Làm th? nào đ? tri?n khai m?t ASP.NET Web ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Xcopy tri?n khai

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326355 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng l?nh MS-DOS Xcopy tri?n khai m?t Microsoft ASP.NET Web ?ng d?ng. Xcopy tri?n khai phong cách không thích h?p cho m?i t?nh hu?ng. Đ?i v?i các web site l?n và ?ng d?ng dòng nghiệp vụ, chúng tôi khuy?n khích các web site t?m th?i th?c hi?n offline. B?n mu?n làm đi?u này trong khi nh?ng n?i dung m?i và h?i đ?ng ?ng d?ng đ? đư?c tri?n khai. B?n nên th?c hi?n b?o tr? này t?i m?t th?i đi?m thu?n ti?n, theo l?ch tr?nh. Đ? gi?m thi?u th?i gian ch?t theo l?ch tr?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t m?c tin thư thoại v?t l? m?i cho ?ng d?ng mà b?n mu?n C?p Nh?t. Sao chép t?t c? các n?i dung m?i vào m?c tin thư thoại v?t l? m?i.
 2. C?u h?nh l?i m?c tin thư thoại ?o cho các ?ng d?ng đ? tr? đ?n các m?c tin thư thoại v?t l? m?i v?i nh?ng n?i dung m?i.

  Lưu ? Khi b?n tri?n khai n?i dung m?i cho m?t ASP.NET Web ?ng d?ng, ?ng d?ng có th? kh?i đ?ng l?i. N?u b?n có các ?ng d?ng l?n và ?ng d?ng ph?c t?p mà có nh?ng yêu c?u quan tr?ng b? nh?, b? nh? tiêu th? có th? đư?c tăng lên. Khi b?n kh?i đ?ng l?i ?ng d?ng, đ? các v?n đ? có th? x?y ra. Đi?u này bao g?m m?t trạm đậu phiên ngư?i dùng.

Tri?n khai Xcopy là g??

Tri?n khai xcopy mô t? vi?c tri?n khai trong ASP.NET nơi b?n s? d?ng các tính năng kéo và th? trong Microsoft Window Explorer, File Transfer Protocol (FTP), ho?c l?nh DOS Xcopy sao chép t?p tin t? m?t đ?a đi?m khác. ASP.NET ?ng d?ng đ?i h?i không có s?a đ?i đ? ki?m nh?p và đ? không có đ?c bi?t yêu c?u cài đ?t chuyên bi?t cho công ty máy ch? lưu tr? vào t? ch?c các web site.

Nh?ng l?i th? c?a vi?c tri?n khai Xcopy

M?t Xcopy-phong cách truy?n t?p đơn gi?n hoá vi?c tri?n khai và duy tr? c?a ASP.NET web site b?i v? b?n có th? làm không có m?c ki?m nh?p và b?i v? b?n ki?m nh?p không có các thành ph?n. Microsoft.Các ?ng d?ng NET self-describing, thư?ng v?i không có quan h? ph? thu?c. V?i h?i đ?ng versioning, b?n th?m chí có th? sao chép m?t đ?ng g?i m?i c?a m?t DLL có ?ng d?ng s? d?ng mà không d?ng trên Web h? ph?c v?.

S? khác bi?t gi?a Xcopy tri?n khai và đ?ng g?i d? án trong Visual Studio.NET

Xcopy tri?n khai không c?n cài đ?t chuyên bi?t b?t k? ph?n m?m đ?c bi?t trên máy tính phát tri?n ho?c trên Máy ch? Web. Visual Studio.NET đ?ng g?i d? án phương pháp đ?i h?i r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft FrontPage Server Ph?n m? r?ng (FPSE) trên máy ch? t? xa. Xcopy c?ng cho phép b?n đ? thay th? ch? các nh?t g?n đây đ? ch?nh s?a t?p. B?n có th? ho?c ch?n t?p b?ng tay đ? thay th? cho h?, ho?c b?n có th? s? d?ng chuy?n đ?i/d trên l?nh Xcopy đ? xác đ?nh ngày, như sau:
xcopy ngu?n [đích] /D:m-d-y

Đ?t m?c tin thư thoại ?o như là m?t ?ng d?ng Internet Information Services (IIS)

N?u b?n đ? không đ? thi?t l?p m?c tin thư thoại đích, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t nó như là m?t ?ng d?ng trong Microsoft Internet Information Services (II) trư?c khi b?n chuy?n các t?p tin. Đ? thi?t l?p các m?c tin thư thoại ?o, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?và b?m Qu?n l? b?n ghi d?ch v? Internet.
 2. Trong ngăn bên trái, b?m chu?t ph?i vào tên c?a b?n ?o m?c tin thư thoại, và sau đó b?m thu?c tính.
 3. Đ?m b?o r?ng web site ho?c tên c?a ?o m?c tin thư thoại đư?c li?t kê trong h?p Tên ?ng d?ngcài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng. N?u không, nh?p vào t?o.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
172138Làm th? nào đ? t?o m?t m?c tin thư thoại ?o trong Internet Information Services (IIS)

Gi?i đáp th?c m?c

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n không th? hoàn t?t vi?c tri?n khai ASP.NET ứng dụng web thông qua chuy?n t?p Xcopy m?t m?nh. Nh?ng trư?ng h?p này bao g?m:
 • H?i đ?ng yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t trong toàn c?u L?p ráp Cache (G?C). N?u b?n ph?i chia s? b?t k? h?i đ?ng đó ASP.S? d?ng NET qua nhi?u tên ứng dụng mi?n, b?n ph?i s? d?ng ti?n ích Gacutil.exe đ? ki?m nh?p các h?i đ?ng khác nhau vào G?C. B?n ph?i unregister, thay th?, và sau đó ki?m nh?p l?i h?i đ?ng khác nhau m?i khi b?n tri?n khai các ?ng d?ng.
 • COM Interop. N?u ASP.NET ?ng d?ng s? d?ng b?t c? thành ph?n Các thành ph?n đ?i tư?ng mô h?nh (COM) thông qua COM interop, b?n ph?i ki?m nh?p COM các thành ph?n v?i COM + b?n ghi d?ch v?.
 • Các thành ph?n b?n ghi d?ch v?. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng các RegSvcs.exe ti?n ích đ? ki?m nh?p b?t k? l?p h?c s? d?ng COM + b?n ghi d?ch v? (nh?ng ngư?i mà có ngu?n g?c t? các l?p h?c System.EnterpriseServices.ServicedComponent ).

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c tri?n khai Microsoft.NET các gi?i pháp mà s? d?ng Xcopy, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft phát tri?n m?ng (MSDN):
Vi?c xác đ?nh khi s? d?ng Windows Installer so v?i Xcopy
Đ? bi?t thêm v? các.Thư vi?n ti?n ích NET qu?n l? b? nh? Cache h?i toàn c?u c?ng cung c?p m?t công c? giao di?n dòng lệnh, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft phát tri?n m?ng (MSDN):
Toàn c?u h?i Cache Utility (GACUTIL.EXE)
Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n ghi d?ch v? doanh nghi?p Microsoft (COM +) đó bao g?m trong các.NET Framework, truy c?p vào Microsoft sau Nhà phát tri?n m?ng lư?i trang web:
S? hi?u bi?t b?n ghi d?ch v? doanh nghi?p (COM +) trong.NET
Cho thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315682 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t h?i đ?ng vào b? nh? Cache c?a toàn c?u h?i trong Visual Studio.NET

Thu?c tính

ID c?a bài: 326355 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB326355 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 326355

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com