วิธีการล้างแคชเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณเป็นโฮสต์ให้ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ใน Visual .NET c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326201 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ WinInet โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมอินเทอร์เฟซ (API) ฟังก์ชันการล้างแคชโดยตรง

คุณอาจต้องล้างแคชโดยทางโปรแกรมเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณเป็นโฮสต์การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานนี้ไม่พร้อมใช้งานผ่านทางอินเทอร์เฟซของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

ฟังก์ชัน wininet

เมื่อต้องการล้างแคช โดยตรง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน WinInet ต่อไปนี้:
 • ใช้แบบFindFirstURLCacheEntryฟังก์ชันการค้นหารายการแรกของแคช
 • ใช้แบบFindNextUrlCacheEntryฟังก์ชันการระบุถึงแคช
 • ใช้แบบDeleteUrlCacheEntryฟังก์ชันการลบรายการแต่ละรายการ
ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมด

หมายเหตุ:: ฟังก์ชันเหล่านี้จะพร้อมใช้งานกับ 5 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Microsoft เท่านั้น ดังนั้น คุณต้องรวมเช็คที่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงตัวอย่างรหัสในบทความนี้) เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาด

ขั้นตอนการล้างแคชใน Visual .NET c#

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน WinInet Visual .NET c# เพื่อยกเลิกเลือกทั้งหมดของแฟ้มในแคช ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของคอนโซลภายใต้แม่แบบ.
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เป็นคลาส Class1.cs:
  using System;
  using System.Runtime.InteropServices;
  
  // Visual C# version of Q326201
  namespace Q326201CS
  {
    // Class for deleting the cache.
    class DeleteCache
    {
      // For PInvoke: Contains information about an entry in the Internet cache
      [StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size=80)]
      public struct INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA
      {
        [FieldOffset(0)] public uint dwStructSize;
        [FieldOffset(4)] public IntPtr lpszSourceUrlName;
        [FieldOffset(8)] public IntPtr lpszLocalFileName;
        [FieldOffset(12)] public uint CacheEntryType;
        [FieldOffset(16)] public uint dwUseCount;
        [FieldOffset(20)] public uint dwHitRate;
        [FieldOffset(24)] public uint dwSizeLow;
        [FieldOffset(28)] public uint dwSizeHigh;
        [FieldOffset(32)] public FILETIME LastModifiedTime;
        [FieldOffset(40)] public FILETIME ExpireTime;
        [FieldOffset(48)] public FILETIME LastAccessTime;
        [FieldOffset(56)] public FILETIME LastSyncTime;
        [FieldOffset(64)] public IntPtr lpHeaderInfo;
        [FieldOffset(68)] public uint dwHeaderInfoSize;
        [FieldOffset(72)] public IntPtr lpszFileExtension;
        [FieldOffset(76)] public uint dwReserved;
        [FieldOffset(76)] public uint dwExemptDelta;
      }
  
      // For PInvoke: Initiates the enumeration of the cache groups in the Internet cache
      [DllImport(@"wininet",
        SetLastError=true,
        CharSet=CharSet.Auto,
        EntryPoint="FindFirstUrlCacheGroup",
        CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
      public static extern IntPtr FindFirstUrlCacheGroup(
        int dwFlags,
        int dwFilter,
        IntPtr lpSearchCondition,
        int dwSearchCondition,
        ref long lpGroupId,
        IntPtr lpReserved);
  
      // For PInvoke: Retrieves the next cache group in a cache group enumeration
      [DllImport(@"wininet",
        SetLastError=true,
        CharSet=CharSet.Auto,
        EntryPoint="FindNextUrlCacheGroup",
        CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
      public static extern bool FindNextUrlCacheGroup(
        IntPtr hFind,
        ref long lpGroupId,
        IntPtr lpReserved);
  
      // For PInvoke: Releases the specified GROUPID and any associated state in the cache index file
      [DllImport(@"wininet", 
        SetLastError=true, 
        CharSet=CharSet.Auto, 
        EntryPoint="DeleteUrlCacheGroup", 
        CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
      public static extern bool DeleteUrlCacheGroup(
        long GroupId,
        int dwFlags,
        IntPtr lpReserved);
  
      // For PInvoke: Begins the enumeration of the Internet cache
      [DllImport(@"wininet",
        SetLastError=true,
        CharSet=CharSet.Auto,
        EntryPoint="FindFirstUrlCacheEntryA",
        CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
      public static extern IntPtr FindFirstUrlCacheEntry(
        [MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] string lpszUrlSearchPattern,
        IntPtr lpFirstCacheEntryInfo,
        ref int lpdwFirstCacheEntryInfoBufferSize);
  
      // For PInvoke: Retrieves the next entry in the Internet cache
      [DllImport(@"wininet",
        SetLastError=true,
        CharSet=CharSet.Auto,
        EntryPoint="FindNextUrlCacheEntryA",
        CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
      public static extern bool FindNextUrlCacheEntry(
        IntPtr hFind,
        IntPtr lpNextCacheEntryInfo,
        ref int lpdwNextCacheEntryInfoBufferSize);
  
      // For PInvoke: Removes the file that is associated with the source name from the cache, if the file exists
      [DllImport(@"wininet",
        SetLastError=true,
        CharSet=CharSet.Auto,
        EntryPoint="DeleteUrlCacheEntryA",
        CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
      public static extern bool DeleteUrlCacheEntry(
        IntPtr lpszUrlName);
  
      [STAThread]
      static void Main(string[] args)
      {
        // Indicates that all of the cache groups in the user's system should be enumerated
        const int CACHEGROUP_SEARCH_ALL = 0x0;
        // Indicates that all the cache entries that are associated with the cache group
        // should be deleted, unless the entry belongs to another cache group.
        const int CACHEGROUP_FLAG_FLUSHURL_ONDELETE = 0x2;
        // File not found.
        const int ERROR_FILE_NOT_FOUND = 0x2;
        // No more items have been found.
        const int ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259;
        // Pointer to a GROUPID variable
        long groupId = 0;
  
        // Local variables
        int cacheEntryInfoBufferSizeInitial = 0;
        int cacheEntryInfoBufferSize = 0;
        IntPtr cacheEntryInfoBuffer = IntPtr.Zero;
        INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA internetCacheEntry;
        IntPtr enumHandle = IntPtr.Zero;
        bool returnValue = false;
  
        // Delete the groups first.
        // Groups may not always exist on the system.
        // For more information, visit the following Microsoft Web site:
        // http://msdn.microsoft.com/library/?url=/workshop/networking/wininet/overview/cache.asp			
        // By default, a URL does not belong to any group. Therefore, that cache may become
        // empty even when the CacheGroup APIs are not used because the existing URL does not belong to any group.			
        enumHandle = FindFirstUrlCacheGroup(0, CACHEGROUP_SEARCH_ALL, IntPtr.Zero, 0, ref groupId, IntPtr.Zero);
        // If there are no items in the Cache, you are finished.
        if (enumHandle != IntPtr.Zero && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())
          return;
  
        // Loop through Cache Group, and then delete entries.
        while(true)
        {
          // Delete a particular Cache Group.
          returnValue = DeleteUrlCacheGroup(groupId, CACHEGROUP_FLAG_FLUSHURL_ONDELETE, IntPtr.Zero);
          if (!returnValue && ERROR_FILE_NOT_FOUND == Marshal.GetLastWin32Error())
          {	
            returnValue = FindNextUrlCacheGroup(enumHandle, ref groupId, IntPtr.Zero);
          }
  
          if (!returnValue && (ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error() || ERROR_FILE_NOT_FOUND == Marshal.GetLastWin32Error()))
            break;
        }
  
        // Start to delete URLs that do not belong to any group.
        enumHandle = FindFirstUrlCacheEntry(null, IntPtr.Zero, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);
        if (enumHandle == IntPtr.Zero && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())
          return;
  
        cacheEntryInfoBufferSize = cacheEntryInfoBufferSizeInitial;
        cacheEntryInfoBuffer = Marshal.AllocHGlobal(cacheEntryInfoBufferSize);
        enumHandle = FindFirstUrlCacheEntry(null, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);
  
        while(true)
        {
          internetCacheEntry = (INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA)Marshal.PtrToStructure(cacheEntryInfoBuffer, typeof(INTERNET_CACHE_ENTRY_INFOA));		
  
          cacheEntryInfoBufferSizeInitial = cacheEntryInfoBufferSize;
          returnValue = DeleteUrlCacheEntry(internetCacheEntry.lpszSourceUrlName);				
          if (!returnValue)
          {	
            returnValue = FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);
          }
          if (!returnValue && ERROR_NO_MORE_ITEMS == Marshal.GetLastWin32Error())
          {
            break;
          }			
          if (!returnValue && cacheEntryInfoBufferSizeInitial > cacheEntryInfoBufferSize)
          {
            cacheEntryInfoBufferSize = cacheEntryInfoBufferSizeInitial;
            cacheEntryInfoBuffer = Marshal.ReAllocHGlobal(cacheEntryInfoBuffer, (IntPtr) cacheEntryInfoBufferSize);
            returnValue = FindNextUrlCacheEntry(enumHandle, cacheEntryInfoBuffer, ref cacheEntryInfoBufferSizeInitial);					
          }
        }
        Marshal.FreeHGlobal(cacheEntryInfoBuffer);		
      }
    }
  }
  					
 5. การคอมไพล์ และเรียกใช้โครงการ
 6. เพื่อยืนยันว่า มีการลบแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตในแคชของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Microsoft Internet Explorer:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
  2. ในการแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวบนพื้นที่นั้นทั่วไปแท็บ คลิกการตั้งค่า.
  3. คลิกดูแฟ้ม. ขอให้สังเกตว่า แฟ้มที่อยู่ในแคช Internet Explorer ทั้งหมดได้ถูกลบ

ข้อมูลอ้างอิง

ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้นั้นinteropnamespace ที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานจริง Visual Studio .NET สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN)::
interoperating ด้วยรหัสที่ไม่มีการจัดการ
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/sd10k43k (vs.71)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา Microsoft .NET ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ศูนย์นักพัฒนากรอบการทำงานของ.NET
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WinInet การแคช ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
แค wininet
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms965968.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
262110วิธีการล้างแคชเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของคุณเป็นโฮสต์การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326201 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbcaching kbcominterop kbhowto kbhowtomaster kbwebbrowser kbwininet kbmt KB326201 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326201

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com