Làm th? nào đ? kích ho?t m?t máy ch? c?p phép b?ng cách s? d?ng Terminal Server c?p gi?y phép trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325869 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách kích ho?t m?t máy ch? c?p phép d?ch v? đ?u cu?i b?ng cách s? d?ng thi?t b? đ?u cu?i máy ch? c?p phép trong Microsoft Windows Server 2003.

T?ng quan

B?n ph?i kích ho?t m?t máy ch? c?p phép trư?c khi nó có th? c?p gi?y phép cho khách hàng d?ch v? đ?u cu?i. Khi b?n kích ho?t m?t máy ch? c?p phép, Microsoft cung c?p máy ch? v?i m?t ch?ng ch? k? thu?t s? xác nh?n ch? quy?n s? h?u và nh?n d?ng. B?ng cách s? d?ng ch?ng ch? này, m?t máy ch? c?p phép có th? làm cho các giao d?ch v?i Microsoft và nh?n đư?c gi?y phép khách hàng cho các máy ch? đ?u cu?i c?a b?n. Khi m?t khách hàng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i c? g?ng đăng nh?p vào m?t máy ch? đ?u cu?i cho l?n đ?u tiên, ph?c v? đ?u cu?i đ?a ch? liên l?c máy ch? c?p phép và yêu c?u m?t gi?y phép cho khách hàng.

S? d?ng thi?t b? đ?u cu?i máy ch? c?p phép đ? kích ho?t m?t máy ch? c?p phép b?ng cách s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Kích ho?t t? đ?ng
 • M?t tr?nh duy?t Web
 • Đi?n tho?i
LƯU ?: Các th? t?c trong bài vi?t này gi? đ?nh r?ng Terminal Server c?p phép đư?c cài đ?t trên máy ch?. B?n c?ng ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? th?c hi?n các th? t?c này.

Kích ho?t m?t máy ch? c?p phép t? đ?ng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ph?c v? đ?u cu?i c?p gi?y phép.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng T?t c? máy ch?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? c?p phép mà b?n mu?n kích ho?t, và sau đó nh?p vào Kích ho?t máy ch?. Terminal Server License Server Activation thu?t s? b?t đ?u.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên trang "Phương th?c k?t n?i", nh?p vào T? đ?ng k?t n?i (khuy?n cáo) trong các Kích ho?t phương pháp h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trên trang "Công ty thông tin", g? tên, công ty và thông tin qu?c gia ho?c vùng c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Xác đ?nh các thông tin khác mà b?n mu?n như đ?a ch? thư đi?n t? và công ty, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Các thông tin trên trang này là tùy ch?n. Máy ch? c?p phép c?a b?n đư?c kích ho?t.
 8. Trên trang "Hoàn thành the Terminal Server Activation Wizard", th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? cài đ?t khách hàng gi?y phép chính gói cho máy ch? c?p phép c?a b?n, h?y nh?p vào Ti?p theo. Làm theo hư?ng d?n trong Terminal Server khách hàng các c?p phép Wizard cài đ?t c?p phép khách hàng.
  • Đ? cài đ?t khách hàng gi?y phép chính gói sau, b?m Xóa các Kh?i đ?ng Terminal Server khách hàng c?p gi?y phép thu?t s? bây gi? ki?m tra h?p và b?m K?t thúc.
 9. Đóng các Ph?c v? đ?u cu?i c?p gi?y phép c?a s?.

Kích ho?t m?t máy ch? c?p phép b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh duy?t Web

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ph?c v? đ?u cu?i c?p gi?y phép.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng T?t c? máy ch?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? c?p phép mà b?n mu?n kích ho?t, và sau đó nh?p vào Kích ho?t máy ch?. Terminal Server License Server Activation thu?t s? b?t đ?u.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên trang "Phương th?c k?t n?i", nh?p vào Tr?nh duy?t web trong các Kích ho?t phương pháp h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trên trang "Kích ho?t gi?y phép máy ch?", b?m vào các siêu liên k?t đ? k?t n?i t?i Terminal Server Activation và c?p gi?y phép Web site.
 7. Dư?i Ch?n tùy ch?n, b?m Kích ho?t m?t máy ch? c?p phép, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Nh?p ID s?n ph?m (trong đó đư?c hi?n th? trên trang "Gi?y phép Server Activation" Terminal Server License Server Activation thu?t s?), tên, công ty và thông tin qu?c gia ho?c vùng c?a b?n vào ô thích h?p và sau đó nh?p vào Ti?p theo. B?n nh?n đư?c máy ch? c?p phép c?a b?n.
 9. Trên trang "Kích ho?t gi?y phép máy ch?", lo?i gi?y phép máy ch? ID mà b?n nh?n đư?c trong bư?c 8, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Máy ch? c?p phép c?a b?n đư?c kích ho?t.
 10. Trên trang "Hoàn thành the Terminal Server Activation Wizard", th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? cài đ?t khách hàng gi?y phép chính gói cho máy ch? c?p phép c?a b?n, h?y nh?p vào Ti?p theo. Làm theo hư?ng d?n trong Terminal Server khách hàng các c?p phép Wizard cài đ?t c?p phép khách hàng.
  • Đ? cài đ?t khách hàng gi?y phép chính gói sau, b?m Xóa các Kh?i đ?ng Terminal Server khách hàng c?p gi?y phép thu?t s? bây gi? ki?m tra h?p và b?m K?t thúc.
 11. Đóng các Ph?c v? đ?u cu?i c?p gi?y phép c?a s?.

Kích ho?t m?t máy ch? c?p phép qua đi?n tho?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ph?c v? đ?u cu?i c?p gi?y phép.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng T?t c? máy ch?.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? c?p phép mà b?n mu?n kích ho?t, và sau đó nh?p vào Kích ho?t máy ch?. Terminal Server License Server Activation thu?t s? b?t đ?u.
 4. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trên trang "Phương th?c k?t n?i", nh?p vào Đi?n tho?i trong các Kích ho?t phương pháp h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trên trang "Qu?c gia hay vùng ch?n", nh?p vào qu?c gia ho?c vùng c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo đ? hi?n th? s? đi?n tho?i phù h?p đ? g?i.
 7. G?i Microsoft b?ng cách s? d?ng s? đi?n tho?i s? đư?c hi?n th? trên trang "Kích ho?t gi?y phép máy ch?", và sau đó cung c?p h? tr? khách hàng c?a Microsoft đ?i di?n v?i ID s?n ph?m đư?c hi?n th? trên màn h?nh c?a b?n. B?n c?ng yêu c?u cung c?p tên c?a b?n, tên c?a t? ch?c c?a b?n, và các lo?i chương tr?nh c?p phép mà b?n mu?n s? d?ng. Đ?i di?n d?ch v? khách hàng x? l? yêu c?u c?a b?n đ? kích ho?t máy ch? c?p phép, và t?o ra m?t ID riêng cho máy ch? c?p phép c?a b?n.
 8. Lo?i gi?y phép máy ch? ID đư?c cung c?p b?i đ?i di?n d?ch v? khách hàng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. Máy ch? c?p phép c?a b?n đư?c kích ho?t.
 9. Trên trang "Hoàn thành the Terminal Server Activation Wizard", th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? cài đ?t khách hàng gi?y phép chính gói cho máy ch? c?p phép c?a b?n, h?y nh?p vào Ti?p theo. Làm theo hư?ng d?n trong Terminal Server khách hàng các c?p phép Wizard cài đ?t c?p phép khách hàng.
  • Đ? cài đ?t khách hàng gi?y phép chính gói sau, b?m Xóa các Kh?i đ?ng Terminal Server khách hàng c?p gi?y phép thu?t s? bây gi? ki?m tra h?p và b?m K?t thúc.
 10. Đóng các Ph?c v? đ?u cu?i c?p gi?y phép c?a s?.

Khắc phục sự cố

 • Sau khi m?t máy ch? c?p phép đư?c kích ho?t, nó s? tr? thành công ty đăng k? gi?y phép khách hàng d?ch v? đ?u cu?i. Trong khi b?n đang ch? đ?i đ? hoàn thành quá tr?nh kích ho?t, máy ch? c?p phép c?a b?n có th? c?p gi?y phép t?m th?i cho các khách hàng cho phép s? d?ng máy ch? d?ch v? đ?u cu?i cho đ?n 120 ngày.
 • B?n có th? thay đ?i c?p phép thu?t s? thu?c tính, ch?ng h?n như các k?t n?i phương pháp và công ty thông tin mà b?n đ? đ?t trong quá tr?nh kích ho?t b?ng cách s? d?ng thi?t b? đ?u cu?i máy ch? c?p phép. Đ? th?c hi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ph?c v? đ?u cu?i c?p gi?y phép.
  2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng T?t c? máy ch?.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? c?p phép b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Terminal Server License Server Activation thu?t s? b?t đ?u.
  4. Ch? đ?nh thông tin và các thi?t đ?t b?n mu?n trong các Phương pháp cài đ?t, Thông tin b?t bu?c, và Tùy ch?n thông tin tab, và sau đó nh?p vào Ok.
  5. Đóng các Ph?c v? đ?u cu?i c?p gi?y phép c?a s?.

THAM KH?O

Đ? xem hư?ng d?n t?ng bư?c đ? tri?n khai d?ch v? c?p gi?y phép d?ch v? c?a nhà ga, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/Overview/QuickStart.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? đ?u cu?i và Windows Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816594Làm th? nào đ? b?o đ?m giao ti?p gi?a máy khách và máy ch? v?i d?ch v? đ?u cu?i
814585 Làm th? nào đ? k?t n?i khách hàng v?i d?ch v? đ?u cu?i Windows Server 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?t ho?c kích ho?t l?i m?t máy ch? c?p phép, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814593Làm th? nào đ? t?t ho?c kích ho?t l?i m?t máy ch? c?p phép b?ng cách s? d?ng Terminal Services c?p phép

Thu?c tính

ID c?a bài: 325869 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbnetwork kbtermserv kbmt KB325869 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325869

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com