Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i đư?c gây ra b?i RPC khách hàng giao th?c m?c ki?m nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325930 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? th? t?c t? xa cu?c g?i (RPC) giao th?c khóa registry và như th? nào h? có th? ?nh hư?ng đ?n Microsoft Outlook k?t n?i v?i Microsoft Exchange Server. Bài vi?t này c?ng th?o lu?n v? th? t?c x? l? s? c? cơ b?n.

Outlook s? d?ng RPCs đ? th?c hi?n các cu?c g?i vào m?ng. RPCs cho phép Outlook đ? g?i cu?c g?i đ?n nhi?u khác nhau giao th?c ngăn x?p. Các cu?c g?i ph? thu?c vào ngăn x?p giao th?c có s?n trên máy tính. Các giao th?c ph? bi?n nh?t là TCP/IP. Giao th?c RPC khác bao g?m NetBIOS, NetBIOS trên TCP/IP, và IPX/SPX. N?u m?t khách hàng máy tính g?i các yêu c?u giao th?c RPC thích h?p, các máy ch? ph?i có nh?ng giao th?c có s?n.

M?c ki?m nh?p giao th?c RPC

Ph?n này mô t? các m?c chính ki?m nh?p ki?m soát giao th?c RPC s? d?ng Outlook.

RPC_Binding_Order

M?c RPC_Binding_Order đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng khách Outlook ho?c Exchange Server. M?c RPC_Binding_Order xác đ?nh tr?nh t? giao th?c đư?c s? d?ng khi Outlook RPC truy?n thông đư?c kh?i xư?ng.

Lưu ? M?c RPC_Binding_Order không đư?c t?o ra trong Microsoft Exchange Server 2003 ho?c trong Microsoft Exchange 2000 Server. M?c nh?p này đư?c t?o ra ch? trong Microsoft Exchange Server 5.5 và trong các phiên b?n trư?c c?a trao đ?i.

B?n có th? t?m th?y m?c này trong khoá ki?m nh?p sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
theo m?c đ?nh, m?c Rpc_Binding_Order ch?a d? li?u giá tr? sau:
ncalrpc, ncacn_ip_tcp, ncacn_spx, ncacn_np, netbios, ncacn_vns_spp
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a đ?i ho?c tái l?p tr?t t? gi?i h?n trên, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
163576 Thay đ?i th? t? gi?i h?n trên RPC

RPC_Srv_Binding_Order

Các m?c nh?p registry RPC_Svr_Binding_Order đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng khách Outlook ho?c Exchange Server. Không nên nh?m l?n m?c này v?i các m?c nh?p registry RPC_Binding_Order. M?c nh?p này không đư?c s? d?ng v?i Outlook RPC k?t n?i. M?c nh?p này s? xác đ?nh tr?nh t? giao th?c đư?c s? d?ng cho truy?n thông máy ch? đ?n máy ch? nh?t đ?nh. B?n có th? s? d?ng ti?n ích RPC đ? đ? xác đ?nh các giao th?c mà có s?n cho các khách hàng s? d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích RPC đ?, h?y xem ph?n "K?t xu?t RPC s? d?ng đ? xác đ?nh các h? ph?c v? RPC v?n đ?" c?a bài vi?t này.

B?n có th? t?m th?y m?c RPC_Svr_Binding_Order trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
theo m?c đ?nh, m?c Rpc_Svr_Binding_Order ch?a d? li?u giá tr? sau:
ncacn_ip_tcp, ncacn_spx, ncacn_vns_spp
Lưu ? Các giá tr? khác có th? có m?t n?u giao th?c b? sung đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

ClientProtocols

Các
ClientProtocols
khoá con ki?m nh?p đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành và các giao th?c m?ng đ?u tiên. Các
ClientProtocols
khoá con ki?m nh?p ch?a m?c đó xác đ?nh các giao th?c mà có th? đư?c s? d?ng b?i h? th?ng đi?u hành khách hàng đ? k?t n?i v?i Exchange Server. Outlook có th? xác đ?nh giao th?c RPC g?i; khoá con ki?m nh?p này s? xác đ?nh n?u hệ điều hành h? tr? giao th?c. B?n có th? t?m th?y khoá con này trong các khóa registry sau đây trên Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
theo m?c đ?nh, các
ClientProtocols
khoá con ch?a các m?c ki?m nh?p sau cho TCP/IP:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênLo?iD? li?u
ncacn_httpREG_SZrpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpREG_SZrpcrt4.dll
ncacn_npREG_SZrpcrt4.dll
ncadg_ip_udpREG_SZrpcrt4.dll
Lưu ? Trong Microsoft Windows NT 4.0, v? trí khoá ki?m nh?p là như nhau, nhưng m?c đ?nh TCP/IP m?c khác nhau. B?ng sau mô t? các m?c TCP/IP m?c đ?nh cho Windows NT:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênLo?iD? li?u
ncacn_npREG_SZrpcltcl.dll
ncalrpcREG_SZncalrpc
ncacn_ip_tcpREG_SZRpcLtCcm.Dll
ncadg_ip_udpREG_SZRpcLtCcm.Dll
ncadg_nb_tcpREG_SZrpcltccm.dll
ncacn_httpREG_SZrpcltccm.dll
Lưu ? Trong Microsoft Windows 98, khoá con là ? cùng m?t v? trí, nhưng m?c đ?nh TCP/IP m?c khác nhau. B?ng sau mô t? các m?c TCP/IP m?c đ?nh cho Windows 98:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênLo?iD? li?u
ncacn_npREG_SZrpcltcl.dll
ncalrpcREG_SZncalrpc
ncacn_ip_tcpREG_SZrpcltc3.dll
ncacn_httpREG_SZrpcltccm.dll

G? r?i các m?c ki?m nh?p RPC

N?u m?t ho?c nhi?u m?c ki?m nh?p RPC b? thi?u, các Outlook có th? không k?t n?i v?i máy ch? Exchange. N?u các
ClientProtocols
khoá con ho?c d? li?u giá tr? b? thi?u, máy tính khách Outlook có th? không th? s? d?ng giao th?c d? ki?n đ? k?t n?i. Cho Outlook đ? s? d?ng giao th?c RPC thích h?p, các
ClientProtocols
khoá con và d? li?u giá tr? ph?i đư?c hi?n t?i và chính xác.

Ví d?, trên máy tính đang ch?y Outlook, n?u các m?c nh?p registry RPC ClientProtocols duy nh?t đó là hi?n nay là ncacn_np (v?i m?t giá tr? c?a rpcrt4.dll), Outlook c? g?ng k?t n?i v?i máy tính đang ch?y Exchange Server b?ng cách s? d?ng tên đư?ng ?ng trên TCP/IP c?ng m?c đ?nh s? 139. N?u k?t n?i ph?i đi qua tư?ng l?a, c?ng 139 ph?i đư?c m?. Ncacn_ip_tcp m?c nh?p s? ki?m nh?p b? thi?u (v?i m?t giá tr? c?a rpcrt4.dll) ph?i đư?c ph?c h?i đ? h? tr? m?t k?t n?i TCP/IP s? d?ng c?ng 135 ho?c c?ng 445 v?i máy ch? Exchange.

Ngoài ra, n?u m?c ki?m nh?p RPC b? thi?u trên máy ch?, các b?n ghi d?ch v? Exchange không đư?c bao g?m đ? đáp ?ng yêu c?u khách hàng. V? v?y, khách hàng không th? k?t n?i v?i Exchange b?ng cách s? d?ng giao th?c đư?c yêu c?u. Ví d?, n?u h? ph?c v? không có m?c ki?m nh?p RPC ClientProtocols cho ncacn_ip_tcp, Microsoft Exchange Information Store là không có s?n khi b?n s? d?ng TCP/IP k?t n?i. B?n có th? s? d?ng RPC đ? đ? kh?c ph?c v?n đ? này.

Thông báo l?i Outlook

Các thông báo l?i sau đây có th? xu?t hi?n trong ?ng d?ng khách Outlook khi m?c ki?m nh?p RPC b? thi?u ho?c b? h?ng:
 • Tên có th? không đư?c gi?i quy?t. s? đ?a ch? TheMicrosoft Exchange đ? không th? kí nh?p vào máy tính c?a Microsoft ExchangeServer.
 • Outlook có th? không kí nh?p. Ki?m tra tomake ch?c ch?n r?ng b?n đang k?t n?i vào m?ng và đang s? d?ng tên andmailbox máy ch? thích h?p.
 • Tên không th? resolved.Network v?n đ? đang ngăn c?n k?t n?i đ?n Microsoft Exchange Servercomputer. Liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n n?u đi?u này conditionpersists.
 • Thông tin kí nh?p c?a b?n là không chính xác.Ki?m Tên người dùng và tên mi?n c?a b?n, sau đó g? l?i m?t kh?u c?a b?n. N?u b?n accountis m?i ho?c n?u qu?n tr? viên c?a b?n yêu c?u m?t s? thay đ?i m?t kh?u b?n c?n ph?i clickChange m?t kh?u sau đó kí nh?p v?i m?t kh?u m?i c?a b?n.
 • Không th? kh?i đ?ng Microsoft Outlook. Theattempt đ? kí nh?p vào Microsoft Exchange Server máy tính hasfailed.
 • H? ph?c v? có danh sách globaladdress không c?n có s?n. B?n có th? k?t n?i đ?n m?t máy ch? khác nhau byrestarting Outlook ho?c th? l?i thao tác khi máy ch? isreachable.
 • K?t n?i v?i Microsoft Exchange Server không có s?n. Outlook ph?i đư?c tr?c tuy?n ho?c k?t n?i đ? hoàn t?t hành đ?ng này.
N?u m?c ki?m nh?p RPC b? thi?u ho?c b? h?ng, nh?ng v?n đ? sau đây có th? x?y ra:
 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thư m?i, nhưng thông báo thư m?i làm notwork. V?n đ? này có th? x?y ra n?u giá tr? đ?ng k? RPC cho Datagram Protocol(UDP) ngư?i dùng b? thi?u.
 • Ngư?i dùng không th? k?t n?i v?i máy tính đang ch?y Exchange Server.
 • Ngư?i dùng không th? xác minh m?t bí danh tên AddressList toàn c?u.
 • Ngư?i dùng s? đư?c nh?c đ? nh?p ?y nhi?m kí nh?p nhi?u l?n, và sau đó nh?n đư?c các thông báo l?i đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này.
 • Máy in Fax không ph?i là có th? truy c?p.

S? d?ng m?ng lư?i giám sát đ? xác đ?nh v?n đ? RPC

B?n có th? s? d?ng m?ng lư?i giám sát đ? xác đ?nh các v?n đ? liên quan đ?n RPC. Ví d?:
 • N?u d?u ki?m v?t đ? ch?p c?a b?n không ch?a b?t k? lưu lư?ng truy c?p RPC t? khách hàng đ?n máy ch?, khoá con RPC toàn b? có th? b? m?t tích. N?u khoá con s? có m?t, đ?m b?o r?ng m?c ncacn_ip_tcp (v?i m?t giá tr? c?a rpcrt4.dll) không ph?i là m?t tích. N?u m?c ncacn_ip_tcp (v?i m?t giá tr? c?a rpcrt4.dll) là m?t tích, khách hàng không c? g?ng đ? k?t n?i v?i TCP/IP b?ng cách s? d?ng c?ng 135. Khách hàng ch? c? g?ng k?t n?i s? d?ng NetBIOS ho?c tên đư?ng ?ng trên TCP/IP (c?ng 139 ho?c c?ng 445).
 • N?u d?u ki?m v?t đ? ch?p c?a b?n cho th?y khách hàng thành công k?t n?i v?i máy b?c x? đi?m cu?i, các khách hàng thành công s? g?i m?t yêu c?u opnum0x3 RPC. Khách hàng nh?n đư?c m?t ph?n ?ng nơi các c?p cu?i b?n th?p l?c phân d? li?u Hi?n th? như sau: D6 A0 C9 16. Thông thư?ng, ph?n ?ng này có ch?a Zero n?u yêu c?u là thành công. Hành vi này có th? x?y ra n?u các máy ch? thi?u giá tr? ki?m nh?p ncacn_ip_tcp trong các
  ClientProtocols
  khoá con ki?m nh?p. Trong trư?ng h?p này, các b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store là không có s?n đ? s? d?ng trên TCP/IP.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? phân tích lưu lư?ng truy c?p m?ng lư?i khách hàng b?ng cách s? d?ng Exchange Server, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/prodtechnol/Exchange/2000/Library/cntwex2k.mspx

S? d?ng RPC đ? đ? xác đ?nh các v?n đ? máy ch? RPC

B?n có th? s? d?ng công c? RPC đ? đ? g? r?i các v?n đ? máy ch? RPC. B?n có th? s? d?ng công c? RPC đ? vào danh sách các RPC ?ng d?ng đang ch?y trên máy ch?. Hi?n có ba thành ph?n RPC ph?i có s?n cho khách hàng Outlook đ? k?t n?i thành công:
 • Công c? b?n đ? đi?m cu?i.
 • b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store v?i universal nh?n d?ng duy nh?t (UUID) c?a a4f1db00-ca47-1067-b31e-00dd010662da.
 • Các tên b?n ghi d?ch v? nhà cung c?p giao di?n (NSPI) v?i UUID f5cc5a18-4264-101a - 8c 59-08002b2f8426.
  • Trong Exchange Server 5.5 và trư?c đó, NSPI đ? đư?c cung c?p b?i Microsoft Exchange Directory b?n ghi d?ch v?.
  • Trong Exchange Server 2003 và trong Exchange 2000 Server, NSPI đư?c cung c?p b?i các máy ch? toàn c?u c?a hàng. Trên m?t máy ch? toàn c?u c?a hàng, NSPI ch?y theo b?n ghi d?ch v? kí nh?p m?ng (lsass.exe). Các máy ch? Exchange có th? cung c?p gi?i thi?u NSPI và ch?c năng proxy.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khách hàng NSPI và Outlook, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  256976 Làm th? nào MAPI khách hàng truy c?p vào Thư mục Họat động
B?n ph?i ch?y công c? RPC đ? t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh. Ph? bi?n dòng lệnh l?nh bao g?m:
 • rpcdump.exe/i > rpcdump.txt
 • rpcdump.exe /p > rpcdump.txt
C? hai nh?ng l?nh tr?c ti?p đ?u ra đư?c t?o ra đ? các t?p tin Rpcdump.txt.

RPC đ? công c? thư?ng đư?c s? d?ng cùng v?i màn h?nh m?ng. Ví d?, n?u khách hàng Outlook thành công không th? xác minh tên, b?n có th? ch?y công c? RPC đ? trên máy ch? cung c?p NSPI.

Lưu ? N?u f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426 là m?t tích t? m?t máy ch? toàn c?u c?a hàng cho TCP/IP (ncacn_ip_tcp), máy tính khách Outlook không th? k?t n?i v?i NSPI trên TCP/IP.

B?n c?ng có th? s? d?ng công c? RPC đ? khi máy tính khách Outlook có th? thành công xác minh tên, nhưng các máy tính khách Outlook không th? kí nh?p vào h?p thư. B?ng cách ch?y công c? RPC đ?, b?n có th? xác đ?nh n?u các c?a hàng (a4f1db00-ca47-1067-b31e-00dd010662da) đư?c ki?m nh?p v?i RPC TCP/IP (ncacn_ip_tcp), đ?t tên theo ?ng (ncacn_np) ho?c các giao th?c khác. V?n đ? này thư?ng là do thi?u
ClientProtocols
m?c ki?m nh?p trên máy ch?. V?n đ? c?ng có th? x?y ra n?u NSPI và c?a hàng t?nh đư?c ánh x? t?i c?ng cùng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? ánh x? c?ng t?nh cho Exchange Server 2003 và Exchange 2000 Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
270836 Exchange Server t?nh c?ng ánh x?
Lưu ? Công c? RPC đ? không danh sách máy b?c x? đi?m cu?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c công c? RPC đ?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd

Khôi ph?c thi?u giá tr? đ?ng k? RPC

Đ? khôi ph?c l?i thi?u RPC giá tr? s? ki?m nh?p trên máy tính khách ho?c trên máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Bư?c 1: Xác minh m?c ki?m nh?p

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoch?y.
 2. Trong các m? h?p, g?regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Xác đ?nh v? trí khoá sau trong s? đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
  Xác minh r?ng t?t c? các m?c là byreferring hi?n t?i và chính xác đ? các b?ng ch?a trong ph?n "ClientProtocols" c?a bài vi?t này.
 4. N?u b?t k? giá tr? b? thi?u, thêm các giá tr? b? thi?u. Đ? dothis, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m String Value.
  2. G? tên c?a m?t tích chu?i giá tr?, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?n ENTER.
  4. Trong hộp thoại Ch?nh s?a chu?i , nh?p d? li?u giá tr? b? thi?u trong các d? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 7. Ki?m tra k?t n?i Exchange Server.

Bư?c 2: Xác minh các phiên b?n c?a các t?p tin DLL

N?u t?t c? các giá tr? s? ki?m nh?p t?n t?i, xác minh các phiên b?n c?a các t?p tin RPC DLL là trên máy tính. Các phiên b?n c?a các t?p tin RPC DLL ph?i phù h?p v?i các phiên b?n và xây d?ng, s? hệ điều hành Windows trên máy tính.

Lưu ? Các phím ki?m nh?p đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này li?t kê các t?p đ? đ?t tên tin .dll m?i RPC s? d?ng. Ví d?, Rpc4rt4.dll là t?p tin .dll đư?c s? d?ng b?i TCP/IP trên Windows 2000 và Windows XP.

Đ? xác đ?nh các phiên b?n và xây d?ng, s? hệ điều hành Windows trên máy tính, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoch?y.
 2. Trong các m? h?p, g?winver.
 3. Làm cho anote c?a các phiên b?n và xây d?ng s?.
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a t?p tin .dll, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Window Explorer, xác đ?nh v? trí các t?p tin .dll RPC trong m?c tin thư thoại theWindows\System32.
 2. B?m chu?t ph?i vào t?p, và sau đó b?mthu?c tính.
 3. B?m vào Phiên b?n.
 4. Lưu ? các phiên b?n t?p tin.

  Phiên b?n t?p ph?i ph?n ánh xây d?ng, s? hệ điều hành Windows trên máy tính. Ví d?, trên Windows XP version5.1 xây d?ng 2600, phiên b?n t?p tin Rpcrt4.dll là 5.1.2600.0.
N?u các phiên b?n c?a t?p tin .dll không kh?p v?i các phiên b?n và xây d?ng, s? hệ điều hành Windows trên máy tính, thay th? các t?p tin .dll v?i phiên b?n chính xác. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí các phiên b?n chính xác c?a t?p tin .dll.

  B?n có th? t?m th?y fileon đ?a compact Windows, trong gói b?n ghi d?ch v? Windows, ho?c onanother máy tính đang ch?y cùng m?t xây d?ng c?a Windows.
 2. Trên máy tính đang g?p v?n đ?, xác đ?nh v? trí các t?p tin .dll.
 3. Thay đ?i ph?n m? r?ng c?a t?p tin .dll đ? .bak ho?c .old.
 4. Sao chép các t?p tin .dll chính xác đ? máy tính đang g?p v?n đ?.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 6. Ki?m tra k?t n?i Exchange Server.

Bư?c 3: Lo?i b? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i TCP/IP

Quan tr?ng Bư?c này ch? ph?i đư?c th?c hi?n trên các khách hàng máy tính ho?c máy tính.

Trên máy tính khách Outlook, n?u b?n không th? thi?t l?p l?i k?t n?i Exchange Server b?i sau bư?c 1 và 2, lo?i b? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i TCP/IP. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n không lo?i b? các giao th?c TCP/IP t? h? ph?c v?. Đ? lo?i b? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i TCP/IP trên máy, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? đ?a phương.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoPanel điều khiển.
 3. Nh?p đúp vào NetworkConnections.
 4. B?m chu?t ph?i vào k?t n?i khu v?c đ?a phương, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. cài đ?t chuyên bi?t các giao th?c khác đ? duy tr? m?t gi? ch? cho k?t n?i. Ví d?, cài đ?t chuyên bi?t NWLink.
 6. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm Giao th?c Internet (TCP/IP) , và sau đó nh?p vào OK.
 7. B?m vào .
 8. L?p l?i các bư?c 3 đ?n 5 cho m?i connectionthat m?ng đư?c li?t kê.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 10. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoPanel điều khiển.
 11. Nh?p đúp vào NetworkConnections.
 12. B?m chu?t ph?i k?t n?i m?ng, và sau đó b?mthu?c tính.
 13. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm Giao th?c Internet (TCP/IP) , và sau đó nh?p vào OK.
 14. B?m vào .
 15. cài đ?t chuyên bi?t l?i TCP/IP trong t?ng k?t n?i m?ng.
 16. Trong t?ng k?t n?i m?ng, lo?i b? protocolthat đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? duy tr? gi? ch? (ví d? như NWLink). Không lo?i b? otherprotocols n?u h? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 17. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255843 Không th? kí nh?p vào h? ph?c v? Exchange t? m?t khách hàng Windows 2000 ho?c Windows XP
321652 B?n nh?n đư?c thông báo l?i và liên t?c đư?c nh?c nh? cho các ?y nhi?m tên mi?n Windows NT trong Outlook 2000 ho?c trong Outlook 2002
319517 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n s? d?ng Outlook 2002 trên b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000
326036 Không th? kí nh?p vào Exchange 2000 Server máy tính b?ng cách s? d?ng các ch?ng ch? đúng
319572 Exchange 2000 Server không th? ki?m nh?p thông báo thư m?i Outlook

Thu?c tính

ID c?a bài: 325930 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB325930 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 325930

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com