Không th? k?t n?i v?i b? đi?u khi?n vùng và không th? áp d?ng chính sách nhóm v?i thi?t b? Gigabit Ethernet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326152 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Windows XP trên h? th?ng s? d?ng thi?t b? Gigabit Ethernet không th? đăng nh?p vào m?t vùng Active Directory aborts nhóm Quá tr?nh t?i v? chính sách. Khi đi?u này x?y ra, m?t lo?t các s? ki?n đư?c vi?t đ? s? ghi s? ki?n. Ví dụ:
ID s? ki?n: 1054
Ngu?n: Userenv
Lo?i: l?i

Mô t?: Windows không th? l?y đi?u khi?n vùng tên cho m?ng máy tính c?a b?n. (Các tên mi?n đư?c ch? đ?nh ho?c là không t?n t?i ho?c t?n t?i ho?c không th? liên l?c). X? l? chính sách nhóm b? d?.

D? li?u: (không s?n dùng)
- và -
ID s? ki?n: 1000
Ngu?n: UserInit
Lo?i: l?i

Mô t?: Không có th? th?c hi?n các t?p l?nh sau đây AdminPassword.bat. h? th?ng không th? t?m th?y t?p đ? ch? r?.

Dữ liệu: (không s?n dùng)

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra v? t?nh tr?ng liên k?t bi?n đ?ng như các b? đi?u h?p m?ng (c?n g?i là các th? giao di?n m?ng, ho?c NIC) tr?nh đi?u khi?n kh?i và như ph?n c?ng b? đi?u h?p m?ng th?a thu?n liên k?t v?i các h? t?ng m?ng. Ngăn x?p ?ng d?ng chính sách nhóm th?c hi?n trư?c khi các quá tr?nh đàm phán đ? đư?c hoàn thành và có th? không thành công v? c?a s? v?ng m?t c?a m?t h?p l? liên k?t.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

B?n có th? làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng cách vô hi?u hóa các "Phương ti?n truy?n thông c?m bi?n" tính năng trong Windows. Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa ? ngh?a phương ti?n truy?n thông, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239924Làm th? nào đ? vô hi?u hoá phương ti?n truy?n thông c?m giác cho TCP/IP trong Windows
N?u b?n không th? truy?n thông c?m giác, và n?u b?n không th? tham gia m?t thư m?c ho?t đ?ng tên mi?n ho?c t?i v? nhóm chính sách, đ?m b?o r?ng b?n đang ch?y các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n. N?u b?n đ? ch?y các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho b? đi?u h?p m?ng, các workaround duy nh?t hi?n đang có s?n là chuy?n đ?i sang m?t adapter m?ng khác.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Các nhà s?n xu?t b? đi?u h?p m?ng có th? th?c hi?n cách gi?i quy?t cho v?n đ? này trong tr?nh đi?u khi?n c?a h?. Microsoft đ? xác nh?n r?ng m?t s? trong s? này cách gi?i quy?t có th? gây ra b? đi?u h?p m?ng không đúng báo t?c đ? liên k?t c?a h?. K?t qu? là, các chương tr?nh th?c hi?n t?i v? qua m?ng, giám sát m?ng hi?u su?t, ho?c t?i cân b?ng và các gói d? li?u l?ch tr?nh (QoS) không th? làm vi?c như d? ki?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 326152 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbprb kbmt KB326152 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326152

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com