p 2002 l?p ch? m?c thay đ?i khi upsizing v?i SQL sau khi cài đ?t c?a SP2

Sau khi nâng c?p lên Office XP Service Pack 2, n?u thu?t s? truy c?p t?p không nâng c?p m?t cách chính xác, gi?m d?n ch? s? truy c?p năm 2002 đ? đư?c Heisley cho SQL Server v?n c?n Heisley như tăng d?n l?p ch? m?c.

Office XP Multilingual User Interface Pack

Đ? hoàn thành Office XP SP2 ch?c năng khi b?n đang s? d?ng m?t Văn ph?ng XP Multilingual User Interface Pack, b?n ph?i cài đ?t t?t c? sau đây C?p Nh?t: Chú ý Văn ph?ng XP Service Pack 2 (SP2) cho Office XP Multilingual User Gói giao di?n đ? đư?c phát hành ngày 4 tháng 9 năm 2002. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a các văn ph?ng XP Multilingual User Interface Pack là cài đ?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329838Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a các văn ph?ng XP Multilingual User Interface Pack cài đ?t

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u Service Pack 2 đư?c cài đ?t

Văn ph?ng XP SP2 có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
Acwzlib.mde        Acwzmain.mde      Acwztool.mde
Bjablr32.dll       Blnmgr.dll       Blnmgrps.dll
Cfgwiz.exe        Contab32.dll      Emablt32.dll
Emsabp32.dll       Emsmdb32.dll      Emsui32.dll
Envelope.dll       Eurotool.xla      Excel.exe
Exsec32.dll        Fp5amsft.dll      Fp5areg.dll
Fp5autl.dll        Fp5avnb.dll      Fp5awec.dll
Fp5awel.dll        Fpcutl.dll       Fpeditax.dll
Fpmmc.dll         Frontpg.exe      Graph.exe
Intldate.dll       Lfbmp12n.dll      Lfcmp12n.dll
Lfeps12n.dll       Lffax12n.dll      Lfgif12n.dll
Lfmsp12n.dll       Lfpcd12n.dll      Lfpcx12n.dll
Lfpng12n.dll       Lfras12n.dll      Lftga12n.dll
Lftif12n.dll       Lfwmf12n.dll      Ltdis12n.dll
Ltfil12n.dll       Ltimg12n.dll      Ltkrn12n.dll
Lttwn12n.dll       Mcdlc.exe       Mcps.dll
Mofl.dll         Morph9.dll       Msaccess.exe
Msaexp30.dll       Mscal.ocx       Mscdm.dll
Mscomctl.ocx       Msdaipp.dll      Msdmeng.dll
Msdmine.dll        Msdmine.rll      Msmapi32.dll
Msmdcb80.dll       Msmdgd80.dll      Msmdun80.dll
Mso.dll          Msoeuro.dll      Msolap80.dll
Msolap80.rll       Msolui80.dll      Msowc.dll
Msppt.olb         Mspst32.dll      Mspub.exe
Mssp3en.lex        Mssp3ena.lex      Mssp3fr.dll
Msspell3.dll       Msth3fr.dll      Mstordb.exe
Mstore.exe        Mstores.dll      Olappt.fae
Olapuir.rll        Olkfstub.dll      Outex.dll
Outlcm.dll        Outlctl.dll      Outllib.dll
Outllibr.dll       Outlmime.dll      Outlook.exe
Outlph.dll        Owc10.dll       Owsclt.dll
Powerpnt.exe       Pstprx32.dll      Ptxt9.dll
Pub6intl.dll       Pubconv.dll      Recall.dll
Rm.dll          Rtfhtml.dll      Setlang.exe
Setup.exe         Snapview.ocx      Soa.dll
Vtidb.exe         Winword.exe
				
Đ? xác đ?nh li?u SP2 đư?c cài đ?t, b?t đ?u b?t k? Office XP chương tr?nh, và sau đó nh?p vào V? Microsoft chương tr?nh trên các Trợ giúp tr?nh đơn. Phiên b?n s?n ph?m (SP2) N?u SP2 cài đ?t.

B?ng dư?i đây ch? ra các con s? phiên b?n cho các S?n ph?m văn ph?ng như là nh?ng con s? phiên b?n xu?t hi?n trong các V? Microsoft chương tr?nh h?p tho?i.
  Office program     File Name   SP2 version
  ----------------------------------------------------
  Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219
  Microsoft Excel    Excel.exe   10.4302.4219
  Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.4128.4219
  Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.4219.4219
  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219
  Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219
				
B?i v? các Tr? giúp v? h?p tho?i đôi khi đư?c xác đ?nh là Office XP SP2 không chính xác, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xác minh các thu?c tính c?a chương tr?nh th?c thi.
  Office program     File Name   SP2 version
  ----------------------------------------------------
  Microsoft Access    Msaccess.exe  10.0.4302.0
  Microsoft Excel    Excel.exe   10.0.4302.0
  Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.0.4128.0
  Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.0.4024.0
  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.0.4205.0
  Microsoft Word     Winword.exe  10.0.4219.0
				
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng SP2

Văn ph?ng XP SP2 đ?a ch? các v?n đ? đư?c mô t? ? đây Microsoft Security Bulletins:
Microsoft B?o m?t Bulletin MS02-031: B?n vá l?i tích l?y cho Excel và có ngh?a là Windows
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-031.mspx
Microsoft An ninh Bulletin MS02-021: M?t l? h?ng tr?nh so?n th?o thư đi?n t? có th? d?n đ?n t?p l?nh th?c thi N?u b?n tr? l?i ho?c chuy?n ti?p m?t tin nh?n
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-021.mspx
Microsoft An ninh Bulletin MS02-044: Ch?c năng không an toàn trong Office c?u ph?n Web
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-044.mspx
Gói d?ch v? này bao g?m t?t c? các thông tin C?p Nh?t phát hành trư?c đó Đ?i v?i Office XP:
324110 T?ng quan v? Office XP Clip Organizer Update: 19 tháng 6 năm 2002
323548 Mô t? v? C?p Nh?t Excel 2002: 19 tháng 6 năm 2002
323547 Mô t? c?a Word 2002 Update: 19 tháng 6 năm 2002
320664 T?ng quan c?a C?p Nh?t Office XP Speller: ngày 25 tháng tư năm 2002
320441 Mô t? v? C?p Nh?t Word 2002: ngày 25 tháng tư năm 2002
Văn ph?ng XP SP2 có th? đư?c cài đ?t thành công, ngay c? N?u m?t ho?c nhi?u b?n C?p Nh?t có s?n công khai li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

Văn ph?ng XP SP2 c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh mà đ? đư?c phát tri?n như là k?t qu? c?a l?i c?a Microsoft Báo cáo G?i b?i Office XP c?a ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
L?i c?a Microsoft báo cáo
http://Oca.Microsoft.com/en/dcp20.asp
Văn ph?ng XP SP2 s?a ch?a các v?n đ? mô t? trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau.

Microsoft Access
325670 Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong truy c?p 2002 b?i Office XP Service Pack 2

Microsoft Excel
325668 Danh sách các v?n đ? trong Excel 2002 đư?c c? đ?nh b?i Office XP Service Pack 2
SharePoint đ?i d?ch v? t? Microsoft
323549 Danh sách các v?n đ? c? đ?nh b?i Office XP Service Pack 2 cho d?ch v? Team SharePoint
Microsoft Outlook
325675 Mô t? v? văn ph?ng Microsoft XP Service Pack 2
Microsoft Office
327635 Làm th? nào đ? ch?n h?nh ?nh HTTP đư?c liên k?t trong các tài li?u văn ph?ng XP
325735 Danh sách các v?n đ? trong Office XP chính t? và ng? pháp ki?m tra đư?c c? đ?nh b?i Office XP Service Pack 2 (SP2)
312838 H?nh ?nh trong các tài li?u đư?c t?o ra trong m?t phiên b?n c? c?a văn ph?ng xu?t hi?n l?n trong Office XP và Office 2003
317405 Làm th? nào đ? th?c hi?n tài s?n Application.AutomationSecurity trong Office XP
312086 B? l?c văn ph?ng d?ch v? ch? m?c không x? l? các bi?u tư?ng nh?n hi?u đăng k?
316618 Các đ?i tư?ng có th? không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác khi b?n s? d?ng ph?n m?m phóng đ?i bên th? ba
Microsoft PowerPoint
325731 Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong PowerPoint 2002 b?i Office XP Service Pack 2
Nhà xu?t b?n Microsoft
325733 Danh sách các v?n đ? c? đ?nh vào năm 2002 nhà xu?t b?n c?a Office XP Service Pack 2
Microsoft Word
325667 Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong Word 2002 b?i Office XP Service Pack 2
Ngoài ra, các v?n đ? sau đư?c c? đ?nh.

FrontPage

FP2002: The (SPAN LANG = "") t? khóa không đư?c s? d?ng v?i bàn phím đ?t Marathi

N?u b?n s? d?ng FrontPage, và b?n thi?t l?p bàn phím c?a b?n đ? Marathi và nh?p văn b?n vcm, và b?n sau đó xem HTML, (kho?ng LANG = "") t? khóa có th? không hi?n di?n.

Office

OFFXP: Chính sách b?o m?t văn ph?ng c?a Microsoft là không worded m?t cách chính xác cho ngư?i s? d?ng ti?ng Đ?c văn ph?ng

Hi?n chính sách riêng tư ti?u bang, "b?t c? lúc nào, b?n có th? object đ? s? d?ng ho?c truy?n t?i d? li?u cho m?c đích c?a ti?p th?." Thay vào đó, nó nên nhà nư?c, "b?t c? lúc nào, b?n có th? đ? đ?i tư?ng s? d?ng ho?c truy?n t?i c?a b?n đăng k? d? li?u cho m?c đích c?a ti?p th?."

OFFXP: MDAC giúp t?p tin đư?c bao g?m trong các b?n phát hành CHT và CHS Office XP s? d?ng thu?t ng? Trung Hoa dân qu?c

T?p tr? giúp (.chm) MDAC đư?c bao g?m trong Trung Qu?c truy?n th?ng Phiên b?n và phiên b?n ti?ng Trung gi?n th? Office XP s? d?ng thu?t ng? Trung Hoa dân qu?c.

OFFXP: Không th? đ?t ngôn ng? m?c đ?nh trong Office XP đ? ti?ng Ukraina

N?u b?n đang s? d?ng M? ho?c phiên b?n ti?ng Ukraina c?a Office XP, b?n không th? đ?t ngôn ng? m?c đ?nh ti?ng Ukraina.

Thu?c tính

ID c?a bài: 325671 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft SharePoint Team Services
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix kbmt KB325671 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325671

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com