Làm th? nào đ? s? d?ng d?ch v? cài đ?t t? xa đ? cài đ?t Windows Server 2003 trên máy tính t? xa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325862 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng t? xa Cài đ?t d?ch v? (RIS) đ? cài đ?t Windows Server 2003 trên xa các máy tính.

B?n có th? s? d?ng RIS t? xa thi?t l?p m?i Microsoft Windows Server 2003 d?a trên các máy tính b?ng cách s? d?ng c?p chia s? RIS m?ng như là ngu?n g?c các t?p tin Windows Server 2003. B?n có th? cài đ?t h? đi?u hành trên xa máy tính kh?i đ?ng kích ho?t khách. Máy tính khách đư?c k?t n?i vào m?ng, và sau đó b?t đ?u b?ng cách s? d?ng m?t th?c hi?n Pre-Boot môi trư?ng (PXE)-có kh? năng b? đi?u h?p m?ng hay đ?a kh?i đ?ng t? xa. Khách hàng sau đó đăng nh?p v?i m?t ngư?i dùng h?p l? tài kho?n.

Yêu c?u ph?n c?ng RIS

Sau đây là ph?n c?ng t?i thi?u là c?n thi?t cho các Máy ch? RIS:
 • H? ph?c v? ph?i đáp ?ng các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u cho Phiên b?n Windows Server 2003 đư?c cài đ?t.
 • M?t ? đ?a 4 gigabyte (GB) là dành riêng cho các RIS cây thư m?c trên máy ch? RIS.
 • M?t megabit 10 hay 100 cho m?i th? hai b? thích ?ng m?ng (Mbps) mà h? tr? TCP/IP. 100 Mbps đư?c ưa thích.

  LƯU ?: Dành toàn b? đ?a c?ng ho?c phân vùng đ?c bi?t đ? các RIS cây thư m?c. B? đi?u khi?n SCSI d?a trên đ?a và đ?a đư?c ưa thích.

  ? đ?a trên h? ph?c v? mà b?n s? cài đ?t RIS ph?i đư?c đ?nh d?ng v?i h? th?ng t?p NTFS. RIS đ?i h?i r?t nhi?u không gian đ?a, và b?n không th? cài đ?t nó trên cùng m?t ? đ?a ho?c phân vùng mà Windows Server 2003 đư?c cài đ?t. H?y ch?c ch?n r?ng l?a ch?n ? đ?a có đ? không gian đ?a cho ít m?t t?p các t?p tin cài đ?t cho h? đi?u hành b?n có k? ho?ch cài đ?t t? xa.

Khách hàng yêu c?u ph?n c?ng

Danh sách sau đây mô t? các ph?n c?ng t?i thi?u là b?t bu?c cho máy tính khách RIS:
 • Đáp ?ng các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u h? đi?u hành.
 • PXE DHCP d?a trên kh?i đ?ng ROM Phiên b?n 1,00 ho?c m?i hơn m?ng b? đi?u h?p, ho?c m?t v? m?ng đư?c h? tr? b?i đ?a kh?i đ?ng RIS.

  LƯU ?: Luôn liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a b? đi?u h?p m?ng c?a b?n đ? L?y Phiên b?n m?i nh?t c?a PXE DHCP d?a trên kh?i đ?ng ROM.

Yêu c?u ph?n m?m

M?t s? m?ng d?ch v? ph?i đư?c ho?t đ?ng và có s?n đ? RIS. B?n có th? cài đ?t các d?ch v? sau ho?c trên máy ch? RIS ho?c trên khác các máy ch? có s?n trên m?ng:
 • H? th?ng tên mi?n (DNS Service)
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Ho?t đ?ng d?ch v? thư m?c "Thư m?c"

Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c cài đ?t Client

Đ?m b?o r?ng v? m?ng c?a máy tính khách hàng đ? đư?c thi?t l?p như thi?t b? chính kh?i đ?ng trong BIOS máy tính. N?u b? đi?u h?p m?ng c?u h?nh như là thi?t b? kh?i đ?ng chính, các khách hàng yêu c?u m?t d?ch v? m?ng kh?i đ?ng t? máy ch? RIS trên m?ng khi khách hàng b?t đ?u. Sau khi các khách hàng đ?a ch? liên h? các RIS, khách hàng đư?c nh?c b?m phím F12 đ? t?i v? thu?t s? cài đ?t máy khách. Đ?ng nh?n F12 tr? khi b?n c?n m?t m?i đi?u hành cài đ?t h? th?ng ho?c truy c?p vào b?o tr? và g? r?i công c?.

Sau khi khách hàng h? đi?u hành đ? đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng RIS, b?n có th? b? qua d?u nh?c đ? nh?n F12 trong máy tính khách hàng trong tương lai kh?i. B?n c?ng có th? đ?t l?i khách hàng BIOS đ? các thi?t b? kh?i đ?ng chính là ? đ?a m?m, đ?a c?ng ho?c ? đ?a CD-ROM.

S? d?ng các t? xa kh?i đ?ng đ?a đ? b?t đ?u cài đ?t, đưa đ?a kh?i đ?ng vào các ? đ?a m?m, và sau đó b?t đ?u máy khách. ? đ?a m?m ph?i đư?c đ?t như thi?t b? chính kh?i đ?ng trong BIOS máy khách. Sau khi máy tính b?t đ?u t? đ?a, b?n s? đư?c nh?c đ? nh?n F12 b?t đ?u m?ng ti?n tr?nh kh?i đ?ng d?ch v?. B?n ph?i lo?i b? đ?a kh?i đ?ng sau khi b?n nh?n phím F12 và trư?c khi ph?n ch? đ? văn b?n cài đ?t h? đi?u hành đ? hoàn t?t.

LƯU ?: B?n có th? ph?i nh?n F12 trên m?t s? máy tính Compaq trong kh?i đ?ng. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i b?m F12 trên màn h?nh kh?i đ?ng Compaq, và sau đó b?m F12 m?t l?n n?a khi b?n đư?c nh?c b?i các máy ch? RIS.

Cài đ?t Windows Server 2003 RIS

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các D?ch v? cài đ?t t? xa ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.

  LƯU ?: N?u b?n s? đư?c nh?c đ? cài đ?t Windows Server 2003 tác ph?m, đ?t Windows Server 2003 CD-ROM trong đ?a CD-ROM, và sau đó nh?p vào Ok. Sau khi b?n làm đi?u này, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo v?i các tùy ch?n cho nâng c?p h? đi?u hành. Nh?p vào Không.
 4. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?m Có kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Thi?t l?p RIS

 1. Đăng nh?p như ngư?i dùng v?i quy?n qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i risetup.exe, sau đó b?m Ok đ? ch?y thu?t s? thi?t l?p RIS.
 3. Khi màn h?nh "Chào m?ng" xu?t hi?n, nh?p vào Ti?p theo.
 4. G? k? t? ? đ?a và thư m?c trong đó các t?p tin RIS là lưu tr?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Ví d?, b?n có th? g? E:\RemoteInstall, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Sau khi thu?t s? thi?t l?p RIS sao chép các t?p tin, b?n có th? nh?c nh? đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá d?ch v? RIS, và các tùy ch?n là:
  • Tr? l?i các máy tính khách hàng yêu c?u d?ch v?. N?u b?n ch?n tùy ch?n này, RIS đư?c kích ho?t, và nó s? tr? l?i các máy tính khách hàng đang yêu c?u d?ch v?.
  • Tr? l?i các khách hàng không bi?t máy vi tính. N?u b?n ch?n tùy ch?n này, RIS ch? đáp ?ng đ? đư?c bi?t đ?n máy tính khách.
 6. Nh?p vào Tr? l?i các máy tính khách hàng yêu c?u d?ch v?, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. B?n sau đó nh?c nh? cho v? trí c?a khách hàng t?p tin cài đ?t h? đi?u hành. Đưa đ?a CD-ROM h? đi?u hành khách hàng trong ? đ?a CD-ROM máy ch?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Microsoft ch? h? tr? vi?c s? d?ng các phương ti?n truy?n thông c?a Microsoft khi t?o m?t h?nh ?nh h? đi?u hành khách hàng. Vi?c s? d?ng các phương ti?n truy?n thông không ph?i c?a Microsoft không đư?c h? tr?.
 8. G? tên thư m?c cho h? đi?u hành khách hàng t?p tin cài đ?t trên máy ch? RIS, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Nh?p m?t mô t? thân thi?n cho h?nh h? đi?u hành. Đi?u này hi?n th? cho ngư?i s? d?ng sau khi h? b?t đ?u m?t khách hàng t? xa và ch?y các khách hàng Thu?t s? cài đ?t.
 10. Nh?p vào Ti?p theo, b?m K?t thúc, sau đó b?m Th?c hi?n.

Cho phép RIS trong Active Directory

Sau khi b?n cài đ?t RIS, máy ch? RIS ph?i đư?c cho phép trong Thư m?c ho?t đ?ng. Xác đ?nh ?y quy?n ki?m soát c?a RIS mà các máy ch? có th? ph?c v? khách hàng máy tính trên m?ng. N?u máy ch? RIS là không đư?c phép trong Active Directory, máy tính khách hàng yêu c?u d?ch v? không th? liên l?c v?i các RIS h? ph?c v?.

LƯU ?: Cho phép m?t máy ch? RIS trong Active Directory, b?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p ho?c ngư?i qu?n tr? vùng c?a g?c tên mi?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DHCP.
 2. Trong ngăn bên trái, nh?p chu?t ph?i DHCP, sau đó b?m Qu?n l? máy ch? ?y quy?n.
 3. N?u máy ch? c?a b?n không đư?c li?t kê, h?y nh?p vào Cho phép, g? tên ho?c đ?a ch? IP c?a máy ch? RIS, và sau đó Nh?p vào Ok.

  LƯU ?: N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n máy ch? RIS, xác minh tên và đ?a ch? IP, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Đóng, và sau đó b? bàn đi?u khi?n d?ch v? DHCP.

Đ?t ngư?i s? d?ng quy?n

V?i RIS, khách hàng có th? cài đ?t h? đi?u hành khách hàng c?a h?. Nh?ng ngư?i s? d?ng c?ng ph?i đư?c gán quy?n cho vi?c t?o các tài kho?n máy tính trong các tên mi?n. Làm cho nó có th? cho ngư?i s? d?ng đ? t?o ra máy tính tài kho?n b?t c? nơi nào trong các tên mi?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Trong ngăn bên trái, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Đ?i bi?u Control.
 3. Trong thu?t s? đoàn đi?u khi?n, nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Thêm.
 5. G? tên nhóm đ?i h?i s? cho phép đ? thêm tài kho?n máy tính đ? các tên mi?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tham gia m?t máy tính đ? các tên mi?n ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
 8. Nh?p vào K?t thúc.

Cài đ?t khách hàng b?ng cách s? d?ng RIS

Ph?n này mô t? cách cài đ?t m?t h? th?ng đi?u hành khách hàng trên m?t máy tính có ch?a m?t b? đi?u h?p m?ng có h? tr? PXE DHCP d?a trên kh?i đ?ng ROM. Đ? cài đ?t m?t h? th?ng đi?u hành khách hàng:
 1. Đ?m b?o r?ng v? m?ng đư?c thi?t l?p như ti?u h?c thi?t b? kh?i đ?ng trong BIOS máy tính.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính khách hàng qua m?ng b? đi?u h?p.
 3. Khi b?n đư?c nh?c làm như v?y, b?m F12 đ? b?t đ?u các t?i v? thu?t s? cài đ?t máy khách.
 4. ? màn h?nh "Chào m?ng", nh?n ENTER.
 5. G? tên ngư?i dùng có quy?n truy c?p đ? thêm máy tính tài kho?n Google cho tên mi?n, và sau đó lo?i tên mi?n và m?t kh?u này ngư?i s? d?ng.
 6. Nhấn ENTER.
 7. Khi b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo r?ng t?t c? d? li?u trên đ?a c?ng máy tính khách hàng s? b? xóa, nh?n ENTER.
 8. Trương m?c máy tính và m?t ID duy nh?t toàn c?u này tr?m làm vi?c đư?c hi?n th?. H?y b?m ENTER đ? b?t đ?u thi?t l?p.
 9. N?u b?n b? nh?c làm như v?y, làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh đ? hoàn t?t cài đ?t h? đi?u hành khách hàng.

Tùy ch?n kh?i đ?ng đ?a cài đ?t t? xa

B?n có th? s? d?ng đ?a kh?i đ?ng cài đ?t t? xa v?i máy vi tính mà không có b? đi?u h?p m?ng có h? tr? PXE DHCP d?a trên kh?i đ?ng ROM. Các đ?a kh?i đ?ng đư?c thi?t k? đ? mô ph?ng quá tr?nh kh?i đ?ng PXE.

Rbfg.exe là m?t ti?n ích đ? t?o m?ng cài đ?t đ?a, và sân bay này n?m ? các RemoteInstall\Admin thư m?c trên m?i máy ch? RIS.

T?o m?t đ?a kh?i đ?ng b?ng cách s? d?ng Windows t? xa kh?i đ?ng đ?a Generator

Đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng cài đ?t t? xa:
 1. Xác đ?nh v? trí các? đ?a: \RemoteInstall\Admin\I386 thư m?c trên các RIS máy ch?, nơi ? đ?a lái xe trên đó RIS là cài đ?t.
 2. Nh?p đúp vào t?p tin Rbfg.exe.
 3. Đưa đ?a m?m trong ? đ?a m?m và b?m T?o đ?a.
 4. Khi b?n nh?c t?o m?t đ?a khác, h?y nh?p vào Không, sau đó b?m Đóng.
LƯU ?: Đ? xem danh sách các b? đi?u h?p m?ng đư?c h? tr?, b?m Danh sách các b? đi?u h?p. B?n không th? thêm b? đi?u h?p m?ng vào danh sách này.

THAM KH?O

Cho thông tin v? cách liên l?c v?i công ty Compaq máy tính, b?m vào các thích h?p s? bài vi?t trong danh sách sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, A-K

60781 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, L-P

60782 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, Q-Z

Thu?c tính

ID c?a bài: 325862 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB325862 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325862

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com