H? tr? EAP (PEAP) đư?c b?o v? đư?c thêm vào Windows XP SP1 và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325725 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

RFC 2284 xác đ?nh giao th?c xác th?c m? r?ng (EAP), mà cung c?p h? tr? cho nhi?u phương pháp xác th?c. M?c dù EAP Ban đ?u đư?c t?o ra đ? s? d?ng v?i giao th?c đi?m-đi?m (PPP), nó đ? đư?c thông qua đ? s? d?ng v?i IEEE 802. 1 x xác th?c c?ng m?ng.

K? t? Vi?c tri?n khai c?a EAP, m?t s? đi?m y?u trong EAP đ? tr? nên đáng chú ?. Đây bao g?m:
  • Thi?u b?o v? danh tính ngư?i dùng ho?c EAP đàm phán.
  • Không có cơ ch? tiêu chu?n cho vi?c trao đ?i chính.
  • Không có built-in h? tr? cho phân m?nh và reassembly.
  • Thi?u h? tr? cho nhanh chóng k?t n?i l?i.
B?o v? EAP (PEAP) đ?a ch? nh?ng thi?u sót b?i gói giao th?c EAP trong Transport Layer Security (TLS). B?t k? phương th?c EAP ch?y trong PEAP cung c?p đư?c xây d?ng trong h? tr? cho vi?c trao đ?i ch? ch?t, n?i l?i phiên làm vi?c, và phân m?nh và reassembly.

THÔNG TIN THÊM

PEAP v?i MS-CHAP v2 đư?c cung c?p v?i Windows XP Service Pack 1 (SP1) như m?t ph?n c?a nâng cao EAP và IEEE 802.1 x support. Th?i gian này giúp Windows XP khách hàng không dây đ? s? d?ng PEAP v?i MS-CHAP v2 cho không dây an toàn truy nh?p v?i m?t kh?u thay v? c?a gi?y ch?ng nh?n.

Internet Xác th?c d?ch v? (IAS) thành ph?n m?ng đư?c cung c?p v?i Windows Server 2003 c?ng h? tr? PEAP v?i MS-CHAP v2, cho phép m?t máy ch? IAS đ? xác th?c khách hàng không dây đang ch?y Windows XP SP1. IEEE 802. 1 x xác th?c v?i PEAP h? tr? này c?ng có s?n cho Windows 2000 khách hàng và các thành ph?n IAS. Đ? thêm thông tin v? thêm IEEE 802. 1 x v?i PEAP h? tr? cho Windows 2000 khách hàng và các máy ch? IAS, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
313664S? d?ng xác th?c 802.1 x trên máy tính ch?y Windows 2000
Xem Q313664 đ? bi?t chi ti?t. PEAP v?i MS-CHAP v2 yêu c?u ch?ng ch? trên các máy ch? IAS nhưng không ph?i trên các khách hàng không dây. IAS các máy ch? ph?i có ch?ng ch? đư?c cài đ?t trong ch?ng ch? máy tính c?c b? c?a hàng. Thay v? c?a vi?c tri?n khai m?t cơ s? h? t?ng khóa công khai (PKI), b?n có th? mua ch?ng ch? cá nhân t? m?t bên th? ba ch?ng nh?n authority (CA) đ? cài đ?t trên máy ch? IAS c?a b?n. Đ? đ?m b?o r?ng khách hàng không dây có th? xác nh?n chu?i ch?ng ch? máy ch? IAS, ch?ng ch? g?c CA CA các v?n đ? ch?ng ch? máy ch? IAS ph?i đư?c cài đ?t trên m?i khách hàng không dây.

Windows XP bao g?m gi?y ch?ng nh?n nhi?u bên th? ba g?c CA CAs. N?u ch?ng ch? máy ch? IAS đư?c mua t? m?t CA bên th? ba mà tương ?ng v?i m?t gi?y ch?ng nh?n CA bao g?m g?c, không có khách hàng không dây b? sung c?u h?nh đư?c yêu c?u. Thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t ch?ng ch? tương thích v?i PEAP t? Verisign, h?y truy c?p Verisign Web site sau:

http://www.VeriSign.com

N?u b?n mua hàng c?a b?n ch?ng ch? máy ch? IAS t? m?t bên th? ba CA mà Windows XP không bao g?m m?t g?c tương ?ng CA gi?y ch?ng nh?n, b?n ph?i cài đ?t ch?ng ch? CA g?c trên m?i khách hàng không dây.

Thu?c tính

ID c?a bài: 325725 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB325725 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325725

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com